Kategorie

Kto może płacić ryczałt ewidencjonowany?

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
Kto może płacić ryczałt ewidencjonowany?
inforCMS
Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą wybrać podatnicy, którzy 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro, 2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym są zobowiązani opłacać go od 1 stycznia roku podatkowego, bądź od dnia rozpoczęcia działalności aż do końca roku podatkowego – bez względu na wysokość osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym. Oznacza to, że nawet, jeśli ich przychody w trakcie roku podatkowego przekroczą kwotę graniczną, muszą opłacać ryczałt do końca tego roku.

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy:

- uzyskał przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro,

- uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro.

Jeśli warunek nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu jest spełniony w odniesieniu tylko do jednej z ww. form prowadzenia działalności, to podatnik opłaca ryczałt tylko z tej działalności. Oznacza to, że w przypadku, gdy prowadząc działalność gospodarczą zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki podatnik nie przekroczył granicznej kwoty przychodu w odniesieniu tylko do działalności jednoosobowej, to z tej działalności może nadal opłacać ryczałt, niezależnie od tego że ze spółki ma obowiązek opłacać podatek na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej bądź stawki liniowej).

Zobacz: Do kiedy rozliczysz PIT-12?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150 000 euro.

W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Podatnicy ci również muszą spełniać ww. warunki nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu w odniesieniu do danej formy działalności gospodarczej.

Ryczałt ewidencjonowany mogą płacić również podatnicy spełniający warunki nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu:

- którym organ podatkowy odmówił zastosowania karty podatkowej,

- którzy zrzekli się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość tego podatku na dany rok podatkowy,

- którzy zawiadomią organ podatkowy w ustawowym terminie o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany nie składają w trakcie roku podatkowego żadnych deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 31 stycznia następnego roku mają obowiązek złożyć w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania zeznania rocznego o wysokości przychodu dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu ewidencjonowanego na formularzu PIT-28 (ewentualnie wraz z załącznikami).

O możliwości wyboru ryczałtu ewidencjonowanego przesądza również rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W tym zakresie zostały bowiem wprowadzone ustawowe ograniczenia.

Z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym nie mogą bowiem korzystać podatnicy osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (czyli lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny)

- świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (patrz niżej w tabeli),

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

- wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

Zobacz: Czy firma zaoszczędzi składając PITy drogą elektroniczną?

Tabela

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według PKWiU

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi

1

2

3

1

51.12

Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych

2

51.14

Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających

3

51.18

Usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowane

4

51.19

Usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju

5

55.23.14

Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu

6

63.12.12

Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów

7

63.12.14-00.30

Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych

8

Sekcja J

Usługi pośrednictwa finansowego

9

grupa 70.1

Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny

10

grupa 70.2

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek****

11

grupa 70.3 z wyjątkiem: 70.32

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

12

grupa 73.1

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

13

grupa 73.2

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych

14

grupa 74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

15

grupa 74.2

Usługi architektoniczne i inżynierskie

16

grupa 74.3

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

17

grupa 74.4

Usługi reklamowe

18

grupa 74.5

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

z wyjątkiem: 74.50.2

Usługi pozyskiwania personelu**

19

grupa 74.6

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

20

grupa 74.81.23

Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

21

grupa 74.83.13

Usługi tłumaczeń pisemnych*

22

grupa 74.83.14

Usługi tłumaczeń ustnych*

23

grupa 74.84 z wyjątkiem: 74.84.15

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów**

24

Sekcja L

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

z wyjątkiem: 75.25.11

Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom***

25

Sekcja M z wyjątkiem: 80.10.11 ex

Usługi w zakresie edukacji*

Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole***

26

grupa 85.1

Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego*

27

dział 91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

28

dział 92

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem

z wyjątkiem:

92.53

Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody***

29

93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem usług opieki doraźnej i robienia zakupów

* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.

*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.

**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Na możliwość wyboru ryczałtu ewidencjonowanego wpływa nie tylko rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i wysokość osiąganych przychodów, ale również forma prowadzenia tej działalności. Ryczałt ewidencjonowany mogą bowiem wybrać nie tylko osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, ale również wspólnicy spółek cywilnych bądź jawnych osób fizycznych.

Ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania nie mogą natomiast wybrać osoby będące wspólnikami

- spółek komandytowych,

- komandytowo-akcyjnych,

- spółek cywilnych bądź jawnych, w których składzie znajduje się chociażby jeden wspólnik niebędący osobą fizyczną,

- spółek z o.o.,

- spółek akcyjnych.

Ponadto ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania nie mogą wybrać podatnicy

- opłacający podatek w formie karty podatkowej,

- korzystający, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

- podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Reklama

Wyłączeni z możliwości opodatkowania ryczałtem są podatnicy rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Chcąc korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym trzeba dokonać wyboru tej formy opodatkowania. W tym celu trzeba złożyć pisemne oświadczenieo wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.

Jeśli podatnik prowadzi już działalność gospodarczą bądź rozpoczyna ją z początkiem roku podatkowego, to powyższe oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego musi złożyć w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli natomiast działalność rozpoczyna w trakcie roku podatkowego, to oświadczenie to musi zostać złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Reklama

Ponieważ oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy również lat następnych (o ile oczywiście nie nastąpi utrata prawa do tej formy opodatkowania), to chcąc zrezygnować z ryczałtu, trzeba w terminie do 20 stycznia roku podatkowego złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania i równocześnie dokonać wyboru innej formy (np. stawki liniowej).

Podstawa prawna - ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930; ost. zmiana: Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588

Anna Welsyng

radca prawny,

doradca podatkowy

kancelaria www.welsyng.pl

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile elektryk przejedzie na rezerwie?

  Firma Edmunds sprawdziła, jaki dystans może pokonać samochód elektryczny, gdy komputer pokładowy pokazuje, że mają 0 km zasięgu.

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.