Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w zakresie kontroli przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r.

Monika Grobelska
Zmiany w zakresie kontroli przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r. /Fotolia
Zmiany w zakresie kontroli przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r. /Fotolia
Fotolia
Na początku 2017 r. mają wejść w życie zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Modyfikacje dotyczyć będą m.in. kontroli działalności gospodarczej, trybu pobierania próbek i dokonywania oględzin, wniesienia sprzeciwu wobec przedłużenia czasu kontroli, czy też możliwości prowadzenia wspólnych kontroli.

Nowe regulacje dotyczące kontroli przedsiębiorców

Proponowana nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm., dalej „ustawy SDG”), odnosi się m.in. do problemu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców przez organy władzy publicznej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wskazują na ich nadmierną uciążliwość, m.in. ze względu na brak możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli przez kilka organów, co w efekcie prowadzi do niepotrzebnego zakłócania pracy przedsiębiorcy lub uniemożliwia mu rozpoczęcie wykonywania działalności w przypadku kontroli obowiązkowych. Dużym utrudnieniem w procesie przeprowadzania kontroli jest również niepełna wiedza podmiotów kontrolowanych o procedurach kontroli (terminie, przebiegu i trybie kontroli).

W związku z powyższym, proponuje się wprowadzenie do ustawy przepisów:

- zgodnie z którymi kontrole będą przeprowadzane na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”);

- regulujących tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli;

- wprowadzających możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- umożliwiających przeprowadzanie wspólnych kontroli;

- wprowadzających zakaz ponownej kontroli;

- zgodnie z którymi organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli.

Polecamy: Jak wygrać przetarg - poradnik dla małych i średnich firm (książka)

Wprowadzony zostanie m.in. art. 9c ust.1, zgodnie z którym przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do ugruntowanej praktyki organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli lub wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli w przypadku zmiany przez organ administracji publicznej, państwową jednostkę organizacyjną lub organ kontroli zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy. Przez ugruntowaną praktykę organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli rozumie się wykładnię prawa dominującą w okresie objętym zachowaniem przedsiębiorcy, nie krócej jednak niż w okresie 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania administracyjnego w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy albo przed dniem podjęcia czynności kontrolnych (art. 9c ust. 2). Wprowadzony ma również zostać art. 9c ust. 3, który umożliwia powoływanie się osoby prowadzącej działalność gospodarczą na interpretację udzieloną innemu przedsiębiorcy, lecz tylko, gdy nie uległa ona zmianie, a przedstawiony stan faktyczny jest tożsamy z tym, w którym znajduje się przedsiębiorca.

Nowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - od 1 stycznia 2017 r.

Nowe brzmienie otrzymuje natomiast art. 14a ust. 1d. Dotychczas, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, lecz prowadzący działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy, mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej dopuszczalne było do momentu ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Nowelizacja powyższego artykułu polega na wydłużeniu tego terminu do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, okres zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej opiewający na 6 lat, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, pozostaje bez zmian.

Kontrole na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa „analizy ryzyka”

Pomysłodawcy projektu wskazują, że organy administracji publicznej powinny planować i organizować kontrole po uprzednim przeprowadzeniu identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Stąd  po art. 78 proponuje się dodanie art. 78a ust.1, zgodnie z którym „analiza ryzyka” powinna obejmować identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określałby organ kontroli lub organ nadrzędny. Wymogu przeprowadzenia analizy ryzyka nie będzie stosowało się do kontroli przedsiębiorcy w przypadku, gdy organ poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w wyniku wykonywania tej działalności, naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 78a ust. 2).


Informacja o procedurach kontroli na stronach internetowych organu kontroli

Projekt wprowadza również do ustawy SDG art. 78a ust. 3, który zobowiązuje organy kontroli do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej ogólnego schematu procedur kontroli oraz ogólnego opisu przeprowadzania „analizy ryzyka”. W ten sposób, przedsiębiorca, dzięki formule „krok po kroku” będzie mógł zapoznać się z konkretną procedurą w praktyczny sposób.

Tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie art. 79 ust. 5a-5e, które wskazują, że czynności kontrolne polegające na pobieraniu próbek lub dokonywaniu oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniu pomiarów mogą być przeprowadzane przed upływem terminu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Skrócenie tego okresu w odniesieniu do obecnych regulacji wynika z faktu, że w wielu dziedzinach prawa przedsiębiorcy zobowiązani są np. do zachowania odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych, składowania odpadów, spełniania bezwzględnie obowiązujących paramentów technicznych użytych materiałów, np. budowlanych, terminu przydatności żywności itd. Naruszenie przepisów może skutkować realnym zagrożeniem zdrowia i życia lub poważnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Jednocześnie jednak stosunkowo łatwe jest usunięcie dowodów naruszenia prawa, przez np. ukrycie albo przemieszczenie dowodów. Z tego względu bezwzględny termin 7 dni zawiadomienia o kontroli obniża skuteczność egzekucji prawa.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

W przypadku, gdy kontrolowany lub inna upoważniona przez niego osoba będą nieobecni, zawiadomienie będzie mogło być doręczone zarządzającemu w imieniu kontrolowanego zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Czynności te jednak nie mogą przekroczyć kolejnych 24 godzin od chwili ich rozpoczęcia. Oględziny nie mogą dotyczyć treści dokumentów i powinny zostać zakończone sporządzeniem protokołu.

Książki kontroli

Zgodnie z art. 81 ust.1a ustawy SDG, przedsiębiorca prowadzący książę kontroli w postaci elektronicznej jest jednocześnie zobligowany do prowadzenia jej w wersji papierowej. Nowelizacja tego przepisu polega na umożliwieniu przedsiębiorcy dokonania wyboru, z której z tych dwóch form będzie korzystał.

Możliwość przeprowadzania wspólnych kontroli

Projekt ustawy wprowadza możliwość przeprowadzania na wniosek lub za zgodą przedsiębiorcy wspólnych kontroli organów administracji publicznej, jeżeli przedmiotem kontroli jest ten sam przedmiot (te same przedmioty), a przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne (np. kontrola obiektu budowlanego przed dopuszczeniem do użytkowania). Limit czasu trwania kontroli liczony będzie odrębnie dla każdego organu, zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy o SDG.  Możliwe również będzie wszczęcie kolejnej kontroli w trakcie trwania innej kontroli za zgodą przedsiębiorcy, jeżeli ten uzna, że nie wpłynie negatywnie na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie czasu trwania kontroli w danym roku,  jak również umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie niezbędnych uzgodnień  i stanowisk organów administracji publicznej w możliwie krótkim czasie i w sposób możliwie nieuciążliwy.


Zakaz ponownej kontroli

Zakaz ponownej kontroli został określony w art. 83b ust.1.  Obejmuje on przypadek, gdy kontrola dotyczy  zakresu objętego wcześniej zakończoną kontrolą. Jednak zgodnie z ust. 2 tego przepisu, zakazu nie stosuje się, gdy  ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny, postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą, lub gdy uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli.

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – nowy typ spółki kapitałowej

Sprzeciw na przedłużenie czasu kontroli i możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrola może zostać każdorazowo przedłużona wyłącznie z przyczyn niezależnych od organu i wymaga tylko uzasadnienia na piśmie (art. 83 ust. 3). Przedsiębiorca jednak może wnieść sprzeciw wobec przedłużenia czasu trwania kontroli jedynie w sytuacji, gdy organ przekroczy maksymalny czas trwania kontroli (art. 83 ust.1 ). Regulacje dotyczące sprzeciwu przedsiębiorcy wobec działań organu kontroli, zawarte w rozdziale piątym ustawy o SDG, zostały uzupełnione o normę umożliwiającą złożenie skargi do sądu administracyjnego na postanowienie organu kontroli o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Projekt przewiduje również możliwość złożenia  uzasadnionego sprzeciwu wobec każdorazowego przedłużenia czasu trwania kontroli przez organ kontrolujący. Ponadto w myśl art. 77 ust. 6 ustawy o SDG, jeżeli dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa, w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnoskarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna?

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna? Dostosowanie typu opon do sezonu to kwestia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat w naszym tekście.

