Kategorie

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec konsumenta?

Agnieszka Schneider
Adwokat, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego.
Jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec konsumenta?
Jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec konsumenta?
inforCMS
Wielu przedsiębiorców kieruje swoją ofertę handlową do konsumentów. Przepisy w sposób szczególny chronią konsumentów i ułatwiają im dochodzenie roszczeń. Jakie zatem obowiązki przedsiębiorcy wynikają z praw konsumentów ?

Konsument, czyli kto?


Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


To ważna definicja i powinien ją zapamiętać każdy przedsiębiorca. Jeżeli sprzedajemy towar innej firmie, to będzie ona mogła skorzystać z przepisów o rękojmi i gwarancji. Nie będzie natomiast mogła powołać się na przepisy chroniące konsumentów.Olga B. prowadzi działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Tego samego dnia nabyła w sklepie papierniczym segregatory do swojego biura i eleganckie pióro, które przeznaczyła na prezent dla bratanka. Wszystkie przedmioty okazały się wadliwe.

Czy Olga B. będzie mogła skorzystać z uprawnień konsumenta?

Co do pióra – tak
, ponieważ zakupiła je na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą. W tym zakresie występowała jako konsument.
Co do zakupu segregatorów będzie musiała skorzystać z przepisów o rękojmi. Zakupiła je dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, więc nie przysługuje jej status konsumenta.


Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży na rzecz konsumentów


Sprzedawca jest między innymi obowiązany:

1. podać do wiadomości konsumenta cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary),

2. potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych,

3. w pozostałych przypadkach - wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę.

4. udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego

5. zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów,

6. na żądanie kupującego - wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy,

7. wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy sporządzone w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

Polecamy: Jak założyć firmę


Za co odpowiada przedsiębiorca?


Przedsiębiorca
odpowiada wobec konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową jest pojęciem szerokim i musi być rozpatrywana na gruncie każdego indywidualnego przypadku. Przepisy zawierają wskazówki, kiedy towar jest zgodny z umową.


Domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli:

- nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz

- gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.


Uważa się za zgodny z umową towar, który odpowiada oczekiwaniom kupującego dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach:

- sprzedawcy,

- producenta lub jego przedstawiciela,

- osoby, która wprowadza towar do obrotu,

- osoby, która podaje się za producenta.

W szczególności dotyczy to zapewnień dotyczących właściwości towaru (w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować) wyrażonych w:

- oznakowaniu towaru lub

- reklamie.


Towar na zamówienie

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli

- odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi

- lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru,

- a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.


Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.


Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane:

- w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność (np. pracownika),

- albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Polecamy: Jak wybrać formę opodatkowania firmy?

Kto musi udowodnić swoje racje?


W przypadku stwierdzenia wady towaru przed upływem sześciu miesięcy od jego wydania domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

Reklama


W tym czasie pozycja konsumenta jest silniejsza bo to sprzedawca musi udowodnić, że wydał towar zgodny z umową a wady i usterki powstały później w wyniku np.: nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, braku konserwacji, uszkodzeń mechanicznych.


Po upływie sześciu miesięcy od wydania towaru, to konsumet musi udowodnić, że wada tkwiła w wydanej mu rzeczy już w chwili wydania, np., że w butach pękła podeszwa, bo została wykonana z niewłaściwego materiału.

Jeśli konsument stwierdzi wadę ostatniego dnia szóstego miesiąca od wydania towaru to będzie miał jeszcze dwa miesiące na zawiadomienie o tym sprzedawcy


Prawa konsumenta - kiedy wymiana i naprawa a kiedy zwrot?


Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może kolejno żądać:

1. doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy (chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów),

2. obniżenia ceny albo zwrotu gotówki za jednoczesnym zwrotem towaru (odstąpienie od umowy).


Opisana wyżej kolejność roszczeń nie jest przypadkowa. Konsument nie może żądać obniżenia ceny ani tym bardziej odstąpić od umowy, jeśli:

- możliwa jest naprawa towaru bądź wymiana go na nowy,

- sprzedawca zdołał uczynić żądaniu wymiany lub naprawy w odpowiednim czasie (uwzględnia się tu rodzaj towaru i cel jego nabycia),

- wymiana lub naprawa nie narażają go na znaczne niedogodności.


Poza wskazanymi wyżej warunkami konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.


Przy ocenie nadmierności kosztów naprawy bądź wymiany uwzględnia się:

- wartość towaru zgodnego z umową,

- rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,

- niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.


Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.W dniu 26 maja Ewa B. nabyła w składzie budowlanym zlewozmywak wraz z baterią do kuchni oraz kompakt wc. Następnego dnia dokonano montażu w/g instrukcji sprzedawcy. W dniu 28 maja Ewa B. stwierdziła, że bateria przy zlewie lekko przecieka, a z muszli nie odpływa woda. Zgłosiła wady sprzedawcy.
Ten stwierdził, ze bateria ma wadliwe zawory a odpływ kompaktu wc ma dużo mniejszą średnicę niż opisana w dokumentacji producenta. W dniu 29 maja sprzedawca zaproponował Ewie B wymianę wadliwych przedmiotów na nowe z dostawą w terminie 14 dni.
Ewa B. nie zgodziła się na to i oświadczyła, że odstępuje od umowy. Motywowała to tym, że nie może tak długo czekać, ponieważ w dniu 1 czerwca upływa jej umowy najmu a poza tym nie chce dłużej korzystać w wynajmowanego mieszkania z uwagi na wysokie opłaty. Czy Ewa B może odstąpić od umowy w całości?

