reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Podatki > 15% CIT od 2017 roku - ale nie dla wszystkich podatników

15% CIT od 2017 roku - ale nie dla wszystkich podatników

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany w wysokości CIT. Ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podpisana już przez prezydenta i opublikowana pod koniec września w Dzienniku Ustaw pod poz. 1550, obniży podatek dochodowy od osób fizycznych (CIT) dla niektórych grup podatników z obecnych 19 proc. do 15 proc. Jednak uwaga! Niższa stawka będzie dotyczyć tylko małych podatników i tych którzy zaczynają działalność. Ustawodawca wprowadził jednak dwa mechanizmy mające uniemożliwiać automatyczne skorzystanie z niższej stawki podatku osobom zmieniającym formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie dla wszystkich niższa stawka CIT

Od 1 stycznia 2017 r. z 15-proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli skorzystać ci spośród podatników tego podatku, którzy:

1) mają status małego podatnika – czyli takiego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

2) rozpoczynają dopiero swoją działalność – będą mogli stosować obniżoną stawkę w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność; w kolejnych latach podatkowych podmioty te będą mogły stosować niższą stawkę podatku tylko wtedy, jeżeli będą spełniały pierwszy z warunków, czyli będą małymi podatnikami; innymi słowy, każdy podatnik CIT będzie mógł stosować 15-proc. stawkę podatku w pierwszym roku swojej działalności.

Przepisów o niższej stawce podatku dochodowego nie stosuje się nigdy do podatkowych grup kapitałowych, czyli grup co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mających osobowość prawną, które pozostają ze sobą w związkach kapitałowych.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Czy warto się przekształcić

Wielu przedsiębiorców, którzy zainteresowani są skorzystaniem z nowej preferencji podatkowej, zastanawia się, czy warto dokonać przekształceń prowadzonej działalności gospodarczej w podmiot, który może skorzystać z dobrodziejstw ustawy.

Wydawać by się mogło, że wystarczające będzie dokonanie odpowiednich restrukturyzacji podmiotowych. I tak:

• osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki osobowe zastanawiają się nad zmianą formy prawnej dotychczasowego przedsiębiorcy na spółkę, która będzie podatnikiem CIT;

• obecni podatnicy CIT, którzy nie są małymi podatnikami, zastanawiają się nad restrukturyzacją, w szczególności takim podziałem spółki, aby spełniała definicję małego podatnika.

Niestety nie jest to takie proste. W praktyce ustawodawca wprowadził bowiem rozwiązania legislacyjne, które mają przeciwdziałać różnego typu przekształceniom oraz restrukturyzacjom mającym na celu jedynie zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Ograniczenia dotyczą spółek, które po takiej transformacji spełniałyby warunki do skorzystania z niższej stawki CIT:

• powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia spółki podlegającej już uprzednio temu podatkowi w inną spółkę, podlegającą temu podatkowi) albo

Nawet jeśli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą po przekształceniu będzie małym podatnikiem, to w pierwszych latach po transformacji z preferencyjnej stawki CIT nie będzie mógł skorzystać.

• powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

• utworzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników się oblicza, stosując odpowiednio art. 14 ustawy o CIT, albo

• utworzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

PRZYKŁAD 1

Warto się spieszyć

Przedsiębiorca przekształcił jednoosobową działalność gospodarczą w sp. z o.o. Formalnie spółka z o.o. rozpoczęła działalność 1 grudnia 2016 r. Przedsiębiorca ma obowiązek stosować stawkę podatku w wysokości 19 proc. również w roku 2017. Od 1 stycznia 2018 r. zapłaci stawki w wysokości 15 proc. ⒸⓅ

Tak więc ustawodawca przewidział różne pomysły podatników. Również taką sytuację, kiedy podatnik będą chciał zakończyć taką działalność gospodarczą, w której obowiązuje go PIT i założyć nową, korzystając z formy, która co do zasady uprawnia do CIT, wnosząc przy tym składniki majątku z likwidowanej firmy.

Mechanizmy ograniczające możliwość stosowania nowych stawek podatku przedstawiono na schemacie poniżej.

PRZYKŁAD 2

Nawet dwa lata po staremu

Przedsiębiorca przekształcił jednoosobową działalność gospodar- czą w spółkę z o.o. Formalnie przekształcenie nastąpiło 2 stycznia 2017 r. W tej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek stosowania stawki 19 proc. w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku 2018. Stawkę 15-proc. zastosuje od 1 stycznia 2019 r. ⒸⓅ

Dla kogo preferencje od razu

Jest jednak grupa podatników, która niższą stawką CIT będzie mogła się cieszyć już od 1 stycznia 2017 r .

