Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak założyć fundację?

Fundacja - jak założyc?
Fundacja - jak założyc?
Zarządzanie kapitałem na cel społecznie lub gospodarczo użyteczny zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej może odbywać się poprzez utworzoną z tej okazji fundację. Przykładowo chodzi tu o cele takie, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

1. Czym jest fundacja

Fundacja jest organizacja pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawianą przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Kto może założyć fundację

Osobę tworzącą fundację nazywamy fundatorem. Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec. Fundacje może powołać również osoba prawna, mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Nie ma również przeszkód, aby fundację powołało kilka osób fizycznych, prawnych bądź też grupa składająca się z jednych i drugich.

3. Etapy zakładania fundacji

Niezbędne do powołania fundacji są:
a) wola fundatora, aby założyć fundację, wyrażona w tzw. akcie fundacyjnym,
b) opracowanie statutu, czyli dokumentu określającego organizację i sposób działania fundacji,
c) złożenie wniosku rejestrowego o wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
d) wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Akt fundacyjny

Wola powołania fundacji wyrażona zostaje w akcie fundacyjnym. Ustawa wymaga, aby oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji miało formę aktu notarialnego (składa się je więc przed notariuszem). Jeżeli fundatora reprezentuje pełnomocnik, to osoba ta musi mieć pełnomocnictwo ustanowione również w formie aktu notarialnego. Akt fundacyjny określa cel fundacji a także majątek przeznaczony na realizację tego celu.

Fundator może również wskazać właściwego ministra, który będzie sprawował nadzór nad organizacją (najlepiej wskazać tego, który właściwy jest w sprawach stanowiących główne cele fundacji). Akt fundacyjny może zostać odwołany do czasu wpisu fundacji do KRS (odwołanie powinno mieć formę aktu notarialnego).

5. Cele fundacji

Fundacja może zostać ustanowiona dla realizacji celów zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej, celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.
Podstawowe wartości RP zostały wskazane w Konstytucji, w rozdziale ,,Rzeczpospolita”. Cele fundacji muszą mieć charakter publiczny, służyć dobru ogółu.

6. Wartość funduszu założycielskiego

Ustawa nie określa minimalnej wartości składników majątkowych, w przypadku fundacji prowadzących wyłącznie działalność statutową. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku fundacji prowadzących również działalność gospodarczą. Działalność statutowa fundacji powinna być jej podstawową działalnością i dlatego kwota przeznaczona na nią powinna być wyższa niż na działalność gospodarczą. Minimalna kwota, którą można przeznaczyć na działalność gospodarczą wynosi 1000zł.

7. Koszty aktu notarialnego

Za sporządzenie aktu notarialnego pobierana jest taksa notarialna. Jej wysokość uzależniona jest od wartości majątku przeznaczonego na realizację celu fundacji.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3.000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł. 

Polecamy: Kalkulator taksy notarialnej

8. Statut fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy oraz statutu. Jest on niezbędnym dokumentem dla fundacji, którego rola polega na uzupełnianiu regulacji ustawowych. Sporządzenie statutu jest zasadniczo rolą fundatora, choć może on wyznaczyć kogoś innego do tego zadania – inną osobę fizyczną lub prawną.

Istnieją pewne obowiązkowe elementy, które musi posiadać każdy statut. Zaliczamy do nich:

a) nazwę fundacji
- ustawa nie narzuca żadnych reguł w konstruowaniu fundacji,
- nie ma też wymogu, aby nazwa nowopowstałej fundacji różniła się od nazw już istniejących fundacji,
- nie ma wreszcie obowiązku, aby w nazwie znalazł się wyraz ,,fundacja”, chyba że zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą ,
- nie można używać nazw wprowadzających w błąd (np. ,,bank”).

b) siedzibę
- siedziba fundacji powinna się znajdować na terytorium RP,
- określa się ją przez wskazanie miejscowości,
- jeśli fundacja prowadzi działalność na terenie jednego województwa powinna mieć swą siedzibę w tym właśnie województwie.

c) majątek
- zapis o majątku, jaki fundator przeznacza na fundusz założycielski,
- należy wskazać źródła finansowania fundacji,
- jeżeli majątek ulegnie wyczerpaniu, fundacja podlega likwidacji.

d) działalność statutową
- określenie celów, zasad, form i zakresu działalności fundacji,
- fundacja nie może podejmować działań, których nie ma uwzględnionych w statucie,
- działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna,
- dochód fundacji może podlegać zwolnieniu podatkowemu, jeśli zostanie przeznaczony na realizację celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (działalność ta musi być wpisana w statucie fundacji i musi być rzeczywiście prowadzona).

e) organy fundacji
- niezbędnym organem fundacji jest zarząd,
- zarząd powinien składać się z co najmniej dwóch osób,
- należy precyzyjnie opisać procedurę wyboru członków zarządu, ich obowiązki i uprawnienia,
- fundacja może posiadać również organ kontroli wewnętrznej (jest on wymagany jeśli fundacja zamierza ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego),
- ważne, aby statut dokładnie określał sposób powoływania, odwoływania oraz kompetencje każdego z organów.

Oprócz wymienionych elementów w statucie fundacji mogą znaleźć się również postanowienia dotyczące działalności gospodarczej fundacji, jednostek terenowych oraz zmian z statucie. Po sporządzeniu statut należy podpisać (jeśli fundatorów jest kilku to przez każdego z nich).

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie określonym w jej statucie. Środki uzyskane z tej działalności fundacja musi przeznaczać na swoje cele statutowe.

9. Rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Fundację rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpisywana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą wpisywana jest dodatkowo do rejestru przedsiębiorców.

Fundację rejestruje się w sądzie właściwym ze względu na jej siedzibę.

Wniosek o rejestrację składa sam fundator (ewentualnie osoba upoważniona) lub zarząd fundacji. Musi on zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od złożenia aktu fundacyjnego.

Jak złożyć wniosek

- wniosek składa się z formularzy urzędowych oraz dokumentów fundacji (oświadczenie woli, statut, uchwały)
- wniosek o rejestrację składamy w 1 egzemplarzu
- statut, stanowiący jeden z załączników, w 3 egzemplarzach (kopie wniosku warto zachować w archiwum)
- wniosek można dostarczyć osobiście (należy złożyć go w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym), a jeśli wniosek zostanie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem możemy wysłać go pocztą elektroniczną

Elementy wniosku o rejestrację

a) formularze (wszystkie muszą zostać podpisane przez fundatora lub zarząd):
- KRS W-20 – podstawowy formularz służący do zgłoszenia fundacji,
- KRS-WK – formularz-załącznik służący do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz organu nadzorczego,
- KRS-WM – formularz załącznik służący do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania fundacji do rejestru przedsiębiorców (tylko jeśli fundacja obok działalności statutowej będzie prowadzić również działalność gospodarczą).

b) dokumenty:
- oświadczenie o ustanowieniu fundacji,
- oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeśli nie znalazło się w akcie fundacyjnym),
- wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji (tylko jeśli fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą),
- dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru.

Koszt rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wpłat należy dokonać na rachunek lub do kasy sądu, w którym składamy wniosek.
• dla fundacji rejestrującej się wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 250 zł,
• dla fundacji rejestrującej się w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców – 1500 zł (1000 zł opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców, 500 zł za zgłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – nie płaci się wówczas za wpis do rejestru fundacji).

10. Obowiązki fundacji po zarejestrowaniu w KRS

Fundacja po zarejestrowaniu w KRS:
a) składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w celu uzyskania numeru REGON,
b) zakłada konto bankowe,
c) zgłasza się do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej – NIP.

