Kategorie

Tworzenie uchwał rady nadzorczej spółki z o.o.

Marek Igor
inforCMS
Rada nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, a więc kolegialnie. Są to głównie kwestie odnoszące się do nadzoru nad działalnością spółki.

Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. jest organem nadzoru, sprawującym stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Ustawa Kodeks spółek handlowych przewiduje, że w przypadku, gdy kapitał zakładowy spółki przekracza 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25, powinna być ustanowiona rada nadzorcza. Jeśli te warunki nie są spełnione, rada nadzorcza może, ale nie musi być ustanowiona, zależy to bowiem od decyzji wspólników. Jeśli nie zdecydują o jej ustanowieniu, wtedy prawo kontroli przysługuje im indywidualnie. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Samo prawo nadzoru każdy z członków rady nadzorczej może wykonywać samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jednak decyzje rada podejmuje w formie uchwał, a więc kolegialnie. Uchwały rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zapadają zwykłą większością głosów. Dla przypomnienia należy dodać, że zwykła większość to sytuacja, gdy za danym rozwiązaniem oddano więcej (50% plus 1 głos) niż przeciw temu rozwiązaniu, a głosy wstrzymujące się nie są w tym przypadku liczone. Inaczej jest w przypadku większości bezwzględnej, kiedy to głosów „za” musi być więcej (50% plus 1 głos) niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W jakich kwestiach rada nadzorcza podejmuje uchwały

Rada nadzorcza podejmuje uchwały głównie w kwestiach odnoszących się do nadzoru nad działalnością spółki. Ocenia więc sprawozdania zarządu i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, jak również wnioski zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty, a także składa coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny zgromadzeniu wspólników.

Rada nadzorcza reprezentuje spółkę w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze spółki z członkiem zarządu.

Zarówno radzie nadzorczej, jak i poszczególnym jej członkom przysługuje prawo wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników sprzecznej z umową spółki albo o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z ustawą.

Jakiekolwiek inne uprawnienia w kwestii podejmowania uchwał przez radę nadzorczą, udzielania w tej formie zgody, może regulować umowa spółki. Za każdym więc razem, gdy przepis dopuszcza możliwość innego niż ustawowe rozstrzygnięcia w umowie spółki (określenie: „jeśli umowa nie stanowi inaczej...”) mogą być dowolnie redagowane przez wspólników. Możliwe jest więc szerokie określenie uprawnień rady nadzorczej lub sprowadzenie jej roli w spółce tylko do organu czysto kontrolnego.

Zasada głosowania na posiedzeniach

Zasadą jest, że uchwały są podejmowane na posiedzeniach w drodze osobistego głosowania każdego z członków. Aby uchwała została skutecznie podjęta na posiedzeniu, musi być na nim obecnych co najmniej połowa członków rady, a wszyscy muszą być na to posiedzenie zaproszeni. Mamy tu do czynienia z ustawowym wymogiem kworum połowy członków rady i jest to wymóg bezwzględny, to znaczy, że umowa spółki może jedynie zaostrzyć to kryterium, ale nie może go złagodzić.

Co uczynić w przypadku, gdy nie jest możliwe lub jest to uciążliwe, aby wszyscy (lub co najmniej połowa) członków znalazła się w jednym miejscu i jednym czasie? Czy możliwe są inne rozwiązania, aby nie paraliżować działań rady? Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne rozwiązania, które jednak, aby mogły być zastosowane, muszą być wymienione w umowie spółki.

Tryby szczególne podejmowania uchwał

Umowa spółki może przewidywać trzy szczególne tryby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą:

A. Głosowanie przez członka rady nieobecnego na posiedzeniu, na piśmie, za pośrednictwem innego członka rady, który jest obecny na posiedzeniu.

B. Podejmowanie uchwał przez radę w trybie obiegowym, czyli na piśmie, bez odbywania posiedzenia.

C. Podejmowanie uchwał przez radę bez odbywania posiedzenia, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W każdym z tych trzech szczególnych trybów nie można dokonać wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

W jakich przypadkach można, a w jakich nie można stosować takich trybów podejmowania uchwał? Konieczne jest wskazanie w umowie spółki takiego trybu oraz powiadomienie wszystkich członków rady o treści projektu uchwały.

W przypadku głosowania za pośrednictwem innego członka rady (punkt A) podkreślić należy, że nie może być to nikt spoza grona członków rady, na przykład członek zarządu czy osoba trzecia, a samo upoważnienie musi być udzielone na piśmie. Inny członek zarządu jest jedynie posłańcem, a nie pełnomocnikiem. Ten sposób jest odstępstwem od osobistego charakteru głosowania i dotyczyć może tylko spraw, które były przewidziane w porządku obrad.

