Kategorie

Czy kasę fiskalną należy wykazać w remanencie likwidacyjnym i opodatkować VAT

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS
Podatnik kupił kasę fiskalną w 1997 r. Skorzystał z przysługującej mu ulgi z tytułu nabycia kasy oraz z prawa odliczenia podatku naliczonego przy jej zakupie. W grudniu 2007 r. zakończył działalność. Podatnicy, którzy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania dokonali likwidacji działalności, mają obowiązek zwrotu odliczonej ulgi. Podatnik używał kasy powyżej 3 lat, ulgi więc nie zwraca. Moje pytanie: czy ma obowiązek opodatkowania kasy w remanencie likwidacyjnym i zwrotu podatku naliczonego, mimo że użytkował kasę ponad 3 lata?

RADA

Tak, jeżeli kasa znajduje się u podatnika na dzień zakończenia działalności, powinna być uwzględniona w spisie z natury i opodatkowana VAT w związku z likwidacją działalności. Aby tego uniknąć, należało przed zakończeniem działalności zlikwidować lub odsprzedać kasę.

UZASADNIENIE

Czytelnik słusznie stwierdził, że w opisanej sytuacji nie jest obowiązany do zwrotu ulgi.

1. Kiedy należy zwrócić ulgę

Przypadki, w których podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, określa art. 111 ust. 6 ustawy oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego w sprawie kas fiskalnych. Zgodnie z wymienionymi przepisami podatnik ma obowiązek dokonania zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

• zaprzestanie jej używania,

• nie dokonuje w obowiązującym terminie (co 12 miesięcy) zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,

• zaprzestanie działalności,

• nastąpi otwarcie likwidacji,

• zostanie ogłoszona upadłość,

• nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

• nastąpi dokonanie odliczenia z naruszeniem warunków związanych z tym odliczeniem.

Wymienione przepisy wskazują zarówno na okoliczności, które warunkują zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, jak i okres, w którym należy go dokonać. W związku z tym, że kasa fiskalna była użytkowana w okresie dłuższym niż 3 lata (a dokładniej przez ponad 10 lat), na podatniku nie spoczywa obowiązek dokonania zwrotu ulgi.

2. Czy kasę fiskalną należy ująć w remanencie likwidacyjnym

Z pytania wynika, że podatnik w związku z zakończeniem działalności jest obowiązany do zapłaty VAT od remanentu likwidacyjnego.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o VAT takiemu opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

• rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,

• zaprzestania przez podatnika VAT, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Opodatkowaniu podlegają wyłącznie te towary, w stosunku do których podatnikowi przy ich nabyciu lub wytworzeniu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Kasa rejestrująca jest towarem, który po nabyciu nie był przedmiotem dostawy, a który na dzień zakończenia działalności stanowi składnik majątku podatnika.

Jeżeli kasa rejestrująca pozostaje na stanie majątkowym w dniu likwidacji działalności gospodarczej, to podatnik powinien objąć ją spisem z natury i opodatkować VAT. Nie jest przy tym istotne, że jedną z przesłanek opodatkowania towarów ujętych w remanencie jest ich zbywalność. Towary, przy których nabyciu podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego, a które na dzień zaprzestania działalności stanowią składnik majątku, można potem sprzedać. Kasa rejestrująca, ze względu na swój charakter, jest specyficznym towarem i trudno ją uznać za zbywalną, tym bardziej że rynek używanych kas fiskalnych zasadniczo nie funkcjonuje. Mimo to, w świetle obowiązujących przepisów, należy opodatkować VAT ten składnik majątku w związku z zakończeniem działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdza również praktyka organów podatkowych.

Przykładowo, Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu w postanowieniu z 26 stycznia 2007 r., nr PP/443-10/07/TE, podkreślił, że:

Reklama

(...) żadne przepisy nie zabraniają sprzedaży kasy rejestrującej. Oczywiście brak jest możliwości ufiskalnienia używanej kasy rejestrującej przez innego podatnika. Jednak brak zapotrzebowania na elementy kasy rejestrującej, bądź samej kasy rejestrującej, nie może skutkować brakiem odprowadzenia podatku należnego od kasy rejestrującej pozostającej na stanie majątkowym w dniu likwidacji działalności gospodarczej zgodnie z ww. art. 14 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Warto zauważyć, że przepis dotyczący rozliczenia VAT w związku z likwidacją działalności nie nakłada obowiązku skorygowania podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu towarów objętych remanentem.

