REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

3 główne skutki zgłoszenia wierzytelności po terminie

3 główne skutki zgłoszenia wierzytelności po terminie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgłoszenie wierzytelności to dla wierzyciela kluczowy moment w postępowaniu upadłościowym. Bo jeśli wierzyciel go przegapi, to odzyskanie należności może okazać się bardzo trudne. Ogłoszenie upadłości przez dłużnika to ważne wydarzenie nie tylko dla niego samego, ale również dla jego wierzycieli. 
rozwiń >

To zagadnienie wzięli pod lupę analitycy MGBI specjalizujący się w badaniu rynku pod kątem upadłości i restrukturyzacji.

REKLAMA

Rozpoczęcie postępowania upadłościowego oznacza, że od tego momentu proces odzyskiwania długów przybiera charakter ściśle sformalizowany. Aby wierzyciel mógł odzyskać swoje pieniądze od dłużnika, musi wykonać odpowiednie czynności i nie przekroczyć przy tym regulowanego ustawowo terminu. Bo należy pamiętać o tym, że odzyskiwanie długu od dłużnika nie jest procesem automatycznym i wymaga stosownej aktywności ze strony wierzyciela.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – termin

Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o ogłoszenie upadłości, to informacja na ten temat pojawi się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Od tego momentu wierzyciel osobisty upadłego ma 30 dni na to, aby zgłosić swoją wierzytelność do obsługującego postępowanie upadłościowe syndyka.

Jakie są konsekwencje zgłoszenia wierzytelności po terminie?

Przekroczenie terminu zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym do syndyka nie oznacza, że wierzyciel nie będzie w stanie odzyskać swoich należności.

Musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niedopilnowanie tego terminu może się wiązać z konsekwencjami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Ponowna weryfikacja. Zgłoszenie wierzytelności po terminie wiąże się z koniecznością poddania jej weryfikacji przez syndyka, co może przełożyć się na wydłużenie całego procesu.
  2. Koszty. Dodatkowo wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie wyznaczonego ku temu terminu, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia.
  3. Wykluczenie z postępowania. Istnieje jeszcze jedna, o wiele bardziej dotkliwa dla wierzyciela konsekwencja. Syndyk może bowiem uznać, że jest za późno na dołączenie do postępowania upadłościowego, a w konsekwencji wierzyciel nie odzyska pieniędzy od upadłego dłużnika.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie – opłata w 2023 r.

Wysokość opłaty, którą wierzyciel musi ponieść za przekroczenie terminu zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, jest zdefiniowana prawnie.

Traktuje o niej Art. 235 Ustawy Prawo upadłościowe:

Art. 235. [Koszty spóźnionych czynności]

  1. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.
  2. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie.

W komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2022 r. wyniosło 6736,60 zł. Oznacza to, że opłata wynikająca ze zgłoszenia wierzytelności po terminie w postępowaniu upadłościowym wynosi 1010,49 zł.

Jak nie przegapić upadłości dłużnika?

Aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na odzyskanie swoich pieniędzy od dłużnika, należy trzymać rękę na pulsie i dopilnować terminu zgłoszenia wierzytelności do syndyka. W tym przypadku kluczowa jest wiedza na temat tego, kiedy nasz dłużnik ogłosił upadłość. Podstawowym narzędziem do zorientowania się w sytuacji prawnej dłużnika jest Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych/Materiały MGBI

Krajowy Rejestr Zadłużonych/Materiały MGBI

 

Źródło zewnętrzne

Dzięki wbudowanej w serwis wyszukiwarce można – bez konieczności logowania się do systemu – odnaleźć podstawowe dane dłużnika.

