REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy kasę fiskalną należy wykazać w remanencie likwidacyjnym i opodatkować VAT

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podatnik kupił kasę fiskalną w 1997 r. Skorzystał z przysługującej mu ulgi z tytułu nabycia kasy oraz z prawa odliczenia podatku naliczonego przy jej zakupie. W grudniu 2007 r. zakończył działalność. Podatnicy, którzy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania dokonali likwidacji działalności, mają obowiązek zwrotu odliczonej ulgi. Podatnik używał kasy powyżej 3 lat, ulgi więc nie zwraca. Moje pytanie: czy ma obowiązek opodatkowania kasy w remanencie likwidacyjnym i zwrotu podatku naliczonego, mimo że użytkował kasę ponad 3 lata?

RADA

REKLAMA

Tak, jeżeli kasa znajduje się u podatnika na dzień zakończenia działalności, powinna być uwzględniona w spisie z natury i opodatkowana VAT w związku z likwidacją działalności. Aby tego uniknąć, należało przed zakończeniem działalności zlikwidować lub odsprzedać kasę.

UZASADNIENIE

Czytelnik słusznie stwierdził, że w opisanej sytuacji nie jest obowiązany do zwrotu ulgi.

1. Kiedy należy zwrócić ulgę

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przypadki, w których podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, określa art. 111 ust. 6 ustawy oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego w sprawie kas fiskalnych. Zgodnie z wymienionymi przepisami podatnik ma obowiązek dokonania zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

• zaprzestanie jej używania,

• nie dokonuje w obowiązującym terminie (co 12 miesięcy) zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,

• zaprzestanie działalności,

• nastąpi otwarcie likwidacji,

• zostanie ogłoszona upadłość,

• nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

• nastąpi dokonanie odliczenia z naruszeniem warunków związanych z tym odliczeniem.

Wymienione przepisy wskazują zarówno na okoliczności, które warunkują zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, jak i okres, w którym należy go dokonać. W związku z tym, że kasa fiskalna była użytkowana w okresie dłuższym niż 3 lata (a dokładniej przez ponad 10 lat), na podatniku nie spoczywa obowiązek dokonania zwrotu ulgi.

2. Czy kasę fiskalną należy ująć w remanencie likwidacyjnym

Z pytania wynika, że podatnik w związku z zakończeniem działalności jest obowiązany do zapłaty VAT od remanentu likwidacyjnego.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o VAT takiemu opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

• rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,

• zaprzestania przez podatnika VAT, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Opodatkowaniu podlegają wyłącznie te towary, w stosunku do których podatnikowi przy ich nabyciu lub wytworzeniu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Kasa rejestrująca jest towarem, który po nabyciu nie był przedmiotem dostawy, a który na dzień zakończenia działalności stanowi składnik majątku podatnika.

Jeżeli kasa rejestrująca pozostaje na stanie majątkowym w dniu likwidacji działalności gospodarczej, to podatnik powinien objąć ją spisem z natury i opodatkować VAT. Nie jest przy tym istotne, że jedną z przesłanek opodatkowania towarów ujętych w remanencie jest ich zbywalność. Towary, przy których nabyciu podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego, a które na dzień zaprzestania działalności stanowią składnik majątku, można potem sprzedać. Kasa rejestrująca, ze względu na swój charakter, jest specyficznym towarem i trudno ją uznać za zbywalną, tym bardziej że rynek używanych kas fiskalnych zasadniczo nie funkcjonuje. Mimo to, w świetle obowiązujących przepisów, należy opodatkować VAT ten składnik majątku w związku z zakończeniem działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdza również praktyka organów podatkowych.

Przykładowo, Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu w postanowieniu z 26 stycznia 2007 r., nr PP/443-10/07/TE, podkreślił, że:

REKLAMA

(...) żadne przepisy nie zabraniają sprzedaży kasy rejestrującej. Oczywiście brak jest możliwości ufiskalnienia używanej kasy rejestrującej przez innego podatnika. Jednak brak zapotrzebowania na elementy kasy rejestrującej, bądź samej kasy rejestrującej, nie może skutkować brakiem odprowadzenia podatku należnego od kasy rejestrującej pozostającej na stanie majątkowym w dniu likwidacji działalności gospodarczej zgodnie z ww. art. 14 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Warto zauważyć, że przepis dotyczący rozliczenia VAT w związku z likwidacją działalności nie nakłada obowiązku skorygowania podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu towarów objętych remanentem.