  Niebezpieczny kierowca, czyli jaki? Oto opinia Polaków

  Niebezpieczny kierowca? Dziś przedstawimy opinie Polaków na ten temat i dane wynikające ze statystyk policyjnych.

  Toyota Prius 2023. Rezerwacje na nową hybrydę ruszyły

  Toyota Prius 2023 to nowa hybryda plug-in z Japonii. Właśnie wystartowały w Polsce rezerwacje na model. Na razie to jedynie rezerwacje online.

  Straty w branży chemicznej w 2022 r.

  Branża farb dekoracyjnych w 2022 r. zanotowała minimalny spadek. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – zmalała r/r o 3,4%, do 2,32 mld PLN w 2022 r*. W roku 2021 dynamika wynosiła 3,2% na plus.

  Jak kontrolować finanse firmy, gdy gospodarka hamuje?

  Płynność finansowa świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań, dokonywania zakupów i korzystania z usług. Zachowanie jej na optymalnym poziomie definiuje właściwe zarządzanie firmą. Pozwala między innymi uniknąć zatorów płatniczych oraz skupić się na rozwoju biznesu. Wyzwaniem dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, jest spowolnienie gospodarcze, które potwierdzają najnowsze dane GUS.

  Czy samochód elektryczny ma akumulator rozruchowy?

  Czy samochód elektryczny ma akumulator rozruchowy? Kierowcy często zastanawiają się nad tym czy elektryk ma akumulator rozruchowy 12V.

  Małe firmy walczą z inflacją, Polskim Ładem i skutkami wojny w Ukrainie

  Wojna w Ukrainie i inflacja miały znaczący wpływ na działalność mikro i małych przedsiębiorstw w 2022 roku. Z kolei przepisy Polskiego Ładu, które miały obniżyć podatki, zdaniem 80% właścicieli firm okazały się niesprawiedliwe – wynika z Badania Polskiej Przedsiębiorczości, zleconego przez inFakt agencji Smartscope.

  Toyota Proace Verso kamper. Oto nowa zabudowa Tanuki

  Toyota Proace Verso kamper zyskała nową wersję. Auto otrzymuje wyposażenie kempingowe skonfigurowane przez doświadczonych podróżników.

  Auta elektryczne we flocie. AstraZeneca kupiła 190 Volkswagenów

  Auta elektryczne we flocie? Tak, mogą się sprawdzić. AstraZeneca kupiła właśnie 190 e-Volkswagenów z rodziny ID. Choć raczej nie kupiła, a wynajęła.

  Jak wybrać nowe opony? Wybór sercem czy rozumem?

  Jak wybrać nowe opony? Właściwie dobrane opony skrócą drogę hamowania pojazdu nawet o kilkanaście metrów. Warto pamiętać też o zasadzie 3P.

  Jak wprowadzać regulacje chroniące prywatność danych każdego użytkownika? [KOMENTARZ]

  Innowacje i regulacje to dwa ważne czynniki, które mają znaczący wpływ na rozwój każdej branży, w tym bezpieczeństwa informacji. Pytanie o to, czy regulacje hamują, czy inspirują innowacje?  Aby rozstrzygnąć ten dylemat (i uczcić początek nowego sezonu F1), użyjmy przykładów sportów motorowych Formuły 1 i jej nowych przepisów jako analogii do zrozumienia relacji pomiędzy innowacjami i regulacjami w bezpieczeństwie informacji- analizuje Neil Tracker z firmy Netskope.

  Łapki na kierownicę. Nowa akcja policji. O co w niej chodzi?

  Łapki na kierownicę to akcja policji, która ma uświadomić jakie zagrożenia niesie za sobą używanie telefonu komórkowego w czasie prowadzenia pojazdu.

  Amarok 2023. Cena modelu startuje od 229 000 zł netto

  Amarok 2023. Cena nowego pick-up`a Volkswagena przestała być tajemnicą. Co więcej, zamówienia na model można już składać u dealerów marki.

  Warzywa coraz droższe! Cena cebuli wzrosła o ponad 55 proc.

