Kategorie

Jakie są obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów?

Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.
Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o cenie przed zawarciem umowy
Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o cenie przed zawarciem umowy
Prawo polskie a szczególnie ustawy tzw. konsumenckie nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków. W poniższym kompendium pokrótce przybliżyliśmy ten istotny dla przedsiębiorców temat.

Wprowadzona w 2002 roku ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na przedsiębiorców obowiązek szerokiego informowania konsumentów o oferowanych towarach konsumenckich. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, sprzedawca zobowiązany jest poinformować kupującego o cenie oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz o jego cenie jednostkowej, chyba że ceny te wyrażają się tą samą kwotą. W przypadku sprzedaży towaru oferowanego luzem sprzedawca musi podać jedynie cenę jednostkową oraz wskazać, według jakich jednostek towar jest sprzedawany. Taki sam sposób podawania informacji o cenie przedsiębiorcy powinni stosować w reklamie.

Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o cenie przed zawarciem umowy, z własnej inicjatywy, a nie dopiero po skierowaniu przez kupującego zapytania w tej sprawie. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż danego towaru konsumpcyjnego podlega opodatkowaniu to prezentowana przez przedsiębiorców cena powinna uwzględniać dany podatek. Warto pamiętać, że jeśli cena oferowanego towaru omyłkowo została wyliczona bez uwzględnienia kwoty podatku, to sprzedawca nie ma prawa domagać się od konsumenta dodatkowej kwoty, stanowiącej równowartość pominiętej kwoty.

Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej 2 tys. zł sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Pod pojęciem „istotne postanowienia” należy rozumieć te postanowienia umowy, które dla obu jej stron mają szczególnie ważne znaczenie. Niedopełnienie przez sprzedawcę tego obowiązku może skutkować jego odpowiedzialnością odszkodowawczą, jeżeli brak stosownego potwierdzenia umowy spowoduje u kupującego konkretną szkodę majątkową. W przypadku innych typów umów sprzedawca powinien wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy obejmujące oznaczenie sprzedawcy, jego adres, datę sprzedaży, określenie towaru oraz jego ceny, tylko na żądanie kupującego.

Polecamy serwis Umowy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o sprzedaży konsumenckiej sprzedawca, poza informacjami wskazanymi powyżej, obowiązany jest udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. Sprzedawca w szczególności powinien wskazać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy oraz informację o dopuszczeniu do obrotu w Polsce.

Zakres pojęć „jasne i zrozumiałe” odnosi się zarówno do treści jak i formy podanych kupującemu informacji. Informacje powinny być proste w odbiorze, niebudzące wątpliwości, sporządzone w sposób czytelny i łatwy do przyswojenia. Informacja niewprowadzająca w błąd odnosi się do zgodnych z rzeczywistością właściwości konkretnego towaru konsumpcyjnego.

W przypadku, gdy towar sprzedawany jest w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie informacje, o których mowa powyżej powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone. Przy sprzedaży towaru luzem sprzedawca obowiązany jest podać w miejscu sprzedaży nazwę towaru, jego główną cechę użytkową oraz wskazać producenta lub importera. Wskazane powyżej informacje dotyczące sprzedawanego towaru powinny być sporządzone w języku polskim lub w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

Przeczytaj również: Jak określić cenę w umowie sprzedaży

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 136 § 1 kodeksu wykroczeń, kto z towarów przeznaczonych do sprzedaży umyślnie usuwa utrwalone na nich oznaczenia określające ich cenę, termin przydatności do spożycia lub datę produkcji, jakość lub ilość nominalną, gatunek, pochodzenie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ponadto, kto przeznacza do sprzedaży towary z usuniętym trwale oznaczeniem wskazanych powyżej informacji albo towary niewłaściwie oznaczone podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 1.5 tys zł. Należy również pamiętać o przepisie art. 137 § 1 kodeksu wykroczeń stanowiącego, „kto w przedsiębiorstwie handlowy lub usługowym narusza przepisy o obowiązku uwidaczniania cen lub ilości nominalnej podlega karze grzywny do 1.500 zł albo karze nagany”.

Również ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nakłada na przedsiębiorców obowiązek udzielenie kupującemu odpowiednich informacji. Wskazana ustawa reguluje trzy typy umów zawieranych z konsumentami: umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy na odległość oraz umowy na odległość dotyczące usług finansowych.

