REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak założyć fundację?

Fundacja - jak założyc?
Fundacja - jak założyc?

REKLAMA

REKLAMA

Zarządzanie kapitałem na cel społecznie lub gospodarczo użyteczny zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej może odbywać się poprzez utworzoną z tej okazji fundację. Przykładowo chodzi tu o cele takie, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

1. Czym jest fundacja

Fundacja jest organizacja pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawianą przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

REKLAMA

REKLAMA

2. Kto może założyć fundację

Osobę tworzącą fundację nazywamy fundatorem. Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec. Fundacje może powołać również osoba prawna, mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Nie ma również przeszkód, aby fundację powołało kilka osób fizycznych, prawnych bądź też grupa składająca się z jednych i drugich.

3. Etapy zakładania fundacji

Niezbędne do powołania fundacji są:
a) wola fundatora, aby założyć fundację, wyrażona w tzw. akcie fundacyjnym,
b) opracowanie statutu, czyli dokumentu określającego organizację i sposób działania fundacji,
c) złożenie wniosku rejestrowego o wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
d) wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

REKLAMA

4. Akt fundacyjny

Wola powołania fundacji wyrażona zostaje w akcie fundacyjnym. Ustawa wymaga, aby oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji miało formę aktu notarialnego (składa się je więc przed notariuszem). Jeżeli fundatora reprezentuje pełnomocnik, to osoba ta musi mieć pełnomocnictwo ustanowione również w formie aktu notarialnego. Akt fundacyjny określa cel fundacji a także majątek przeznaczony na realizację tego celu.

Fundator może również wskazać właściwego ministra, który będzie sprawował nadzór nad organizacją (najlepiej wskazać tego, który właściwy jest w sprawach stanowiących główne cele fundacji). Akt fundacyjny może zostać odwołany do czasu wpisu fundacji do KRS (odwołanie powinno mieć formę aktu notarialnego).

5. Cele fundacji

Fundacja może zostać ustanowiona dla realizacji celów zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej, celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.
Podstawowe wartości RP zostały wskazane w Konstytucji, w rozdziale ,,Rzeczpospolita”. Cele fundacji muszą mieć charakter publiczny, służyć dobru ogółu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

6. Wartość funduszu założycielskiego

Ustawa nie określa minimalnej wartości składników majątkowych, w przypadku fundacji prowadzących wyłącznie działalność statutową. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku fundacji prowadzących również działalność gospodarczą. Działalność statutowa fundacji powinna być jej podstawową działalnością i dlatego kwota przeznaczona na nią powinna być wyższa niż na działalność gospodarczą. Minimalna kwota, którą można przeznaczyć na działalność gospodarczą wynosi 1000zł.

7. Koszty aktu notarialnego

Za sporządzenie aktu notarialnego pobierana jest taksa notarialna. Jej wysokość uzależniona jest od wartości majątku przeznaczonego na realizację celu fundacji.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3.000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł. 

Polecamy: Kalkulator taksy notarialnej

8. Statut fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy oraz statutu. Jest on niezbędnym dokumentem dla fundacji, którego rola polega na uzupełnianiu regulacji ustawowych. Sporządzenie statutu jest zasadniczo rolą fundatora, choć może on wyznaczyć kogoś innego do tego zadania – inną osobę fizyczną lub prawną.

Istnieją pewne obowiązkowe elementy, które musi posiadać każdy statut. Zaliczamy do nich:

a) nazwę fundacji
- ustawa nie narzuca żadnych reguł w konstruowaniu fundacji,
- nie ma też wymogu, aby nazwa nowopowstałej fundacji różniła się od nazw już istniejących fundacji,
- nie ma wreszcie obowiązku, aby w nazwie znalazł się wyraz ,,fundacja”, chyba że zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą ,
- nie można używać nazw wprowadzających w błąd (np. ,,bank”).

b) siedzibę
- siedziba fundacji powinna się znajdować na terytorium RP,
- określa się ją przez wskazanie miejscowości,
- jeśli fundacja prowadzi działalność na terenie jednego województwa powinna mieć swą siedzibę w tym właśnie województwie.

