REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego
Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli myślisz o założeniu przedszkola może zainteresujesz się w pierwszej kolejności łatwiejszymi w prowadzeniu formami jakimi są zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne.

Zasady ich powoływania zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

REKLAMA

Przepisy te wprowadziły możliwość prowadzenia wychowania przedszkolnego następujących formach, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, a mianowicie:
1) zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia;
2) punktach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Polecamy: Jak wybrać formę opodatkowania firmy

Kto może założyć?

Decyzję o utworzeniu zespołu lub punktu mogą podjąć zarówno samorząd lokalny, rodzice przy pomocy organizacji pozarządowych (stowarzyszenie, fundację) jak i osoby fizyczne.

Osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne mogą zakładać i prowadzić zarówno publiczne, jak i niepubliczne punkty przedszkolne czy też zespoły wychowania przedszkolnego, podobnie jak jest w przypadku przedszkoli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Publiczne?

REKLAMA

W przypadku tworzenia publicznego punktu należy uzyskać zezwolenie gminy właściwej ze względu na miejsce jego prowadzenia. Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć wniosek, do którego dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego.

Wniosek taki powinien zawierać następujące elementy:
1) nazwę zespołu lub punktu i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania zespołu lub punktu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
3) dzienny wymiar godzin zajęć w zespole lub punkcie, w tym wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a w przypadku zespołu również dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia;
4) warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole lub punkcie;
5) prawa i obowiązki wychowanków zespołu lub punktu, w tym:
a) warunki pobytu dzieci w zespole lub punkcie zapewniające im bezpieczeństwo,
b) przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków zespołu lub punktu;
6) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
7) warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
8) warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
9) terminy przerw w pracy zespołu lub punktu;
10) zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole lub punkcie, związanych z:
a) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w zespole lub punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
b) zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,
c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
d) przeprowadzeniem diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej,
e) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

Polecamy: Jak założyć firmę

Niepubliczne?

REKLAMA

Warunkiem prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego jest uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia danej formy. Zgłoszenie to powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być w punkcie realizowane.

Wniosek, o którym mowa powinien zawierać:
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić inną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsca zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedziby (osoba prawna),
b) określenie rodzaju innej formy wychowania przedszkolnego oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
c) wskazanie miejsca prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań wynikających z organizacji innej formy wychowania przedszkolnego oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
d) projekt organizacji wychowania przedszkolnego w danej formie,
e) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, którzy będą prowadzić zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,


Zasady prowadzenia

Zasady prowadzenia punktu przedszkolnego nie są tak rygorystyczne jak zasady prowadzenia przedszkola.

Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach i punktach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Powołany, podobnie jak przy przedszkolu, organ prowadzący zespół lub punkt jest zobowiązany ustalić jego organizację, określając w szczególności:
– nazwę zespołu lub punktu i miejsce jego prowadzenia;
– cele i zadania zespołu lub punktu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
– dzienny wymiar godzin zajęć w zespole lub punkcie, w tym wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy, a w przypadku zespołu również dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia;
– warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole lub punkcie;
– prawa i obowiązki wychowanków zespołu lub punktu, w tym:
a) warunki pobytu dzieci w zespole lub punkcie zapewniające im bezpieczeństwo,
b) przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków zespołu lub punktu;
– sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
– warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
– warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
– terminy przerw w pracy zespołu lub punktu;
– zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole lub punkcie, związanych z:
a) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w zespole lub punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
b) zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,
c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
d) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespole lub punkcie, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, wynosi 3 godziny. Natomiast minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, wynosi 12 godzin.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem utworzenia zespołu lub punktu jest:
1) uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach zespołu lub punktu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
2) wyposażenie przeznaczonego na punkt lokalu, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy.

Wymagania co do lokalu

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach zespołu lub punktu, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.

Możliwe jest prowadzenie zajęć w ramach zespołu lub punktu w budynku lub jego części, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
1) lokal będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;
2) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;
3) lokal został wyposażony w:
a) co najmniej trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia wnętrz,
b) gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg.

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach zespołu lub punktu, musi ponadto mieć powierzchnię przeznaczoną do zbiorowego pobytu od 3 do 5 dzieci co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m2, jeżeli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5 m2, jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.
Wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu dzieci ma mieć co najmniej 2,5 m.
Zapewnione jest utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia będą utrzymywane w odpowiednim stanie a także będą przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje.

Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

W pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.

W pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 stopni C.

