REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto może płacić ryczałt ewidencjonowany?

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
Kto może płacić ryczałt ewidencjonowany?
Kto może płacić ryczałt ewidencjonowany?
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą wybrać podatnicy, którzy 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro, 2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym są zobowiązani opłacać go od 1 stycznia roku podatkowego, bądź od dnia rozpoczęcia działalności aż do końca roku podatkowego – bez względu na wysokość osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym. Oznacza to, że nawet, jeśli ich przychody w trakcie roku podatkowego przekroczą kwotę graniczną, muszą opłacać ryczałt do końca tego roku.

REKLAMA

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy:

- uzyskał przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro,

- uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro.

Jeśli warunek nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu jest spełniony w odniesieniu tylko do jednej z ww. form prowadzenia działalności, to podatnik opłaca ryczałt tylko z tej działalności. Oznacza to, że w przypadku, gdy prowadząc działalność gospodarczą zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki podatnik nie przekroczył granicznej kwoty przychodu w odniesieniu tylko do działalności jednoosobowej, to z tej działalności może nadal opłacać ryczałt, niezależnie od tego że ze spółki ma obowiązek opłacać podatek na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej bądź stawki liniowej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: Do kiedy rozliczysz PIT-12?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150 000 euro.

W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Podatnicy ci również muszą spełniać ww. warunki nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu w odniesieniu do danej formy działalności gospodarczej.

Ryczałt ewidencjonowany mogą płacić również podatnicy spełniający warunki nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu:

- którym organ podatkowy odmówił zastosowania karty podatkowej,

- którzy zrzekli się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość tego podatku na dany rok podatkowy,

- którzy zawiadomią organ podatkowy w ustawowym terminie o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany nie składają w trakcie roku podatkowego żadnych deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 31 stycznia następnego roku mają obowiązek złożyć w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania zeznania rocznego o wysokości przychodu dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu ewidencjonowanego na formularzu PIT-28 (ewentualnie wraz z załącznikami).

O możliwości wyboru ryczałtu ewidencjonowanego przesądza również rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W tym zakresie zostały bowiem wprowadzone ustawowe ograniczenia.

Z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym nie mogą bowiem korzystać podatnicy osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (czyli lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny)

- świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (patrz niżej w tabeli),

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

- wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

Zobacz: Czy firma zaoszczędzi składając PITy drogą elektroniczną?

Tabela

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według PKWiU

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi

1

2

3

1

51.12

Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych

2

51.14

Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających

3

51.18

Usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowane

4

51.19

Usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju

5

55.23.14

Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu

6

63.12.12

Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów

7

63.12.14-00.30

Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych

8

Sekcja J

Usługi pośrednictwa finansowego

9

grupa 70.1

Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny

10

grupa 70.2

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek****

11

grupa 70.3 z wyjątkiem: 70.32

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

12

grupa 73.1

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

13

grupa 73.2

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych

14

grupa 74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

15

grupa 74.2

Usługi architektoniczne i inżynierskie

16

grupa 74.3

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

17

grupa 74.4

Usługi reklamowe

18

grupa 74.5

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

z wyjątkiem: 74.50.2

Usługi pozyskiwania personelu**

19

grupa 74.6

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

20

grupa 74.81.23

Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

21

grupa 74.83.13

Usługi tłumaczeń pisemnych*

22

grupa 74.83.14

Usługi tłumaczeń ustnych*

23

grupa 74.84 z wyjątkiem: 74.84.15

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów**

24

Sekcja L

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

z wyjątkiem: 75.25.11

Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom***

25

Sekcja M z wyjątkiem: 80.10.11 ex

Usługi w zakresie edukacji*

Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole***

26

grupa 85.1

Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego*

27

dział 91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

28

dział 92

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem

z wyjątkiem:

92.53

Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody***

29

93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem usług opieki doraźnej i robienia zakupów

* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.

*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.