c) majątek
- zapis o majątku, jaki fundator przeznacza na fundusz założycielski,
- należy wskazać źródła finansowania fundacji,
- jeżeli majątek ulegnie wyczerpaniu, fundacja podlega likwidacji.

d) działalność statutową
- określenie celów, zasad, form i zakresu działalności fundacji,
- fundacja nie może podejmować działań, których nie ma uwzględnionych w statucie,
- działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna,
- dochód fundacji może podlegać zwolnieniu podatkowemu, jeśli zostanie przeznaczony na realizację celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (działalność ta musi być wpisana w statucie fundacji i musi być rzeczywiście prowadzona).

e) organy fundacji
- niezbędnym organem fundacji jest zarząd,
- zarząd powinien składać się z co najmniej dwóch osób,
- należy precyzyjnie opisać procedurę wyboru członków zarządu, ich obowiązki i uprawnienia,
- fundacja może posiadać również organ kontroli wewnętrznej (jest on wymagany jeśli fundacja zamierza ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego),
- ważne, aby statut dokładnie określał sposób powoływania, odwoływania oraz kompetencje każdego z organów.

Oprócz wymienionych elementów w statucie fundacji mogą znaleźć się również postanowienia dotyczące działalności gospodarczej fundacji, jednostek terenowych oraz zmian z statucie. Po sporządzeniu statut należy podpisać (jeśli fundatorów jest kilku to przez każdego z nich).

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie określonym w jej statucie. Środki uzyskane z tej działalności fundacja musi przeznaczać na swoje cele statutowe.

9. Rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Fundację rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpisywana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą wpisywana jest dodatkowo do rejestru przedsiębiorców.

Fundację rejestruje się w sądzie właściwym ze względu na jej siedzibę.

Wniosek o rejestrację składa sam fundator (ewentualnie osoba upoważniona) lub zarząd fundacji. Musi on zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od złożenia aktu fundacyjnego.

Jak złożyć wniosek

- wniosek składa się z formularzy urzędowych oraz dokumentów fundacji (oświadczenie woli, statut, uchwały)
- wniosek o rejestrację składamy w 1 egzemplarzu
- statut, stanowiący jeden z załączników, w 3 egzemplarzach (kopie wniosku warto zachować w archiwum)
- wniosek można dostarczyć osobiście (należy złożyć go w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym), a jeśli wniosek zostanie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem możemy wysłać go pocztą elektroniczną

Elementy wniosku o rejestrację

a) formularze (wszystkie muszą zostać podpisane przez fundatora lub zarząd):
- KRS W-20 – podstawowy formularz służący do zgłoszenia fundacji,
- KRS-WK – formularz-załącznik służący do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz organu nadzorczego,
- KRS-WM – formularz załącznik służący do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania fundacji do rejestru przedsiębiorców (tylko jeśli fundacja obok działalności statutowej będzie prowadzić również działalność gospodarczą).

b) dokumenty:
- oświadczenie o ustanowieniu fundacji,
- oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeśli nie znalazło się w akcie fundacyjnym),
- wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji (tylko jeśli fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą),
- dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru.

Koszt rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wpłat należy dokonać na rachunek lub do kasy sądu, w którym składamy wniosek.
• dla fundacji rejestrującej się wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 250 zł,
• dla fundacji rejestrującej się w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców – 1500 zł (1000 zł opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców, 500 zł za zgłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – nie płaci się wówczas za wpis do rejestru fundacji).

10. Obowiązki fundacji po zarejestrowaniu w KRS

Fundacja po zarejestrowaniu w KRS:
a) składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w celu uzyskania numeru REGON,
b) zakłada konto bankowe,
c) zgłasza się do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej – NIP.

Sławomir Kołodziejczyk
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Renaty Mikulewicz
Wrocław, ul. Sokolnicza 5/20
tel. 071 797 88 57
raport@raport.wroclaw.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Hipermarkety tańsze niż dyskonty? Gdzie bardziej opłaca się robić zakupy?