3. W jaki sposób wycenić kasę w remanencie

REKLAMA

Z pytania wynika, że Czytelnik zakończył działalność w grudniu 2007 r. Według art. 29 ust. 10 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007 r. podstawą opodatkowania towarów objętych remanentem likwidacyjnym jest cena ich nabycia. Od 1 stycznia 2008 r. jest to cena nabycia określona na dzień dostawy towaru, czyli w przypadku remanentu likwidacyjnego na dzień zaprzestania działalności. Ponieważ cena nabycia jest wartością „historyczną”, należy uznać, że na dzień zaprzestania działalności nie można jej określić w innej wysokości niż ustalona w dniu zakupu. Natomiast z uzasadnienia zmiany tego przepisu wynika, że ustawodawca zmierzał do uwzględnienia w podstawie opodatkowania zmiany wartości opodatkowanego towaru, np. ze względu na stopień zużycia, brak istotnej wartości ekonomicznej itp.

Należy zauważyć, że mimo zmiany treści przepisu art. 29 ust. 10 ustawy o VAT od 1 stycznia 2008 r., nadal przepis ten odwołuje się do ceny nabycia. Są zatem poważne wątpliwości, czy faktycznie można ją określić w kwocie niższej niż wynikająca z faktury zakupu. Temat ten jest, jak dotąd, pomijany w interpretacjach podatkowych. Trudno zatem ustalić, jaka będzie praktyka stosowania tego przepisu przez organy podatkowe. Pierwsza interpretacja wydana na ten temat jest korzystna dla podatników. Według organu podatkowego należy brać pod uwagę obecną cenę rynkową, a nie cenę zakupu (więcej na ten temat patrz str. 13).

W konsekwencji należy uznać, że przed 1 stycznia 2008 r. oraz obecnie podstawą opodatkowania VAT będzie cena nabycia netto towaru (w tym przypadku kasy) objętego remanentem likwidacyjnym. Podatnikom, którzy planują zakończenie działalności i zamierzają obniżyć podstawę opodatkowania na podstawie obecnego brzmienia art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, doradzamy wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

4. Kiedy płacić VAT od remanentu

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym spis powinien zostać sporządzony, nie później jednak niż 14. dnia, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Najpierw w terminie 14 dni od dnia zaprzestania działalności podatnik ma obowiązek sporządzić spis z natury. Obowiązek podatkowy powstanie w dniu, w którym spis powinien być sporządzony, czyli najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zaprzestania działalności. Jeżeli podatnik sporządzi spis w terminie, obowiązek podatkowy powstanie w dniu sporządzenia spisu z natury.

PRZYKŁAD

Podatnik zakończył działalność 5 grudnia. 10 grudnia sporządził spis z natury. Obowiązek podatkowy powstaje 10 grudnia (nie upłynął bowiem termin 14 dni od dnia zakończenia działalności). Podatek należny od remanentu likwidacyjnego powinien wykazać w deklaracji za grudzień i odprowadzić do 25 stycznia.

Jeżeli podatnik sporządzi spis po upływie 14 dni od dnia zakończenia działalności, obowiązek podatkowy powstanie 14. dnia od dnia zakończenia działalności.

PRZYKŁAD

Podatnik zakończył działalność 5 grudnia. 1 stycznia następnego roku sporządził spis z natury. Obowiązek podatkowy powstał 19 grudnia (w tym dniu przypada bowiem czternasty dzień od dnia zakończenia działalności). Podatnik powinien wykazać podatek należny od remanentu likwidacyjnego w deklaracji za grudzień i odprowadzić go do 25 stycznia.

5. Dlaczego korzystniej jest sprzedać lub zlikwidować kasę rejestrującą przed zakończeniem działalności

Opodatkowanie kasy fiskalnej, eksploatowanej przez podatnika przez ponad 10 lat, od wartości, jaką miała ona w momencie nabycia, jest mało wymierne. Dlatego, aby nie wykazywać kasy fiskalnej w remanencie likwidacyjnym, podatnik może przed dniem likwidacji działalności gospodarczej dokonać sprzedaży kasy bądź jej likwidacji.

Kasa rejestrująca, która zostanie zlikwidowana przed dniem zakończenia przez podatnika działalności gospodarczej, nie podlega spisowi z natury.

Potwierdza to postanowienie Urzędu Skarbowego w Krotoszynie z 29 maja 2006 r., nr NP/443-12/06/RS, będące odpowiedzią na pytania podatnika: „Czy w przypadku przechowywania pamięci fiskalnej wymontowanej z kasy będę musiał ją uwzględnić w remanencie likwidacyjnym, a jeżeli tak, to w jakiej wartości? Czy pozostałe elementy kasy, np. obudowę, można zniszczyć?”. W postanowieniu czytamy, że w takim przypadku:

(...) należy uznać, iż kasa rejestrująca stanowiąca środek trwały, której likwidacji dokonano w związku z jej zużyciem przed dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega spisowi z natury, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sprawy związane z likwidacją pozostałych elementów kasy, w tym obudowy, nie zostały uregulowane w obecnie obowiązujących przepisach. W związku z tym mogą one być fizycznie zniszczone przez właściciela bez zgody i udziału pracownika urzędu skarbowego oraz w sposób odpowiadający właścicielowi kasy.

Z kolei możliwość odsprzedaży kasy lub jej likwidacji (poprzez złomowanie) potwierdza m.in. interpretacja udzielona przez Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w postanowieniu nr PP/443-61/05/MG z 5 stycznia 2006 r. Organ podatkowy na pytanie podatnika, czy zlikwidowaną kasę fiskalną można sprzedać innemu podmiotowi gospodarczemu, względnie złomować w przypadku braku nabywcy, udzielił odpowiedzi zgodnej ze stanowiskiem podatnika. Potwierdził tym samym, że:

(...) z obowiązujących przepisów nie wynika zakaz sprzedaży pozostałych elementów kasy fiskalnej (poza pamięcią fiskalną) w przypadku zaprzestania ewidencji obrotu przy jej zastosowaniu, pod warunkiem wcześniejszego dokonania czynności, o których mowa powyżej. W przypadku braku nabywcy mogą one zostać zlikwidowane poprzez złomowanie.

6. W jaki sposób zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym

Likwidacja kasy fiskalnej, podobnie jak jej sprzedaż, wiąże się z zakończeniem jej pracy w trybie fiskalnym. W takich przypadkach podatnik ma obowiązek odczytania zawartości pamięci fiskalnej potwierdzonej następnie protokołem. Czynności te wymagają udziału: podatnika, serwisanta i urzędnika skarbowego. W związku z likwidacją kasy należy:

• złożyć w urzędzie skarbowym (lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu) pisemne zawiadomienie o zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym i wnieść o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej,

• umówić się z urzędnikiem urzędu skarbowego oraz z serwisantem (miejsce, data, godzina) na spotkanie w celu dokonania określonych czynności,

• podczas spotkania:

• dokonać oględzin kasy,

• dokonać oględzin plomb,

• wydrukować łączny raport okresowy,

• sporządzić na tę okoliczność protokół według ustalonego wzoru (zob. str. 47),

• wydać serwisantowi moduł fiskalny kasy fiskalnej.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej może być dokonany w miejscu prowadzenia ewidencji lub w siedzibie urzędu skarbowego. Wyboru pomiędzy tymi dwoma możliwościami należy dokonać w porozumieniu z urzędem skarbowym.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

7. Czy można sprzedać kasę fiskalną

Kasa fiskalna jest urządzeniem o szczególnym przeznaczeniu, tzn. posiada numer unikatowy, który nie może być przypisany innym urządzeniom. Ze względu na specyfikę rynek używanych kas fiskalnych praktycznie nie istnieje. Po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej i wymianie modułu nieufiskalniona kasa nie posiada już przymiotu kasy rejestrującej, w związku z czym może być wykorzystywana poza systemem rejestracji obrotu wymaganego przepisami ustawy o VAT. Może być wykorzystywana np. do celów szkoleniowych. Odkupieniem tego urządzenia może być zainteresowany także producent.

Zdarza się, że kasę zabiera serwisant uczestniczący w zakończeniu pracy w trybie fiskalnym w zamian za usługę sporządzenia protokołu zakończenia pracy w trybie fiskalnym. Wówczas obie strony powinny sobie wystawić fakturę: serwisant za usługę, podatnik za kasę po cenie równej wartości usługi serwisanta (umowa barterowa, dla której podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku).