Sławomir Kołodziejczyk
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Renaty Mikulewicz
Wrocław, ul. Sokolnicza 5/20
tel. 071 797 88 57
raport@raport.wroclaw.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Problemy firm widoczne na długo przed niewypłacalnością
  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż 1/3 bankrutów i 1/4 restrukturyzowanych przedsiębiorstw nie płaciła swoim kontrahentom już na 2 lata przed ogłoszeniem niewypłacalności.
  Ceny mieszkań w Polsce osiągnęły maksimum w połowie 2022 roku? Niewykluczone
  Czekaliście ze sprzedażą mieszkania, aż ceny osiągną apogeum? No więc, chyba pora udać się do pośrednika obrotu nieruchomościami. Ceny sprzedaży mieszkań, w niektórych miastach zaczęły spadać, a ponadto serwisy nieruchomościowe puchną od ofert z rynku wtórnego.
  Nowoczesna komunikacja PR elementem inwestycji biznesu
  Cyfryzacja, zmiana pokoleniowa i coraz bardziej wymagający rynek. Nawet w niedalekiej przyszłości prowadzenie biznesu będzie całkowicie innym wyzwaniem, aniżeli kilka lat temu. Dynamiczna transformacja społeczno-gospodarcza wymaga od przedsiębiorców jeszcze szerszego spojrzenia zarówno na swoich klientów, jak i inwestorów, kontrahentów, czy sam zespół.
  Elektrownie atomowe. Czy powstaną w Polsce?
  Pięć ośrodków będzie uczestniczyć w procesie licencjonowania i kontroli elektrowni jądrowej. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdecydował o przyznaniu autoryzacji dla ośrodków naukowo-badawczych.
  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
  Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy, polski rynek nieruchomości komercyjnych zakończył pierwsze półrocze niezłym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że echa tych zawirowań nie widać jeszcze w wynikach drugiego kwartału 2022 roku.
  Spółdzielnie mieszkaniowe podwyższają czynsze. Winne ceny energii
  Czy po wakacjach kredytowych pojawi się postulat wakacji czynszowych? Opłaty rosną a zarządcy tłumaczą, że nie oni są winni. Znaczną część czynszu stanowi energia – ogrzanie wody i mieszkań oraz prąd w częściach wspólnych. Dodatkowo inflacja wpływa na ceny usług niezwiązanych bezpośrednio z energią. Niestety nic nie wskazuje, żeby najnowsze podwyżki miały być ostatnimi.
  Dopłaty do innych niż węgiel źródeł ciepła - projekt
  W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel.
  Zaostrzanie nadzoru rejestrowania sprzedaży
  Resort finansów pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych państwa. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w urządzeniach do automatycznego świadczenia usług i sprzedaży towarów. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się kolejne grupy przedsiębiorców.
  Niskie ceny przyciągają Czechów na zakupy do Polski
  Czesi wciąż chętnie przyjeżdżają do Polski na zakupy. Szczególnie atrakcyjne są ceny benzyny oraz artykułów spożywczych. Każda wizyta to oszczędność
  Co może od 2023 r. zastąpić opakowania plastikowe? [KOMENTARZ]
  Przepisy systematycznie będą ograniczać produkcję plastikowych opakowań. Czy jest alternatywa dla tworzyw sztucznych?
  Kryzys w związku z wojną w Ukrainie - wsparcie dla przedsiębiorców
  Pomoc będzie mogła być udzielana w formie pożyczek, zarówno mikro, małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorcom. Do kiedy będzie można otrzymać wsparcie?
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej? Dziś zastanowimy się nad tym czy jest możliwy, a jak tak to ile wynosi. Co mówią przepisy?
  Procenty z lokat przegrywają z inflacją w Polsce i UE
  Inflacja dwucyfrowa jednak odsetki w bankach niewiele wyższe niż przed wojną. To realia nie tylko polskie
  Ile jest fotoradarów w Polsce? A ile w Europie?
  Ile jest fotoradarów w Polsce? Dokładnie 587. Jak jednak ta liczba wypada na tle innych krajów Europy? W Wielkiej Brytanii jest ich 10-krotnie więcej.
  Polacy przenoszą się z mieszkań do domów
  Domy szybko zyskują na wartości oraz popularności wśród Polaków. Podobnie jak mieszkania są one dobrą inwestycją w dobie galopującej inflacji i potrafią ochronić oszczędności, a nawet je pomnożyć. Nic więc dziwnego, że przeznaczone pod nie grunty, sprzedają się dziś jak ciepłe bułeczki.
  PIE: w sierpniu indeks koniunktury spadł do 98,6 pkt
  Miesięczny Indeks Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego spadł w sierpniu o 3,8 pkt, do poziomu 98,6 pkt - przekazał PIE. Po raz pierwszy od lutego odczyt MIK jest poniżej poziomu neutralnego, co oznacza przewagę nastrojów negatywnych - dodano.
  50 mln zł rocznie na wykup byłych mieszkań pracowniczych
  50 mln rocznie przekaże polski rząd samorządom, które zdecydują się wykupić od podmiotów prywatnych dawne mieszkania pracownicze, aby ich lokatorom nie groziły podwyżki czynszu - powiedział PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Zgierzu (woj. łódzkie), gdzie jest ok. 40 takich mieszkań.
  Przyczyny zużycia opon? Oto główni zabójcy ogumienia
  Przyczyny zużycia opon? Lista jest dość długa. Warto ją jednak poznać. W ten sposób kierujący może przedłużyć czas życia ogumienia w swoim aucie.
  Strefy czystego transportu w Polsce. Kto będzie pionierem?
  Strefy czystego transportu w Polsce. Co oznaczają? Czemu kierowcy ich nie chcą? I które miasto utworzy pierwszą? Sprawdźmy.
  E-commerce: zmiana zawartości maila po wysyłce? To możliwe!
  Zawartość wysłanego już maila można zmienić dzięki technologii real time content management (RTCM). Korzystanie z tego rozwiązania staje się coraz powszechniejszym trendem na polskim rynku e-commerce.
  Internet Rzeczy. Rewolucja, która w Polsce jest nowością
  Przedmioty połączone cyfrowo. Internet Rzeczy to technologia, od której w biznesie nie ma już odwrotu. Skoro tak, to dlaczego zaledwie 29 proc. firm w UE wykorzystuje IoT? Polska nie zaskakuje — znajdujemy się w ogonie wspólnoty. Nowe dane Eurostatu pokazują, jak wygląda wykorzystanie tej technologii w UE.
  Ceny luksusowych nieruchomości na świecie rosną wolniej, ale spadków nie widać.
  Na koniec drugiego kwartału 2022 roku firma Knight Frank opublikowała Prime Global Cities Index, czyli indeks śledzący ceny luksusowych nieruchomości na świecie w 45 miastach. Po dwóch latach, w trakcie których obserwowaliśmy historycznie najwyższą dynamikę wzrostu cen nieruchomości luksusowych widoczny jest spadek.
  Zakup mieszkania na osiedlu. Gdzie można kupić?
  W jakich inwestycjach deweloperzy mają ukończone mieszkania lub z bliskim terminem oddania? Jakie lokale są jeszcze w sprzedaży? W jakich cenach?
  Ile zostało już złożonych wniosków o wakacje kredytowe?
  Około 850 tys. wniosków o wakacje kredytowe złożono we wszystkich bankach - poinformował w środę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
  Mandaty w wakacje 2022. Mamy rekordzistę. To OPP z Lublina
  Mandaty w wakacje 2022 nie będą niskie? Tylko w lipcu przekonało się o tym prawie 114 tys. kierowców. Tyle złapały rejestratory systemu CANARD ITD.