Kategorie

Odpowiedzialność osób prowadzących działalność gospodarcza w formie spółek i przedsiębiorstwa

Jacek Janusz
Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego
Przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego objęte są współwłasnością łączną, co oznacza, że prowadzenie egzekucji z udziału dłużnika w poszczególnych składnikach majątku wspólnego nie jest możliwe.
Przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego objęte są współwłasnością łączną, co oznacza, że prowadzenie egzekucji z udziału dłużnika w poszczególnych składnikach majątku wspólnego nie jest możliwe.
inforCMS
Inaczej wygląda egzekucja z majątku osoby fizycznej a inaczej z majątku spółki. Niniejszy artykuł omawia najważniejsze różnicy między oboma rodzajami egzekucji.

Egzekucja z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Tak wiec powstanie spółki cywilnej prowadzi do powstania majątku wspólnego wspólników.

Przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego objęte są współwłasnością łączną (tj. taką, w której nie można określić udziałów poszczególnych osób), co oznacza, że prowadzenie egzekucji z udziału dłużnika w poszczególnych składnikach majątku wspólnego nie jest możliwe.

Zobacz: Jakie koszty i opłaty przy postępowaniu egzekucyjnym?

Reklama

Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej potrzebny jest tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko wszystkim wspólnikom-dłużnikom. Wierzyciel osobisty wspólnika może dokonać zajęcia praw przysługujących wspólnikowi wynikających ze spółki.

Oznacza to, że jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony.

Z chwilą wypowiedzenia współwłasność łączna, jaką objęty był majątek wspólny wspólników przekształca się we współwłasność ułamkową. Powoduje to, że można wówczas w tej współwłasności określić udział dłużnika i skierować do niego egzekucję.

Co do zasady spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jednakże Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli spółka cywilna jest podmiotem gospodarczym utworzonym zgodnie z prawem, którego przedmiotem działania jest działalność gospodarcza to przysługuje jej zdolność sądowa w sprawach gospodarczych.

Zobacz: Postępowanie egzekucyjne, czyli kilka praktycznych porad, na które warto zwrócić uwagę

Konsekwencją takiego stanowiska jest to, że tytuł egzekucyjny wydany przeciwko spółce cywilnej nie stanowi podstawy nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom tej spółki (skoro przyjąć, że spółka cywilna jest samoistnym podmiotem to wyrok zapadły przeciwko niej nie może być tytułem egzekucyjnym przeciwko wspólnikom, jeżeli nie są oni wymienieni w wyroku).

Egzekucja przeciwko wspólnikom osobowych spółek handlowych

Reklama

Przepisy przewidują odpowiedzialność wspólników za zobowiązania osobowych spółek handlowych. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej okaże się bezskuteczna albo jest oczywistym, że będzie nieskuteczna to sąd nadaje tytułowi wydanemu przeciwko spółce klauzule wykonalności przeciwko wspólnikowi.

Wspólnik za zobowiązania spółki odpowiada w takim wypadku bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Do stwierdzenia bezskuteczności niezbędny jest stosowny dokument od komornika, z którego będzie wynikać, iż egzekucja jest bezskuteczna (najczęściej będzie to postanowienie o kosztach poniesionych w bezskutecznej sprawie lub protokół bezskutecznej egzekucji).

W przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce oczywiście jest bezskuteczna to tę „oczywistość” musi wykazać wierzyciel. Do sądu należy ocena czy egzekucja „oczywiście” jest bezskuteczna.

Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi - firmie „ABC” spółka jawna. W toku postępowania egzekucyjnego komornik ustalił, iż egzekucja wobec dłużnika jest bezskuteczna. Po wysłuchaniu przed umorzeniem postępowania z powodu bezskuteczności wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W trakcie zawieszenia wierzyciel samodzielnie ustalił, iż jeden ze wspólników dłużnej firmy „ABC” spółka jawna jest właścicielem budynku mieszkalnego. Wierzyciel złożył do sądu wniosek o nadanie tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności przeciwko wskazanemu wspólnikowi dłużnej firmy „ABC” spółka jawna. Do wniosku wierzyciel dołączył dokument komornika – wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania z powodu bezskuteczności. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego z klauzulą przeciwko wspólnikowi dłużnej firmy „ABC” spółka jawna wierzyciel złożył go do komornika razem z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania i wszczęciem egzekucji z nieruchomości wspólnika. Egzekucja z nieruchomości wspólnika okazała się skuteczna, wierzyciel został zaspokojony.

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

Zgodnie z art. 789(2) kpc tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest także podstawą egzekucji przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (przez użyte w dalszej części artykułu określenie „przedsiębiorstwo” należy rozumieć zarówno przedsiębiorstwo, jaki i gospodarstwo rolne).