Zapewniony jest dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:
a) jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,
b) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,
c) dopuszcza się możliwość korzystania przez personel z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,
d) temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40 stopni C;

W lokalu jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci.

Lokal ma zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej (np. wieszaki, szafki).

Dzieci będą miały w tym lokalu możliwość leżakowania, jeżeli czas ich pobytu przekroczy 5 godzin dziennie. Pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane.

Meble i sprzęty są dostosowane do wymagań ergonomii i posiadają wymagane atesty lub certyfikaty.

Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE.
W lokalu została zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą.

Apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Anna Konarzewska-Żuczek

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KPO: Od 6 maja 2024 r. można składać wnioski na dotacje dla branży HoReCa - hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i hotelarskiej

  Nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłoszono w kwietniu 2024 r. Wnioski będzie można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

  Ile pracuje mikro- i mały przedsiębiorca? 40-60 godzin tygodniowo, bez zwolnień lekarskich i urlopów

  Przeciętny mikroprzedsiębiorca poświęca dużo więcej czasu na pracę niż przeciętny pracownik etatowy. Wielu przedsiębiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich i nie było na żadnym urlopie. Chociaż mikroprzedsiębiorcy zwykle zarabiają na poziomie średniej krajowej albo trochę więcej, to są zdecydowanie bardziej oszczędni niż większość Polaków.

  Duży wzrost cyberataków na świecie!

  Aż 28 proc. O tyle procent wzrosła liczba ataków cyberprzestępców. Hakerzy stawiają także na naukę i badania oraz sektor administracyjno-wojskowy. W Europie liczba ataków ransomware wzrosła o 64 proc. Jest się czego obawiać. 

  Nie zrobisz zakupów w swoim ulubionym sklepie osiedlowym, bo powrót VAT na żywność doprowadzi go do bankructwa

  Po ponad dwóch latach przerwy powrócił 5-procentowy VAT na żywność. Sieci dyskontów, które toczą wojnę o klientów, kuszą obietnicą, że cen nie podniosą, bo podatek wezmą na siebie. Korzystna dla klientów zapowiedź może okazać się zabójcza dla i tak słabnących i znikających z rynku małych sklepów.

  REKLAMA

  Windykacja należności krok po kroku

  Windykacja należności krok po kroku czyli jak odzyskać swoje pieniądze? Pierwszym krokiem jest windykacja przedsądowa. Co zrobić, aby windykacja była skuteczna już na tym etapie?

  Praca tymczasowa: Liczy się wynagrodzenie, lokalizacja miejsca pracy, czas trwania rekrutacji i szansa na stałą pracę

  Praca tymczasowa to nie tylko opcja dla studentów – najwięcej pracowników stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-44 lata. Pracownicy tymczasowi przy wyborze oferty pracy najczęściej zwracają uwagę na wysokość wynagrodzenia, lokalizację miejsca pracy oraz szansę na stałe zatrudnienie, a także szybkość procesu rekrutacji.

  Uwaga! Zbyt częste zmienianie hasła ułatwia cyberataki

  Czy trzeba zmieniać hasło co miesiąc? Okazuje się, że zbyt częsta zmiana hasła ułatwia cyberataki. Wskazania do zmiany hasła przez pracowników po czasie od 30 do 90 dni powinny się zmienić. Kiedy zmiana hasła jest konieczna?

  Cyfrowa współpraca księgowych i przedsiębiorców

  Postęp w zakresie rozwiązań technologicznych oraz innowacje w sposobie komunikacji pomiędzy urzędami i podmiotami zmieniają sposób prowadzenia przedsiębiorstw - w szczególności małych i mikrofirm. Równocześnie szybka adopcja rozwiązań technologicznych sprawia, że cyfryzacja sektora publicznego - także na linii obywatel - urząd w kontekście przykładowo cyfrowych rozliczeń podatkowych – nabiera rozpędu i będzie coraz intensywniej dotykać również inne powiązane z nią sektory i branże. 

  REKLAMA

  Jak hakerzy wyciągają nasze dane? Uważaj na aktualizacje!

  Hakerzy nie próżnują i wciąż szukają nowych sposobów na wyciągnięcie danych. Wykorzystują pliki wirtualnego dysku twardego (VHD) do dostarczania wirusa - trojana zdalnego dostępu (RAT) Remcos. W Polsce szczególnie groźne są fałszywe aktualizacje. 

  Firmy przemysłowe stawiają na AI

  Większość firm (83 proc.) z sektora przemysłowego planuje zainwestować w sztuczną inteligencję w 2024 r. Tak wynika z najnowszego raportu "State of Smart Manufacturing". 

  REKLAMA