Kategorie

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Bianka Jaworska
inforCMS
Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ubezpieczenia kredytu kupieckiego, dodatkowo mają możliwość skorzystania z pakietu usług: monitoringu należności, faktoringu bądź windykacji należności.

Na ubezpieczenia kredytu kupieckiego polscy przedsiębiorcy wydali w ubiegłym roku około 250 mln zł. To tylko szacunki, bo pełnych statystyk na ten temat nie ma. Do Komisji Nadzoru Finansowego raportuje bowiem tylko dwóch istotnych na rynku graczy wyspecjalizowanych w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego: Euler Hermes i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Dwaj pozostali - Atradius i Coface - nie muszą informować o swoich wynikach, gdyż działają w Polsce jako oddziały spółek zarejestrowanych za granicą. Do tych firm dodać można jeszcze jednego uniwersalnego ubezpieczyciela, czyli PZU, który w ubiegłym roku mocno wszedł na rynek z ofertą ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Rozważano nawet utworzenie odrębnej spółki.

Coraz większa konkurencja na rynku ubezpieczeń, w tym także wśród ofert ubezpieczenia kupieckiego, przynosi korzyści klientom.

W 2008 roku dynamika rozwoju rynku w zakresie kredytu kupieckiego powinna utrzymywać się na poziomie około 20 proc. Jednak przypis składki będzie rósł wolniej niż liczba klientów - mówi Maciej Drowanowski, dyrektor zarządzający Coface Austria oddział w Polsce.

Oznacza to, że coraz liczniej korzystający z tego ubezpieczenia nowi klienci płacą coraz mniej za podstawowe warianty ochrony. Nic więc dziwnego, że towarzystwa szukają sposobów na zwiększenie przychodów.

Polisy z dodatkowymi usługami

W tym roku rynek będzie dążył do coraz pełniejszego wykorzystania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania należnościami - mówi Maciej Drowanowski.

Oznacza to rozwój trendu, który obserwowaliśmy już w ubiegłym roku, czyli dodawanie do polis dodatkowych usług: monitoringu płatności faktur, windykacji czy faktoringu. Istotne jest też, że ubezpieczyciele kredytu szukają klientów już wśród coraz mniejszych podmiotów.

- W ostatnim kwartale ubiegłego roku wprowadziliśmy alternatywną taryfę obniżonych składek za ubezpieczenie przy zmniejszonej sumie ubezpieczenia. To oferta dla podmiotów, które realizują sprzedaż z odroczonym terminem płatności i osiągają roczne przychody ze sprzedaży poniżej 15 mln zł - mówi Elwira Ostrowska-Graczyk, dyrektor biura ubezpieczeń finansowych w PZU.

Zmiany dotyczą też podstawowego pakietu dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Największy polski ubezpieczyciel ze 120 do 90 dni skrócił okres zwłoki w płatności faktury uznawany za wypadek ubezpieczeniowy, co skutkuje znacznym przyspieszeniem wypłaty odszkodowania.

PZU rozszerzył też zakres zdarzeń objętych ochroną o podpisaną przez wszystkich wierzycieli ugodę pozasądową z dłużnikiem oraz o wydanie przez organ egzekucyjny postanowienia o umorzeniu postępowania wskutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Pojawiła się też możliwość rozłożenia składki na raty półroczne, kwartalne czy nawet miesięczne.

- W ramach Coface Smart, oferty dedykowanej dla małych i średnich firm, wprowadziliśmy system @rating, który umożliwia szybkie, automatyczne przyznawanie limitów kredytowych do 400 tys. zł - mówi Maciej Drowanowski z Coface Austria.

Jak to działa? Firmom z bazy Coface przyznawane są określone wartości @ratingu i kwoty limitów, do których ubezpieczeni przedsiębiorcy mogą udzielać im kredytu kupieckiego.

Monitoring i windykacja to już standard

Niemal standardem w ramach polis kredytu kupieckiego stają się opcje monitoringu czy usługi windykacyjne.

- Monitoring należności szczególnie polecam mniejszym firmom, w których tworzenie specjalnych komórek do tych zadań nie zawsze jest opłacalne - mówi Robert Dunaj z Euler Hermes.

