Kategorie

Czy metoda Horse Assisted Education zapewnia rozwój pracowników?

Czy metoda Horse Assisted Education prowadzi do rozwoju?
Czy metoda Horse Assisted Education prowadzi do rozwoju?
Rozwijająca się organizacja rośnie wraz ze swoimi pracownikami. Jest tak silna, jak skuteczni są jej specjaliści. Czy metoda Horse Assisted Education zapewnia rozwój pracowników? Kiedy należy ją wybrać i czym się charakteryzuje?

Rozwijająca się organizacja rośnie wraz ze swoimi pracownikami. Jest tak silna, jak skuteczni są jej specjaliści. Czy metoda Horse Assisted Education zapewnia rozwój pracowników? Kiedy należy ją wybrać i czym się charakteryzuje?

Horse Assisted Education jako metoda rozwoju pracowników korporacji

Rozwijająca się organizacja rośnie wraz ze swoimi pracownikami. Jest tak silna, jak skuteczni są jej specjaliści. Zasób specjalistów powoduje, że korporacja jest relatywnie odporna na szoki zewnętrzne takie jak kryzys czy zmiany wynikające z wprowadzania nowej strategii, połączenia z innym podmiotem, lub innych zmian. Lojalni i kompetentni pracownicy stanowią najcenniejszy z kapitałów - kapitał ludzki. Problem pojawia się gdy najlepsi eksperci odchodzą i/lub gdy nowe pokolenie pracowników nie do końca wpisuje się w ramy korporacji, zwłaszcza pod względem lojalności wobec instytucji.

Odchodzenie specjalistów

Reklama

Te dwa trendy w HR wydają się obecnie szczególnie aktualne. Pierwszy przypadek czyli opuszczanie firmy przez ważnych dla niej specjalistów to zagadnienie o wadze strategicznej. Pojawia się od razu pytanie czy powody tkwią wewnątrz firmy czy mają charakter zewnętrzny. Co ciekawe, odpowiedź na to pytanie ma drugorzędne znaczenie, bo w obydwóch przypadkach odpowiedzialna jest korporacja. Jeśli genezą odpływu specjalistów jest sytuacja wewnętrzna, to coś zostało zaniedbane. Jeśli powód leży poza firmą, to również coś zostało zaniedbane. Bez względu na umiejscowienie źródła problemu, za utrzymanie specjalistów odpowiedzialna jest firma, a dokładnie jej polityka kadrowa i wartości propagowane w danej spółce.

Wysoko ceniony profesjonalista zwykle jest godnie wynagradzany. Dlatego pensja przestała być głównym ekwiwalentem za czas poświęcany korporacji. Ludzie zrozumieli, że długookresowo nie tylko pieniądze są ważne. Problem odpływu specjalistów nie tkwi zatem w wysokości pensji, ale w potrzebie dalszego rozwoju i braku takich możliwości w dotychczasowym miejscu pracy. Najbardziej wartościowi pracownicy znają swoją wartość i szybko odchodzą jeśli nie umożliwi im się funkcjonowania dającego coś więcej niż dobrą pensję.

Reklama

Zdarza się też, że problem tkwi w atmosferze lub relacjach panujących w danej spółce. Kto chciałby zarabiać dziesiątki tysięcy złotych, ale latami tkwić w toksycznej atmosferze i niezdrowych relacjach? Wtedy motywem do odejścia jest tęsknota za normalnością relacji i poszukiwanie miejsca, w którym będzie więcej ludzkich wartości w codziennej pracy. Antidotum na uciekanie takich pracowników jest obudowanie ich codziennej pracy w wartości, które są niezbędne dla długookresowego współistnienia różnorodnych światów pracowników. Codzienne bycie, oparte na bliższym lub dalszym kontakcie, ale zakotwiczonym na szacunku, bycie bazujące na uznawaniu i respektowaniu przestrzeni innych, bycie w zgodzie z samym sobą, ostatecznie bycie oparte na szczerej i spójnej komunikacji powodują, że tworzy się jakość, którą wszyscy dostrzegają i doceniają. Tworzy się środowisko jasnych komunikatów, dbania o siebie i innych, wzajemnego szacunku.