Krajowy Rejestr Zadłużonych nie jest jednak narzędziem idealnym. Jedną z największych jego wad (z punktu widzenia wierzycieli) jest brak możliwości monitorowania sytuacji danego dłużnika i otrzymywania powiadomień na temat jego sytuacji. Jeśli ktoś chce w KRZ sprawdzić, czy dana firma lub osoba fizyczna ogłosiła upadłość, to musi robić to ręcznie, czyli regularnie wpisywać w wyszukiwarkę jego dane, aby zorientować się w sytuacji. Gdy owych dłużników jest na przykład pięciu, to nie jest to duży problem. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy kancelaria prawna reprezentująca kilka firm musi trzymać rękę na pulsie w sprawie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset dłużników jednocześnie. Warto jeszcze dodać, że KRZ nie oferuje możliwości wyszukiwania przez API. Twórcy systemu zapowiadali plany wdrożenia tej funkcjonalności, ale dokładna data nie została podana.

Jeśli firma musi monitorować sytuację wielu dłużników, to dobrym pomysłem jest skorzystanie z Listy upadłości stworzonej przez analityków MGBI.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Kwestię zgłoszenia wierzytelności może przejąć na siebie kancelaria prawna, ale można zrobić to również osobiście. Cały proces nie jest trudny. Najpierw należy zalogować się do KRZ, a następnie wybrać odpowiedni numer wniosku i wykonać niezbędne kroki.

Ile kosztuje zgłoszenie wierzytelności w KRZ?

Zgłoszenie wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie wiąże się z ponoszeniem opłat.

Norbert Poddębski

 

 

Źródło zewnętrzne

Norbert Poddębski - adwokat w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek

REKLAMA

W ramach postępowania upadłościowego zasadą jest, że wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (dalej: „systemu KRZ”). Jedyną i wyłączną zatem drogą do uzyskania zaspokojenia wierzytelności osobistej od upadłego dłużnika jest jej zgłoszenie syndykowi za pomocą systemu KRZ. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż zaspokojenie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym odbywa się w drodze proporcjonalnego podziału majątku w ramach właściwych kategorii zaspokojenia. Udział wierzyciela w środkach pochodzących z likwidacji majątku upadłego wyznaczany jest zaś w oparciu o wysokość jego wierzytelności ustalonej w zatwierdzonej liście wierzytelności i przypisanej do poszczególnej kategorii zaspokojenia. Skuteczne zgłoszenie wierzytelności jest zatem niezwykle istotne pod względem uprawnień wierzyciela w toku postępowania upadłościowego oraz często wyłączną drogą do zaspokojenia jego roszczeń od dłużnika. 

REKLAMA

Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone przez syndyka na liście wierzytelności z urzędu. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku należności wynikających ze stosunku pracy. Oznacza to, że syndyk z urzędu będzie musiał podjąć kroki, aby w oparciu o księgi upadłego ustalić wysokość zadłużenia.

Termin do zgłoszenia wierzytelności wyznaczany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o upadłości w rejestrze. Rejestr jest jawny, a dostęp do niego całkowicie darmowy. Każdy wierzyciel ma do niego dostęp za pośrednictwem platformy systemu KRZ. Weryfikacja czy oraz kiedy dłużnik ogłosił upadłość pozostaje po stronie wierzycieli, stąd z ich punktu widzenia istotnym jest stałe monitorowanie kondycji finansowej swojego kontrahenta, a w dalszej perspektywie również tablicy obwieszczeń udostępnionej w systemie KRZ. W tym zakresie Prawo upadłościowe nakłada także pewne obowiązki informacyjne na syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe. Syndyk ma bowiem obowiązek niezwłocznie zawiadomić o ogłoszeniu upadłości tych wierzycieli, których adresy są mu znane na podstawie ksiąg upadłego. W praktyce są to najczęściej wierzyciele wskazani przez upadłego we wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości lub załączonych do niego dokumentach. Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku będą to wszyscy faktyczni wierzyciele upadłego, albowiem część z nich może ujawnić się na późniejszym etapie postępowania upadłościowego – po dokładnym przeanalizowaniu przez syndyka ksiąg upadłego. W każdym razie sprawne działanie syndyka pozwala większości wierzycieli na rozeznanie się w sytuacji prawnej swojego dłużnika już bezpośrednio po ogłoszeniu jego upadłości i tym samym umożliwia podjąć w przepisanym do tego terminie właściwe kroki w postaci zgłoszenia syndykowi przysługujących im wierzytelności.

