REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zażalenie dłużnika na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Piotr Skorupa

REKLAMA

W wielu wypadkach, pomimo prawidłowego złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, sąd postanawia o jego oddaleniu.

Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego umożliwiają dłużnikowi złożenie formalnego zażalenia celem zweryfikowania przez sąd wyższej instancji decyzji sądu rejonowego. Opracowanie pozwala na zapoznanie się z zasadami związanymi ze złożeniem oraz rozpoznaniem zażalenia dłużnika.

REKLAMA

Dla realizacji uprawnień odwoławczych w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości kluczowymi przepisami są art. 33 i 35 prawa upadłościowego i naprawczego (p.u.n.).

REKLAMA

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 33 ust. 1 p.u.n. zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w innych przypadkach określonych w ustawie. Przywołać tu można przykładowo postanowienia o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości, postanowienia o ogłoszeniu upadłości, postanowienia o umorzeniu postępowania oraz postanowienia wydane w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Z kolei przywołany wyżej art. 35 p.u.n. pozwala na odpowiednie zastosowanie, m.in. w procedurze odwoławczej, przepisów księgi pierwszej, części pierwszej kodeksu postępowania cywilnego (z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania).

Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego oddalające wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, zgodnie z art. 54 ust. 1 p.u.n., przysługuje wyłącznie wnioskodawcy (czyli w tym wypadku tylko dłużnikowi).

Przy uwzględnieniu unormowań ujętych w prawie upadłościowym i naprawczym oraz w kodeksie postępowania cywilnego (art. 35 p.u.n. w związku z art. 394 § 2 k.p.c.) zażalenie powinno być wniesione w terminie tygodniowym. Termin ten biegnie od daty doręczenia postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Natomiast gdy dłużnik nie zażądał doręczenia postanowienia zapadłego na jawnym posiedzeniu sądu - wskazany termin liczony jest od daty ogłoszenia postanowienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości ma charakter ustawowy, procesowy i prekluzyjny. Niedopuszczalne jest więc jego przedłużenie, ale uznać należy, iż nie ma przeszkód w przywróceniu na zasadach ogólnych terminu do wniesienia zażalenia.

Omawiane zażalenie wnosi się do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 35 p.u.n. w związku z art. 367 § 1 i 2, art. 369 § 1, art. 394 § 1, art. 397 § 1 i art. 397 § 2 k.p.c.).

Uwzględniając ponadto treść art. 1262 § 1 k.p.c. do wnoszonego zażalenia, należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. W tym wypadku opłata sądowa od zażalenia na postanowienia oddalające wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej wynosi 200 zł (art. 75 pkt 3 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn.zm.).

Warto również nadmienić, że art. 33 ust. 2 p.u.n. wskazuje, że od postanowienia sądu drugiej instancji (wydanego przykładowo na skutek wniesienia omawianego zażalenia) skarga kasacyjna już nie przysługuje.

Wydaje się, że w tym przypadku niedopuszczalność wniesienia skargi kasacyjnej od rozstrzygnięć sądu odwoławczego podyktowana jest szczególnym charakterem postępowania upadłościowego, w którym jednym z zasadniczych celów jest konieczność wyeliminowania jakiejkolwiek zbędnej zwłoki w dokonywanych czynnościach.

Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że ewentualne utrzymanie przez sąd odwoławczy postanowienia sądu rejonowego oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości nie stoi na przeszkodzie zarówno w złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dłużnika przez innym podmiot (np. wierzyciela), jak i ponownemu orzekaniu w tej kwestii na podstawie kolejnego wniosku dłużnika oraz ewentualnemu ogłoszeniu upadłości tego podmiotu przy uwzględnieniu zmienionego stanu faktycznego.

Forma i treść zażalenia

Wnoszone przez dłużnika zażalenie powinno być sporządzony w formie pisemnej oraz skierowane do właściwego sądu.

Przedmiotowe zażalenie musi czynić zadość wymogom formalnym przewidzianym dla pisma procesowego (art. 35 p.u.n. w związku z art. 394 § 3 oraz art. 126 k.p.c.).

W szczególności pismo to musi określać sąd, do którego jest kierowane, zawierać oznaczenie podmiotu składającego zażalenie oraz oznaczenie pisma, sygnaturę akt, wskazanie zaskarżonego postanowienia, wniosek o jego zmianę lub uchylenie, zwięzłą treść, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, wykaz ewentualnych załączników.

Ponadto w sytuacji, gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, to do pisma powinien być również dołączony dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej.

Ponadto zażalenie może w miarę potrzeby zawierać wskazanie nowych faktów i dowodów, które mogą być niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy. Ewentualne dodatkowe dowody w postaci dokumentów powinny być załączone do zażalenia w oryginałach lub też w poświadczonych odpisach.

Warto nadmienić, iż tak jak ma to miejsce w przypadku składania innych pism w toku postępowania upadłościowego, w momencie, gdy nie jest możliwym dołączenie do składanego zażalenia dokumentów mogących stanowić dowód w sprawie, dłużnik musi wyjaśnić na piśmie, z jakich przyczyn nie przedstawił stosownych materiałów oraz ewentualnie uprawdopodobnić w inny sposób swoje stanowisko lub wskazać możliwość ich uzyskania w toku postępowania odwoławczego.

Uwzględniając szczegółowy i szeroki zakres danych, jakie powinny znaleźć się w zażaleniu, oraz ewentualne negatywne konsekwencje dla dłużnika w przypadku jego oddalenia lub odrzucenia przez sąd, należy zrealizować z najwyższą starannością wszystkie czynności oraz podjąć działania skutkujące sporządzeniem prawidłowego i zupełnego pod względem warunków formalnych pisma.

Rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji

Prawo upadłościowe i naprawcze w art. 54 ust. 2 wskazuje, że sąd drugiej instancji, w ramach prowadzonego postępowania odwoławczego, nie może orzec o ogłoszeniu upadłości. Z faktu tego wynika skutek w postaci jedynie uprawnienia o charakterze kasatoryjnym, które przysługuje sądowi rozpoznającemu wniesione prawidłowo przez dłużnika zażalenie.

W przypadku więc zakwestionowania postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd odwoławczy może tylko uchylić postanowienie sądu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Nie będzie więc tu miała zastosowania regulacja przyznająca sądowi drugiej instancji możliwość zmiany zaskarżonego postanowienia, przy uwzględnieniu zażalenia, oraz orzeczenia co do istoty sprawy (art. 35 p.u.n. w związku z art. 386 § 1 i art. 397 § 2 k.p.c.).

Z kolei, w oparciu na unormowaniach art. 35 p.u.n. w związku z art. 386 § 2 i art. 397 § 2 k.p.c., w przypadku stwierdzenia nieważności postępowania sąd odwoławczy uchyla zaskarżone przez dłużnika postanowienie, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością, a następnie przekazuje sprawę sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Natomiast przy uwzględnieniu dyspozycji art. 35 p.u.n. w związku z art. 386 § 4 i art. 397 § 2 k.p.c., sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty danej sprawy albo gdy wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Sąd odwoławczy oddala wniesione przez dłużnika zażalenie, jeżeli jest ono bezzasadne (art. 35 p.u.n. w związku z art. 385 i 397 § 2 k.p.c.).

Opisane w opracowaniu kwestie związane z wniesieniem i rozpoznaniem zażalenia dłużnika na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej pozwalają na sformułowanie stwierdzenia, że czynności dłużnika (lub ich brak) powodują niezmiernie istotne skutki dla sytuacji prawnomajątkowej jego samego, ale także pośrednio innych podmiotów, w tym zwłaszcza wierzycieli.

Dlatego też można przypuszczać, że powyższy artykuł pozwoli na uniknięcie wielu błędów praktycznych w momencie przygotowywania zarówno zażalenia, jak i dokumentacji związanej z wnoszonym pismem.

Przykładowy wzór zażalenia

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Piotr Skorupa

radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego LEGIS w Kędzierzynie-Koźlu, syndyk masy upadłości i tymczasowy nadzorca sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Podstawa prawna:

• ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn.zm.),

• ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.).

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

REKLAMA

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

REKLAMA