To rozwiązanie jest szczególnie korzystne, gdy firma musi rozliczyć dużą liczbę faktur. Wówczas koszt monitorowania każdej z nich, bez względu na jej wartość, to średnio 10 zł. Klient może wybrać, jak wiele faktur, i od których z kontrahentów, ma być monitorowanych. Ma też możliwość samodzielnego monitoringu płatności od kluczowych klientów, w stosunku do których czasem trzeba wykazać elastyczność (np. wydłużyć termin płatności). Nie bez znaczenia jest efekt psychologiczny takiej usługi.

Monitoring polega na tym, że przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego dzwoni do kontrahenta swojego klienta, informując, że w imieniu danej firmy zajmuje się monitoringiem płatności. Pyta też, czy odbiorca otrzymał fakturę oraz przypomina o terminie zapłaty. Obowiązkiem klienta jest jedynie przesyłanie cotygodniowego zestawienia wystawionych faktur.

Jeśli kontrahent spóźnia się z płatnością, ubezpieczony klient musi zgłosić faktury do windykacji. Ma na to od 30 do 45 dni, począwszy od terminu płatności faktury. Może też skorzystać z opcji automatycznej - system sam pilnuje terminów zgłaszania faktur. Po tym rozpoczyna się proces windykacji (kosztuje od 3 do 8 proc. zwindykowanej kwoty). Jeżeli windykacja nie przyniesie efektu, odszkodowanie wypłacane jest po 60 dniach od zgłoszenia braku płatności.

- W pierwszej kolejności podejmujemy z kontrahentem naszego klienta kontakt telefoniczny, listowy, e-mailowy lub sms-owy, zmierzający do ustalenia przyczyn opóźnienia w płatnościach. Gdy takie działania nie przynoszą rezultatów, następuje bezpośredni kontakt z dłużnikiem. Ma on doprowadzić do uregulowania lub ograniczenia zaległości płatniczych bądź też zawarcia ugody - mówi Elwira Ostrowska-Graczyk z PZU.

To rozwiązanie ma jednak wadę: dość długo trzeba czekać na pieniądze z odszkodowania. Ale i na to jest sposób - połączenie ubezpieczenia z faktoringiem. Taka kombinacja pozwala na sprzedaż usług lub produktów z odroczonym terminem płatności z gwarancją otrzymania za nie zapłaty zaraz po wystawieniu faktury. Dodatkową korzyścią jest możliwość przejęcia całego ryzyka niewypłacalności odbiorcy przez faktora. W rozwiązaniach z zakresu ubezpieczenia należności dotychczas stosowanych na polskim rynku klient zawsze ponosił część ryzyka związanego z niewypłacalnością swoich odbiorców w postaci tzw. udziału własnego (standardowo od 10 do 20 proc. kwoty niezapłaconych faktur). Z takiego rozwiązania mogli dotąd korzystać klienci Euler Hermes i Coface.

- W ubiegłym roku, w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, wprowadziliśmy możliwość ubezpieczania wykupu wierzytelności powstałych z tytułu kredytu kupieckiego przez wyspecjalizowane instytucje finansowe - mówi Agnieszka Pasterkiewicz z KUKE.

Taka opcja dotyczy właściwie wszystkich rodzajów należności: krótko-, średnio- i długoterminowych. Umożliwia eksporterom równoczesne skorzystanie z usług ubezpieczeniowych i finansowania eksportu (ocenianego przez komercyjne instytucje jako bardziej ryzykowny), a także stanowi ułatwienie finansowania realizowanych transakcji.

- Zgodnie z takimi założeniami ubezpieczeń instytucja finansująca ma możliwość bezpośredniego ubezpieczenia się w KUKE w związku z dokonaniem wykupu należności z kontraktu od polskiego eksportera - mówi Agnieszka Pasterkiewicz.

Dodaje, że ta oferta to odpowiedź na zapotrzebowanie gwałtownie rozwijającego się w Polsce rynku usług faktoringowych.

Korporację powołano do oferowania wsparcia eksporterom (zabezpieczenia kredytu kupieckiego polisą, którą gwarantuje Skarb Państwa jako główny udziałowiec spółki). Oprócz tego KUKE sprzedaje polisy typowo komercyjne. Wśród ostatnich nowości jest Europolisa, która jeszcze kilka miesięcy temu obejmowała ochroną tylko należności eksportowe.

- Od połowy października ubiegłego roku posiada zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o należności od kontrahentów krajowych - mówi Agnieszka Pasterkiewicz.

