Kategorie

Kiedy można dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej? - poradnik

Piotr Łukasik
Prawnik, doktorant
Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego powinno nastąpić najpóźniej w przeciągu miesiąca od dnia, w którym przydzielono akcje.
Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego powinno nastąpić najpóźniej w przeciągu miesiąca od dnia, w którym przydzielono akcje.
Jakie wymagania są stawiane, aby podwyższenie kapitału w spółce akcyjnej było skuteczne? Co zrobić, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału nie doszła do skutku z powodu braku wymaganego kworum? Jakie są sposoby podwyższenia kapitału zakładowego? Na te i inne pytanie związane z  podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej odpowiadamy w dalszej części porady.

Za wyjątkiem wypadku łączenia się spółek, podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej można dokonać gdy wpłacone zostanie co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego spółki.

Reklama

Jeżeli rzecz idzie o spółkę publiczną, do powzięcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, które polegać ma na objęciu nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej lub w drodze subskrypcji prywatnej przez adresata oznaczonego z góry, konieczna jest obecność akcjonariuszy, którzy reprezentują minimum 1/3 kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

Gdy zwołane w celu powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego walne zgromadzenie akcjonariuszy nie doszło do skutku, a przyczyną tego był brak wymaganego kworum, istnieje możliwość zwołania kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wówczas uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki można powziąć nie bacząc na liczbę obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Taka możliwość istnieje pod warunkiem, że statut spółki akcyjnej nie stanowi inaczej.

Przeczytaj również: Jaka jest pozycja prawna likwidatorów w spółce akcyjnej?

Ustawa daje 6 miesięcy od powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej na zgłoszenie do sądu rejestrowego. Jeżeli rzecz idzie o akcje będące przedmiotem nowej emisji, które zaoferowano publicznie z drodze prospektu emisyjnego bądź memorandum informacyjnego ustawa przewiduje 12 miesięcy na zgłoszenie do sądu rejestrowego liczone od zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego tudzież od stwierdzenia równoważności treści memorandum informacyjnego z treścią prospektu emisyjnego.

Pamiętać jednak należy, że zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego powinno nastąpić najpóźniej w przeciągu miesiąca od dnia, w którym przydzielono akcje.

Reklama

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego bądź wniosek w przedmiocie stwierdzenia równoważności treści memorandum informacyjnego z treścią prospektu emisyjnego powinien zostać złożony najpóźniej w przeciągu 4 miesięcy od powzięcia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

W razie niezachowania terminu zakreślonego do złożenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału spółki akcyjnej, zarząd zobowiązany jest zwrócić wkłady pieniężne lub niepieniężne w przeciągu miesiąca od upływu tego terminu.

Jakie są sposoby podwyższenia kapitału zakładowego?

Można wyróżnić trzy sposoby podwyższenia kapitału zakładowego. Może być to podwyższenie zwykłe kapitału zakładowego, bądź podwyższenie w oparciu o kapitał docelowy albo warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

Zwykłe podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej można przeprowadzić na trzy sposoby. Pierwszy sposób to emisja nowych akcji spółki, drugi to podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych i trzeci sposób to kombinacja dwóch poprzednich, czyli emisja nowych akcji spółki wraz z podwyższeniem wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

Polecamy serwis Rejestr przedsiębiorców

Emisja nowych akcji spółki akcyjnej może odbyć się w drodze subskrypcji prywatnej, subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji otwartej.

Wybierając subskrypcję prywatną, spółka winna jest złożyć, adresatowi indywidualnie oznaczonemu, ofertę nabycia jej akcji. Owy adresat, zgodnie z przepisami prawa (Kodeksu cywilnego) ofertę może przyjąć bądź odrzucić. Jeżeli adresat chce przyjąć ofertę spółki, powinien tego dokonać na piśmie. Niedochowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością przyjęcia oferty. Kodeks spółek handlowych stanowi, że objęcie akcji nie można uzależnić ani od warunku, ani od terminu.

Spółka akcyjna X składa ofertę nabycia jej akcji Janowi K. Jan K. może ofertę przyjąć (czyniąc to w formie pisemnej) lub odrzucić.

Emisja nowych akcji w drodze subskrypcji zamkniętej polega na złożeniu oferty nabycia akcji spółki akcyjnej tylko i wyłącznie akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru.

Ostatnim sposobem emisji nowych akcji spółki akcyjnej jest emisja w drodze subskrypcji otwartej, kiedy to oferuje się akcje poprzez ogłoszenie. Ogłoszenie to kierowane jest do osób, którym nie przysługuje prawo poboru. W tym wypadku akcje mogą nabywać tak akcjonariusze, którym prawo poboru nie służy, jak i osoby trzecie (nie będące dotychczas akcjonariuszami spółki akcyjnej).

Co trzeba zrobić, aby dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w oparciu o kapitał docelowy i na czym polega ten sposób podwyższenia?

Aby podwyższyć kapitał zakładowy spółki akcyjnej w oparciu o kapitał docelowy za każdym razem należy dokonać zmiany statutu, która będzie taką możliwość przewidywała. Według ustawy, zmiana statutu wprowadzająca możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy powinna być uchwalona większością ¾ głosów, w obecności akcjonariuszy, którzy reprezentują minimum 50 % kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania w sprawie powzięcia uchwały, o której mowa wyżej.

Jeżeli rzecz idzie o spółkę publiczną, ustawa wymaga, aby na walnym zgromadzeniu, na którym podejmuje się uchwałę o zmianie statutu reprezentowana była 1/3 część kapitału zakładowego spółki.

Jeśli z powodu braku wymaganego kworum nie odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwołane celem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy, istnieje możliwość zwołania kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Podczas powtórnie zwołanego walnego zgromadzenia, aby podjąć uchwałę nie stawia się tak surowych wymagań. Uchwałę można powziąć, jeżeli obecni są akcjonariusze reprezentujący minimum 1/3 kapitału zakładowego, zaś jeżeli chodzi o spółkę publiczną to uchwałę można powziąć nie bacząc na liczbę akcjonariuszy, którzy obecni są na walnym zgromadzeniu. Rzecz jasna, statut, w tym przedmiocie, możne stanowić inaczej.

Dowiedz się: Co warto wiedzieć o rozporządzeniach akcjami?

Czynności dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego zarząd spółki akcyjnej podejmuje na podstawie statutowego upoważnienia, którego można udzielić nie dłużej, niż na 3 lata, w drodze uchwały. W myśl Kodeksu spółek handlowych, uchwała zarządu w sprawie podwyższania kapitału zakładowego zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Aby uchwała zarządu odniosła skutek, musi być podjęta w formie aktu notarialnego.

Zarząd spółki akcyjnej X udaje się do notariusza, aby powziąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Notariusz sporządza kat notarialny, który stanowi podstawę do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Istotne jest jeszcze, aby w uchwale stanowiącej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej zawrzeć górną granicę kapitału zakładowego, czyli do jakiej sumy zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy. Ustawa Kodeks spółek handlowych przewiduje, że można przewidzieć podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy nie więcej, niż ¾ kapitału zakładowego w dniu udzielenia upoważnia zarządowi przez walne zgromadzenie. 

W jakim celu dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej?

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej zwykle dochodzi do skutku w związku z potrzebą pozyskania środków finansowych niezbędnych do rozwoju spółki w wyniku doinwestowania przez inwestorów. Podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie polega na wykorzystaniu finansowania długiem poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, obligacji bądź oddłużenie spółki akcyjnej poprzez konwersję wierzytelności.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej może również mieć na celu obniżenie kosztów pozyskania kapitału zakładowego oraz eliminację ryzyka zaskarżenia akcji z nowej emisji.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej w trybie warunkowym dochodzi do skutku w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki, którą podejmuje się w celu ściśle wskazanym w ustawie Kodeks spółek handlowych. Może być to w celu przyznania prawa objęcia akcji spółki przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa bądź w celem przyznania prawa do objęcia akcji pracownikom, członkom rady nadzorczej lub zarządu za wkłady niepieniężne będące wierzytelnościami, które przysługują im w związku z prawem do udziału w zysku spółki (konwersja wierzytelności), bądź w celu przyznania prawa do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Podczas podwyższenia kapitału zakładowego w trybie warunkowym należy pamiętać, aby nie przekroczyć dwukrotności wysokości kapitału zakładowego na dzień podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy o warunkowym podwyższeniu i objąć akcje.

Osoby uprawnione do objęcia akcji w warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego powinny dokonać objęcia akcji w formie pisemnej na formularzu - jeden egzemplarz formularza przewidziany jest dla spółki, drugi zaś dla subskrybenta.

Zarząd spółki akcyjnej winien wydać dokumenty akcji uprawnionym osobom w sposób wynikający z uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego dopiero po zarejestrowaniu tego faktu. Nadto, akcje można wydać tylko tym osobom, które wniosły wkłady bądź opłaciły je w całości. Jeżeli przy wydawaniu akcji naruszono zasady zawarte w ustawie Kodeksie spółek handlowych, akcje są nieważne.

Na czym polega i w jakim celu dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych w spółce akcyjnej?

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki akcyjnej polega na tzw. kapitalizacji rezerw, a ściślej rzecz ujmując, odbywa się to poprzez przepisanie środków finansowych, które wykazane zostały w bilansie w pozycji „kapitał zapasowy” albo „kapitał rezerwowy” na pozycję „kapitał zakładowy”. Zarówno kapitał kapitał zapasowy, jak i kapitały rezerwowe muszą być utworzone wyłącznie z zysku spółki.

Łatwo więc zauważyć, że do czynienia mamy ze zmianą zapisów w pasywach spółki akcyjnej. Dokonane zostaje to poprzez przeniesienie środków własnych z jednej pozycji bezpośrednio do drugiej pozycji, nie naruszając majątku spółki akcyjnej. W wyniku tego zabiegu zwiększeniu podlega wartość kapitału zakładowego, zaś zmniejszone zostają pozycje innych kapitałów.

Podwyższenia kapitału zakładowego z własnych środków spółki akcyjnej można dokonać zwiększając liczbę akcji lub zwiększając wartość nominalną akcji albo zwiększając liczbę akcji i zarazem zwiększając wartość nominalną akcji.

Majątek spółki akcyjnej pozostaje bez zmian - poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki akcyjnej nie zwiększa się majątku spółki.

Podwyższenie kapitału powoduje wzmocnienie sytuacji akcjonariuszy - uzyskują oni większą liczbę akcji bądź akcje większej wartości.

Aby podwyższyć kapitał zakładowy ze środków własnych spółki akcyjnej niezbędne jest posiadanie przez spółkę środków, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych można przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego. Środki te mogą pochodzić z kilku źródeł. Źródłami takimi mogą być: kapitały rezerwowe utworzone z zysku, kapitały rezerwowe utworzone z zysku nie podlegające przeznaczeniu do podziału pomiędzy akcjonariuszy, kapitały rezerwowe utworzone w wyniku umorzenia akcji bądź kapitał zapasowy.

Polecamy serwis Spółka z o.o.

Pamiętać należy, że przy podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych spółki koniecznym jest pozostawienie części kapitału podlegającego podziałowi pomiędzy akcjonariuszy odpowiadającej akcjom nabytym przez spółkę akcyjną oraz niepokrytym stratom.

Tak przyrost wartości akcji, jak i nowe akcje nie wymagają objęcia przez akcjonariuszy. Akcje przydzielane są stosunkowo do udziału akcjonariuszy w dotychczasowym kapitale zakładowym spółki.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.