Samo zgłoszenie wierzytelności nie wymaga uiszczania żadnej opłaty. Dla wierzyciela jest więc to czynność co do zasady bezpłatna. Brak konieczności poniesienia opłaty dotyczy jedynak tylko tych wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela po przepisanym do tego terminie wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez niego na rzecz masy upadłości kwoty równowartości tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania. Zryczałtowane koszty, a wynikłe ze spóźnionego zgłoszenia wierzytelności to przede wszystkim koszty dodatkowego nakładu pracy syndyka przy przygotowywaniu uzupełniającej listy wierzytelności, w tym prowadzenia przez niego postępowania dowodowego podczas ustalania istnienia i rzeczywistej wysokości wierzytelności zawartej w spóźnionym zgłoszeniu. 

Syndyk po otrzymaniu zgłoszenia wierzytelności po terminie wzywa wierzyciela do uzupełnienia jego braków fiskalnych w terminie 7 dni, wskazując jednocześnie w wezwaniu wysokość żądanej opłaty i numer rachunku bankowego masy upadłości na jaki ma zostać dokonana płatności. Bezskuteczność takiego wezwania obliguje syndyka do wydania zarządzenia o zwrocie spóźnionego zgłoszenia wierzytelności. Zwrócone zgłoszenie nie wywiera żadnych skutków prawnych. Wierzyciel, którego zgłoszenie wierzytelności zostało zwrócone przez syndyka jako nieopłacone, nie uczestniczy z zasady w postępowaniu tj. nie uzyska żadnych środków w ewentualnym podziale funduszy masy upadłości dłużnika. Sama wierzytelność względem upadłego z powodu nieujęcia jej na liście wierzytelności co prawda nie wygasa, jednak należy mieć na względzie, że po zakończeniu postępowania upadłościowego upadły przedsiębiorca podlega wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców, co jest równoznaczne z zakończeniem jego bytu prawnego. Wówczas dane zobowiązanie wygasa i wierzyciel nie ma już wówczas możliwości jego skutecznego wyegzekwowania. W przypadku osób fizycznych dany podmiot oczywiście nadal istnieje ale niemożliwość zaspokojenia niezgłoszonej przez wierzyciela wierzytelności może wynika z wydania przez sąd upadłościowych postanowienia o ustaleniu i wykonaniu planu spłat lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

Obowiązek zapłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego powstaje nawet jeżeli opóźnienie powstało bez winy wierzyciela. Można zatem wyobrazić sobie sytuacje w której syndyk - nawet przez omyłkę, nie poinformuje jednego z wierzycieli o wydanym przez sąd postanowieniu o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Wówczas wierzyciel, który nie zweryfikuje w terminie danych znajdujących na tablicy obwieszczeń systemu KRZ, a o ogłoszeniu upadłości przez swojego kontrahenta dowie się już dopiero po terminie przepisanym do złożenia zgłoszenia wierzytelności, i tak pozostaje w opóźnieniu. Podobnie będzie w przypadku długotrwałej choroby wierzyciela uniemożliwiającej mu skuteczne zgłoszenie wierzytelności w przepisanym do tego terminie, czy też pozostawanie przez niego poza granicami kraju w okresie upływu danego terminu. W każdym więc przypadku przekroczenie przez wierzyciela terminu do zgłoszeń, nawet nie zawinione – uprawnia syndyka do żądania wpłaty zryczałtowanych kosztów postępowania. Wysokość tych kosztów stanowi równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualna (w 2023 roku) wysokość tej opłaty wynosi 1.010,49 zł. Z uwagi na stały w ostatnich latach wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, stale wzrasta również wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania. Dla porównania wysokość tej opłaty w 2022 roku wynosiła 882,45 zł. 