W takich warunkach nie tylko można, ale po prostu chce się być. Czas spędzany w pracy stanowi zwykle największą część aktywności dobowej człowieka. Pracownik czuje i odbiera wszystko to, co dzieje się wokół niego. Przyjmując stanowisko, że w innej firmie może uzyskać co najmniej podobne wynagrodzenie, zmienną decyzyjną stają się warunki codziennej pracy i możliwości rozwoju.Jak zbudować otoczenie firmowe bazujące na wartościach, gdy większość osób ma bagaż, często negatywnych, doświadczeń i funkcjonuje bez kontaktu z sobą, a tym bardziej z otoczeniem? Rozwiązanie tkwi w nas. Najpierw musimy dotrzeć i poznać siebie, a następnie skupić się na relacji z firmowym otoczeniem. Pomocna w osiągnięciu tego jest metoda Horse Assisted Education.

Najważniejszym aspektem pracy warsztatowej w tej metodzie jest fakt, że konie będąc zwierciadłem nas samych; naszych emocji, intencji i postaw, dostarczają nam cennej informacji zwrotnej oraz inspiracji. Zwierzęta te posiadają unikalną wrażliwość na najdrobniejsze niewerbalne i emocjonalne sygnały, które wysyłamy. To sprawia, że w sytuacji intensywnej relacji z nami stają się zwierciadłem naszych emocji, intencji i postaw.

W Horse Assisted Education celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby. Jej samoświadomości, umiejętności psychospołecznych oraz pomoc w zmianie, do której dąży osoba. Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni, w której możemy doświadczyć siebie w relacji z koniem. W przestrzeni tej intensywnie doświadczamy swojego świata wewnętrznego (doznań płynących z ciała, emocji, myśli, skłonności do interpretowania tego co widzimy i czujemy w określony sposób). Znajdujemy się w sytuacji, w której kontaktujemy się z przedstawicielem innego gatunku, który obdarza nas uwagą i naturalnie odpowiada na naszą obecność i zachowania. Konie tworzą dla nas coś w rodzaju sceny, na której się uczymy i doświadczamy siebie. To od siebie zaczynamy każdą zmianę, która ma być trwała. To czego doświadczyliśmy i się nauczyliśmy podczas szkolenia Horse Assisted Education możemy przenieść na grunt zawodowy.

Polecamy: Jak e-sklep może obniżyć koszty wysyłki?

Metoda Horse Assisted Education jest tym bardziej skuteczna, gdyż informacji zwrotnej nie udziela nam oceniający człowiek, ale rozumne i szczere zwierzę – koń. Angażując przedstawiciela innego gatunku eliminujemy brak obiektywizmu i ocenianie nas. Informacja zwrotna, którą odbieramy ma charakter indywidualny i jest czytelna właściwie tylko dla konkretnego uczestnika. To uczestnik najlepiej wie, co w nim tkwi i co potrzeba rozwijać. Korporacja to ogromny zbiór indywidualnych osób. Zmiana lub rozwój firmy to rozwój poszczególnych pracowników. Tylko poprzez jednostkę można trwale wpływać na sytuację w całej firmie.

Pokolenie Y

Drugi przypadek to specyfika tzw. pokolenia Y, czyli osób urodzonych między 1980 a 2000 rokiem. Według Cam Marston, autroki „Motivating the „What’s In it for Me” Workforce”, cechuje ich potrzeba dużej wolności, co przejawia się nie tylko w niechęci do garniturowych mundurków, ale manifestuje się też w niskiej lojalności wobec korporacji. Tym co jest w stanie związać ich z firmą to osoba lub osobowość przełożonego i jakość relacji z nim. Pracownicy ci akceptują przełożonych, którzy ich prowadzą, a nie nimi kierują. Przełożeni mają stworzyć dla nich przestrzeń, pozwalającą na rozwój w pracy i szanse zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. W zbudowaniu umiejętności przywódczych ale opartych na szacunku i autentyczności przydatna jest metoda Horse Assisted Education. Obecność koni podczas szkolenia i związany z tym poziom świadomości, percepcji i wrażliwości powoduje, że rozwijany obszar integrowany jest na poziomie jednostki, grupy, społeczności i świata. Horse Assisted Education w praktyce umożliwia to, o czym teoretyczne mówią nurty integralne. Oznacza to wielowymiarowy rozwój wybranego obszaru, uwzględniając wszystkie istotne perspektywy i nie pomijając żadnej z nich.

