Kategorie

Procedura zmiany warunków zatrudnienia

Marek Martyna
inforCMS
Pracodawca powinien zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy wówczas, gdy zmiana dotyczy istotnych warunków zatrudnienia albo jest niekorzystna dla pracownika.

Zasadniczo wypowiedzenie zmieniające ma na celu jedynie modyfikację treści wiążącej pracodawcę i pracownika umowy o pracę. Skutek wypowiedzenia zmieniającego uzależniony jest jednak nie tylko od woli pracodawcy, ale także od zachowania pracownika. Jeśli odmówi on przyjęcia nowych warunków zatrudnienia, jego stosunek pracy rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Do wypowiadania wynikających z umowy warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Każde naruszenie przepisów w tym względzie może prowadzić do uznania wypowiedzenia zmieniającego przez sąd pracy za bezskuteczne. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przez pracodawcę odpowiednich procedur.

• Sprawdzenie, czy zachodzi konieczność wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego

Reklama

Zastosowanie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego jest konieczne wówczas, gdy zmiana dotyczy istotnych warunków pracy lub płacy albo pogarsza sytuację pracownika. Istotne warunki pracy i płacy określa przede wszystkim umowa o pracę. Należą do nich w szczególności: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, wraz ze wskazaniem poszczególnych składników tego wynagrodzenia, a także wymiar czasu pracy.

W drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy wprowadza się także postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników.

Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu.

W praktyce, przy ustaleniu, czy w konkretnym przypadku należy dokonać wypowiedzenia zmieniającego, pomocne może okazać się orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przykładowe orzeczenia Sądu Najwyższego:

Reklama

• Jeżeli prawo pracownika do premii wynika z umowy o pracę, to niekorzystna zmiana regulaminu premiowania może nastąpić tylko za jego zgodą wyrażoną w porozumieniu zmieniającym umowę lub w drodze wypowiedzenia warunków płacy (wyrok z 19 grudnia 1996 r., I PKN 23/96).

• Zmiana regulaminu premiowania polegająca na zmianie podstawy obliczania premii lub wprowadzeniu nowych przesłanek warunkujących nabycie prawa lub określających jej wysokość wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.), jeżeli prawo do premii wynika z umowy o pracę (wyrok z 13 grudnia 1996 r., I PKN 35/96).

• Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Jeżeli jednak strony zgodnie traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (np. gdy nazwa implikuje prestiż stanowiska), to może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy (wyrok z 7 września 1999 r., I PKN 265/99).

• Zmiana przez zakład pracy zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją (wyrok z 7 listopada 1974 r., I PR 332/74).

• W drodze wypowiedzenia zmieniającego nie jest możliwa zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, na umowę na czas określony (uchwała z 28 kwietnia 1994 r., I PZP 52/93). Nawet niedopuszczalna zmiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony w trybie wypowiedzenia warunków pracy (art. 42 k.p.) jest skuteczna i może być wzruszona na podstawie orzeczenia sądu przywracającego do pracy na poprzednich warunkach (wyrok z 19 stycznia 2000 r., I PKN 495/99).

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w danym roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Wypowiedzenie zmieniające nie będzie też konieczne, gdy pracodawca zleci pracownikowi inną pracę w razie przestoju.

Podstawa prawna:

• art. 29, 42, 81, 24113 Kodeksu pracy,

• orzeczenia Sądu Najwyższego:

- wyrok z 7 listopada 1974 r. (I PR 332/74, OSNC 1975/6/103),

- wyrok z 13 grudnia 1996 r. (I PKN 35/96, OSNP 1997/15/267),

- wyrok z 19 grudnia 1996 r. (I PKN 23/96, OSNP 1997/15/270),

- wyrok z 7 września 1999 r. (I PKN 265/99, OSNP 2001/1/17),

- wyrok z 19 stycznia 2000 r. (I PKN 495/99, OSNP 2001/11/376),

- uchwała z 28 kwietnia 1994 r. (I PZP 52/93, OSNP 1994/11/169).

• Wybór trybu zmiany warunków pracy lub płacy

Wypowiedzenia zmieniającego może dokonać tylko pracodawca (art. 43 k.p.). Pracownik nie może w tym trybie dokonać zmiany swoich warunków pracy lub płacy.

Zmiana warunków pracy lub płacy może nastąpić na dwa sposoby: przez porozumienie zmieniające lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Porozumienie zmieniające to czynność prawna dwustronna i dochodzi ona do skutku, gdy obie strony wyrażą na nie zgodę. Najczęściej w drodze porozumienia stron dochodzi do zmiany warunków zatrudnienia, które dokonywane są na korzyść pracownika, np. zmierzają do podwyższenia jego wynagrodzenia.