Są to spółki kapitałowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, które:

• powstały przed dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy nowelizacyjnej w Dzienniku Ustaw, a które są małymi podatnikami w myśl ustawowej definicji;

• powstały po wejściu w życie ww. ustawy z przekształcenia innej spółki kapitałowej albo spółki komandytowo-akcyjnej (przykładowo: spółka akcyjna powstała z przekształcenia spółki z o.o.);

• utworzono je po wejściu w życie ustawy w inny sposób niż w konsekwencji opisanej wyżej transformacji (z niższej stawki podatku skorzysta np. nowo zawiązana spółka z o.o., jeżeli przedmiotem wkładów na pokrycie jej kapitału zakładowego będą inne składniki niż wskazane w punkcie 2 lit. c i d ustawy; możliwość ta dotyczy wszystkich podatników w pierwszym roku podatkowym ich działalności);

• utworzono po wejściu w życie ustawy, jeżeli aport w postaci uprzednio prowadzonego przez wspólnika przedsiębiorstwa, zorganizowanej część przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa nie przekracza wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł,

• utworzone przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału nowych spółek składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki nie posiadały udziałów (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Co jeśli rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy

Przepisy podatkowe dopuszczają, aby rok podatkowy spółek objętych ustawą nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym. W takim wypadku podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Chodzi tu zatem o tych podatników, którzy mogliby skorzystać z niższej stawki podatkowej bez obostrzeń wskazanych w punkcie 2. Jednakże wobec faktu, że ich rok podatkowy rozpoczął się wcześniej niż wejście w życie ustawy, mogliby oni skorzystać z 15-proc. stawki już w rozliczeniu dokonywanym w 2017 r., nie zaś jak pozostali podatnicy w rozliczeniu dokonywanym w 2018 r. Aby wyeliminować tą nierówność, wprowadzono cytowany powyżej przepis przejściowy.

PRZYKŁAD 3

Rok podatkowy od 1 lipca

W umowie spółki z o.o. zastrzeżono, że rok podatkowy rozpoczyna się z dniem 1 lipca każdego kolejnego roku. Możliwość taką dopuszczają przepisy ustawy o rachunkowości, stanowiąc, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych (zob. art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

W takim wypadku rok podatkowy (obrotowy), który rozpoczął się w dniu 1 lipca 2016 r. zakończy się w ostatnim dniu czerwca 2017 r. Przedmiotowa spółka z o.o. – w myśl ww. przepisów przejściowych – będzie mogła wszakże zastosować obniżoną stawkę podatkową do rozliczenia za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2017 r. i kończący się w ostatnim dniu czerwca 2018 r. ⒸⓅ

Czy warto zmienić formę działalności tylko dla niższego podatku

Przeprowadzona uproszczona symulacja finansowa wskazuje, że przy małych poziomach przychodów finansowe skutki przekształcenia mogą negatywnie zaskoczyć tych, którzy liczą na obniżenie podatków

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie nie jest łatwa i zależy od wielu dodatkowych okoliczności. Wynika to z faktu, że między prowadzeniem działalności gospodarczej w formie działalności jednoosobowej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez osobową spółkę handlową oraz przez podmioty podlegające ustawie o CIT zachodzi wiele istotnych różnic. Dopiero zestawienie tychże odmienności oraz ich skutków dla danego przedsiębiorcy pozwoli na ocenę zasadności podjęcia tego typu operacji gospodarczej.

W tym celu przygotowaliśmy zestawienie TABELA 1, S. 32–33 , które przedstawia podstawowe różnice w prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych formach: działalności jednoosobowej, spółce osobowej oraz spółce kapitałowej. Dla większej przejrzystości do porównania wybrano najpopularniejsze rodzaje spółek: spółkę jawną oraz spółkę z o.o.

TABELA 1. Różnice w prowadzeniu różnych rodzajów działalności

Działalność jednoosobowa

Spółka osobowa (np. spółka jawna)

Spółka kapitałowa (np. spółka z o.o.)

Koszt rejestracji

Bezpłatna w CEIDG

Odpłatna w rejestrze przedsiębiorców KRS, podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5 proc. wartości wkładów do spółki jawnej albo wartości kapitału zakładowego spółki z o.o.

Założenie działalności

Wystarczy rejestracja

1. Należy zawrzeć umowę spółki w formie pisemnej albo przez internet.

2. Istnieje konieczność wniesienia wkładów – wkładem może być także praca lub usługi wspólnika.

3. Rejestracja w KRS.

1. Należy zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego albo przez internet.

2. Istnieje konieczność wniesienia wkładów – wkładem nie może być świadczenie pracy lub usług przez wspólnika.

3. Wybór osób do organów spółki.

4. Rejestracja w KRS.

Minimalny kapitał zakładowy

Brak

Brak

W spółce z o.o. 5000 zł

Organy

Brak

Brak

 obligatoryjny zarząd (wspólnik może być prezesem jednoosobowego zarządu),

 zgromadzenie wspólników,

 fakultatywna, a w niektórych wypadkach obligatoryjna rada nadzorcza (min. 3 osoby)

Odpowiedzialność

Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń

 W pierwszej kolejności odpowiada spółka swoim majątkiem.

 Pomocniczo i solidarnie z nią odpowiadają całym swoim majątkiem i bez ograniczeń jej wspólnicy.