Polecamy: O czym pamiętać otwierając e-sklep- 7 kroków

Dla pokolenia Y pieniądze nie są najważniejszą zmienną decyzyjną. Podkreśla to coroczny raportu dotyczącego wyzwań związanych z rozwojem pracowników w miejscu pracy „Enterprise Learning and Talent Management 2011”, publikowany przez Bersin & Associates. Raport Bersina wskazuje, że młode pokolenia poszukują coraz więcej, poza zwykłą prozą pracy. Ważne dla nich jest dla jakiej firmy pracują i jak jest ona kojarzona. Znaczenie ma to, komu ich organizacja pomaga i jak rozwija pracowników. Raport Bersina sugeruje jednocześnie, że powszechność sieci społecznościowych spowodowała, że wszelkie tylko pozorne ruchy employer brandingu, wykonywane przez korporację nie mają szansy na skuteczność, ani przetrwanie. Dla wykształcenia autentyczności i spójności wewnątrz firmy można zastosować metodę Horse Assisted Education. Angażujemy konie i od nich się uczymy. Konie poszukują poczucia bezpieczeństwa.

Będąc ofiarami drapieżników wykształciły szereg cech, dzięki którym informują siebie nawzajem czy środowisko, w którym przebywają jest bezpieczne. Najważniejszą z tych cech jest umiejętność orientowania się w spójnych i jednoznacznych komunikatach. Komunikatach, które w chwili zagrożenia pokażą dobry kierunek ucieczki. W obcowaniu z koniem nieustannie stawiani jesteśmy w sytuacji braku pełnego obustronnego zrozumienia. Jednym z powodów tych trudności z komunikacją często jest to, że informacje wysyłane przez człowieka są niespójne albo nawet sprzeczne. Jedne z najważniejszych momentów w uczeniu się od koni to te, w których możemy nauczyć się o sobie czegoś ważnego np. tego, że wysyłane przez nas komunikaty nie są jasne i jednoznaczne. Tym samym otwiera się przed nami przestrzeń do eksperymentowania z własną spójnością i jasnością komunikacji.

Dlaczego Horse Assisted Education

Wspomniany już Raport Bersina sugeruje, że działy HR powinny bardziej uwzględniać możliwości i skuteczność jakie niosą nowe metody i nawyki uczenia się. W metodzie Horse Assisted Education nie ma drogowskazów, sprawdzonych przepisów i technik postępowania. Każdy krok wynika z przejęcia odpowiedzialności, odwagi i podjęcia decyzji. Uczenie się jest wielopoziomowe, angażuje całą osobę i przebiega w realnej sytuacji. Zachowania konia są autentyczne, a tym samym jest to prawdziwa relacja, prawdziwa komunikacja i prawdziwe przywództwo. Takie doświadczenie jest inne niż w trakcie odgrywania scenek człowiek-człowiek. Ćwiczenia z końmi, z których składają się szkolenia Horse Assisted Education pozwalają na odkrywanie różnych sposobów nawiązywania relacji i ujrzenie siebie jako osoby aktywnie tworzącej otaczającą rzeczywistość.


Metoda Horse Assisted Education jest znana na świecie od 1996. Stosują ją największe korporacje, m.in. Ikea, Bayer, Capgemini, CitiBank, DHL, Hewlett-Packard itd. Metoda polega na zorganizowaniu dla uczestników doświadczenia, które jest dla nich bezpieczne a jednocześnie rozwojowe. Każdy, podobnie jak w coachingu, dostaje to czego sam potrzebuje. W metodzie zachęca się do eksperymentowania, obserwowania, uczenia się od innych oraz autorefleksji. Wnioski i refleksje z ćwiczeń z końmi wnoszą sami uczestnicy. Facylitatorzy nie interpretują i nie diagnozują zachowań czy sytuacji. Takie podejście jest odmienne od powszechnie przyjętej roli trenera, który „wie jak powinno być”. Jednak otwiera ono nowe perspektywy, tworzy nową przestrzeń uczenia się, w której nie jest się ocenianym. Bierze również pod uwagę fakt, że każdy z nas mając niepowtarzalną historię, doświadczenie, osobowość i sytuację życiową - ma w konsekwencji nieco inne potrzeby rozwojowe. Dlatego też celem nie jest przekazanie jakiejś wiedzy, ale stworzenie warunków, w których będzie możliwe jej odkrywanie.

Corporate Marketing Manager z firmy Procter&Gamble w taki sposób opisuje swoje wrażenia po szkoleniu metodą Horse Assisted Education: Zazwyczaj niewiele pamiętam ze szkoleń, gdyż w większości przypadków są one oderwane od biznesowej rzeczywistości, w której na co dzień funkcjonuje. Był to silny bodziec, który otworzył mi oczy na pewne obszary moich interakcji z ludźmi w ogóle nieuświadomione. Daje do myślenia...

Adam Wiśniewski liderzy.com.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, czytaj Personel i Zarządzanie
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.