Z kolei tzw. ubezpieczenie pakietowe od nowego roku może obejmować należności krajowe lub eksportowe (a nie tylko jak dotychczas oba rodzaje łącznie).

JAK DZIAŁA ZABEZPIECZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO

Kiedy zadziała ubezpieczenie kredytu kupieckiego:

1) w przypadku niewypłacalności potwierdzonej prawnie, tj.:

- ogłoszenia upadłości odbiorcy,

- odmowy ogłoszenia upadłości odbiorcy z powodu braku majątku odbiorcy,

- zawarcia układu z odbiorcą,

2) w przypadku niewypłacalności domniemanej, tj.: przewlekłej zwłoki w zapłacie należności (120-180 dni).

CO DAJE UBEZPIECZENIE KREDYTU:

• wypłatę odszkodowania na wypadek niewypłacalności kontrahentów (jak w przypadkach powyżej),

• stały monitoring ryzyka oraz uzyskanie szybkiej oceny wiarygodności nowych kontrahentów oraz informacji o problemach obecnych (wszyscy klienci z bazy towarzystwa handlujący z firmą opóźniającą spłaty są informowani o możliwych problemach z płatnością). Ubezpieczeni mogą dostawać raporty handlowe o kontrahentach.

• ubezpieczenie może obejmować kontrahentów zgłoszonych ubezpieczycielowi we wniosku wraz z podaniem limitów obrotów przypadających na każdego z nich oraz kontrahentów, którzy nie są wymienieni we wniosku o ubezpieczenie (kontrakty, które są ubezpieczone do wysokości ustalonego w umowie ryczałtu). W tym drugim wypadku ubezpieczający musi się liczyć z tym, że w razie szkody wypłata będzie pomniejszona o np. 20 proc. udziału własnego klienta.

• działania prewencyjne - w standardzie lub jako opcja dodatkowa - np. monitoring spływu należności. Pozwala uniknąć konieczności samodzielnego monitorowania i informowania towarzystwa o fakturach do windykacji.

• windykacja należności - pozwala uniknąć konieczności samodzielnego dochodzenia roszczeń i pilnowania terminów zgłoszenia przeterminowanych należności.

• faktoring, czyli zapłata za faktury przed terminem ich płatności (głównie jako opcja dodatkowa). To istotne, bo na odszkodowanie z polisy kredytu kupieckiego trzeba poczekać nawet kilka miesięcy (aż zostanie stwierdzona niewypłacalność dłużnika).

• możliwość cesji praw z polisy jako zabezpieczenia kredytu bankowego i/lub umowy faktoringu.

• zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa wobec agend administracji publicznej oraz urzędów skarbowych i ZUS.

• pozytywny wpływ na bilans - w przypadku ubezpieczenia należności nie ma konieczności tworzenia rezerw na należności przeterminowane.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO

O czym trzeba pamiętać, aby zadziałała standardowa polisa kredytu kupieckiego:

• należy dopełnić procedury: zgłosić faktury do windykacji - najczęściej 30-45 dni od upływu terminu płatności (przy polisach bez opcji monitoringu)

• zgłosić wypadek ubezpieczeniowy, czyli brak płatności mimo próby windykacji niezapłaconych faktur najczęściej w ciągu 90 dni (przy polisach bez opcji windykacji)

• nie należy na własną rękę prowadzić działań typu: ugoda czy windykacja sądowa (we wszystkich rodzajach polis)

KOSZTY POLISY

Ile kosztuje polisa kredytu kupieckiego i co wpływa na jej cenę?

0,2 do 0,45 proc. wartości ubezpieczanych obrotów firmy wynosi stawka za ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Na cenę ma wpływ:

• zakres ochrony ubezpieczeniowej (np. udziały własne, które mogą wynosić 10-15 proc.)

• wysokość obrotu deklarowanego do ubezpieczenia

• wysokość pojedynczych limitów kredytowych

• okres kredytu kupieckiego

• kraj (czy tylko Polska czy też zagranica) i branża dłużnika

• wyniki dotychczasowej współpracy z ubezpieczającym

• standing finansowy kontrahentów

Kredyt kupiecki (szacunki)

250 mln zł

wydali polscy przedsiębiorcy na ubezpieczenia kredytu kupieckiego

BIANKA JAWORSKA

bianka.jaworska@infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.