• art. 14, art. 29 ust. 3 i 10, art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 826

• § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - Dz.U. Nr 108, poz. 948; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 85, poz. 798

• § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. Nr 113, poz. 720

Aneta Szwęch

ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Hipermarkety tańsze niż dyskonty? Gdzie bardziej opłaca się robić zakupy?

  W sklepach ceny wciąż rosną, ale w niektórych trochę wolniej. Gdzie teraz opłaca się robić zakupy? Co lepiej kupić w dyskoncie a co w supermarkecie? Czy w najbliższym czasie można spodziewać się, że we wszystkich sklepach wzrost rdr. będzie jednocyfrowy? 

  Pożary paneli fotowoltaicznych. Jak zminimalizować ryzyko?

  Jak każdy inny rodzaj instalacji, fotowoltaika jest narażona na usterki i awarie: przegrzanie, uszkodzenia, przepięcia, a w skrajnych przypadkach nawet na pożary. Chociaż do zaprószenia ognia dochodzi bardzo rzadko, zawsze trzeba pamiętać o środkach ostrożności. Jak zminimalizować ryzyko awarii?

  Ze sztuczną inteligencją logistyka nie będzie już taka sama

  Sztuczna inteligencja w logistyce to przyszłość. W łańcuch dostaw z użyciem AI chce zainwestować już ponad 60% firm. Co może ułatwić ta technologia? 

  Nowy trend - zmiana okularów co sezon?

  Okulary jako element stylizacji i w dodatku regularnie wymieniany zgodnie z trendami już nikogo nie dziwi. Przychody na rynku okularów są coraz wyższe i będą się jeszcze zwiększać. Nie tylko ze względu na starzejące się społeczeństwo. 

  REKLAMA

  Bezpieczeństwo w leśnictwie. Apel przedsiębiorców o interwencję państwa

  W obliczu rosnącej liczby tragicznych wypadków w leśnictwie, przedsiębiorcy leśni wzywają do pilnej reakcji ze strony państwa. Postulują o zwiększenie nadzoru nad Lasami Państwowymi, odpolitycznienie kadr oraz opracowanie strategii dla sektora leśno-drzewnego. Ale czy ich głos zostanie wysłuchany?

  Pieniądze dla rolników uprawiających kukurydzę. Do 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków. Do kiedy wnioski?

  Do 6 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producenta rolnego, który w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę - poinformowała Agencja.

  Czy Technologia Internetu Rzeczy zrewolucjonizuje sektor farmaceutyczny?

  Łańcuch dostaw w sektorze farmaceutycznym to duże wyzwanie - bezpieczeństwo i jakość produktu jest obwarowana licznymi uregulowaniami i przepisami. Systemy i urządzenia oparte o technologię Internetu Rzeczy – IoT (z ang. Internet of Things) wydają się logicznym rozwiązaniem. 

  Startupy to nie korporacje. Jak przyciągnąć właściwe startupy i nie stracić pieniędzy?

  Czy granty są niezbędne, aby przyciągnąć najlepsze startupy do Polski? Niekoniecznie! Czy tylko startupy oparte na unikalnej technologii mają szansę na sukces? Także nie! Startupy trzeba najpierw zrozumieć.  

  REKLAMA

  Przedsiębiorcy powoli wychodzą na prostą? Częściej niż rok temu odwieszają firmy

  Jak wygląda obecnie sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych? Ile wniosków o otwarcie działalności wpłynęło w pierwszym półroczu? Ile odnotowano zawieszeń, wznowień i wniosków dotyczących zamknięcia? Jak to wyglądało w poszczególnych województwach? 

  Petsitting, czyli nowoczesna opieka nad zwierzętami. Na czym polega ta usługa?

  W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia jest coraz szybsze, a nasze obowiązki często wymagają od nas wyjazdów czy dłuższej nieobecności w domu, pojawia się pytanie: co zrobić z naszym pupilem? Dla wielu z nas zwierzęta są członkami rodziny, dlatego chcemy zapewnić im najlepszą opiekę. Odpowiedzią na te potrzeby jest coraz bardziej popularny petsitting. Ale co to dokładnie jest za usługa i dlaczego warto z niego skorzystać?

  REKLAMA