 Wspólnicy ponoszą jedynie ryzyko utraty wkładów w razie upadłości spółki.

 Wspólnicy nie odpowiadają za bieżące zobowiązania spółki.

 W niektórych wypadkach za zobowiązania spółki mogą odpowiadać członkowie jej zarządu.

Osobowość prawna

Brak

Od dnia wpisu w rejestrze KRS

Moment powstania

Od dnia wpisu

Spółka powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru KRS.

 W dniu zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji, która nie ma osobowości prawnej.

 Z chwilą wpisu do rejestru powstaje spółka z o.o.

Opodatkowanie przychodu

Według wyboru podatnika osoby fizycznej (np. skala podatkowa, podatek liniowy)

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, zysk po podziale opodatkowywany jest przez każdego z jej wspólników (np. osoba fizyczna może wybrać sposób opodatkowania podatkiem PIT; osoba prawna opłaca podatek CIT).

 Od uzyskanego przez spółkę dochodu odprowadza ona podatek CIT (po nowelizacji 15 proc. albo 19 proc.).

 Dochód pomniejszony o podatek i wypłacony wspólnikom w formie dywidendy opodatkowany jest u wspólników zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 proc.

Księgowość

 uproszczona księ- gowość,

 pełna księgowość, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro

 pełna księgowość,

 uproszczona księgowość, jeżeli wspólnikami spółki są wyłącznie osoby fizyczne oraz przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,

 w przypadku pełnej księgowości konieczność składania sprawozdania finansowego w KRS

 pełna księgowość,

 konieczność składania sprawozdania finansowego w KRS

Działalność jednoosobowa

Spółka osobowa (np. spółka jawna)

Spółka kapitałowa (np. spółka z o.o.)

Składki społeczne i zdrowotne

Działalność gospodarcza lub udział w spółce osobowej jest tytułem do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

 Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. opłaca składki tak jak przedsiębiorca jednoosobowy.

 Wspólnicy spółki (więcej niż jeden) nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tego tytułu.

 Członek zarządu pełniący swoją funkcję tylko na mocy powołania nie podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tego tytułu.

Skład osobowy

Jednoosobowa

Co najmniej dwóch wspólników

Możliwe jest prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o., w której jedyny wspólnik jest również jedynym członkiem zarządu.

Zbywalność

Jest możliwość sprzedaży całości albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wspólnik może zbyć jedynie ogół praw i obowiązków w spółce, nadto tylko jeżeli umowa spółki mu na to zezwala.

Każdy z udziałów jest zbywalny. To wspólnik decyduje, ile z nich sprzeda, a tym samym jaki udział w kapitale zakładowym będzie miał ich nabywca.

Podejmowanie decyzji

Jednoosobowo

Co do zasady każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, chyba że choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu. W takim wypadku oraz w odniesieniu do czynności przekraczających zwykły zarząd, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników.

W umowie spółki bądź na skutek orzeczenia sądu możliwe jest pozbawienie niektórych wspólników prawa prowadzenia spraw spółki. W takim wypadku sprawy te prowadzą samodzielnie jedynie uprawnieni wspólnicy. W przypadku zaś czynności przekraczających zwykły zarząd uchwałę wszystkich wspólników zastępuje uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki.

Bieżące sprawy spółki prowadzi jej zarząd. W przypadku organów kolegialnych ich decyzje podejmowane są w formie uchwał.

W wypadkach zastrzeżonych w umowie spółki lub kodeksie spółek handlowych zarząd na podjęcie danej czynności musi uzyskać zgodę zgromadzenia wspólników albo rady nadzorczej. Brak takiej zgody może w niektórych sytuacjach skutkować nieważnością czynności powziętej przez zarząd.

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

Reprezentacja

Jednoosobowa

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Umowa spółki może jednakże przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Wspólnika można pozbawić prawa reprezentacji także sąd z ważnych powodów.

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, to do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Należy przy tym pamiętać o szczególnych zasadach reprezentacji spółki w sprawach z udziałem członków jej zarządu. Zasady te uregulowano w art. 210 k.s.h., a ich naruszenie skutkować może nieważnością danej czynności (np. umowy zawartej przez spółkę z członkiem zarządu).

Obrót aktywami

Mniej sformalizowany

Ze względu na brak jedności podmiotowej między spółką a jej wspólnikami majątek spółki, w tym bieżące przychody, nie może być rozdysponowywany bez tytułu prawnego. Nie jest też możliwe przekazywanie spółce dodatkowych środków finansowych lub mienia bez podstawy prawnej. Naruszenie tych zasad może grozić konsekwencjami nie tylko podatkowymi, lecz także karnymi za przywłaszczenie mienia spółki.

Uwaga! Tabela ta będzie również pomocna dla osób pragnących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłym roku i zastanawiających się nad wyborem najbardziej odpowiedniej formuły.

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Specjalista prawa pracy i ekspert ds. negocjacji, autor bloga www.oprawiepracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama