Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przeprowadzić remanent?

Kioskprawny.pl
Kancelaria prawnicza
Pod koniec roku przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić remanent.
Pod koniec roku przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić remanent.
Druga połowa grudnia to okres pogoni za prezentami, porządków i kolejek w sklepach. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowym obciążeniem są obowiązki, związane z końcem roku kalendarzowego. Jednym z takich obowiązków jest remanent, nazywany w przepisach ustawy o rachunkowości inwentaryzacją.

Właśnie ustawa o rachunkowości stanowi podstawę prawną remanentu. Z jej art. 26 wynika obowiązek przeprowadzenia remanentu w określonych sytuacjach, między innymi na ostatni dzień roku obrotowego. Osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów obowiązek ten wywodzą także z rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jest ono dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=133&id=51026

Redakcja poleca: PITY 2015 z płytą CD

Artykuły od 27 - 29 wspomnianego rozporządzenia w dość precyzyjny sposób określają obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego takie księgi w zakresie remanentu, dlatego też uwagę swoją skupię na obowiązkach wynikających z ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacja u poszczególnych przedsiębiorców może wyglądać w nieco odmienny sposób. Taki stan rzeczy wynika z tego, że inaczej wyglądać będzie remanent w sklepiku osiedlowym czy kiosku, a inaczej w dużej hurtowni, korzystającej z nowoczesnego oprogramowania ułatwiającego zarządzanie stanem zapasów w magazynach.

W związku z tym przedstawione w niniejszym artykule propozycje, w takim zakresie w jakim nie są determinowane obowiązującymi obecnie przepisami, należy uznać jedynie za wskazówki, których zastosowanie zależeć powinno od konkretnych okoliczności. Pisząc niniejszy artykuł wykorzystałem obszerne fragmenty komentarza do ustawy o rachunkowości, których autorem jest Teresa Kiziukiewicz. Osoby zainteresowane pogłębieniem lub uszczegółowieniem informacji zawartych w artykule powinny sięgnąć właśnie do fachowej literatury z zakresu księgowości. Zanim jednak przejdziemy do dalszych rozważań, należy odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest remanent.

W literaturze wskazuje się, że remanent ma na celu ustalenie faktycznych stanów składników aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego. Należy przy tym podkreślić, że ostatni dzień roku jest zarazem momentem bilansowym, rozumianym jako data, na którą sprawozdanie finansowe ma zostać sporządzone. Informacje uzyskane podczas remanentu stanowią podstawę weryfikacji stanów ustalonych w ewidencjach. W praktyce często zdarza się, że między stanami wynikającymi z ewidencji a ujawnionymi w czasie remanentu wystąpią rozbieżności.

Trzeba wówczas dokonać księgowań mających na celu doprowadzenie do zgodności ksiąg ze stanem faktycznym, ujawnionym w czasie inwentaryzacji. Taki stan rozbieżności wynikać może np. z nieuczciwości pracowników. 

Polecamy: Czy majątek prywatny może być wykorzystany w firmie

Polecamy poradnik: Podatki 2014 - PIT-Y za 2013 r.

W małych sklepikach zdarza się, że w toku remanentu właściciele nie mogą doliczyć się wielu paczek papierosów, butelek alkoholu lub innych, szybkozbywalnych i wartościowych towarów. Źródła rozbieżności mogą być różne, w każdym przypadku należy je ustalić. Remanent służy więc zweryfikowaniu stanów księgowych po to, aby sprawozdanie finansowe najpełniej przedstawiało sytuację finansową przedsiębiorcy.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje inwentaryzacji, a mianowicie spis z natury, potwierdzenie prawidłowości sald, oraz porównanie stanów księgowych z odpowiednimi dokumentami. Niestety, wybór sposobu inwentaryzacji nie zależy od upodobań przedsiębiorcy. Ustawa o rachunkowości przypisuje określone rodzaje inwentaryzacji do określonych kategorii składników przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule skupię się na omówieniu spisu z natury, ponieważ obejmuje on czynności, których przedsięwzięcie obciąża bezpośrednio przedsiębiorcę. Pozostałe rodzaje inwentaryzacji opisałem jedynie cząstkowo, ponieważ dokonywane są głównie przez księgowych.