Przedsiębiorca proponujący konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed zawarciem umowy okazać dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości. Zgodnie z § 2 art. 2 ustawy o ochronienie niektórych praw konsumentów przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Wynika z tego, że umowy zawierane, co prawda w lokalu przedsiębiorstwa, lecz poza miejscem przeznaczonym do obsługiwania publiczności (np. biuro dyrektora, siedziba zarządu) objęte będą ustawową ochroną. Przepisów ustawy nie będzie się stosować do umów zawartych w miejscu przeznaczonym do obsługiwania publiczności przez personel danego przedsiębiorcy, nawet jeżeli znajduje się ono w lokalu innego przedsiębiorcy. Ochrona, którą wskazana powyżej ustawa obejmuje konsumenta, będzie mu przysługiwać także wówczas, gdy do wykonania umowy dochodzi w lokalu przedsiębiorstwa, jednakże jej zawarcie nastąpiło poza lokalem przedsiębiorstwa, w warunkach określonych ustawą. Ustawową ochroną objęte są wszystkie umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa niezależnie od tego z czyjej inicjatywy, przedsiębiorcy czy konsumenta, nawiązany został kontakt w sprawie zawarcia danej umowy.

Polecamy serwis Podatki

Niedopełnienie obowiązku okazania dokumentów nie powoduje nieważności lub wadliwości zawartej umowy, stanowi ono jednak, zgodnie z przepisem art. 138a kodeksu wykroczeń, wykroczenie zagrożone karą grzywny. Pamiętać należy, że takiej samej karze podlega osoba zawierająca umowę w cudzym imieniu poza lokalem przedsiębiorstwa nie okazując wskazanych w ustawie dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego swoje umocowanie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy, kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, a ponadto wręczyć mu wzór oświadczenie o odstąpieniu z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). Sprzedawca ponadto powinien też wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy zawierające wskazanie daty jej zawarcia, rodzaj umowy, przedmiot świadczenia oraz cenę. Brak poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia powoduje, że bieg 10 dniowego terminu do odstąpienia nie rozpoczyna się, a konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia, jednakże nie później niż po upływie 3 miesięcy od jej wykonania.

W przypadku zawierania z konsumentem umowy na odległość, w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawodawca bardzo szeroko określił zakres obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy. Konsument, zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy, powinien być poinformowany o:
a) imieniu i nazwisku (nazwa), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą i numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
b) istotnych właściwości świadczenia i jego przedmiotu tj. cechach odnoszących się do świadczenia,
c) cenie lub wynagrodzenie obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
d) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
e) kosztach, terminie i sposobie dostawy,
f) prawie odstąpienia przez konsumenta od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem ustawowych wyjątków, uniemożliwiających skorzystanie z tego prawa,
g) kosztach wynikających ze korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
h) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
i) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
j) miejscu i sposobie składania reklamacji,
k) prawie wypowiedzenia umowy w przypadku zawarcia umowy o świadczenie stałe lub okresowe na czas nieoznaczony.

Informacje przekazane konsumentowi powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. Przekazanie tych informacji może nastąpić przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia przedsiębiorca musi je potwierdzić konsumentowi na piśmie. Obowiązek potwierdzenia nie dotyczy jednak usług polegających na udzielaniu odpłatnych informacji za pomocą środka porozumiewania się na odległość.

W przypadku braku potwierdzenia informacji wskazanych w ustawie, termin, w którym konsument ma prawo odstąpić od umowy wydłuża się do 3 miesięcy od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia.

W przypadku zawarcia na odległość umowy, która dotyczący usług finansowych przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji wymaganych przy zawieraniu umów na odległość. Ponadto konsument powinien otrzymać informację o:
a) imieniu i nazwisku (nazwie) adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż przedsiębiorca świadczący usługi finansowe, w tym operatora środków porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec konsumenta,
b) imieniu i nazwisku (nazwie) adresie zamieszkania (siedziby) w Polsce przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje,
c) ryzyku związanym z usługa finansową,
d) możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy,
e) istnieniu funduszu gwarancyjnego lub systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją,
f) sądzie właściwym dla rozstrzygania sporów zwianych z wykonywaniem umowy
g) pobieraniu od konsumenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji, stanowiącego podstawę do wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do przepisów Prawa bankowego.

W przypadku umów dotyczących usług finansowych, przekazanie informacji może nastąpić przy użyciu środków porozumiewania się na odległość najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy,. Przed jej zawarciem lub, w przypadkach określonych w ustawie, niezwłocznie po jej zawarciu przedsiębiorca zobowiązany potwierdzić wskazane informację na piśmie lub za pomocą innego statycznego nośnika informacji (dyskietki, CD-ROM, DVD). Należy pamiętać, że obowiązek udzielenia konsumentowi informacji nie dotyczy poszczególnych czynności (umów szczegółowych) wynikających z umowy ramowej. Umowę ramową należy rozumieć jako kontrakt, który określa warunki zawierania szeregu umów realizacyjnych (tryb, forma, niektóre elementy treści), a także zobowiązuje do podejmowania starań w celu zawierania tych umów.

W przypadku umów dotyczących usług finansowych brak udzielenia konsumentowi wskazanych w ustawie informacji powoduje, że konsument może odstąpić od umowy w każdym czasie, bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy.

Bartosz Maciejewski aplikant radcowski

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...