Nie. Ewa B może odstąpić od umowy tylko w części dotyczącej kompaktu wc. Bez wątpienia bowiem dostarczenie go za 14 dni nie uwzględniałoby celu jego nabycia i narażałoby ją na znaczne niedogodności praktycznie uniemożliwiając zamieszkiwanie we własnym mieszkaniu.
Sprzedawca nie może bronić się tym, że Ewa B. robiła remont na ostatnią chwilę. Co do baterii przy zlewie kuchennym racja jest po stronie sprzedawcy. Wada nie wyklucza korzystania z baterii a czternastodniowy termin na jej wymianę jest terminem rozsądnym.


Ważne terminy.


Zasady ogólne.

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie wymiany lub naprawy nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni to uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Nie ma znaczenia, z jakiego powodu sprzedający pozostawił kupującego bez odpowiedzi. Skutek będzie taki sam zarówno wtedy, gdy zapomniał jej udzielić jak i wtedy, gdy faktycznie uznał żądanie za uzasadnione.


Kupujący traci wszystkie swoje prawa, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.


Anna K. kupiła w sklepie X buty. Buty rozkleiły się i Anna K. niezwłocznie zawiadomiła sprzedawcę o wadzie i zażądała wymiany butów na nowe. Właściciel sklepu X zlecił swojemu pracownikowi, aby zajął się zgłoszeniem, ten jednak o tym zapomniał. Po miesiącu Anna K. zgłosiła się do sprzedawcy i zażądała wydania nowych butów.

Czy sprzedawca będzie musiał wymienić buty?

Tak. Sprzedawca nie udzielił Annie K. odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14-stu dni. Nie tłumaczy go to, że zlecił sprawę swojemu pracownikowi.Rzeczy używane


Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą skrócić dwuletni okres odpowiedzialności sprzedawcy jednakże nie więcej niż o rok.

Decyzja należy do obu stron. Musi być ona świadomie podjęta i wyrażona w sposób niebudzący wątpliwości – najlepiej poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

Narzucenie krótszego terminu przez sprzedawcę będzie niezgodne z ustawą, a więc nieważne z mocy prawa.


Krótsze terminy przy reklamacji żywności


Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:


1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego:

- oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, lub

- takiego, dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;


2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru w przypadku towaru:

- sprzedawanego luzem,

- odmierzanego w miejscu zakupu lub

- dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.


Każdorazowo jednak zawiadomienie sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia, chyba, że data taka lub termin nie zostały ustalone.

W dniu 7 marca Iga W. zakupiła karmę dla psa w puszce z terminem ważności do 20 marca. W dniu 19 marca otworzyła puszkę i stwierdziła, że zawartość nie nadaje się do spożycia. Kiedy mija termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie – 20 czy 22 marca?

Termin mija w dniu 20 marca. Zasadą jest trzydniowy termin zawiadomienia sprzedawcy, jednak przy produktach z oznaczoną datą trwałości nie może on wykraczać poza datę trwałości oznaczoną na produkcie.Przedawnienie roszczeń


Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia.

Przedawnienie nie biegnie:

- w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz

- prowadzenia przez strony rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy (nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące).


Wprowadzenie kupującego w błąd a przedawnienie


Pomimo upływu terminów przedawnienia konsument ma prawo do korzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.To samo dotyczy sytuacji, w której sprzedawca wprowadził kupującego w błąd.


Co decyduje – przepis czy wola stron?


Zagwarantowanych w ustawie uprawnień konsumenta nie można wyłączyć ani ograniczyćw drodze umowy a tym bardziej poprzez jednostronne oświadczenie sprzedawcy

Nie można tego dokonać w szczególności:

- przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową, lub

- przez wybór prawa obcego.


Sprzedawca zawsze może udzielić kupującemu warunków korzystniejszych niż zagwarantowane w ustawie, np.:

- uwzględnić reklamację pomimo upływu terminu,

- przyjąć zwrot towaru mimo, że wymiana jest możliwa,

- naprawić rzecz i jednocześnie obniżyć cenę.


Gwarancja daje więcej swobody obu stronom


Sprzedawca może udzielić kupującemu gwarancji na sprzedany towar. Następuje to bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w:

- dokumencie gwarancyjnym lub

- reklamie.


Gwarancja musi określać:

- obowiązki gwaranta i

- uprawnienia kupującego

na wypadek, gdyby właściwości sprzedanego towaru nie odpowiadały cechom towaru, o których zapewniał sprzedawca.


Dokument gwarancyjny winien być wydany kupującemu wraz z towarem.


W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić w szczególności:

- nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,

- czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,

- stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zobacz: Jakie są obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów?

Decyzja czy reklamacja ma być rozpoznana w oparciu o warunki gwarancji czy też w oparciu o przepisu o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy do konsumenta. W razie wątpliwości przyjmuje się, że korzysta on z opcji korzystniejszej.


Czy sprzedawca może żądać odszkodowania od swoich dostawców?


Tak, ale pod pewnymi warunkami. W przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową sprzedaży konsumenckiej.


Roszczenie sprzedawcy:

- staje się wymagalne z chwilą zaspokojenia kupującego, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca obowiązany był to uczynić

- przedawnia się z upływem sześciu miesięcy.


Sposób przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez konsumentów ma znaczny wpływ na kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy. Nie oznacza to, że wszystkie reklamacje trzeba uwzględnić. Warto jednak zadbać o rzetelny formularz zgłoszenia reklamacyjnego i wykazać się znajomością obowiązujących przepisów.


Agnieszka Schneider, adwokat
agnieszka.schneider@adwokatura.pl
Kancelaria Adwokacka
ul. Kazimierza Wielkiego 2
63-300 Pleszew

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?