3. W jaki sposób wycenić kasę w remanencie

Reklama

Z pytania wynika, że Czytelnik zakończył działalność w grudniu 2007 r. Według art. 29 ust. 10 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007 r. podstawą opodatkowania towarów objętych remanentem likwidacyjnym jest cena ich nabycia. Od 1 stycznia 2008 r. jest to cena nabycia określona na dzień dostawy towaru, czyli w przypadku remanentu likwidacyjnego na dzień zaprzestania działalności. Ponieważ cena nabycia jest wartością „historyczną”, należy uznać, że na dzień zaprzestania działalności nie można jej określić w innej wysokości niż ustalona w dniu zakupu. Natomiast z uzasadnienia zmiany tego przepisu wynika, że ustawodawca zmierzał do uwzględnienia w podstawie opodatkowania zmiany wartości opodatkowanego towaru, np. ze względu na stopień zużycia, brak istotnej wartości ekonomicznej itp.

Należy zauważyć, że mimo zmiany treści przepisu art. 29 ust. 10 ustawy o VAT od 1 stycznia 2008 r., nadal przepis ten odwołuje się do ceny nabycia. Są zatem poważne wątpliwości, czy faktycznie można ją określić w kwocie niższej niż wynikająca z faktury zakupu. Temat ten jest, jak dotąd, pomijany w interpretacjach podatkowych. Trudno zatem ustalić, jaka będzie praktyka stosowania tego przepisu przez organy podatkowe. Pierwsza interpretacja wydana na ten temat jest korzystna dla podatników. Według organu podatkowego należy brać pod uwagę obecną cenę rynkową, a nie cenę zakupu (więcej na ten temat patrz str. 13).

W konsekwencji należy uznać, że przed 1 stycznia 2008 r. oraz obecnie podstawą opodatkowania VAT będzie cena nabycia netto towaru (w tym przypadku kasy) objętego remanentem likwidacyjnym. Podatnikom, którzy planują zakończenie działalności i zamierzają obniżyć podstawę opodatkowania na podstawie obecnego brzmienia art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, doradzamy wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

4. Kiedy płacić VAT od remanentu

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym spis powinien zostać sporządzony, nie później jednak niż 14. dnia, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Najpierw w terminie 14 dni od dnia zaprzestania działalności podatnik ma obowiązek sporządzić spis z natury. Obowiązek podatkowy powstanie w dniu, w którym spis powinien być sporządzony, czyli najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zaprzestania działalności. Jeżeli podatnik sporządzi spis w terminie, obowiązek podatkowy powstanie w dniu sporządzenia spisu z natury.

PRZYKŁAD

Podatnik zakończył działalność 5 grudnia. 10 grudnia sporządził spis z natury. Obowiązek podatkowy powstaje 10 grudnia (nie upłynął bowiem termin 14 dni od dnia zakończenia działalności). Podatek należny od remanentu likwidacyjnego powinien wykazać w deklaracji za grudzień i odprowadzić do 25 stycznia.

Jeżeli podatnik sporządzi spis po upływie 14 dni od dnia zakończenia działalności, obowiązek podatkowy powstanie 14. dnia od dnia zakończenia działalności.

PRZYKŁAD

Podatnik zakończył działalność 5 grudnia. 1 stycznia następnego roku sporządził spis z natury. Obowiązek podatkowy powstał 19 grudnia (w tym dniu przypada bowiem czternasty dzień od dnia zakończenia działalności). Podatnik powinien wykazać podatek należny od remanentu likwidacyjnego w deklaracji za grudzień i odprowadzić go do 25 stycznia.

5. Dlaczego korzystniej jest sprzedać lub zlikwidować kasę rejestrującą przed zakończeniem działalności

Opodatkowanie kasy fiskalnej, eksploatowanej przez podatnika przez ponad 10 lat, od wartości, jaką miała ona w momencie nabycia, jest mało wymierne. Dlatego, aby nie wykazywać kasy fiskalnej w remanencie likwidacyjnym, podatnik może przed dniem likwidacji działalności gospodarczej dokonać sprzedaży kasy bądź jej likwidacji.

Kasa rejestrująca, która zostanie zlikwidowana przed dniem zakończenia przez podatnika działalności gospodarczej, nie podlega spisowi z natury.

