| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Firma za granicą > Jakie dokumenty czeska firma powinna doręczyć, aby wziąć udział w przetargu?

Jakie dokumenty czeska firma powinna doręczyć, aby wziąć udział w przetargu?

Jestem przedstawicielem na terenie Polski czeskiej firmy która zajmuje się systemami ochrony i kontroli radiacyjnej. Posiada wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia swojej działalności na terenie Czech. Prowadzi również swoja działalność na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z norma EU 2006123/EC chciałaby wziąć udział w przetargu na demontaż komory radiacyjnej.

Czy dokumenty rejestracyjne w Czechach są wystarczające czy czeska firma powinna złożyć dodatkowe?

W odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 12 lutego 2010 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

I. Zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu,
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego - zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Oznacza to, iż zamawiający może w postępowaniu żądać we wskazanym powyżej zakresie tylko dokumentów wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zwanego dalej „rozporządzeniem” w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Polecamy: Jak założyć firmę za granicą?

W przypadku dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 rozporządzenia oraz wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

W przypadku składania dokumentów stwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, w sytuacji gdy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia wymienionych w § 2 rozporządzenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK