Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy można dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej? - poradnik

Piotr Łukasik
Prawnik, doktorant
Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego powinno nastąpić najpóźniej w przeciągu miesiąca od dnia, w którym przydzielono akcje.
Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego powinno nastąpić najpóźniej w przeciągu miesiąca od dnia, w którym przydzielono akcje.
Jakie wymagania są stawiane, aby podwyższenie kapitału w spółce akcyjnej było skuteczne? Co zrobić, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału nie doszła do skutku z powodu braku wymaganego kworum? Jakie są sposoby podwyższenia kapitału zakładowego? Na te i inne pytanie związane z  podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej odpowiadamy w dalszej części porady.

Za wyjątkiem wypadku łączenia się spółek, podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej można dokonać gdy wpłacone zostanie co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego spółki.

Jeżeli rzecz idzie o spółkę publiczną, do powzięcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, które polegać ma na objęciu nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej lub w drodze subskrypcji prywatnej przez adresata oznaczonego z góry, konieczna jest obecność akcjonariuszy, którzy reprezentują minimum 1/3 kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

Gdy zwołane w celu powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego walne zgromadzenie akcjonariuszy nie doszło do skutku, a przyczyną tego był brak wymaganego kworum, istnieje możliwość zwołania kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wówczas uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki można powziąć nie bacząc na liczbę obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Taka możliwość istnieje pod warunkiem, że statut spółki akcyjnej nie stanowi inaczej.

Przeczytaj również: Jaka jest pozycja prawna likwidatorów w spółce akcyjnej?

Ustawa daje 6 miesięcy od powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej na zgłoszenie do sądu rejestrowego. Jeżeli rzecz idzie o akcje będące przedmiotem nowej emisji, które zaoferowano publicznie z drodze prospektu emisyjnego bądź memorandum informacyjnego ustawa przewiduje 12 miesięcy na zgłoszenie do sądu rejestrowego liczone od zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego tudzież od stwierdzenia równoważności treści memorandum informacyjnego z treścią prospektu emisyjnego.

Pamiętać jednak należy, że zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego powinno nastąpić najpóźniej w przeciągu miesiąca od dnia, w którym przydzielono akcje.

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego bądź wniosek w przedmiocie stwierdzenia równoważności treści memorandum informacyjnego z treścią prospektu emisyjnego powinien zostać złożony najpóźniej w przeciągu 4 miesięcy od powzięcia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

W razie niezachowania terminu zakreślonego do złożenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału spółki akcyjnej, zarząd zobowiązany jest zwrócić wkłady pieniężne lub niepieniężne w przeciągu miesiąca od upływu tego terminu.

Jakie są sposoby podwyższenia kapitału zakładowego?

Można wyróżnić trzy sposoby podwyższenia kapitału zakładowego. Może być to podwyższenie zwykłe kapitału zakładowego, bądź podwyższenie w oparciu o kapitał docelowy albo warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

Zwykłe podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej można przeprowadzić na trzy sposoby. Pierwszy sposób to emisja nowych akcji spółki, drugi to podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych i trzeci sposób to kombinacja dwóch poprzednich, czyli emisja nowych akcji spółki wraz z podwyższeniem wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

Polecamy serwis Rejestr przedsiębiorców

Emisja nowych akcji spółki akcyjnej może odbyć się w drodze subskrypcji prywatnej, subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji otwartej.

Wybierając subskrypcję prywatną, spółka winna jest złożyć, adresatowi indywidualnie oznaczonemu, ofertę nabycia jej akcji. Owy adresat, zgodnie z przepisami prawa (Kodeksu cywilnego) ofertę może przyjąć bądź odrzucić. Jeżeli adresat chce przyjąć ofertę spółki, powinien tego dokonać na piśmie. Niedochowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością przyjęcia oferty. Kodeks spółek handlowych stanowi, że objęcie akcji nie można uzależnić ani od warunku, ani od terminu.

Spółka akcyjna X składa ofertę nabycia jej akcji Janowi K. Jan K. może ofertę przyjąć (czyniąc to w formie pisemnej) lub odrzucić.

Emisja nowych akcji w drodze subskrypcji zamkniętej polega na złożeniu oferty nabycia akcji spółki akcyjnej tylko i wyłącznie akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru.

Ostatnim sposobem emisji nowych akcji spółki akcyjnej jest emisja w drodze subskrypcji otwartej, kiedy to oferuje się akcje poprzez ogłoszenie. Ogłoszenie to kierowane jest do osób, którym nie przysługuje prawo poboru. W tym wypadku akcje mogą nabywać tak akcjonariusze, którym prawo poboru nie służy, jak i osoby trzecie (nie będące dotychczas akcjonariuszami spółki akcyjnej).

Co trzeba zrobić, aby dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w oparciu o kapitał docelowy i na czym polega ten sposób podwyższenia?

Aby podwyższyć kapitał zakładowy spółki akcyjnej w oparciu o kapitał docelowy za każdym razem należy dokonać zmiany statutu, która będzie taką możliwość przewidywała. Według ustawy, zmiana statutu wprowadzająca możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy powinna być uchwalona większością ¾ głosów, w obecności akcjonariuszy, którzy reprezentują minimum 50 % kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania w sprawie powzięcia uchwały, o której mowa wyżej.

Jeżeli rzecz idzie o spółkę publiczną, ustawa wymaga, aby na walnym zgromadzeniu, na którym podejmuje się uchwałę o zmianie statutu reprezentowana była 1/3 część kapitału zakładowego spółki.

Jeśli z powodu braku wymaganego kworum nie odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwołane celem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy, istnieje możliwość zwołania kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Podczas powtórnie zwołanego walnego zgromadzenia, aby podjąć uchwałę nie stawia się tak surowych wymagań. Uchwałę można powziąć, jeżeli obecni są akcjonariusze reprezentujący minimum 1/3 kapitału zakładowego, zaś jeżeli chodzi o spółkę publiczną to uchwałę można powziąć nie bacząc na liczbę akcjonariuszy, którzy obecni są na walnym zgromadzeniu. Rzecz jasna, statut, w tym przedmiocie, możne stanowić inaczej.

Dowiedz się: Co warto wiedzieć o rozporządzeniach akcjami?

Czynności dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego zarząd spółki akcyjnej podejmuje na podstawie statutowego upoważnienia, którego można udzielić nie dłużej, niż na 3 lata, w drodze uchwały. W myśl Kodeksu spółek handlowych, uchwała zarządu w sprawie podwyższania kapitału zakładowego zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Aby uchwała zarządu odniosła skutek, musi być podjęta w formie aktu notarialnego.

Zarząd spółki akcyjnej X udaje się do notariusza, aby powziąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Notariusz sporządza kat notarialny, który stanowi podstawę do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Istotne jest jeszcze, aby w uchwale stanowiącej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej zawrzeć górną granicę kapitału zakładowego, czyli do jakiej sumy zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy. Ustawa Kodeks spółek handlowych przewiduje, że można przewidzieć podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy nie więcej, niż ¾ kapitału zakładowego w dniu udzielenia upoważnia zarządowi przez walne zgromadzenie. 

W jakim celu dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej?

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej zwykle dochodzi do skutku w związku z potrzebą pozyskania środków finansowych niezbędnych do rozwoju spółki w wyniku doinwestowania przez inwestorów. Podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie polega na wykorzystaniu finansowania długiem poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, obligacji bądź oddłużenie spółki akcyjnej poprzez konwersję wierzytelności.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej może również mieć na celu obniżenie kosztów pozyskania kapitału zakładowego oraz eliminację ryzyka zaskarżenia akcji z nowej emisji.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej w trybie warunkowym dochodzi do skutku w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki, którą podejmuje się w celu ściśle wskazanym w ustawie Kodeks spółek handlowych. Może być to w celu przyznania prawa objęcia akcji spółki przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa bądź w celem przyznania prawa do objęcia akcji pracownikom, członkom rady nadzorczej lub zarządu za wkłady niepieniężne będące wierzytelnościami, które przysługują im w związku z prawem do udziału w zysku spółki (konwersja wierzytelności), bądź w celu przyznania prawa do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Podczas podwyższenia kapitału zakładowego w trybie warunkowym należy pamiętać, aby nie przekroczyć dwukrotności wysokości kapitału zakładowego na dzień podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy o warunkowym podwyższeniu i objąć akcje.

Osoby uprawnione do objęcia akcji w warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego powinny dokonać objęcia akcji w formie pisemnej na formularzu - jeden egzemplarz formularza przewidziany jest dla spółki, drugi zaś dla subskrybenta.

Zarząd spółki akcyjnej winien wydać dokumenty akcji uprawnionym osobom w sposób wynikający z uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego dopiero po zarejestrowaniu tego faktu. Nadto, akcje można wydać tylko tym osobom, które wniosły wkłady bądź opłaciły je w całości. Jeżeli przy wydawaniu akcji naruszono zasady zawarte w ustawie Kodeksie spółek handlowych, akcje są nieważne.

Na czym polega i w jakim celu dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych w spółce akcyjnej?

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki akcyjnej polega na tzw. kapitalizacji rezerw, a ściślej rzecz ujmując, odbywa się to poprzez przepisanie środków finansowych, które wykazane zostały w bilansie w pozycji „kapitał zapasowy” albo „kapitał rezerwowy” na pozycję „kapitał zakładowy”. Zarówno kapitał kapitał zapasowy, jak i kapitały rezerwowe muszą być utworzone wyłącznie z zysku spółki.

Łatwo więc zauważyć, że do czynienia mamy ze zmianą zapisów w pasywach spółki akcyjnej. Dokonane zostaje to poprzez przeniesienie środków własnych z jednej pozycji bezpośrednio do drugiej pozycji, nie naruszając majątku spółki akcyjnej. W wyniku tego zabiegu zwiększeniu podlega wartość kapitału zakładowego, zaś zmniejszone zostają pozycje innych kapitałów.

Podwyższenia kapitału zakładowego z własnych środków spółki akcyjnej można dokonać zwiększając liczbę akcji lub zwiększając wartość nominalną akcji albo zwiększając liczbę akcji i zarazem zwiększając wartość nominalną akcji.

Majątek spółki akcyjnej pozostaje bez zmian - poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki akcyjnej nie zwiększa się majątku spółki.

Podwyższenie kapitału powoduje wzmocnienie sytuacji akcjonariuszy - uzyskują oni większą liczbę akcji bądź akcje większej wartości.

Aby podwyższyć kapitał zakładowy ze środków własnych spółki akcyjnej niezbędne jest posiadanie przez spółkę środków, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych można przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego. Środki te mogą pochodzić z kilku źródeł. Źródłami takimi mogą być: kapitały rezerwowe utworzone z zysku, kapitały rezerwowe utworzone z zysku nie podlegające przeznaczeniu do podziału pomiędzy akcjonariuszy, kapitały rezerwowe utworzone w wyniku umorzenia akcji bądź kapitał zapasowy.

Polecamy serwis Spółka z o.o.

Pamiętać należy, że przy podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych spółki koniecznym jest pozostawienie części kapitału podlegającego podziałowi pomiędzy akcjonariuszy odpowiadającej akcjom nabytym przez spółkę akcyjną oraz niepokrytym stratom.

Tak przyrost wartości akcji, jak i nowe akcje nie wymagają objęcia przez akcjonariuszy. Akcje przydzielane są stosunkowo do udziału akcjonariuszy w dotychczasowym kapitale zakładowym spółki.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład 2.0 od lipca – czy przewoźnicy na nim zyskają?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała.
  Marketing i reklama wobec różnych grup wiekowych
  Działania marketingowe marek dotychczas koncentrowały się w przeważającej mierze na młodszych użytkownikach. Jednak, jak wynika z raportu GWI, każda grupa wiekowa to potencjalni klienci e-commerce
  Linie kablowe zyskują na popularności. Linie podziemne alternatywą dla napowietrznych
  Elektroenergetyczne linie napowietrzne są często spotykanym elementem krajobrazu. Niższy koszt inwestycyjny czy łatwość naprawy ewentualnych awarii są mocnym argumentem do inwestowania właśnie w tę technologię. Dziś jednak coraz częściej odchodzi się od tego rozwiązania na rzecz linii kablowych podziemnych. Skąd wynika zainteresowanie tą technologią?
  Zatory płatnicze - zmiany w przepisach
  Szykują się zmiany w przepisach o zatorach płatniczych. Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące raportowania oraz komplikacje wynikające ze zbierania danych, ustawodawca zdecydował się przedstawić projekt zmian, przewidujący znaczne uproszczenia w raportowaniu.
  Inwestycje na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych [Raport]
  Panująca obecnie niepewność gospodarcza zaczyna oddziaływać na aktywność inwestycyjną na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych (CRE). Prognozowany wpływ sytuacji gospodarczej będzie jednak zróżnicowany dla różnych jego obszarów, a wybrane sektory oraz rynki krajowe wciąż pozostaną atrakcyjne dla inwestorów
  Węgiel, gaz i wakacje kredytowe – wpływ na rynek akcji i obligacji
  Eksperci VIG/C-QUADRAT przyglądają się kluczowym wskaźnikom ekonomicznym, analizują wyniki spółek za II kwartał 2022 roku, prezentują z jakimi zagrożeniami zmierzy się polski rynek akcji oraz zastanawiają się czy to już „czas na obligacje”.
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje o wsparcie MŚP – ceny energii
  W trakcie prowadzonych w styczniu 2022 r. prac legislacyjnych nad mechanizmami osłonowymi służącymi przeciwdziałaniu negatywnym skutkom znacznego wzrostu cen surowców energetycznych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz występował do organów władzy publicznej, m.in. do Premiera, Sejmu oraz do Senatu o uwzględnienie w tych mechanizmach przedsiębiorców.
  Zakup apartamentu nad morzem - jakich błędów nie popełnić?
  Zakup nieruchomości nad morzem kusi inwestorów wieloma aspektami. Wydawałoby się, że wystarczy dobra lokalizacja, by lokata kapitału zwróciła się w kilka lat. Nic bardziej mylnego.
  Wakacyjne podróże samochodem a ubezpieczenie
  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla posiadacza każdego pojazdu mechanicznego. Istnieją jednak jeszcze dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, m.in. AC, Assistance i NNW. Wakacje to wzmożony okres korzystania z auta w Polsce i za granicą, więc warto się nad nimi zastanowić. Co należy wiedzieć, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów nieprzewidzianego zdarzenia podczas podróży?
  Pierwsza obniżka cen na rynku samochodów używanych od dwóch lat
  AURES Holdings obniżył ceny 1700 aut używanych w sieci AAA AUTO, a łączna kwota aktualnych rabatów wynosi 2 mln złotych.
  Ceny nowych mieszkań w lipcu 2022 lekko do góry [Raport]
  Ceny mieszkań od deweloperów lipcu minimalnie drgnęły do góry w większości obserwowanych miast. Spadek odnotowany tylko w jednym. Mimo to kupujący wrócili na rynek, choć wciąż nie jest ich tylu, co na początku roku, a tym bardziej w minionym roku.
  Trzy sposoby na sprawne urządzenie mieszkania w stanie deweloperskim
  Urządzenie mieszkania w stanie deweloperskim wydaje się być czasochłonnym zadaniem. Jaki kolor farby wybrać? Kupić sofę czy narożnik? Aby uniknąć przytłaczających pytań, mamy trzy sprawdzone porady, dzięki którym dekoracja przyszłego "M" stanie się prostym zadaniem.
  Tracąca pęd inflacja. Czy można się spodziewać wyhamowania wzrostu cen?
  Tylko 12% Polaków nie widzi wpływu inflacji na codzienne decyzje. Równocześnie 41% respondentów określa, że musiała zrezygnować z części wydatków w tym: z usług, które nie były pierwszej potrzeby (29%) czy wysokobudżetowych zakupów (12%). Natomiast prawie połowa społeczeństwa (47%) nie miała konieczności ograniczenia wydatków, jednak przez rosnące ceny zaczęła planować i kontrolować codzienne zakupy.
  Przekształcanie budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne - Rząd pracuje nad ułatwieniami
  Przekształcanie budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne ma zostać ułatwione. W ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy - brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji.
  Polacy niechętnie zakładają własne firmy, coś drgnęło ale bez rewelacji
  W I półroczu br. do rejestru CEIDG wpłynęło o 3,2% więcej wniosków dot. otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej niż rok wcześniej. Obecnie średnia miesięczna jest bliska 26 tys. Eksperci uważają, że niewielkie wzrosty wynikają po części z poprawy sytuacji pandemicznej, ale także częściowo są przejawem optymalizacji podatkowych. Prognozują, że w II półroczu 2022 r. będzie dużo gorzej, niż jest teraz.
  Większość społeczeństwa sceptyczna wobec oszczędzania energii
  Oszczędzanie energii bez entuzjazmu. Sondaż United Surveys dla DGP i RMF pokazuje, że 3/5 ankietowanych nie zmieni nawyków pomimo wysokich taryf.
  Mieszkanie dla studenta na wynajem. Wysokie czynsze = większe zainteresowanie akademikami
  Znalezienie tanich mieszkań na wynajem jest coraz większym problemem dla studentów. W roku akademickim 2022/2023 nie obędzie się bez castingów organizowanych przez właścicieli mieszkań - ustaliła PAP.
  Co zmieniła nowa ustawa deweloperska?
  Od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - czyli tzw. nowa ustawa deweloperska. Szeroko komentowana, nierzadko krytykowana regulacja, stopniowo zacznie oddziaływać na prawa i obowiązki sprzedawców i nabywców lokali i domów.
  Wakacyjna podróż samochodem elektrycznym, 5 rad na urlop bez stresu
  Coraz więcej kierowców wybiera samochody elektryczne. W czasie dalszych podróży zmagają się oni z ograniczeniami związanymi z zasięgiem oraz czasem ładowania pojazdów. Ekspert z SEAT S.A. daje 5 cennych wskazówek, jak w pełni wykorzystać podróże w 100% elektryczne. Planowanie trasy, racjonalne korzystanie z klimatyzacji i utrzymywanie poziomu naładowania baterii między 30% a 80% - to tylko niektóre z jego zaleceń.
  Remont dachu a bezpieczeństwo
  Remont dachu często jest przeprowadzany w okresie letnim. Tego typu praca, nawet w przypadku niewielkiego domu, wiąże się z wykonywaniem czynności na wysokości, a zatem niesie za sobą więcej zagrożeń niż zwykłe działania budowlane. W związku z tym dekarze powinni uważnie pilnować swojego bezpieczeństwa. Mowa tu przede wszystkim o przestrzeganiu zasad BHP, właściwym wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej oraz – co już nie jest takie oczywiste – postawieniu na odpowiednie materiały budowlane.
  Polisa dla auta elektrycznego
  AC jest szczególnie ważne dla samochodów elektrycznych. Na co zwrócić uwagę?
  Jakie auta najchętniej wybierają przedsiębiorcy?
  Badania Automarket.pl wskazują, że 78 proc. przedsiębiorców poszukuje nowego auta, ale aktualna sytuacja powoduje, że skupiają się na rynku wtórnym – wg danych platformy ponad połowa przedsiębiorców decyduje się na pojazdy w wieku 4-5 lat, a tylko 12 proc. na roczne auta. Wg PZPM w czerwcu 2022 roku liczba rejestracji nowych aut osobowych na REGON była o 15,2 proc. niższa niż rok wcześniej. Przedsiębiorcy stanowią jednak 71 proc. rynku.
  Liczba mieszkań dostępnych w programie Mieszkanie bez wkładu własnego
  Jak w największych miastach zmienia się oferta lokali spełniających kryteria cenowe programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - poradnik Rzecznika Finansowego
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może okazać się pomocą dla osób, które mają problem ze spłatą raty kredytu hipotecznego. Jest on dobrą alternatywą, dla osób, które nie chcą albo mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Skorzystać mogą z niego nie tylko kredytobiorcy „złotowi”, ale również tacy, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Pomoc może zostać udzielona maksymalnie aż na okres 36 miesięcy.
  Dodatek węglowy. 3 tys. zł będzie można wydać nie tylko na zakup węgla
  Sejm przyjął ustawę o dodatkach węglowych w piątek 22 lipca. Brak kryterium dochodowego jest jednym z bardziej krytykowanych zapisów projektu.