W literaturze wskazuje się, że spis z natury ustawodawca przeznaczył dla tych kategorii składników znajdujących się w przedsiębiorstwie, które łatwo poddają się obserwacji i pomiarowi. Według art. 26 ust. 1 pkt. 1, inwentaryzowane w drodze spisu z natury są:
1) aktywa pieniężne, w tym waluty zagraniczne, z wyjątkiem jednak pieniędzy na rachunkach bankowych,
2) papiery wartościowe w postaci materialnej (weksle, czeki, dokumenty akcji, należy podkreślić, że akcje spółek w publicznym obrocie są zdematerializowane, nie podlegają więc spisowi z natury)
3) rzeczowe aktywa obrotowe,
4) środki trwałe , z wyjątkiem tych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw należących do nieruchomości,
5) maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie
6) nieruchomości zaliczone do inwestycji
7) obce składniki aktywów, tzn. aktywa należące do innego podmiotu, ale znajdujące się u przedsiębiorcy, np. w związku z umową komisu, leasingu, dzierżawy, przechowania, najmu.

W przypadku objęcia spisem z natury składników będących własnością innego przedsiębiorcy, np. leasingodawcy lub komitenta (strona umowy komisu, dający zlecenie obok komisanta, tzn. biorącego zlecenie), o objęciu tychże składników spisem muszą być powiadomieni ich właściciele.

Polecamy: Czy można amortyzować mieszkanie


Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują, że obowiązek przeprowadzenia spisu obcych składników aktywów nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne oraz składowe. Przytoczone przeze mnie przepisy wskazują, jakie składniki aktywów podlegają spisowi z natury. Ustawodawca bardzo lakonicznie wskazał, w jaki sposób spis z natury ma zostać przeprowadzony, a mianowicie ograniczył się do wskazania czynności, które mają być przedsięwzięte, w kolejności ich wykonywania:

 • spis z natury ilości składników objętych inwentaryzacją;
 • wycena składników ustalonych w podczas spisu z natury;
 • porównanie wyników wyceny, tzn. zestawienie faktycznych stanów wynikających z remanentu ze stanami określonymi w księgach;
 • określenie różnic między stanami ujawnionymi podczas remanentu i księgowymi;
 • wyjaśnienie i rozliczenie różnic stosownie do przyczyn ich powstania.

W literaturze wskazuje się, że wobec takiej, niewystarczającej regulacji ustawowej spisu, przydatne okazać się może sięgnięcie do uchylonego już, zarządzenia Ministra Finansów z 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Jest ono dostępne na stronie internetowej Sejmu: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19830400233

Chociaż wskazane zarządzenie zostało uchylone, a więc nie ma ono mocy prawnej, to pozostaje cennym źródłem wskazówek co do sposobu przeprowadzenia remanentu. Jak już zaznaczyłem, to, na ile te wskazówki mogą znaleźć zastosowanie u poszczególnych przedsiębiorców, zależy od konkretnych okoliczności. Należy mieć na uwadze, że jednostki gospodarki uspołecznionej były strukturami znacznie większymi niż dzisiejsze małe firmy, które często prowadzone są wyłącznie przez właścicieli.

I tak, wedle wskazanego zarządzenia, zasady spisu powinny zostać określone w tzw. instrukcji inwentaryzacji. Należy ponadto naszkicować plan inwentaryzacji. Spis z natury bywa dzielony na etapy, jakimi są prace przygotowawcze, właściwy spis i rozliczenie wyników spisu. 

Polecamy: Czy można uzyskać kredyt od fiskusa?

Etap przygotowawczy rozpoczyna się od powołania komisji inwentaryzacyjnej przez kierownika jednostki. Do komisji mogą być także powołani rzeczoznawcy, których zadaniem jest pomoc w kwalifikowaniu składników do niepełnowartościowych, rozstrzyganie wątpliwości co do sposobu pomiaru składników wymagających zastosowania metod szacunkowych albo trudno poddających się pomiarowi.

Być może dobrym pomysłem, zaczerpniętym z omawianego zarządzenia, jest oddelegowanie pracowników do pomocy przy przemieszczaniu inwentaryzowanych składników.

Kierownik wskazuje także nazwiska osób materialnie odpowiedzialnych za składniki majątku objęte spisem z natury, przy czym osoby te nie mogą być członkami komisji inwentaryzacyjnej, ale uczestniczą w spisie i swoim podpisem wyrażają akceptacje jego wyników.

W ramach prac przygotowawczych należy ponadto:

 • przeszkolić członków komisji inwentaryzacyjnej co do obowiązujących zasad prawidłowegospisu, metod pomiaru, sposobu wypełniania dokumentów inwentaryzacyjnych;
 • opracować plan sytuacyjny z podziałem na pola spisowe przydzielane określonym zespołom spisowym;
 • ustalić harmonogram prac spisowych;
 • przygotować materiały inwentaryzacyjne (przybory do pomiarów, pisania, formularze dokumentów spisowych, wyciągi z instrukcji inwentaryzacyjnej, wykazy zadań przy spisie);
 • zweryfikować urządzenia pomiarowe (wagi, miary długości i inne);
 • przygotować składniki majątku podlegające spisowi z natury (odpowiednio je ułożyć, oznakować, wydzielić składniki niepełnowartościowe itp.);
 • uporządkować syntetyczna i analityczna ewidencje księgową dotyczącą składników majątku objętych spisem;
 • przyjąć oświadczenia od członków komisji inwentaryzacyjnej, w których zobowiązują sie oni do rzetelnego wykonywania czynności związanych z inwentaryzacja, a także oświadczenia od osób materialnie odpowiedzialnych za właściwe przygotowanie pola spisowego;
 • w razie potrzeby wyznaczyć osobę, która będzie reprezentować osobę materialnie odpowiedzialną, jeżeli ta nie może uczestniczyć w spisie z natury, np. ze względu na zły stan zdrowia.

Rozpoczynając czynności spisowe, członkowie zespołu inwentaryzacyjnego powinni upewnić się, że pomieszczenie, w którym będzie przeprowadzany spis, zostało wyłączone z normalnego funkcjonowania i jest niedostępne niepowołanym osobom trzecim.

Polecamy: Jak mała firma może walczyć z opóźnieniami płacowymi


Niezwykle ważne jest, aby przy czynności, jaką jest remanent, nie przeszkadzać sobie nawzajem. Dublowanie tych samych czynności oraz wchodzenie sobie w drogę przez osoby dokonujące spisu może być nie tylko przyczyną spięć, ale także zafałszowania wyników remanentu. Należy więc ustalić kierunek spisu oraz rygorystycznie przestrzegać ustaleń.

Spis rozpocząć należy od pomiarów rzeczywistych stanów składników majątkowych. Ponadto należy najpóźniej w chwili jego rozpoczęcia przekazać ewidencje ilościowa do depozytu oraz przestrzegać zasady nieinformowania członków komisji inwentaryzacyjnej o stanach ewidencyjnych składników majątku.

Pomiar, w zależności od rodzaju składnika, może odbywać się przez liczenie, ważenie lub mierzenie. W zarządzeniu mowa jest także o pomiarze pośrednim z zastosowaniem metod szacunkowych. Wszelkie pomiary muszą się odbywać w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za składniki majątku objęte spisem.

Osoba ta musi mieć także możliwość sprawdzenia poprawności zapisów wyników pomiaru. Jeżeli z
uzasadnionych powodów nie może ona uczestniczyć w spisie z natury, powinna wyznaczyć przedstawiciela, który będzie ją reprezentował podczas spisu. W sytuacji gdy osoba materialnie odpowiedzialna nie jest w stanie wyznaczyć swojego przedstawiciela, powinien to uczynić kierownik jednostki. Na marginesie trzeba podkreślić, że dla pracowników materialnie odpowiedzialnych przeprowadzenie remanentu może wiązać się z pewnym stresem, wynikającym z hipotetycznej możliwości obarczenia ich przez pracodawcę winą za niedobory, jeżeli nawet nie wynikają one z winy pracownika.