To oczywiste, skoro nieobecny członek musiał mieć możliwość uprzedniego zapoznania się z projektem uchwały, aby przekazać na piśmie swój głos „za” lub „przeciw” tej uchwale. Niezależnie od tego, nie można naruszyć przepisów o kworum, a więc wymogu obecności co najmniej połowy członków rady na posiedzeniu. Nie może być więc tak, że spośród pięciu członków rady, czterech przekaże na piśmie swoje głosy piątemu i nie będzie brało osobistego udziału w głosowaniu, gdyż naruszałoby to przepisy o kworum i żadna uchwała nie byłaby ważnie podjęta.

Może również dojść do głosowania bez potrzeby zwoływania samego posiedzenia (punkt B), co może mieć znaczenie w przypadku, gdy członkowie rady pochodzą z miejscowości znacznie od siebie oddalonych, albo z różnych krajów. W takim przypadku można posłużyć się głosowaniem w trybie pisemnym (tzw. kurenda). Głosowana jest wtedy konkretna uchwała o określonej treści i może się to odbyć w trybie obiegowym, kiedy to uchwałę do kolejnych członków rady dostarcza posłaniec, albo korespondencyjnie, gdy jest ona pomiędzy członkami przesyłana.

Jakie są plusy takiego rozwiązania? Po pierwsze - nie trzeba zwoływać posiedzenia, a po drugie - umożliwia to zastanowienie się członków rady nad skomplikowanym problemem, przedstawionym na poprzednim posiedzeniu. Minusem jest długi czas podejmowania samej uchwały.

Głosowanie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (punkt C) to ostatni z trzech trybów szczególnych. Środkami takimi są telefony, wideofony, środki służące do przesyłania głosu za pośrednictwem fal radiowych, ale również faks i poczta elektroniczna.

Różnica pomiędzy głosowaniem za pośrednictwem faksu czy poczty elektronicznej a głosowaniem obiegowym czy korespondencyjnym jest następująca: w drugim przypadku członkowie rady składają pod uchwałą własnoręczny podpis, a w pierwszym przypadku wyrażają jedynie swą wolę za pośrednictwem faksu czy e-maila, ale nie podpisują własnoręcznie.

Sankcje w przypadku wadliwości uchwał rady nadzorczej

Kodeks spółek handlowych nie zawiera żadnych regulacji dotyczących skutków wadliwości uchwał rady nadzorczej ani usuwania ich z obrotu. Zupełnie inaczej ustawodawca reguluje tę kwestię w odniesieniu do uchwał zgromadzenia wspólników, które są sprzeczne z umową spółki czy z ustawą, wobec których można wystąpić - odpowiednio - z powództwem o uchylenie uchwały, albo o stwierdzenie jej nieważności. Przepisów tych nie można jednak stosować nawet w drodze analogii do uchwał rady nadzorczej.

Co do skutków wadliwej uchwały rady nadzorczej, prezentowane są poglądy, że zależą one od charakteru uchybień. I tak uchybienia proceduralne, takie jak brak kworum, podjęcie uchwały przez osoby nieuprawnione czy zastosowanie któregoś ze wskazanych powyżej trzech trybów szczególnych podejmowania uchwał do wyboru przewodniczącego rady czy odwołania członka zarządu, powodować będą, że mamy do czynienia z uchwałą nieistniejącą (non existens). Natomiast podjęcie uchwały w sposób sprzeczny z prawem (np. niezawiadomienie wszystkich członków rady o treści projektu uchwały w głosowaniu w trybie obiegowym), skutkuje nieważnością uchwały. Taka uchwała jest podjęta, w odróżnieniu od nieistniejącej, z tym, że nieważnie. Jeśli zaś chodzi o możliwość wyeliminowania tych uchwał z obrotu, to jedynym akceptowanym w doktrynie sposobem jest wytoczenie powództwa o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego, który miał być zawiązany w drodze uchwały podjętej nieważnie lub nieistniejącej. Powództwo takie wytoczyć należy jednak przeciwko spółce, a nie radzie nadzorczej czy poszczególnym jej członkom. Podstawą prawną takiego powództwa jest art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. W związku z powyższym przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne wniesienie powództwa o uchylenie uchwały, stwierdzenie jej nieważności czy stwierdzenie jej nieistnienia, a więc rozwiązania, które - co do zasady - przyjmuje kodeks spółek handlowych dla eliminacji z obrotu uchwał zgromadzenia wspólników.

Igor Marek

prawnik, portaldlasekretarek.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.),

2. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r., Nr 43, poz. 296).

 

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: Sekretariat
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  NASCAR to amerykańskie F1? Trochę tak i trochę nie

  NASCAR - to hasło może niewiele mówić Europejczykom. Czy to tylko nudna jazda w kółko mocnym coupe? No właśnie nie.

  Nissan Townstar: lekki dostawczak i eko-napędy

  Nissan Townstar – według zapowiedzi firmy – ma zmienić zasady gry. To nowy, lekki dostawczak, który zaoferuje m.in. silniki benzynowe i elektryczne.

  Zaprzestanie spłaty kredytu frankowego

  Frankowicze, którzy spłacili już bankowi całą główną należność, mogą po konsultacji z prawnikiem rozważyć zaprzestanie dalszego płacenia rat - uważa Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

  Oznakowanie CE

  Oznakowanie CE to wymóg, który wiele wyrobów musi posiadać, zanim trafi do sprzedaży. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Rynek najmu (wrzesień/październik 2021 r.) - ceny, oferty, trendy

  Na rynku najmu ożywienie. Ofert mieszkań i pokoi na wynajem ubyło, a stawki pną się w górę i to już od kilku miesięcy. Jest to efekt odbudowy gospodarki, powrotu studentów na uczelnie oraz rosnących kosztów utrzymania mieszkań.

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jakich formalności trzeba dopełnić, gdy osoba mieszkająca za granicą odziedziczyła nieruchomość położoną w Polsce i chce ją sprzedać? Jakie dokumenty będą potrzebne do sprzedaży tej nieruchomości? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Zasady etykietowania żywności

  Sprzedawcy żywności i napojów, muszą podawać niezbędne informacje o produktach w swojej ofercie, aby konsument końcowy mógł podjąć świadomą decyzję o ich zakupie.

  Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami WEEE

  Produkcja, dystrybucja lub sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak komputery, lodówki, telefony komórkowe, na mocy unijnych i krajowych przepisów oznacza obowiązek producenta, aby sprzęt ten był właściwe utylizowany i przetwarzany.

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

  Kredyty hipoteczne z opcją "klucz za dług"

  Kredyty hipoteczne - "klucz za dług". Żaden bank nie wprowadził do swojej oferty kredytu hipotecznego z opcją "klucz za dług" – wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych to mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów. Po latach współpracy Komisji Europejskiej z branżą producentów urządzeń elektronicznych liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie. Celem nowych przepisów jest ustanowienie wspólnego rozwiązania technicznego w zakresie ładowania wszystkich urządzeń.

  Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Kilka dni na złożenie wniosku.

  Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Termin na złożenie wniosku mija 30 września.

  Jak zwiększyć wartość firmy

  Firma i marka istnieją dla klientów. To fakt. Inwestorzy stanowią także równie ważną grupę interesariuszy. I jednych, i drugich (a przede wszystkim ich kapitał) przyciągają marki silne, spójne w swej komunikacji i poważane na rynku. Jak zatem zwiększyć wartość firmy i marki, jeśli wciąż jesteśmy na etapie aspiracji do zostania liderem? Odpowiadamy.

  Idealny sprzedawca – 3 kroki do sukcesu

  Idealny sprzedawca jest pożądanym obiektem przez firmy sprzedażowe. Jego największą wartością są umiejętności oraz marka, którą buduje każdego dnia. W obecnych, trudnych czasach, kiedy sprzedaż głównie jest w sieci idealny sprzedawca musi stać się dobrym doradcą. Nie ważny jest produkt, który sprzedajesz. Ważne jest to, że to Ty jesteś sprzedawcą. Co buduje markę idealnego sprzedawcy? Jakie cechy powinien posiadać dobry handlowiec? Czy cena ma znaczenie w handlu?

  Nie budujemy rynku mieszkaniowego, dlatego mieszkania szybko drożeją

  Rynek mieszkaniowy. W sierpniu budowano prawie 252 tys. mieszkań, to najwyższy wynik w historii. Jednak nadal bardzo nam daleko do rozwiązania problemów mieszkaniowych bo nie korzystamy z rozwiązań, które sprawdziły się w wielu krajach.

  Bańka cenowa na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań nie spadną dopóki stopy procentowe nie wzrosną

  Ceny mieszkań. Według szacunków, w ciągu ostatnich 2 lat ceny mieszkań wzrosły w wybranych miastach o ok. 1/3 lub więcej. W stolicy od stycznia do lipca tego roku metr kwadratowy podrożał nawet o 1 tys. złotych. Eksperci prognozują, że część metropolii osiągnie do końca br. wynik ponad 20% większy w relacji rocznej. Mimo znacznych wzrostów, nabywców zachęcają tanie kredyty. Ale jeśli te ostatnie podrożeją, to może nastąpić ograniczenie wzrostu cen na rynku nieruchomości, a nawet chwilowy ich spadek.

  Renta dożywotnia - od czego zależy jej wysokość

  Renta dożywotnia. O hipotece odwróconej możemy mówić w dwóch ujęciach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy to inaczej renta dożywotnia oferowana w Polsce przede wszystkim przez fundusze hipoteczne. W tym wypadku, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości, senior otrzymuje świadczenia pieniężne aż do swojej śmierci i może dożywotnio zamieszkiwać swoje lokum. Model kredytowy hipoteki odwróconej niestety nie istnieje w Polsce w praktyce. To usługa, którą mogłyby oferować banki na mocy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale dotychczas żaden nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Od czego zależy wysokość świadczeń w przypadku renty dożywotniej?

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.