Kategorie

Jakie obowiązki wobec ZUS mają wspólnicy spółki cywilnej?

Jakie obowiązki wobec ZUS mają wspólnicy spółki cywilnej?
Jakie obowiązki wobec ZUS mają wspólnicy spółki cywilnej?
Fotolia
Prowadzący działalność gospodarczą wspólnicy spółki cywilnej oraz zatrudnione przez nie osoby podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Istnieją dwa sposoby postępowania w zakresie zgłaszania ich do ZUS oraz rozliczania i opłacania składek.Te dwa sposoby zależą od tego, czy spółka cywilna odgrywa rolę:

* płatnika składek zarówno za wspólników, jak i pracowników,

* płatnika składek tylko za pracowników, a wspólnicy opłacają samodzielnie składki na własne ubezpieczenia.

Zobacz: Spółka cywilna – podstawowe informacje

Gdy spółka jest pracodawcą

W pierwszym przypadku to spółka jest płatnikiem składek za wspólników, pracowników i inne zatrudnione osoby podlegające ubezpieczeniom. Wtedy spółka musi zgłosić w ZUS: 

* spółkę jako płatnika składek - w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pierwszej osoby (np. wspólnika),

* poszczególne osoby do odpowiednich ubezpieczeń,

* wspólników (jako osoby prowadzące działalność gospodarczą) - w ciągu 7 dni od rozpoczęcia jej prowadzenia,

* osoby zatrudnione przez spółkę (pracowników, zleceniobiorców) - w ciągu 7 dni od ich zatrudnienia.

Trzeba też pamiętać o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

Zobacz: Jak prawidłowo napisać umowę spółki cywilnej?

Jak zgłosić się do ZUS?

Zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek spółka dokonuje na formularzu ZUS ZPA (zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej). Trzeba do niego dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu spółce numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i kopię zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu spółce aktualnego numeru REGON. W tym zgłoszeniu oprócz tych numerów trzeba podać do ZUS nazwę skróconą spółki.

Jeśli oprócz rachunku bankowego podanego w ZUS ZPA spółka posiada inne rachunki, trzeba przekazać do ZUS formularz ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek). Jeśli adres (adresy) prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby płatnika (podany w ZUS ZPA), płatnik przekazuje do ZUS formularz ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika).

Jakie druki do ubezpieczeń?

Zgłoszenia poszczególnych osób do ubezpieczeń (w tym wspólników jako osób prowadzących działalność) dokonuje się:
 
* na formularzu ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) - jeśli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym, 

* na formularzu ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych), jeśli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego dokonuje się na formularzach ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA - w zależności od tego, czy członek rodziny mieszka wspólnie z osobą zgłaszającą.

Jedno okienko - wspólnik spółki cywilnej w ZUS

Rozliczanie składek i świadczeń

Po zgłoszeniu płatnika składek i poszczególnych osób do ubezpieczeń płatnik musi zacząć rozliczać składki i świadczenia oraz opłacać składki do ZUS za każdy miesiąc. Trzeba to robić do 15 dnia następnego miesiąca.

Spółka, jako płatnik składek, rozlicza składki i wypłacone świadczenia, przekazując do ZUS za wszystkie zgłoszone do ubezpieczeń osoby, w tym wspólników: 

* imienne raporty miesięczne: 
   
   - składkowe - ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) lub ZUS RZA (raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, przeznaczony dla ubezpieczonych, za których płatnik rozlicza wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne), 

   - w razie potrzeby - raporty świadczeniowe 

   - ZUS RSA (raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek),

* deklarację rozliczeniową ZUS DRA, sporządzoną na podstawie imiennych raportów miesięcznych; na niej w bloku i dane organizacyjne w polu 01 termin przysyłania deklaracji i raportów, należy podać termin 3 (do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).

Jak zgłosić płatnika składek do ZUS?

Kto płaci?

Zasady finansowania przez spółkę składek na ubezpieczenia społeczne są następujące: 

* składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za: 
  
   - wspólników jako osoby prowadzące działalność finansują ubezpieczeni, 
  
   - pracowników i zleceniobiorców - finansuje w połowie ubezpieczony, w połowie płatnik,

* składkę na ubezpieczenie chorobowe za wspólników, pracowników i zleceniobiorców finansują ubezpieczeni, 

* składkę na ubezpieczenie wypadkowe za wspólników finansują ubezpieczeni, a za pracowników i zleceniobiorców płatnik.

Spółka jako płatnik składek musi też płacić składki: 

* na Fundusz Pracy - za wszystkie osoby (w tym wspólników) podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, dla których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

* na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - tylko za osoby zatrudnione, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek.

Jak rozliczyć z ZUS-em osobę współpracującą?


Gdy wspólnicy płacą za siebie?

Nieco inne są zasady współpracy z ZUS, gdy spółka cywilna pełni rolę płatnika składek tylko za pracowników i inne zatrudnione osoby, natomiast sami wspólnicy są samodzielnymi płatnikami składek na własne ubezpieczenia.

Wtedy spółka musi dokonać zgłoszenia płatnika składek, zgłoszenia zatrudnionych osób do odpowiednich ubezpieczeń, sporządzać i przekazywać co miesiąc do ZUS dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki według procedury opisanej wyżej (tak jak wtedy, gdy spółka pełni rolę płatnika składek zarówno za wspólników, jak i pracowników), jednak z wyłączeniem zgłoszeń i rozliczeń dotyczących wspólników. Każdy ze wspólników sam sporządza i przekazuje za siebie do ZUS odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe i opłaca składki na własne ubezpieczenia.