Wielu pracodawców, nie mogąc wskazać w zespole pracowników złodzieja, którego obecność jest przyczyną niedoborów, obciąża cały zespół odpowiedzialnością zbiorową, co wiązać się może z utratą pracy także przez uczciwych członków zespołu. Takie działania, chociaż wątpliwe na gruncie prawa pracy, ma mobilizować pracowników do wzajemnej kontroli. Następnie wyniki spisu z natury są ujmowane w kolejności spisu w kartach spisowych oddzielnych dla każdego składnika albo w arkuszach spisowych.

Polecamy: Kiedy firma zapłaci podatek od świątecznych paczek

W praktyce podstawowym dokumentem inwentaryzacyjnym jest arkusz spisowy, sporządzany w liczbie dwóch egzemplarzy, z których jeden jest przekazywany do działu księgowości do wyceny, drugi natomiast otrzymuje osoba materialnie odpowiedzialna. W związku z tym arkusze powinny być sporządzane oddzielnie dla każdej osoby materialnie odpowiedzialnej i dla każdego pola spisowego. Przygotowując je, trzeba przestrzegać ogólnych zasad związanych z prawidłowością dowodów księgowych. Wszelkie korekty zapisów w arkuszach mogą być dokonane wyłącznie w trakcie spisu, przy zachowaniu zawartych w ustawie o rachunkowości wymagań dotyczących poprawiania błędów.

Ostatnim etapem jest podpisanie arkusza przez członków komisji oraz osobę odpowiedzialną materialnie, co ma potwierdzać, że osoba ta nie ma zastrzeżeń do zapisów w arkuszu. Później arkusz powinien być przekazywany w celu wyceny do księgowości, gdzie zostają wpisane ceny jednostkowe poszczególnych składników oraz ich wartość dla ilości ustalonej podczas spisu. Właśnie wtedy ujawnią się ewentualne różnice inwentaryzacyjne, ponieważ można będzie porównać dane zawarte w arkuszach spisowych z danymi ewidencji księgowej. Należy wyjaśnić przyczyny różnic oraz dokonać odpowiednich przeksięgowań. Przewodniczący powinien wyznaczyć członka komisji, który przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, aby dowiedzieć się, skąd wynikają różnice między stanem z ewidencji a wynikami remanentu.

Po zakończeniu czynności spisowych zespoły spisowe składają przewodniczącemu komisji
inwentaryzacyjnej pisemną informacje z przebiegu spisu, a także o ujawnionych niedociągnięciach w gospodarowaniu składnikami majątku oraz o niedostatecznym ich zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub zagarnięciem. Zespoły spisowe rozliczają się te z przydzielonych im formularzy spisowych, które należą do druków ścisłego zarachowania.

Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać ewentualnym nadużyciom, wynikającym z ich praktycznego stosowania. W praktyce formularze spisowe mogą być ponumerowane oraz opatrzone pieczęcią.

Na podstawie informacji otrzymanych od zespołów spisowych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej sporządza ogólne sprawozdanie zawierające ocenę wyników inwentaryzacyjnych. Ma ono istotne znaczenie w procesie gospodarowania i zarządzania jednostka, ponieważ dostarcza informacji o stanie i strukturze zapasów, ich jakości, przydatności, zabezpieczeniu przed zniszczeniem i nadużyciami. Jednocześnie pozwala ocenić powstałe szkody i je rozliczyć.

Polecamy: serwis Leasing

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład 2.0 od lipca – czy przewoźnicy na nim zyskają?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała.
  Marketing i reklama wobec różnych grup wiekowych
  Działania marketingowe marek dotychczas koncentrowały się w przeważającej mierze na młodszych użytkownikach. Jednak, jak wynika z raportu GWI, każda grupa wiekowa to potencjalni klienci e-commerce
  Linie kablowe zyskują na popularności. Linie podziemne alternatywą dla napowietrznych
  Elektroenergetyczne linie napowietrzne są często spotykanym elementem krajobrazu. Niższy koszt inwestycyjny czy łatwość naprawy ewentualnych awarii są mocnym argumentem do inwestowania właśnie w tę technologię. Dziś jednak coraz częściej odchodzi się od tego rozwiązania na rzecz linii kablowych podziemnych. Skąd wynika zainteresowanie tą technologią?
  Zatory płatnicze - zmiany w przepisach
  Szykują się zmiany w przepisach o zatorach płatniczych. Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące raportowania oraz komplikacje wynikające ze zbierania danych, ustawodawca zdecydował się przedstawić projekt zmian, przewidujący znaczne uproszczenia w raportowaniu.
  Inwestycje na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych [Raport]
  Panująca obecnie niepewność gospodarcza zaczyna oddziaływać na aktywność inwestycyjną na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych (CRE). Prognozowany wpływ sytuacji gospodarczej będzie jednak zróżnicowany dla różnych jego obszarów, a wybrane sektory oraz rynki krajowe wciąż pozostaną atrakcyjne dla inwestorów
  Węgiel, gaz i wakacje kredytowe – wpływ na rynek akcji i obligacji
  Eksperci VIG/C-QUADRAT przyglądają się kluczowym wskaźnikom ekonomicznym, analizują wyniki spółek za II kwartał 2022 roku, prezentują z jakimi zagrożeniami zmierzy się polski rynek akcji oraz zastanawiają się czy to już „czas na obligacje”.
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje o wsparcie MŚP – ceny energii
  W trakcie prowadzonych w styczniu 2022 r. prac legislacyjnych nad mechanizmami osłonowymi służącymi przeciwdziałaniu negatywnym skutkom znacznego wzrostu cen surowców energetycznych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz występował do organów władzy publicznej, m.in. do Premiera, Sejmu oraz do Senatu o uwzględnienie w tych mechanizmach przedsiębiorców.
  Zakup apartamentu nad morzem - jakich błędów nie popełnić?
  Zakup nieruchomości nad morzem kusi inwestorów wieloma aspektami. Wydawałoby się, że wystarczy dobra lokalizacja, by lokata kapitału zwróciła się w kilka lat. Nic bardziej mylnego.
  Wakacyjne podróże samochodem a ubezpieczenie
  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla posiadacza każdego pojazdu mechanicznego. Istnieją jednak jeszcze dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, m.in. AC, Assistance i NNW. Wakacje to wzmożony okres korzystania z auta w Polsce i za granicą, więc warto się nad nimi zastanowić. Co należy wiedzieć, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów nieprzewidzianego zdarzenia podczas podróży?
  Pierwsza obniżka cen na rynku samochodów używanych od dwóch lat
  AURES Holdings obniżył ceny 1700 aut używanych w sieci AAA AUTO, a łączna kwota aktualnych rabatów wynosi 2 mln złotych.
  Ceny nowych mieszkań w lipcu 2022 lekko do góry [Raport]
  Ceny mieszkań od deweloperów lipcu minimalnie drgnęły do góry w większości obserwowanych miast. Spadek odnotowany tylko w jednym. Mimo to kupujący wrócili na rynek, choć wciąż nie jest ich tylu, co na początku roku, a tym bardziej w minionym roku.
  Trzy sposoby na sprawne urządzenie mieszkania w stanie deweloperskim
  Urządzenie mieszkania w stanie deweloperskim wydaje się być czasochłonnym zadaniem. Jaki kolor farby wybrać? Kupić sofę czy narożnik? Aby uniknąć przytłaczających pytań, mamy trzy sprawdzone porady, dzięki którym dekoracja przyszłego "M" stanie się prostym zadaniem.
  Tracąca pęd inflacja. Czy można się spodziewać wyhamowania wzrostu cen?
  Tylko 12% Polaków nie widzi wpływu inflacji na codzienne decyzje. Równocześnie 41% respondentów określa, że musiała zrezygnować z części wydatków w tym: z usług, które nie były pierwszej potrzeby (29%) czy wysokobudżetowych zakupów (12%). Natomiast prawie połowa społeczeństwa (47%) nie miała konieczności ograniczenia wydatków, jednak przez rosnące ceny zaczęła planować i kontrolować codzienne zakupy.
  Przekształcanie budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne - Rząd pracuje nad ułatwieniami
  Przekształcanie budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne ma zostać ułatwione. W ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy - brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji.
  Polacy niechętnie zakładają własne firmy, coś drgnęło ale bez rewelacji
  W I półroczu br. do rejestru CEIDG wpłynęło o 3,2% więcej wniosków dot. otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej niż rok wcześniej. Obecnie średnia miesięczna jest bliska 26 tys. Eksperci uważają, że niewielkie wzrosty wynikają po części z poprawy sytuacji pandemicznej, ale także częściowo są przejawem optymalizacji podatkowych. Prognozują, że w II półroczu 2022 r. będzie dużo gorzej, niż jest teraz.
  Większość społeczeństwa sceptyczna wobec oszczędzania energii
  Oszczędzanie energii bez entuzjazmu. Sondaż United Surveys dla DGP i RMF pokazuje, że 3/5 ankietowanych nie zmieni nawyków pomimo wysokich taryf.
  Mieszkanie dla studenta na wynajem. Wysokie czynsze = większe zainteresowanie akademikami
  Znalezienie tanich mieszkań na wynajem jest coraz większym problemem dla studentów. W roku akademickim 2022/2023 nie obędzie się bez castingów organizowanych przez właścicieli mieszkań - ustaliła PAP.
  Co zmieniła nowa ustawa deweloperska?
  Od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - czyli tzw. nowa ustawa deweloperska. Szeroko komentowana, nierzadko krytykowana regulacja, stopniowo zacznie oddziaływać na prawa i obowiązki sprzedawców i nabywców lokali i domów.
  Wakacyjna podróż samochodem elektrycznym, 5 rad na urlop bez stresu
  Coraz więcej kierowców wybiera samochody elektryczne. W czasie dalszych podróży zmagają się oni z ograniczeniami związanymi z zasięgiem oraz czasem ładowania pojazdów. Ekspert z SEAT S.A. daje 5 cennych wskazówek, jak w pełni wykorzystać podróże w 100% elektryczne. Planowanie trasy, racjonalne korzystanie z klimatyzacji i utrzymywanie poziomu naładowania baterii między 30% a 80% - to tylko niektóre z jego zaleceń.
  Remont dachu a bezpieczeństwo
  Remont dachu często jest przeprowadzany w okresie letnim. Tego typu praca, nawet w przypadku niewielkiego domu, wiąże się z wykonywaniem czynności na wysokości, a zatem niesie za sobą więcej zagrożeń niż zwykłe działania budowlane. W związku z tym dekarze powinni uważnie pilnować swojego bezpieczeństwa. Mowa tu przede wszystkim o przestrzeganiu zasad BHP, właściwym wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej oraz – co już nie jest takie oczywiste – postawieniu na odpowiednie materiały budowlane.
  Polisa dla auta elektrycznego
  AC jest szczególnie ważne dla samochodów elektrycznych. Na co zwrócić uwagę?
  Jakie auta najchętniej wybierają przedsiębiorcy?
  Badania Automarket.pl wskazują, że 78 proc. przedsiębiorców poszukuje nowego auta, ale aktualna sytuacja powoduje, że skupiają się na rynku wtórnym – wg danych platformy ponad połowa przedsiębiorców decyduje się na pojazdy w wieku 4-5 lat, a tylko 12 proc. na roczne auta. Wg PZPM w czerwcu 2022 roku liczba rejestracji nowych aut osobowych na REGON była o 15,2 proc. niższa niż rok wcześniej. Przedsiębiorcy stanowią jednak 71 proc. rynku.
  Liczba mieszkań dostępnych w programie Mieszkanie bez wkładu własnego
  Jak w największych miastach zmienia się oferta lokali spełniających kryteria cenowe programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - poradnik Rzecznika Finansowego
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może okazać się pomocą dla osób, które mają problem ze spłatą raty kredytu hipotecznego. Jest on dobrą alternatywą, dla osób, które nie chcą albo mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Skorzystać mogą z niego nie tylko kredytobiorcy „złotowi”, ale również tacy, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Pomoc może zostać udzielona maksymalnie aż na okres 36 miesięcy.
  Dodatek węglowy. 3 tys. zł będzie można wydać nie tylko na zakup węgla
  Sejm przyjął ustawę o dodatkach węglowych w piątek 22 lipca. Brak kryterium dochodowego jest jednym z bardziej krytykowanych zapisów projektu.