Zasada odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa jest wielkim ułatwieniem dla wierzycieli, którzy posiadają tytuł wykonawczy przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa, gdyż nie muszą już występować w procesie o zasądzenie należności od nabywcy. Wymieniony tytuł stanowi podstawę egzekucji przeciwko nabywcy, jeżeli wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji w ciągu miesiąca od dnia nabycia przedsiębiorstwa. Nie zachodzi więc tutaj potrzeba nadawania klauzuli przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa.

Przepis art. 789(2) kpc o odpowiedzialności nabywcy ułatwia wierzycielom dochodzenie odpowiedzialności przewidzianej w art. 55 (4) kc i ogranicza możliwości podejmowania czynności przez nieuczciwe osoby, które mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli zbywają przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 55 (4) kc nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba, że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach mimo zachowania należytej staranności.

Zobacz: Kiedy i jak postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone?

W art. 789(2) kpc mowa jest o „nabyciu” przedsiębiorstwa i dlatego też na komornika zostały nałożone poważne obowiązki. Musi on przed wszczęciem egzekucji ustalić czy osoba trzecia jest nabywcą, czy doszło do nabycia przedsiębiorstwa jako całości, czy zachodzą przesłanki uzasadniające odpowiedzialność tej osoby na podstawie art. 55 (4) kc i czy zobowiązanie uwidocznione w tytule wykonawczym pozostaje w związku z prowadzeniem danego przedsiębiorstwa, co uzasadnia odpowiedzialność nabywcy.

Powyższych ustaleń komornik powinien dokonać na podstawie niebudzących wątpliwości dokumentów. Jeżeli komornik tego nie ustali odmówi wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a wtedy ustalenie odpowiedzialność przewidzianej w art. 55 (4) kc powinno nastąpić w procesie. Art. 789 (2) kpc przewiduje też, że nabywca przedsiębiorstwa ponosi odpowiedzialność nie tylko na skutek jego nabycia, ale także wtedy, gdy przejęcie przez niego obowiązków nastąpiło na skutek:

 • podziału przedsiębiorstwa;
 • połączenia przedsiębiorstwa;
 • innego przekształcenia przedsiębiorstwa;
 • wniesienia tego przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) do spółki w trybie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Podobnie jak w przypadku zbycia przedsiębiorstwa także tutaj komornik przed wszczęciem egzekucji powinien ustalić czy przejecie obowiązków przez nabywcę nastąpiło na skutek wskazanych czynności.

Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można wyłączyć ani ograniczyć bez zgody wierzyciela.

Zbycie przedsiębiorstwa już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie ma żadnego wpływu na bieg tego postępowania. Oznacza to, że wierzyciel może nadal prowadzić egzekucję z przedsiębiorstwa stanowiącego własność nabywcy na podstawie tytułu wykonawczego (wystawionego przeciwko zbywcy), jeżeli zostało ono zbyte po wszczęciu egzekucji.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Z uwagi na zmiany ustrojowo - gospodarcze, jakie zaszły w Polsce po 1989r. jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej stała się forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym zasadnym wydaje się tutaj krótkie omówienie zagadnień dotyczących sytuacji związanej z bezskuteczną egzekucją wobec sp. z o.o. (chociaż zagadnienia te nie są bezpośrednio związane z tematem niniejszego artykułu).

W przypadku, gdy egzekucja wobec sp. z o.o. okaże się bezskuteczna członkowie jej zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Oznacza to ze odpowiedzialność członków zarządu uzależniona jest od niemożności uzyskania zaspokojenia z majątku spółki. Odpowiedzialność ta dotyczy tych członków zarządu, którzy faktycznie pełnią tę funkcje (zostali prawidłowo powołani i nie są jeszcze odwołani).

Z zasady by pozwać członka zarządu wierzyciel wcześniej musi dysponować tytułem wykonawczym wobec spółki, jednakże zasada ta w pewnych wyjątkowych sytuacjach nie musi być bezwzględnie stosowana. Z takimi wyjątkowymi sytuacjami będziemy mieć do czynienia w przypadku, gdy wierzyciel powołuje się na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez innego wierzyciela albo, gdy powszechnie wiadomo, że nie jest możliwe wyegzekwowania czegokolwiek od spółki.

Bezskuteczność powinna dotyczyć egzekucji z całego majątku spółki, a nie tylko z określonych, wybranych składników tego majątku. Nie jest konieczne by bezskuteczna egzekucja (zarówno sądowa jak i administracyjna) była prowadzona przez tego wierzyciela, który zamierza wystąpić przeciwko członkom zarządu.

Zobacz serwis: Windykacja

Solidarna odpowiedzialność oznacza, ze członkowi odpowiadają solidarnie ze sobą, a nie ze spółka. Pociągniecie członków zarządu spółki do odpowiedzialności wymaga wytoczenia przeciwko nim odrębnego powództwa. Sądem właściwym do wytoczenia powództwa będzie sąd miejsca zamieszkania członków zarządu.

Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli spełni się chociażby jeden z poniższych warunków:

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie układowe;
 • niezgłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z winy członka zarządu;
 • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.