**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Na możliwość wyboru ryczałtu ewidencjonowanego wpływa nie tylko rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i wysokość osiąganych przychodów, ale również forma prowadzenia tej działalności. Ryczałt ewidencjonowany mogą bowiem wybrać nie tylko osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, ale również wspólnicy spółek cywilnych bądź jawnych osób fizycznych.

Ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania nie mogą natomiast wybrać osoby będące wspólnikami

- spółek komandytowych,

- komandytowo-akcyjnych,

- spółek cywilnych bądź jawnych, w których składzie znajduje się chociażby jeden wspólnik niebędący osobą fizyczną,

- spółek z o.o.,

- spółek akcyjnych.

Ponadto ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania nie mogą wybrać podatnicy

- opłacający podatek w formie karty podatkowej,

- korzystający, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

- podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

REKLAMA

Wyłączeni z możliwości opodatkowania ryczałtem są podatnicy rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Chcąc korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym trzeba dokonać wyboru tej formy opodatkowania. W tym celu trzeba złożyć pisemne oświadczenieo wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.

Jeśli podatnik prowadzi już działalność gospodarczą bądź rozpoczyna ją z początkiem roku podatkowego, to powyższe oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego musi złożyć w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli natomiast działalność rozpoczyna w trakcie roku podatkowego, to oświadczenie to musi zostać złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

REKLAMA

Ponieważ oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy również lat następnych (o ile oczywiście nie nastąpi utrata prawa do tej formy opodatkowania), to chcąc zrezygnować z ryczałtu, trzeba w terminie do 20 stycznia roku podatkowego złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania i równocześnie dokonać wyboru innej formy (np. stawki liniowej).

Podstawa prawna - ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930; ost. zmiana: Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588

Anna Welsyng

radca prawny,

doradca podatkowy

kancelaria www.welsyng.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czego najbardziej boją się przedsiębiorcy prowadzący małe biznesy? [BADANIE]

Czego najbardziej boją się małe firmy? Rosnących kosztów prowadzenia działalności i nierzetelnych kontrahentów. A czego najmniej? Najnowsze badanie UCE RESEARCH przynosi odpowiedzi. 

AI nie zabierze ci pracy, zrobi to człowiek, który potrafi z niej korzystać

Jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Zabierze pracę czy nie? Analitycy z firmy doradczej IDC twierdzą, że jednym z głównych powodów sięgania po AI przez firmy jest potrzeba zasypania deficytu na rynku pracy.

Niewypłacalność przedsiębiorstw. Od początku roku codziennie upada średnio 18 firm

W pierwszym kwartale 2023 r. niewypłacalność ogłosiło 1635 firm. To o 31% więcej niż w tym okresie w ubiegłym roku i 35% wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w 2023 r. Tak wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów z firmy Coface.  

Rosnące płace i spadająca inflacja nic nie zmieniają: klienci patrzą na ceny i kupują więcej gdy widzą okazję

Trudne ostatnie miesiące i zmiany w nawykach konsumentów pozostają trudne do odwrócenia. W okresie wysokiej inflacji Polacy nauczyli się kupować wyszukując promocje i okazje cenowe. Teraz gdy inflacja spadła, a na dodatek rosną wynagrodzenia i klienci mogą sobie pozwolić na więcej, nawyk szukania niskich cen pozostał.

REKLAMA

Ustawa o kryptoaktywach już w 2024 roku. KNF nadzorcą rynku kryptowalut. 4,5 tys. EUR za zezwolenie na obrót walutami wirtualnymi

Od końca 2024 roku Polska wprowadzi w życie przepisy dotyczące rynku kryptowalut, które dadzą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) szereg nowych praw w zakresie kontroli rynku cyfrowych aktywów. Za sprawą konieczności dostosowania polskiego prawa do przegłosowanych w 2023 europejskich przepisów, firmy kryptowalutowe będą musiały raportować teraz bezpośrednio do regulatora, a ten zyskał możliwość nakładanie na nie kar grzywny. Co więcej, KNF będzie mógł zamrozić Twoje kryptowaluty albo nawet nakazać ich sprzedaż.

KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

REKLAMA

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

REKLAMA