  Ceny warzyw. Wzrosty cen warzyw coraz bardziej dają po kieszeniach Polakom. Przyczyną jest niekorzystny splot wielu okoliczności – od pogodowych i ekonomicznych po czysto polityczne. Rekordy bije np. cebula, której ceny rdr. poszły w górę o ponad 55%. Na dużym plusie jest też marchew ze wzrostem o przeszło 47% rdr. Ceny mogą spadać, ale dopiero latem. Jednak niczego nie można przewidzieć na 100%. Możliwe jest też, że pójdą jeszcze bardziej w górę. Jedno jest niemal pewne, że przed Wielkanocą warzywa raczej nie potanieją.

  Odcinkowy pomiar prędkości. Tunel pod Świną kolejnym punktem na mapie

  Odcinkowy pomiar prędkości. Tunel pod Świną zostanie włączony do sieci pomiarowej GITD. W Świnoujściu na odcinku drogi DK93 rusza budowa OPP.

  Prognoza MFW: wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. około 0%

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. wyniesie 0,3 proc. W roku 2024 wzrośnie do 2,4 proc., a w 2025 będzie to już 3,7 proc. Prognozy MFW zostały przedstawione na piątkowej konferencji prasowej.

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – ekologiczna rewolucja

  Budowa farm fotowoltaicznych, sztuczna inteligencja zarządzająca systemem ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej - realizacja celów biznesowych, może iść w parze z ochroną środowiska, co udowadnia Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Spółka realizuje projekty ekologiczne dzieląc się dobrymi praktykami z przedsiębiorcami. 

  Coraz więcej sztucznej inteligencji w handlu

  Wartość wdrożeń sztucznej inteligencji na globalnym rynku detalicznym w 2023 roku ma wynieść 10,76 mld dolarów. To dopiero początek.

  Onboarding – wdrożenie do pracy zdalnie. Jak zwiększyć efektywność?

  Praca zdalna daje możliwości, które jeszcze kilka lat temu były nieosiągalne. Coraz więcej organizacji stawia na ten model, dając możliwość pracy z własnego domu czy nawet z drugiego końca świata. O ile samo działanie jest już w większości przypadków bezproblemowe, warto zwrócić uwagę na proces wdrożenia w świat nowej organizacji i nowych obowiązków. 

  Wymiana opon na letnie 2023. Kiedy, jak i za ile? Sprawdźmy

  Wymiana opon na letnie 2023, czyli dziś przygotujemy dla kierowców tabletkę wiedzy na ten temat. Kiedy zmienić opony, o czym pamiętać i ile to kosztuje w 2023 roku?

  Czy 2023 Będzie Znów Rokiem Obligacji? Co z akcjami?

  Ubiegły rok na rynkach finansowych stał bez wątpienia pod znakiem obligacji. Wzrosty oprocentowania obligacji wystąpiły na niemal wszystkich znaczących rynkach. Oprocentowanie obligacji rosło zarówno w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jak i na amerykańskim rynku obligacji. Roczny wzrost na amerykańskich obligacjach dziesięcioletnich wyniósł 62,35%.

  Najem instytucjonalny – sektor PRS z ambitnymi planami budowy

  Przedłużający się konflikt w Ukrainie oraz znacznie obniżona zdolność kredytowa ludzi zwiększają popyt na wynajem mieszkań i tym samym wpływają na rozwój rynku PRS w Polsce. Według danych Eurostatu z 2021 roku, w Unii Europejskiej około 30 proc. ludności mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, podczas gdy w Polsce tylko około 13 proc.

  Wojna przekonała Polaków do atomu. Rekordowe poparcie

  Systematycznie wzrasta w polskich mediach liczba informacji na temat energetyki jądrowej Jednak to ubiegły rok przyniósł szczególne zainteresowanie tym tematem. Powodem był przede wszystkim atak Rosji na Ukrainę, ostrzały Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oraz kryzys energetyczny.

  Handel hurtowy w lutym 2023 i nowe zamówienia w przemyśle. Nowe dane GUS

  Handel hurtowy w lutym 2023 roku - Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane.

  Czy można dostać mandat z kamery? I to na kilka sposobów

  Czy można dostać mandat z kamery? Oczywiście że tak. Co więcej, sposobów zdobywania nagrań służby mają co najmniej kilka. Poznajmy je.