Jeśli stronom nie uda się zawrzeć porozumienia zmieniającego, pracodawca ma prawo wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. Jest ono jednostronną czynnością prawną pracodawcy zmierzającą do przekształcenia istniejącego stosunku prawnego.

Zmiana warunków umowy o pracę

Pracodawca może dokonać wypowiedzenia zmieniającego w przypadku każdej umowy, którą można rozwiązać za wypowiedzeniem, czyli: umowy zawartej na czas nieokreślony, na okres próbny, a także na czas określony, w sytuacji kiedy przepisy prawa pracy dopuszczają jej wypowiedzenie.

Podstawa prawna:

- art. 43 Kodeksu pracy.

• Sprawdzenie, czy zachowano przepisy stosowane przy wypowiedzeniu definitywnym

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oznacza to, że dokonując wypowiedzenia zmieniającego, pracodawca jest zobowiązany stosować przepisy wymagane w przypadku definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę. Przede wszystkim pracodawca powinien sprawdzić, czy pracownik nie jest chroniony przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy. Dotyczy to m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży, pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, pracowników przebywających na urlopie wypoczynkowym lub nieobecnych z innych usprawiedliwionych przyczyn, np. z powodu choroby.

Wypowiedzenie zmieniające powinno być sporządzone w formie pisemnej, ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy (jeżeli pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony), oraz zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Ponadto jeżeli w zakładzie pracy działają związki zawodowe, to pracodawca powinien skonsultować z reprezentującą pracownika organizacją związkową zamiar wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Kodeks pracy stwarza jednak pracodawcy możliwość dokonania wypowiedzenia zmieniającego w stosunku do pracownika w wieku przedemerytalnym pod określonymi warunkami, a mianowicie gdy:

• wprowadzono nowe zasady wynagradzania dotyczące ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy pracownik,

• pracownik stracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy (potwierdzona w orzeczeniu lekarskim) albo utracił uprawnienia konieczne do wykonywania danej pracy.

Podstawa prawna:

• art. 30, 38, 39, 41, 42, 43, 177, 1861 Kodeksu pracy.

 

• Przekazanie oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy lub podpisanie porozumienia zmieniającego

Wypowiedzenie zmieniające oprócz propozycji nowych warunków pracy lub płacy powinno zawierać także wskazanie tych elementów umowy, które ulegają wypowiedzeniu. W przeciwnym razie takiego pisemnego oświadczenia woli pracodawcy nie można uznać za wypowiedzenie zmieniające (wyrok SN z 7 stycznia 1997 r., I PKN 51/96). Nowe warunki powinny być na tyle skonkretyzowane, aby pracownik mógł ocenić swoją przyszłą sytuację i świadomie podjąć decyzję o ich przyjęciu albo odrzuceniu. W wypowiedzeniu zmieniającym, oprócz informacji o prawie odwołania do sądu, powinno znaleźć się dodatkowe pouczenie pracownika, że jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził na nie zgodę. W przeciwnym wypadku pracownik może aż do końca okresu wypowiedzenia odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków.

Podstawa prawna:

• art. 30, 42 Kodeksu pracy,

• wyrok SN z 7 stycznia 1997 r. (I PKN 51/96, OSNP 1997/16/288).

• Prawidłowe obliczenie okresu wypowiedzenia

Z chwilą zaproponowania pracownikowi nowych warunków pracy i płacy zaczyna się bieg okresu wypowiedzenia. Pracodawca ma obowiązek zachowania długości okresów wypowiedzenia przewidzianych w Kodeksie pracy zależnych od rodzaju umowy o pracę.

Przy obliczaniu okresu wypowiedzenia pracodawca powinien kierować się następującymi zasadami:

• okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca,

• przy wypowiedzeniu oznaczonym w miesiącach bieg terminu rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożenia pisma wypowiadającego (wyrok SN z 8 listopada 1988 r., I PRN 48/88),

• przy wypowiedzeniu oznaczonym w tygodniach bieg terminu rozpoczyna się w poniedziałek, a kończy w sobotę.

W przypadku wypowiedzenia zmieniającego ważne jest też określenie, kiedy upływa połowa okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że zgodził się na nowe warunki.

Zgodnie z powyższymi zasadami połowa okresu wypowiedzenia przypada:

• przy 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia - liczymy go od poniedziałku do drugiej soboty (13 dni - nieparzysta liczba dni), należy zastosować art. 115 k.c. w zw. z art. 300 k.p., który stanowi, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Połowa wypowiedzenia przypada wtedy na niedzielę, dlatego też pracownik może ostatecznie zadecydować o wypowiedzeniu do poniedziałku,

• przy miesięcznym okresie wypowiedzenia - należy posiłkować się art. 113 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p, który stanowi, że termin półmiesięczny jest równy 15 dniom. Dotyczy to każdego miesiąca kalendarzowego, niezależnie od liczby jego dni, pierwsza połowa upływa więc 15. dnia miesiąca, w którym rozpoczęło się odliczanie dni okresu wypowiedzenia,

• przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia - pierwsza połowa mija 15. dnia miesiąca następnego po tym, w którym rozpoczęło się odliczanie.

Podstawa prawna:

• art. 30 § 21, art. 33, 34, 36, 42 § 3 Kodeksu pracy,

• art. 113 § 2, art. 115 k.c.,

• wyrok SN z 8 listopada 1988 r. (I PRN 48/88, PiZS 1989/2/69).

• Złożenie przez pracownika oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu nowych warunków pracy lub płacy

Po otrzymaniu wypowiedzenia zmieniającego pracownik może:

• odmówić przyjęcia nowych warunków - skutkiem będzie rozwiązanie umowy z upływem okresu wypowiedzenia,

• nie złożyć oświadczenia o odmowie przed upływem połowy okresu wypowiedzenia - będzie to równoznaczne ze zgodą na nowe warunki umowy.

Pracownik nie musi więc zawiadamiać pracodawcy, że godzi się na zaproponowane warunki. Tylko wyraźne oświadczenie pracownika, że nie wyraża zgody na nowe warunki pracy lub płacy, złożone przed upływem połowy okresu wypowiedzenia prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Brak oświadczenia ze strony pracownika (milczenie pracownika) prowadzi do przyjęcia przez niego nowych warunków pracy lub płacy (wyrok SN z 3 sierpnia 1983 r., I PRN 103/83).

Przepis art. 42 § 3 k.p. nie określa sposobu i formy złożenia przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy, wobec czego wola pracownika może być wyrażona przez każde zachowanie dostatecznie ją ujawniające - art. 60 k.c. w zw. z art. 300 k.p. (wyrok SN z 24 maja 2001 r., I PKN 405/00).

Jeżeli pracownik zgadza się na propozycję pracodawcy, to po upływie ustawowego okresu wypowiedzenia dotychczasowe zapisy umowy zostają zastąpione nowymi. W okresie wypowiedzenia pracodawca jest więc zobowiązany zatrudniać pracownika na warunkach pracy i płacy jak dotąd.

Pracownikowi, który odmawia przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia, przysługuje określone w art. 45 k.p. prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a gdy doszło już do rozwiązania umowy o pracę w związku z upływem okresu wypowiedzenia - o przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania.

Pracownik, wobec którego zastosowano wypowiedzenie zmieniające, dysponuje takimi samymi uprawnieniami do kwestionowana decyzji pracodawcy na drodze sądowej jak pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę.

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd orzeka o odszkodowaniu.

Prawo odwołania od wypowiedzenia do sądu przysługuje także pracownikowi, który nie odmówił w stosownym terminie przyjęcia nowych warunków pracy. Złożenie przez pracownika do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy nie może być uważane za odmowę przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, lecz jedynie za poddanie sądowi pracy do rozstrzygnięcia, na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, zasadności wypowiedzenia zmieniającego, jak również badaniu, czy istnieją nadal możliwości dalszego jej wykonywania przez pracownika na dotychczasowych warunkach (wyrok SN z 22 lipca 1998 r., I PKN 254/98). Pracownikowi, którego stosunek nie uległ rozwiązaniu, a został jedynie przekształcony, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w art. 45, 471 k.p. w zw. z art. 42 § 1 k.p. (uchwała SN z 9 listopada 1990 r., III PZP 19/90).

Podstawa prawna:

• art. 42 § 3, art. 45 Kodeksu pracy,

• orzeczenia Sądu Najwyższego:

- wyrok SN z 3 sierpnia 1983 r. (I PRN 103/83, OSNC 1984/4/56).

- wyrok SN z 24 maja 2001 r. (I PKN 405/00, OSNP 2003/6/147),

- wyrok SN z 22 lipca 1998 r. (I PKN 254/98, OSNP 1999/16/514),

- uchwała SN z 9 listopada 1990 r. (III PZP 19/90, OSNC 1991/5-6/62).

Marek Martyna 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Check engine: LPG winne pojawienia się kontrolki?

  Check engine: LPG może powodować świecenie się błędu? W niektórych przypadkach tak. To jednak nie wina instalacji, a na ogół gazownika lub usterki.

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

  Cennik Lexusa NX startuje od 200 tys. zł

  Cennik Lexusa NX został przygotowany dla polskiego rynku. Za bazową wersję hybrydową trzeba zapłacić co najmniej 200 tys. zł.

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.