  W sklepach ceny wciąż rosną, ale w niektórych trochę wolniej. Gdzie teraz opłaca się robić zakupy? Co lepiej kupić w dyskoncie a co w supermarkecie? Czy w najbliższym czasie można spodziewać się, że we wszystkich sklepach wzrost rdr. będzie jednocyfrowy? 

  Pożary paneli fotowoltaicznych. Jak zminimalizować ryzyko?

  Jak każdy inny rodzaj instalacji, fotowoltaika jest narażona na usterki i awarie: przegrzanie, uszkodzenia, przepięcia, a w skrajnych przypadkach nawet na pożary. Chociaż do zaprószenia ognia dochodzi bardzo rzadko, zawsze trzeba pamiętać o środkach ostrożności. Jak zminimalizować ryzyko awarii?

  Ze sztuczną inteligencją logistyka nie będzie już taka sama

  Sztuczna inteligencja w logistyce to przyszłość. W łańcuch dostaw z użyciem AI chce zainwestować już ponad 60% firm. Co może ułatwić ta technologia? 

  Nowy trend - zmiana okularów co sezon?

  Okulary jako element stylizacji i w dodatku regularnie wymieniany zgodnie z trendami już nikogo nie dziwi. Przychody na rynku okularów są coraz wyższe i będą się jeszcze zwiększać. Nie tylko ze względu na starzejące się społeczeństwo. 

  REKLAMA

  Bezpieczeństwo w leśnictwie. Apel przedsiębiorców o interwencję państwa

  W obliczu rosnącej liczby tragicznych wypadków w leśnictwie, przedsiębiorcy leśni wzywają do pilnej reakcji ze strony państwa. Postulują o zwiększenie nadzoru nad Lasami Państwowymi, odpolitycznienie kadr oraz opracowanie strategii dla sektora leśno-drzewnego. Ale czy ich głos zostanie wysłuchany?

  Pieniądze dla rolników uprawiających kukurydzę. Do 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków. Do kiedy wnioski?

  Do 6 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producenta rolnego, który w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę - poinformowała Agencja.

  Czy Technologia Internetu Rzeczy zrewolucjonizuje sektor farmaceutyczny?

  Łańcuch dostaw w sektorze farmaceutycznym to duże wyzwanie - bezpieczeństwo i jakość produktu jest obwarowana licznymi uregulowaniami i przepisami. Systemy i urządzenia oparte o technologię Internetu Rzeczy – IoT (z ang. Internet of Things) wydają się logicznym rozwiązaniem. 

  Startupy to nie korporacje. Jak przyciągnąć właściwe startupy i nie stracić pieniędzy?

  Czy granty są niezbędne, aby przyciągnąć najlepsze startupy do Polski? Niekoniecznie! Czy tylko startupy oparte na unikalnej technologii mają szansę na sukces? Także nie! Startupy trzeba najpierw zrozumieć.  

  REKLAMA

  Przedsiębiorcy powoli wychodzą na prostą? Częściej niż rok temu odwieszają firmy

  Jak wygląda obecnie sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych? Ile wniosków o otwarcie działalności wpłynęło w pierwszym półroczu? Ile odnotowano zawieszeń, wznowień i wniosków dotyczących zamknięcia? Jak to wyglądało w poszczególnych województwach? 

  Petsitting, czyli nowoczesna opieka nad zwierzętami. Na czym polega ta usługa?

  W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia jest coraz szybsze, a nasze obowiązki często wymagają od nas wyjazdów czy dłuższej nieobecności w domu, pojawia się pytanie: co zrobić z naszym pupilem? Dla wielu z nas zwierzęta są członkami rodziny, dlatego chcemy zapewnić im najlepszą opiekę. Odpowiedzią na te potrzeby jest coraz bardziej popularny petsitting. Ale co to dokładnie jest za usługa i dlaczego warto z niego skorzystać?

  REKLAMA