Kto zgłasza się do ZUS

Każdy ze wspólników spółki, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności powinien zgłosić w ZUS: 

* siebie jako płatnika składek, 

* siebie do odpowiednich ubezpieczeń jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ponadto osoby te muszą pamiętać o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień do tego ubezpieczenia. Zgłoszenia płatnika składek każdy ze wspólników spółki dokonuje na formularzu ZUS ZFA (zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej). Do tego dokumentu trzeba dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP. W zgłoszeniu takim nie należy podawać numeru REGON spółki. Ponadto trzeba uważać, aby podać własny NIP, a nie spółki. W celu zgłoszenia się do ubezpieczeń trzeba użyć tych samych formularzy (ZUS ZUA, ZUS ZZA), które opisywaliśmy wyżej.

Jak zgłosić płatnika składek do ZUS?

PRZYKŁAD: FAKTYCZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Dwie osoby chcą założyć warsztat samochodowy. W tym celu rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Najpierw uzyskują wpis do ewidencji i numery NIP i REGON. Do ZUS muszą się zgłosić (co wiąże się z koniecznością opłacania składek) dopiero w ciągu 7 dni od daty faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności. Będzie to więc na przykład przyjęcie pierwszego samochodu do naprawy. Dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych decydujące znaczenie ma bowiem faktyczne rozpoczęcie prowadzenia działalności, a nie tylko posiadanie uprawnień do jej prowadzenia - wpisu do ewidencji, uzyskanie NIP i REGON.

Obowiązki rozliczeniowe

Po dokonaniu zgłoszenia płatnika składek i zgłoszenia do ubezpieczeń trzeba rozpocząć rozliczanie i opłacanie składek za każdy miesiąc, w którym osoba chociaż jeden dzień podlegała ubezpieczeniom: 

* do 10 dnia następnego miesiąca - jeśli spółka nie zatrudnia pracowników lub innych osób podlegających ubezpieczeniom i w związku z tym nie jest płatnikiem składek, 

* do 15 dnia następnego miesiąca - jeżeli spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby podlegające ubezpieczeniom i w związku z tym jest płatnikiem składek za te osoby.

Wspólnik spółki jako osoba prowadząca działalność i opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, rozlicza składki, sporządzając i przekazując do ZUS tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc także w przypadku wspólników spółki cywilnej, wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne finansują w całości, z własnych środków sami ubezpieczeni.

W przypadku gdy wspólnik spółki (jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zobowiązany jest także do opłacania za siebie składki na Fundusz Pracy. Nie opłaca natomiast składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PRZYKŁAD: PREFERENCYJNA STAWKA

Dwie osoby założyły w styczniu spółkę. Każdy ze wspólników musi odprowadzać do 10 lutego do ZUS składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Ponadto, może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Każdy z nich musi też opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Łącznie z tytułu prowadzonej działalności będą płacić do ZUS ponad 1500 zł. Obniżenie tej kwoty w ciągu dwóch pierwszych lat działalności do kwoty ponad 560 zł jest możliwe, jeśli wspólnicy skorzystają z preferencyjnej podstawy naliczania składek dla osób rozpoczynających działalność.

CO Z RODZINĄ WSPÓLNIKA

Małżonek wspólnika spółki, jego dzieci własne, drugiego małżonka wspólnika, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym i osoby przysposabiające wspólnika - w przypadku zawarcia umowy o pracę ze spółką - podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jak pracownicy.

JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ZUS

Spółka jako płatnik składek musi przekazywać do ZUS odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej. Zgłoszenia spółki na formularzu ZUS ZPA oraz zgłoszenia zmiany lub korekty jej danych identyfikacyjnych (na formularzu ZUS ZIPA) trzeba dokonać w terenowej jednostce ZUS właściwej ze względu na adres siedziby spółki wyłącznie w formie papierowej. Czyli na oryginalnym formularzu pobranym w ZUS lub jako wydruk aktualnej wersji programu Płatnik. Do formularza trzeba dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu spółce NIP i kopii zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu numeru REGON.

Pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe trzeba przekazać do ZUS w formie obowiązującej danego płatnika, tj.: 

* dla płatnika rozliczającego składki za nie więcej niż 5 osób - w wybranej formie - albo przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z Płatnika, albo w formie papierowej, 

* dla płatnika rozliczającego składki za więcej niż 5 osób - przez teletransmisję danych z Płatnika; za zgodą dyrektora oddziału ZUS płatnik ten może też przekazać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, albo przez nośniki elektroniczne (np. cd-rom) w formie dokumentu elektronicznego z aktualnej wersji Płatnika.

GDZIE WPŁACAĆ

Składki trzeba opłacać na rachunki bankowe ZUS. Odrębnie na: 

* ubezpieczenia społeczne (nr konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000), 

* ubezpieczenie zdrowotne (nr konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000), 

* Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (nr konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000).

Zobacz: Jak założyć własną firmę?

Bartosz Marczuk

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). l Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA  

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

  Samochody z filmów muszą być drogie? Zależy które wybierzesz. Dziś przygotowaliśmy listę pięciu modeli, które kosztują dziś mniej niż 30 tys. zł.

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. To możliwe?

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy: kiedy otrzyma je kierowca? Gdy policjant uzna, że konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji prowadzącego.

  Toyota Yaris Cross: hybrydowa i miejska. Co o niej wiadomo?

  Toyota Yaris Cross już w listopadzie zadebiutuje na polskim rynku. Już dziś marka zebrała blisko 1900 zamówień na to auto. Co o nim wiadomo?

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.