Wierzyciel na żadnym etapie postępowania upadłościowego nie może żądać zwrotu poniesionych wydatków i to bez względu na to czy jego wierzytelność zostanie uznana na liście, a nawet w całości pokryta w ramach postępowania upadłościowego. W związku z powyższym zgłoszenie wierzytelności po terminie, w szczególności dla wierzyciela posiadającego wierzytelność w wysokości niższej, równej lub nieznacznie wyższej aniżeli wysokość ustawowej opłaty, może powodować swoistą nieopłacalność w uczestniczeniu w postępowaniu upadłościowego i uniemożliwiać skuteczne dochodzenie swoich należności.

Jedynym wyjątkiem od obowiązku ponoszenia przez wierzyciela kosztów wynikających ze spóźnionego zgłoszenia wierzytelności jest sytuacja, w której wierzyciel spóźnił się ze zgłoszeniem wierzytelności na skutek dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego dokumentu, przed korektą którego wierzyciel ten nie miał możliwości dokonania zgłoszenia. Dotyczy to zwłaszcza zgłoszeń dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organy skarbowe, które przed dokonaniem przez syndyka korekty deklaracji zeznania podatkowego z oczywistych względów nie mają jeszcze możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia.

Powyższe wprost wskazuje, że czuwanie przez wierzycieli nad terminem przewidzianym dla zgłoszeń wierzytelności jest niezwykle istotne, albowiem jego przekroczenie nie tylko wiążę się z negatywnymi dla wierzyciela konsekwencjami finansowymi ale również, w szczególności przy daleko idącym opóźnieniu, może nawet uniemożliwić wierzycielowi odzyskanie jakichkolwiek środków z masy upadłości. 

Polecamy: „Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes”

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Źródło zewnętrzne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czego najbardziej boją się przedsiębiorcy prowadzący małe biznesy? [BADANIE]

Czego najbardziej boją się małe firmy? Rosnących kosztów prowadzenia działalności i nierzetelnych kontrahentów. A czego najmniej? Najnowsze badanie UCE RESEARCH przynosi odpowiedzi. 

AI nie zabierze ci pracy, zrobi to człowiek, który potrafi z niej korzystać

Jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Zabierze pracę czy nie? Analitycy z firmy doradczej IDC twierdzą, że jednym z głównych powodów sięgania po AI przez firmy jest potrzeba zasypania deficytu na rynku pracy.

Niewypłacalność przedsiębiorstw. Od początku roku codziennie upada średnio 18 firm

W pierwszym kwartale 2023 r. niewypłacalność ogłosiło 1635 firm. To o 31% więcej niż w tym okresie w ubiegłym roku i 35% wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w 2023 r. Tak wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów z firmy Coface.  

Rosnące płace i spadająca inflacja nic nie zmieniają: klienci patrzą na ceny i kupują więcej gdy widzą okazję

Trudne ostatnie miesiące i zmiany w nawykach konsumentów pozostają trudne do odwrócenia. W okresie wysokiej inflacji Polacy nauczyli się kupować wyszukując promocje i okazje cenowe. Teraz gdy inflacja spadła, a na dodatek rosną wynagrodzenia i klienci mogą sobie pozwolić na więcej, nawyk szukania niskich cen pozostał.

REKLAMA

Ustawa o kryptoaktywach już w 2024 roku. KNF nadzorcą rynku kryptowalut. 4,5 tys. EUR za zezwolenie na obrót walutami wirtualnymi

Od końca 2024 roku Polska wprowadzi w życie przepisy dotyczące rynku kryptowalut, które dadzą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) szereg nowych praw w zakresie kontroli rynku cyfrowych aktywów. Za sprawą konieczności dostosowania polskiego prawa do przegłosowanych w 2023 europejskich przepisów, firmy kryptowalutowe będą musiały raportować teraz bezpośrednio do regulatora, a ten zyskał możliwość nakładanie na nie kar grzywny. Co więcej, KNF będzie mógł zamrozić Twoje kryptowaluty albo nawet nakazać ich sprzedaż.

KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

REKLAMA

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

REKLAMA