| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przedsiębiorca w urzędzie > Pozwolenie na budowę – jak uzyskać status strony?

Pozwolenie na budowę – jak uzyskać status strony?

Nierzadko zdarza się, że właściciele sąsiadujących ze sobą nieruchomości popadają w konflikt z inwestorami. W takiej sytuacji warto, aby w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę sąsiad udowodni, że posiada status strony. Do jakich regulacji prawnych należy się odwołać?

Wielokrotnie interesy inwestora i interesy właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami, na których zostały zrealizowane uciążliwe przedsięwzięcia, są sprzeczne. Mieszkańcy gmin, którzy bez jakichkolwiek uprzednich konsultacji społecznych nagle dowiadują się, że będą sąsiadować z elektrowniami wiatrowymi czy innymi obiektami, jak stacje kontroli pojazdów, centra handlowe, podejmują próby obrony swoich interesów, które zostały zagrożone przez negatywne oddziaływanie tych obiektów, takie jak hałas, kurz, fale elektromagnetyczne, często jednak bezskutecznie. Oczekiwania, życzenia i postulaty to za mało, aby podważyć negatywne rozstrzygnięcie. Warunkiem skutecznego działania jest przekonanie organu, że sąsiad w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach posiada status strony, co oznacza sięgnięcie do przepisów prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Strona pozwolenia na budowę - KPA czy Prawo budowlane?

Strony postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę są ustalane na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwanego dalej PB), zgodnie z którym stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Właściciel działki sąsiadującej z nieruchomością, na której została zlokalizowana inwestycja, będzie zatem stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, jeśli jego nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu.

Prawo budowlane zawiera własną definicję strony w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę, zatem wyłączone jest zastosowanie art. 28 KPA, zawierającego definicję strony w postępowaniu administracyjnym. Art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi lex specialis do art. 28 KPA. W relacji art. 28 ust. 2 PB do art. 28 KPA celem art. 28 ust. 2 PB jest zawężenie kręgu stron w sprawie pozwolenia na budowę. Przy ocenie czy podmiot jest stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę, nie ma znaczenia czy został naruszony interes prawny tego podmiotu, a jedynie czy interes taki podmiotowi przysługuje - wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2010 r. sygn. akt II OSK 1053/09. Podmiot musi jednak wykazać, że przysługuje mu interes prawny a nie interes faktyczny, co oznacza powołanie się na konkretne przepisy prawa.

Zobacz również: Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Strona pozwolenia na budowę wg KPA – tak, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dla określonego rodzaju spraw o pozwolenie na budowę znajdzie zastosowanie art. 28 KPA. Chodzi o sytuacje wskazane w art. 28 ust. 4 PB, zgodnie z którym dla ustalenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę wymagającego udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie znajduje zastosowania art. 28 ust. 2 PB, co oznacza, że stosowane są reguły ogólne określone w art. 28 KPA. Udziału społeczeństwa wymagają postępowania, w ramach których przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (art. 79 ust. 1 w zw. z art. 59 – 65 ww. ustawy). W przypadku takich pozwoleń na budowę stronę postępowania określa art. 28 KPA, zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Art. 28 KPA powinien być rozumiany szerzej niż art. 28 ust. 2 PB wskazuje na to także orzecznictwo sądów administracyjnych, z którego wynika, że celem art. 28 ust. 2 PB jest zawężenie kręgu stron w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

Czy interes prawny można wywodzić z prawo własności? Różnice w rozumieniu art. 28 KPA oraz art. 28 ust. 2 PB.

Stroną postępowania powinna być osoba, która swój interes prawny wywodzi z ochrony prawa własności tj. z następujących przepisów prawa:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) - art. 21 ust. 1 , art. 64 ust. 2, art. 31 ust. 3
  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2007/C 303/01) (Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2007 r.) – art. 17
  • Protokół nr 1 i nr 4 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r. (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 1995 r.) – art. 1
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - art. 140, 143 i 144 KC.

Sądy administracyjne wielokrotnie potwierdziły prawo do wywodzenia interesu prawnego z ochrony prawa własności m.in. w następujących orzeczeniach:

- "Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a., może być także prawo cywilne, w szczególności prawo rzeczowe. Istotne jest, aby pomiędzy sytuacją prawną danego podmiotu a przedmiotem postępowania istniał związek polegający na tym, że akt stosowania obowiązującej normy prawa materialnego może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie prawa materialnego” - wyrok NSA z dnia 20 marca 2008 r. I OSK 2016/06,

- "Osoba trzecia ma interes prawny wynikający z art. 140 k.c. i 144 k.c. do uczestniczenia jako strona w postępowaniu administracyjnym, w wyniku którego zapaść może lub zapadła decyzja tak kształtująca stosunki na nieruchomości (sposób korzystania z niej), iż będzie to miało wpływ na sposób wykonywania przez nią prawa własności” - postanowienie NSA z dnia 13 maja 2011 r. II OZ 394/11,

- „Osoba sąsiadująca z nieruchomością, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza zagrażająca jej dobru osobistemu lub majątkowemu, ma interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa w kwestionowaniu prawidłowości wydanego zezwolenia” - wyrok NSA z 25 października 1999r. (IV S.A. 1714/97).

Zobacz: Kiedy deweloper pokaże mieszkanie na budowie?

Autor: Radca prawny Sylwia Gładysz

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »