Kategorie

Zarządzanie gotówką

Jacek Folga
Dymnicki Marcin
inforCMS
Środki pieniężne w firmie powinny być na optymalnym poziomie – ani zbyt niskim, ani zbyt wysokim.

Wysokie saldo gotówki powoduje powstawanie w przedsiębiorstwie kosztów utraconych korzyści, ponieważ tzw. wolne pieniądze nie przynoszą dodatkowego dochodu w postaci odsetek. Zbyt niskie saldo również jest niebezpieczne, bo firma może mieć kłopoty z realizacją bieżących opłat i zobowiązań. Żeby utrzymać prawidłowy stan środków, zarząd powinien skupić się motywach utrzymywania gotówki. Są one następujące:

• transakcyjny - wynika z konieczności płacenia za bieżące zobowiązania.

• przezorności - wynika z konieczności zapłaty za nieprzewidziane zakupy, konieczne do dalszego funkcjonowania firmy. Wiąże się również z niepewnością przedsiębiorstwa do otrzymania należnych jej środków pieniężnych od odbiorców.

• spekulacyjny - wynika z utrzymywania środków pieniężnych przeznaczonych na zakupy o charakterze spekulacyjnym.

Analizując powyższe można stwierdzić - królestwo dla Tego, który powie ile gotówki trzeba utrzymywać, by nie było jej zbyt mało, ani zbyt dużo. Odpowiedź na tak postawione pytanie dają modele służące do optymalizacji gotówki.

Model Baumola

Reklama

Model Baumola jest bardzo podobny do modelu, opisywanego we wcześniejszych częściach cyklu, umożliwiającego optymalizację poziomu utrzymywanych zapasów. Porównuje ze sobą dwa rodzaje kosztów: związane z pozostawieniem gotówki w dyspozycji firmy (koszty utraconych korzyści) oraz związane z opłatami za transfer gotówki (na przykład opłaty za sprzedaż papierów wartościowych).

Przedsiębiorstwo powinno, utrzymywać taki zasób gotówki, przy którym oba rodzaje kosztów będą najkorzystniejsze. Optymalny poziom środków pieniężnych w modelu Baumola wyznacza się za pomocą wzoru:

gdzie:

G wartość gotówki,

KT koszty jednej transakcji transferu gotówki

Z całkowite zapotrzebowanie na sumę gotówki w okresie,

K koszty utraconych korzyści,

Model Millera-Orra

To kolejne rozwiązanie, które ułatwia kontrolę utrzymywanej gotówki na poziomie pożądanym przez przedsiębiorstwo. Model Baumola zakładał, że zapotrzebowanie na gotówkę jest stałe. W praktyce sytuacja taka występuje jednak bardzo rzadko. Model Millera-Orra eliminuje tę wadę.

W celu poprawnego zastosowania modelu Millera-Orra trzeba wyznaczyć kilka parametrów umożliwiających sterowanie gotówką. Są to:

• dolny limit gotówki - limit poniżej, którego przedsiębiorstwo może mieć problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań.

• górny limit gotówki, jest to taki poziom gotówki, którego przekroczenie wiąże się ponoszeniem koszów utraconych korzyści;

• poziom odnowienia gotówki, czyli optymalna wielkość gotówki utrzymywanej przez firmę.

Zacznijmy od wyznaczenia poziomu odnowienia gotówki. Punkt odnowienia gotówki wyznacza się za pomocą wzoru:

gdzie:

PO punkt optymalny(odnowienia gotówki),

T koszty jednej transakcji transferu gotówki (w szczególności opłaty za zakup i sprzedaż papierów wartościowych, opłaty bankowe itp.),

S2 wariancja (zmienność) dziennego stanu środków pieniężnych. Obliczana jest na podstawie historycznych wartości dziennego salda netto środków pieniężnych,

K koszty utraconych korzyści,

DL dolny limit gotówki.

Górny limit utrzymywanej gotówki ustalić można według wzoru:

GL= 3PO - 2DL

GL górny limit gotówki,

PO poziom optymalny,

DL dolny limit gotówki.

Limit dolny jest wynikiem wiedzy eksperckiej menedżerów i opiera się na dotychczasowych doświadczeniach w zakresie zarządzania gotówką.

Reklama

Znajomość górnego i dolnego limitu gotówki ułatwia sterowanie saldem utrzymywanych środków pieniężnych. W przypadku, gdy saldo gotówki przekroczy górny limit, przedsiębiorstwo powinno zainwestować wolne środki (np. na zakup papierów wartościowych) tak, by osiągnęły wartość poziomu optymalnego. W przypadku osiągnięcia limitu dolnego, firma powinna z kolei pozyskać dodatkowe środki do optymalnej wysokości, np. sprzedając papiery wartościowe.

Rysunek 1 prezentuje jak można zastosować model Millera - Orra w praktyce. Czerwona linia to saldo gotówki w poszczególnych dniach. Jeśli osiągnie poziom górnego limitu gotówki, firma powinna zainwestować gotówkę, żeby osiągnąć jej wartość odpowiadającą punktowi optymalnemu. W przypadku, gdy saldo osiągnie dolny limit, powinna pozyskać środki z tego samego powodu.

Cash pooling

Zarządzanie gotówką to nie tylko sterowanie poziomem utrzymywanych środków pieniężnych, ale również efektywne wykorzystanie salda, pozostających do dyspozycji przedsiębiorstwa, pieniędzy. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym w tym celu jest cash pooling. Cash pooling służy do poprawy wyniku z tytułu otrzymywanych i płaconych odsetek. Zazwyczaj jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa wielooddziałowe, gdzie oddziały muszą posiadać odrębne rachunki bankowe.

Jak działa cash pooling? Salda środków pieniężnych z poszczególnych rachunków oddziałów są transferowane na jeden rachunek główny. Po transferze, dla jednego skumulowanego salda, wyliczany jest wynik odsetkowy. Jest on o wiele lepszy niż w przypadku naliczania odsetek odrębnie dla każdego z rachunków.

Przykład:

Firma ZEFIR posiada 3 oddziały. Każdy ma odrębny rachunek bankowy. Przeciętne salda gotówki utrzymywane na rachunkach bankowych każdego z oddziałów za ostatni rok wynosiły:

Oddział 1: saldo = 300 000 PLN, oprocentowanie= 4%

Oddział 2: saldo = - 100 000 PLN, oprocentowanie= 5%

Oddział 3: saldo = 40 000 PLN, oprocentowanie= 3%

Przy zastosowaniu cash pooling'u oprocentowanie depozytu wyniesie 4%, a oprocentowanie kredytu wyniesie 5%.

Wynik odsetkowy bez zastosowania cash poolingu:

300 000 x 0,04 + (-100 000) x 0,05 + 40 000 x 0,03 = 8 200 PLN

Wynik odsetkowy przy zastosowaniu cash poolingu (oprocentowanie dla depozytu):

(300 000 - 100 000 + 40 000) = 240 000 x 0,04 = 9 600 PLN.

Dodatkowy zysk z zastosowania cash poolingu = 9 600 - 8 200 = 1400 PLN.

Widać wyraźnie, że zastosowanie cash poolingu pozwoliło firmie zarobić dodatkowe 1 400 zł. Podobnie będzie w przypadku salda ujemnego. Odsetki, które firma powinna zapłacić będą mniejsze, niż te naliczane dla każdego salda osobno.

Oczywiście decydując się na umowę cash poolingu należy dokładnie ją przeanalizować, aby oferowane stawki oprocentowania były korzystne po koncentracji salda.

Przedsiębiorstwo może spotkać się z następującymi rodzajami cash poolingu: interest pooling oraz zero balancing. W obu przypadkach wynik odsetkowy jest naliczany poprzez zsumowanie sald na poszczególnych rachunkach bankowych. Jednak w interest pooling nie następuje fizyczny transfer środków pieniężnych na rachunek główny. Taki transfer następuje natomiast przy zastosowaniu zero balancing. Odbywa się on na zakończenie dnia z sald poszczególnych rachunków na jeden rachunek zbiorczy. Na początek nowego dnia salda zostają przywrócone. Całość transakcji nadzoruje pool leader, którym jest bank.

Cash collection

Kolejnym narzędziem stosowanym w ramach zarządzania gotówką jest cash collection, który umożliwia szybszy spływ gotówki do firmy. Jednak nie należy go utożsamiać z remedium na opóźnienia w płatnościach przez odbiorców.

Stosowanie cash collection eliminuje utrudnienia, jakie wynikają z posiadania kilku rachunków bankowych przez różne oddziały jednej firmy. Umożliwia szybkie przesyłanie i gromadzenie gotówki na jednym rachunku głównym, przez wykorzystanie pracy partnerów transakcji. Do partnerów zalicza się głownie: filie banku, który prowadzi usługę, oddziały banków pozostałych, specjalistyczne firmy zajmujące się odbieraniem i konwojem gotówki.

Podstawowa korzyść cash collection to koncentracja wszystkich wpływów gotówki na jednym rachunku bankowym, co umożliwia znaczne ograniczenie kosztów związanych z administrowaniem kilkoma rachunkami. Kolejna korzyść to fakt, że przedsiębiorstwo szybciej dysponuje pulą środków pieniężnych i tym samym może lepiej zarządzać płynnością. Transfer gotówki z kilku rachunków w jedno miejsce, zapewnia efektywne wykorzystanie pieniędzy.

Lokata overnight

Czy firma z nadwyżką środków pieniężnych, może osiągnąć dobry przychód z odsetek, mając jednocześnie tę gotówkę do szybkiej dyspozycji? Tak, w tym przypadku dobrym rozwiązaniem będzie lokata overnight. To taki depozyt, w którym pieniądze są zablokowane na koncie na jedną noc lub dobę (w zależności od banku). W tym czasie bank nalicza odsetki. Firma oddaje do dyspozycji banku określoną kwotę, która następnie jest przekształcana na lokatę. Podpisując umowę, można dokładnie określić, jaka kwota automatycznie powinna być na koniec każdego dnia blokowana na lokacie. Bardzo często banki określają minimalną kwotę, która może być podstawą do tworzenia lokaty overnight. Oprocentowanie takiej lokaty jest wyższe niż rachunku bieżącego, ale niższe od zwykłej lokaty terminowej. Takie wypośrodkowane oprocentowanie powoduje jednak, że firma otrzymuje korzyść w postaci większej dyspozycji środkami, przy jednoczesnym zapewnieniu sobie atrakcyjnego dochodu odsetkowego.

Direct debit

Kolejnym narzędziem jest direct debit (polecenie zapłaty). Polega ono na automatycznym obciążaniu rachunku klienta. Wykorzystywane jest do regulowania cyklicznie powtarzających się zobowiązań. Rozliczanie transakcji odbywa się bezgotówkowo, a obciążenie rachunku odbywa się po otrzymaniu pisemnej zgody dłużnika. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Wierzyciel otrzymuje terminowe płatności, natomiast dłużnik oszczędza na kosztach transakcyjnych. Oczywiście należy mieć świadomość, że zgodę na obciążanie rachunku wyrażą tylko rzetelni płatnicy. Jednak zgody na obciążanie rachunku nie można utożsamiać z doskonałą zdolnością kredytową. Może się okazać, że klient wyrazi zgodę na obciążanie rachunku, a faktycznie nie będzie posiadał odpowiedniego salda wolnych środków. O takiej sytuacji wierzyciela poinformuje Krajowa Izba Rozliczeniowa. Cały proces praktycznego wykorzystania polecenia zapłaty rozpoczyna wierzyciel, który przesyła do banku informacje potrzebne do obciążenia rachunku dłużnika. Bank dokonuje inkasa kwoty z rachunku klienta i przesyła wierzycielowi raport na temat transakcji zrealizowanych pozytywnie i niemożliwych do przeprowadzenia ze względu na brak pieniędzy na koncie dłużnika. W przypadku stosowania polecenia zapłaty należy pamiętać o ograniczeniach tego narzędzia. Po pierwsze, oba banki prowadzące rachunki wierzyciela i dłużnika powinny mieć zawartą umowę umożliwiającą wykorzystanie polecenia zapłaty. Pojedyncza transakcja w przypadku osób fizycznych nie może przekroczyć równowartości 1 000 EUR, a w przypadku pozostałych podmiotów 50 000 EUR. Ponadto dłużnik może odwołać zrealizowaną transakcję. Osoby fizyczne mają na to 30 dni, a podmioty pozostałe 5 dni.

Rys. 1. Przykład zastosowania modelu Millera - Orra w praktyce

Marcin Dymnicki, Jacek Folga

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.