Kategorie

Zmiany wynikające z tarczy 3.0, ważne dla samorządu

Leszek Jaworski

Przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań dla podmiotów gospodarujących odpadami. To główna zmiana wynikająca z projektu tarczy 3.0.

30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest to kolejna regulacja, której celem jest ograniczenie negatywnych skutków epidemii. Powszechnie znana jest ona jako tarcza antykryzysowa 3.0 albo tarcza finansowa. Przewiduje przede wszystkim wiele rodzajów wsparcia dla przedsiębiorców. Znajdują się w niej jednak też rozwiązania, które dotyczą działalności jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze z nich dotyczą gospodarki odpadami. Ponadto tarcza 3.0 odwiesza terminy procesowe i prawa materialnego. Oznacza to m.in. kontynuowanie wstrzymanych postępowań administracyjnych. Zmiany te prezentujemy w poniższej tabeli.

Na dzień publikacji tekstu ustawa znajdowała się na etapie przekazania jej do Senatu. Ustawa ma zasadniczo wejść w życie następnego dnia od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Zmiany wynikające z tarczy 3.0

Zagadnienie

Zmieniana ustawa

Przepis tarczy 3.0

Omówienie zmian

Termin sporządzania rocznych sprawozdań za 2019 r.

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)

art. 7

Zakłada się przesunięcie terminu na złożenie sprawozdania rocznego za 2019 r. składanego przez podmiot:

 • odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zbierający odpady komunalne

- z 30 czerwca na 31 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wójt (burmistrz, prezydent miasta) miał złożyć marszałkowi województwa do 31 sierpnia 2020 r. - będzie składane do 31 października 2020 r.

Marszałek województwa sprawozdanie roczne za 2019 r. będzie składał ministrowi klimatu do 31 grudnia 2020 r. (pierwotnie termin ten upływał 31 października 2020 r.).

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r. będą musiały być sporządzone do 30 listopada 2020 r. (pierwotnie termin ten upływał 31 października 2020 r.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 670; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818)

art. 18

Podwyższono kwotę kryterium dochodowego, uprawniającą do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aby wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie spowodował, że osoby samotnie wychowujące jedno dziecko stracą prawo do świadczeń po 30 września 2020 r. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie będzie mógł przekraczać kwoty 900 zł.

Terminy przekazywania rocznych sprawozdań

z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 701; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

art. 26

Zakłada się uchylenie art. 236a ust. 3 ustawy o odpadach, który zobowiązuje podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do Bazy Danych Odpadowych (BDO). Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów.

Ponadto tarcza 3.0 dodaje art. 236b, zgodnie z którym podmioty gospodarujące odpadami będą mogły prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru. W tym zakresie nie będą one stosowały numeru rejestrowego na dokumentach, których wzory zostaną określone w załącznikach nr 5a-5g do ustawy.

W tarczy 3.0 przesuwa się terminy składania sprawozdań za 2019 rok. Podmioty, które do 30 czerwca 2020 r. miały złożyć roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi - będą musiały to zrobić do 11 września 2020 r.

Do 31 października 2020 r. przesunięto termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Wyjątkiem są przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu pojazdów i prowadzący strzępiarkę. Przedsiębiorcy ci będą składali sprawozdanie do 11 września 2020 r.

Termin przekazania uwierzytelnionej kopii sprawozdania z przeprowadzonego audytu

z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 542; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)

art. 27

W 2020 r. wydłużono czas na przeprowadzenie audytu do 30 września 2020 r. (pierwotnie termin ten upływał 30 kwietnia 2020 r.). Konsekwencją jest ustalenie nowego terminu przekazania uwierzytelnionej kopii sprawozdania z przeprowadzonego audytu - na 15 listopada 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 294; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1467)

art. 28

Osoby świadczące pomoc będą musiały przesyłać karty pomocy w formie elektronicznej. Karta pomocy zawierająca część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy będzie mogła być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub będzie mogła być przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

Przewiduje się także wprowadzenie do ustawy regulacji w przedmiocie systemu teleinformatycznego (tzw. System Teleinformatyczny do Obsługi Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej). Tarcza 3.0 przewiduje (w zmienianym art. 8 ust. 4 ustawy) taką rejestrację zgłoszeń, która będzie służyła równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie, co ma służyć zapewnieniu racjonalnego obciążenia obowiązkami wykonawców świadczących pomoc.

Przewidziano również doprecyzowanie regulacji dotyczących składania kwartalnych sprawozdań przez starostów. Ma to usprawnić realizację obowiązku sprawozdawczego oraz zapewnić dostęp dla zaangażowanych w organizację usług instytucji - w tym dla wojewodów. W tym celu, w zmienionym art. 12, wprowadzono obowiązek przekazywania przez starostów wojewodzie co kwartał zbiorczej informacji o wykonaniu zadań na obszarze powiatu, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wojewodowie zaś będą zobligowani do przekazywania ministrowi sprawiedliwości zbiorczych informacji z poszczególnych powiatów oraz zliczenia otrzymanych informacji dla terenu województwa, w terminie miesiąca od upływu terminu, w którym starostowie są obowiązani do przekazania tych informacji.

W dodanym art. 28a ustawy przewidziano, że w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogło odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Termin przekazania uwierzytelnionej kopii sprawozdania z przeprowadzonego audytu

z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1895; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)

art. 29

Zgodnie z nowym art. 139b ustawy organizator odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania będzie musiał przekazać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu nie później niż w terminie do 15 listopada 2020 r. 

Dostosowanie standardów ogrzewalni, noclegowni lub schronisk dla osób bezdomnych do obowiązujących wymagań

z 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 700)

art. 33

Podmioty prowadzące ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej, były zobowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych do 31 grudnia 2020 r. W związku z epidemią wydłuża się ten termin do 31 grudnia 2022 r.

Dostosowanie uchwał rad gmin

z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

art. 39

Tarcza 3.0 zakłada przedłużenie terminu na dostosowanie uchwał rady gminy dotyczących odpadów komunalnych do zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw do 31 grudnia 2020 r. (dotychczasowe przepisy dawały na to 12 miesięcy, tj. do 6 września 2020 r.).

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1690)

art. 40

Decyzje lub umowy ustalające opłatę za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wydane lub zawarte przed 3 września 2019 r., zachowują moc do dnia w nich określonego, jednak nie dłużej niż do 4 października 2020 r. W tarczy 3.0 przyjęto, że decyzje i umowy będą ważne do 1 stycznia 2021 r.

Praca osoby w domu pomocy społecznej, przebywającej w kwarantannie

z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

art. 46

pkt 3

W związku z zaistniałą sytuacją polegającą na poddaniu kwarantannie całych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. domów pomocy społecznej wraz z pracownikami), w celu zapewnienia osobom przebywającym w tych placówkach właściwej opieki, w nowym art. 4e przyjęto rozwiązanie umożliwiające świadczenie pracy przez pracowników tych jednostek z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia z tego tytułu. W tych wyjątkowych sytuacjach pojawiły się wątpliwości, po pierwsze, czy opiekunowie zajmujący się pielęgnacją osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wielu, którzy są podobnie jak te osoby poddani kwarantannie, mogą zajmować się swoimi podopiecznymi - i tym samym wykonywać czynności ze stosunku pracy. Po drugie, czy w związku z tym przysługują im świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przewidziane w przepisach, a także czy powinni otrzymywać wynagrodzenie ze stosunku pracy.

W celu doprecyzowania możliwych działań w art. 4e postanowiono, że w tych wyjątkowych okolicznościach świadczenie pracy będzie możliwe. Oznacza to, że osobie przebywającej w kwarantannie takiego obowiązku nie będzie można narzucić - wymagana będzie jej zgoda. W takim przypadku pracownikowi lub osobie świadczącej pracę przysługiwać będzie wynagrodzenie w związku ze świadczeniem pracy, a nie świadczenie czy wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy.

Odwieszenie biegu terminów

art. 46 pkt 18

Zakłada się uchylenie art. 15zzr i art. 15zzs specustawy. Oznacza to odwieszenie terminów procesowych i terminów prawa materialnego.

Leszek Jaworski

prawnik, wieloletni pracownik administracji publicznej, specjalista ds. prawa samorządowego
i administracyjnego, autor licznych publikacji z tego zakresu

Podstawa prawna

 • Rządowy projekt ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344 oraz 344-A)

Aby uzyskać dostęp do całego artykułu zamów abonament INFORLEX Twój Biznes. PROMOCJA! Teraz dwa dostępy w cenie 98 zł za miesiąc. Kup dostęp >>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.