Kategorie

Jak należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej

Jerzy Rybka
inforCMS
Jak powinniśmy przeprowadzić likwidację spółki jawnej? Środki trwałe będą przeniesione do firm jednoosobowych prowadzonych na własny rachunek przez wspólników spółki jawnej. Czy przeniesienia należy dokonać na podstawie sprzedaży i wystawić fakturę VAT?

RADA

Podczas likwidacji spółki osobowej należy przeprowadzić tzw. remanent likwidacyjny w formie spisu z natury niezbytych towarów. Spis z natury jest dokumentem stanowiącym podstawę do naliczenia podatku należnego, który podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Podstawą opodatkowania będzie wartość spisanych towarów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Dla celów bilansowych należy zamknąć księgi rachunkowe i dokonać odpowiedniej wyceny na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji.

UZASADNIENIE

Proces likwidacji spółki handlowej obejmuje przeprowadzenie spisu z natury dla celów VAT oraz likwidację dla celów bilansowych.

Proces likwidacyjny dla celów VAT

Towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej według ustawy o VAT co do zasady podlegają opodatkowaniu. Spółka jawna należy do spółek handlowych niemających osobowości prawnej, dlatego jeżeli na dzień likwidacji będzie posiadała na stanie towary, to musi naliczyć od ich wartości VAT. Podatnicy VAT są obowiązani:

• sporządzić spis z natury w terminie 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz

zawiadomić o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu.

Reklama

Należy podkreślić, że pojęcie towarów w ustawie o VAT jest szersze niż w prawie bilansowym. Przez towary ustawa o VAT rozumie: rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z przytoczonej definicji należy wywnioskować, że w podstawie opodatkowania trzeba uwzględnić nie tylko aktywa nabyte w celu odsprzedaży, ale także aktywa, które w księgach były wykazane jako trwałe, np. w postaci środków trwałych, nabyte w celu używania na potrzeby jednostki. Natomiast uregulowania całego przepisu stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Niezależnie od faktu, czy podatnik rozliczy podatek naliczony od zakupu, czy nie, w przypadku posiadania takiego prawa należy rozliczyć podatek należny. Kluczowe znaczenie ma tutaj fakt posiadania prawa do odliczenia, a nie faktyczny zamiar podatnika.

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki. Także na ten dzień podatnik jest obowiązany sporządzić spis z natury towarów. Informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego trzeba załączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki.

Kiedy i w jaki sposób zlikwidować spółkę jawną

Reklama

Wartość towarów objętych spisem ustala się zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Według tego przepisu podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, bez uwzględniania podatku, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy (spisu) tych towarów. Przy określaniu podstawy opodatkowania panują takie same zasady jak w przypadku nieodpłatnych wydań towarów (np. w celu darowizny). Rozwiązanie to jest bardzo niekorzystne dla podatników. Często bowiem w spisie znajdują się towary, które utraciły częściowo swoje właściwości (przez co ich wartość spadła), albo np. środki trwałe używane przez podatnika wiele lat (częściowo lub w całości zamortyzowane), których wartość rynkowa podczas sporządzania spisu jest bardzo niska.

W takiej sytuacji ustawa o VAT nie wskazuje obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej. Wystarczającym dokumentem jest spis z natury. Wyliczoną kwotę podatku należy umieścić w pozycji nr 40 deklaracji VAT-7.

Dzień rozwiązania spółki

Dniem rozwiązania spółki w rozumieniu art. 84 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest dzień jej wykreślenia z rejestru sądowego.

 

Proces likwidacji dla celów bilansowych

Proces likwidacji niesie ze sobą również odpowiednie czynności bilansowe. Na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji należy zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe. Do jego sporządzenia jednostka ma obowiązek zastosować art. 29 ustawy o rachunkowości, zawierający odmienne zasady wyceny. Wycena aktywów jednostki powinna następować po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Kwoty odpisów aktualizujących aktywa oraz wartość utworzonej rezerwy powinny zostać odniesione w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny.

Ponadto składniki kapitału własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał podstawowy.

W księgach rachunkowych jednostki mogą istnieć salda na pozostałych kapitałach jednostki, np. rezerwowym, zapasowym, które także trzeba przenieść, jednak w przypadku spółek osobowych jest to zjawisko rzadkie. Bardziej prawdopodobne mogą być zapisy wynikające z niepokrytej straty z lat ubiegłych lub wypłat z zysków w ciągu roku. Salda tych kont także podlegają połączeniu z kapitałem podstawowym.

UWAGA

Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółki jawnej, działających w okresie późniejszym na własny rachunek, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania spółki. Dotyczy to oczywiście tylko towarów, od których rozliczono podatek poprzez spis z natury.

Przykład

Spółka jawna podjęła decyzję o postawieniu jednostki w stan likwidacji na dzień 9 czerwca 2009 r. W związku z tym wyceny według ceny sprzedaży netto należy dokonać na 8 czerwca 2009 r. i na ten dzień trzeba też zamknąć księgi rachunkowe. Na dzień 9 czerwca 2009 r. należy połączyć wszystkie kapitały w jeden kapitał podstawowy.

Ewidencja księgowa

1. Rezerwa na przewidywane koszty związane z likwidacją jednostki, koszty obsługi prawnej:

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 10 000

Ma „Rezerwy - na koszty związane z likwidacją spółki” 10 000

2. Zapłata z tytułu wynagrodzenia z tytułu obsługi prawnej:

Wn „Rezerwy - na koszty związane z likwidacją spółki” 10 000

Ma „Rachunek bankowy” 10 000

3. Odpis aktualizujący wartość należności, których ściągalność jest wątpliwa:

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 50 000

Ma „Odpisy aktualizujące należności” 50 000

4. Przeksięgowanie wartości kapitałów własnych na kapitał podstawowy:

Wn „Kapitał podstawowy” 60 000

Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 60 000

Księgi rachunkowe należy zamknąć również na dzień zakończenia likwidacji, trzeba też sporządzić sprawozdanie finansowe.

• art. 29, art. 36 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649

• art. 14, art. 29 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

Jerzy Rybka

główny księgowy sp. z o.o., licencja MF

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Check engine: LPG winne pojawienia się kontrolki?

  Check engine: LPG może powodować świecenie się błędu? W niektórych przypadkach tak. To jednak nie wina instalacji, a na ogół gazownika lub usterki.

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

  Cennik Lexusa NX startuje od 200 tys. zł

  Cennik Lexusa NX został przygotowany dla polskiego rynku. Za bazową wersję hybrydową trzeba zapłacić co najmniej 200 tys. zł.

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.