Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przedsiębiorca powinien chronić dane osobowe?

Przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe czy to swoich klientów, czy pracowników musi liczyć się z pewnymi obowiązkami dotyczącymi infrastruktury technicznej i sposobu korzystania z niej, które muszą sprostać wymaganiom nałożonym na niego przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.).

Pierwsze gwarancje ochrony danym osobowym zapewniła w Polsce nowa Konstytucja z 1997r. Jej art. 47 zagwarantował obywatelom prawo do prywatności, a art. 51 – każdej osobie - prawo do ochrony dotyczących jej informacji.

Jednakże z międzynarodowych zobowiązań Polski, związanych z akcesją do Unii Europejskiej, wyniknęła konieczność dostosowania warunków ochrony danym osobowych, jakie na swoim terytorium, zapewniały państwa należące do Unii. Wszystkie ustawy europejskie wzorowane były lub dostosowane do Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych: „W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.”

Zobacz: Uznawanie zagranicznych postępowań upadłościowych - porada

Należy również pamiętać o szerokim znaczeniu określenia „przetwarzanie danych osobowych”. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na czynniki warunkujące prawidłowe przetwarzanie danych osobowych składają się:

1) sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
2) podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
3) wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Na dokumentację, o której mowa w punkcie 1 powyżej, składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, która powinna być wdrożona przez administratora danych i prowadzona w formie pisemnej.

Polityka bezpieczeństwa musi zawierać co najmniej:

1) wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
2) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
3) opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
4) sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
5) określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Obszar, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. A dodatkowo przebywanie osób nieuprawnionych w tym obszarze jest dopuszczalne za zgodą administratora danych lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.

Natomiast instrukcja musi zawierać co najmniej:
1) procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;
3) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;
4) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;
5) sposób, miejsce i okres przechowywania:
a) elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,
b) kopii zapasowych, o których mowa w pkt 4,
6) sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;
7) sposób odnotowywania w systemie informatycznym informacji o odbiorcach którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych ;
8) procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

Zobacz: Zmiana sposobu użytkowania lokalu


Ustawodawca wprowadził 3 poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym ze względu na kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia. Są to poziomy:
1) podstawowy;
2) podwyższony;
3) wysoki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych:

Poziom co najmniej podstawowy stosuje się, gdy:
1) w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.), oraz
2) żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną.

Poziom co najmniej podwyższony stosuje się, gdy:
1) w systemie informatycznym przetwarzane są dane osobowe, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz
2) żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną.

Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną (np. internet).

Środki bezpieczeństwa na poziomie podstawowym

Oprócz zabezpieczenia obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe, o czym była mowa powyżej, w samym systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych. Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie, aby:
a) w systemie tym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator;
b) dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.

W przypadku, gdy użytkownik utracił uprawnienia do przetwarzania danych, to jego identyfikator nie może być przydzielony innej osobie.

W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego zmiana następuje nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków.

Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. Tak wykonane kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych musi być zabezpieczony, w szczególności przed:
1) działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego (m.in. wszelkiego rodzaju wirusy, trojany i diallery);
2) utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej ( np. serwery powinny posiadać akumulatory awaryjne).

Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem, w którym przetwarzane są dane osobowe, w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku, gdy przedsiębiorca chce zlikwidować urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji zawierające dane osobowe, musi pozbawić je wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkodzić je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. W przypadku przekazywania takich urządzeń lub dysków podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych - pozbawia się je wcześniej zapisu danych osobowych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

Nawet w przypadku oddania takich urządzeń, dysków lub innych elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe do naprawy, należy wcześniej pozbawić je zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.

Administrator danych zobowiązany jest do monitorowania wdrożonych zabezpieczeń systemu informatycznego.

Środki bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym

W przypadku, gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, musi ono składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe, przekazywane poza obszar, w którym następuje ich przetwarzanie, zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność i integralność tych danych.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, o której była mowa wyżej w przypadku poziomu podwyższonego musi być rozszerzona o sposób stosowania środków bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym.

Administrator danych na poziomie podwyższonym musi stosować również środki bezpieczeństwa przewidziane przepisami dotyczącymi środków bezpieczeństwa na poziomie podstawowym.

Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim

Najczęściej jednak przedsiębiorcy mają połączenie z Internetem, który rozumiany jest jako sieć publiczna, a zatem powinni stosować środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim.
W takim przypadku system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, powinien być chroniony przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

W przypadku zastosowania logicznych zabezpieczeń, obejmują one:
a) kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną;
b) kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych.

Zobacz: Zawieszenie działalności gospodarczej - porada

Administrator danych powinien stosować środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.

Administrator danych na poziomie wysokim środki bezpieczeństwa, musi stosować również środki bezpieczeństwa przewidziane przepisami dotyczącymi środków bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym i podstawowym.

Marek Pasiński – Radca Prawny
Piotr Skórski - Prawnik

Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie www.pasinski.pl

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W 2022 r. firmy ubezpieczeniowe wypłaciły 44,4 mld zł odszkodowań i świadczeń

  W 2022 r. Polacy otrzymali 44,4 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. To o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej – podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

  Analiza: inflacja słabnie ale do sukcesu daleko

  Inflacja rozpoczęła w marcu swój marsz w dół, jednak rosnąca inflacja bazowa przypomina, że droga do celu inflacyjnego będzie długa i wyboista – stwierdzili ekonomiści banku PKO BP w piątkowym komentarzu do danych GUS.

  Powstanie serwis z bieżącymi cenami transakcyjnymi mieszkań

  Minister rozwoju zapowiedział w piątek uruchomienie ogólnodostępnego, bezpłatnego serwisu, na którym będą publikowane ceny transakcyjne mieszkań na podstawie danych od notariuszy. Poinformował też, że deweloperzy będą musieli publikować ceny mieszkań na swoich stronach i w ogłoszeniach.

  PGNIG OD: cena gazu dla biznesu wzrośnie o 3 gr za MWh netto

  Spółka PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen wprowadza od soboty nowy sposób obliczania ceny gazu w cenniku dla biznesu. Jak wynika z informacji firmy, od 1 kwietnia cena gazu wzrośnie o 3 gr za MWh netto.

  Kiedy jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, jeśli wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek, ale jest konieczne, gdy chcemy nieruchomość sprzedać lub wynająć - przekazało PAP MRiT. Wchodząca w życie 28 kwietnia nowelizacja doprecyzowuje przepisy.

  To nie primaaprilisowy żart. Te historie z rynku moto są prawdziwe!

  Prima Aprilis? 3-letni okres oczekiwania na dostawę auta, szyby „na korbki”, 24 tysiące złotych (MIESIĘCZNIE) za samochód, papierowa umowa leasingu w dobie rewolucji technologicznej  – to niektóre historie „z życia” rynku moto, jakie wytypowali analitycy Carsmile w okazjonalnym raporcie na 1 kwietnia. Choć do złudzenia przypominają one prima-aprilisowe żarty, w rzeczywistości są … prawdziwe. 

  Gdzie Polacy kupują mięso i na co zwracają uwagę

  Gdzie Polacy kupują mięso? Jak wynika z najnowszego raportu branżowego, 3 na 4 osoby kupują mięso w dyskontach. Natomiast blisko co trzeci respondent wybiera małe niezależne sklepy, np. osiedlowe. Nieznacznie mniej wskazań mają placówki wielkopowierzchniowe, w tym hipermarkety. Z kolei do rezygnacji z zakupu skłania ankietowanych głównie zły wygląd. On może sugerować, że produkt jest przeterminowany lub przechowywany w nieodpowiedni sposób. Ponadto zniechęca też cena. Według sondażu, Polacy zwracają również uwagę na to, w jakim opakowaniu kupują mięso.

  Ceny najmu w lutym 2023. Nadal rosną, czy zaczęły maleć?

  Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że od września 2022 r. mamy do czynienia z karuzelą wzrostów i spadków cen za najem. Jak sytuacja wyglądała w lutym?

  Warszawa najlepszą destynacją turystyczną i biznesową. Potrzebna bogata, łatwo dostępna baza noclegowa

  Warszawa zwyciężyła w rankingu European Best Destination 2023 oraz znalazło się na szóstej pozycji w globalnym zestawieniu najlepszych miejsc do podróży biznesowych. Wyzwaniem staje się teraz zapewnienie odwiedzającym Warszawę odpowiedniej liczby komfortowych miejsc noclegowych.

  Resort rolnictwa: zboże będzie miało pierwszeństwo w polskich portach

  Teraz priorytetem jest zboże i to ono będzie miało pierwszeństwo w polskich portach - podkreślił podczas czwartkowego spotkania z eksporterami zbóż wicepremier, szef MRiRW Henryk Kowalczyk. Eksporterzy jako główne bariery eksportu wskazywali na logistykę i świadectwa fitosanitarne.

  Znaczenie kopii zapasowych – bezpieczeństwo danych w firmie

  31 marca obchodzimy doroczny Światowy Dzień Backupu. Już po raz dwunasty. I choć eksperci od lat przypominają o tym, jak ważne jest tworzenie kopii zapasowych, wiele organizacji nadal ma problemy z przywróceniem danych w przypadku kryzysu – ataku ransomware, utraty danych spowodowanej ludzkim błędem czy w wyniku klęski żywiołowej.

  Leki bez recepty coraz bardziej popularne. W sprzedaży pomaga technologia

  Leków bez recepty będzie coraz więcej. Prognozy pokazują, że globalny rynek preparatów OTC (Over The Counter) będzie rósł średnio o 7 proc. rocznie przez najbliższe 8 lat. Przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć z blisko 130 mld dolarów w 2022 roku do prawie 238,5 mld dolarów w roku 2031. 

  Intuicja w biznesie

  Sukces w biznesie to suma wielu elementów. Doświadczenie, pasja, szczęście, wytrwałość, determinacja, ale i intuicja. Bo jeśli jesteśmy całkiem „zieloni” w biznesie, ale chcemy zacząć pracować u siebie, to pierwsze czemu musimy zawierzyć to właśnie naszej intuicji. 

  Dlaczego Polacy korzystają z usług agentów nieruchomości?

  Blisko połowa osób poszukujących nieruchomości deklaruje, że potrzebuje pomocy profesjonalnego doradcy – wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl. Z okazji Dnia Pośrednika (30 marca) zapytano też ekspertów, jakie problemy są najczęściej powodem nawiązania współpracy z agentem nieruchomości.   

  Wielkanoc 2023. Ile będzie kosztowała święconka?

  Wielkanoc 2023. Koszyk produktów spożywczych najczęściej kupowanych przed Wielkanocą będzie o ok. 28 proc. droższy wobec analogicznego okresu 2022 r., a przeciętna święconka o 38 proc. - wskazali analitycy rynku rolno-spożywczego. Droższe będzie przygotowanie bab wielkanocnych i mazurka - dodali.

  Zboże z Ukrainy. Mechanizm kaucyjny szansą dla polskiego rynku zbóż

  Mechanizm kaucyjny szansą dla polskiego rynku zbóż - takie uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Czy to rozwiąże problem napływu zboża z Ukrainy?

  UE chce uregulować kryptowaluty. Co zmieni rozporządzenie MiCA?

  UE pracuje nad wspólnymi ramami regulacyjnymi dla branży kryptowalut – tzw. rozporządzenie MiCA ma być przedmiotem głosowania Parlamentu Europejskiego w kwietniu. Jednak w branży już mówi się o potrzebie jego zaktualizowania, ponieważ planowane regulacje nie nadążają za błyskawicznym postępem. – Technologia się rozwija. A jeżeli na stworzenie sensownego aktu prawnego potrzeba czterech–pięciu lat, to jest niemożliwe, żeby regulacyjnie za nią nadążyć – mówi Paweł Kuskowski, CEO i współzałożyciel Gatenox. Jak ocenia, unijna regulacja powinna mieć pozytywny wpływ na rynek kryptowalut i obniżyć tzw. próg wejścia dla osób, które dotąd nie miały z nim styczności. Jeśli jednak regulacja nie będzie przystawać do aktualnego kształtu tej branży, może wyhamować jej rozwój. 

  Budowa domu jednorodzinnego ponad 70 m2 - do dwóch kondygnacji - bez pozwolenia na budowę

  29 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2, będzie możliwa na podstawie tej samej procedury, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – jedynie na podstawie zgłoszenia. Jakie inne zmiany przepisów zajdą w Prawie budowlanym?

  Premier chce ograniczyć napływ ukraińskiego zboża

  Wypracowanie odpowiednich zasad, które będą pozwalały na ograniczenie napływu ukraińskiego zboża do Polski, ma przygotować wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów.

  Analiza: Jakie trendy sprzedaży konsumenckiej w 2023 roku?

  Pomimo słabych perspektyw ekonomicznych, branża retail i e-commerce gwałtownie inwestuje w narzędzia Customer Experience (CX), aby zapewnić bardziej interaktywną oraz ujednoliconą obsługę klientów i dzięki temu zwiększyć przychody wynikające z posiadania lojalnych klientów. Ta strategia ma zapewnić firmom handlowym przewagę na konkurencją w coraz bardziej wymagających czasach.

  Polskie firmy najlepsze w Europie w zarządzaniu płacami

  Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania płacami w Europie i zajmują pierwsze miejsce w Payroll Proficiency Index. Rodzime przedsiębiorstwa uzyskały aż 71,7 proc. w biegłości w zarządzaniu listami płac, wyprzedając tym samym firmy z Norwegii (71,2 proc.), Hiszpanii (70,5 proc.) i Irlandii (68,15 proc.). 

  Włączony silnik w garażu to potężne zagrożenie

  Włączony silnik w garażu jest zdecydowanie jednym z tych błędów, których należy się wystrzegać. Szczególnie jeżeli garaż nie ma wentylacji.

  NBP: w IV kwartale 2022 r. oddano do użytku rekordową liczbę mieszkań. Ile?

  W ostatnim kwartale 2022 r. oddano do użytkowania w Polsce rekordowo wysoką liczbę nowych mieszkań - poinformował w opublikowanym w środę 29 marca 2023 raporcie Narodowy Bank Polski. Ich liczba jest wyższa o blisko 24,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. 

  Czy zakup nowego samochodu należy zgłosić do urzędu skarbowego?

  Czy zakup nowego samochodu należy zgłosić do urzędu skarbowego? To pytanie, które zadawać sobie mogą nabywcy. Poszukajmy odpowiedzi.

  Wymiana opon na letnie. Za wcześnie gorzej niż za późno!

  Wymiana opon na letnie. Za wcześnie umówiona wizyta u wulkanizatora może wyłączyć auto z użytkowania. Powód? Tym jest zmienność pogody.