Potwierdza to postanowienie Urzędu Skarbowego w Krotoszynie z 29 maja 2006 r., nr NP/443-12/06/RS, będące odpowiedzią na pytania podatnika: „Czy w przypadku przechowywania pamięci fiskalnej wymontowanej z kasy będę musiał ją uwzględnić w remanencie likwidacyjnym, a jeżeli tak, to w jakiej wartości? Czy pozostałe elementy kasy, np. obudowę, można zniszczyć?”. W postanowieniu czytamy, że w takim przypadku:

(...) należy uznać, iż kasa rejestrująca stanowiąca środek trwały, której likwidacji dokonano w związku z jej zużyciem przed dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega spisowi z natury, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sprawy związane z likwidacją pozostałych elementów kasy, w tym obudowy, nie zostały uregulowane w obecnie obowiązujących przepisach. W związku z tym mogą one być fizycznie zniszczone przez właściciela bez zgody i udziału pracownika urzędu skarbowego oraz w sposób odpowiadający właścicielowi kasy.

Z kolei możliwość odsprzedaży kasy lub jej likwidacji (poprzez złomowanie) potwierdza m.in. interpretacja udzielona przez Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w postanowieniu nr PP/443-61/05/MG z 5 stycznia 2006 r. Organ podatkowy na pytanie podatnika, czy zlikwidowaną kasę fiskalną można sprzedać innemu podmiotowi gospodarczemu, względnie złomować w przypadku braku nabywcy, udzielił odpowiedzi zgodnej ze stanowiskiem podatnika. Potwierdził tym samym, że:

(...) z obowiązujących przepisów nie wynika zakaz sprzedaży pozostałych elementów kasy fiskalnej (poza pamięcią fiskalną) w przypadku zaprzestania ewidencji obrotu przy jej zastosowaniu, pod warunkiem wcześniejszego dokonania czynności, o których mowa powyżej. W przypadku braku nabywcy mogą one zostać zlikwidowane poprzez złomowanie.

6. W jaki sposób zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym

Likwidacja kasy fiskalnej, podobnie jak jej sprzedaż, wiąże się z zakończeniem jej pracy w trybie fiskalnym. W takich przypadkach podatnik ma obowiązek odczytania zawartości pamięci fiskalnej potwierdzonej następnie protokołem. Czynności te wymagają udziału: podatnika, serwisanta i urzędnika skarbowego. W związku z likwidacją kasy należy:

• złożyć w urzędzie skarbowym (lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu) pisemne zawiadomienie o zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym i wnieść o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej,

• umówić się z urzędnikiem urzędu skarbowego oraz z serwisantem (miejsce, data, godzina) na spotkanie w celu dokonania określonych czynności,

• podczas spotkania:

• dokonać oględzin kasy,

• dokonać oględzin plomb,

• wydrukować łączny raport okresowy,

• sporządzić na tę okoliczność protokół według ustalonego wzoru (zob. str. 47),

• wydać serwisantowi moduł fiskalny kasy fiskalnej.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej może być dokonany w miejscu prowadzenia ewidencji lub w siedzibie urzędu skarbowego. Wyboru pomiędzy tymi dwoma możliwościami należy dokonać w porozumieniu z urzędem skarbowym.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

7. Czy można sprzedać kasę fiskalną

Kasa fiskalna jest urządzeniem o szczególnym przeznaczeniu, tzn. posiada numer unikatowy, który nie może być przypisany innym urządzeniom. Ze względu na specyfikę rynek używanych kas fiskalnych praktycznie nie istnieje. Po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej i wymianie modułu nieufiskalniona kasa nie posiada już przymiotu kasy rejestrującej, w związku z czym może być wykorzystywana poza systemem rejestracji obrotu wymaganego przepisami ustawy o VAT. Może być wykorzystywana np. do celów szkoleniowych. Odkupieniem tego urządzenia może być zainteresowany także producent.

Zdarza się, że kasę zabiera serwisant uczestniczący w zakończeniu pracy w trybie fiskalnym w zamian za usługę sporządzenia protokołu zakończenia pracy w trybie fiskalnym. Wówczas obie strony powinny sobie wystawić fakturę: serwisant za usługę, podatnik za kasę po cenie równej wartości usługi serwisanta (umowa barterowa, dla której podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku).

• art. 14, art. 29 ust. 3 i 10, art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 826

• § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - Dz.U. Nr 108, poz. 948; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 85, poz. 798

• § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. Nr 113, poz. 720

Aneta Szwęch

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to oznacza?

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co oznacza taki komunikat pojawiający się w systemie info-car.pl? Kandydat na kierowcę nie ma się co martwić.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - zmiana rozporządzenia

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Mitsubishi L200 po tuningu. Po fabrycznym tuningu!

  Mitsubishi L200 świetnie radzi sobie w terenie. Ma jednak pewną słabość. 150 koni to niezbyt dużo. Na szczęście Japończycy mogą coś na to poradzić.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Inflacja - maj 2021 r.

  Inflacja - maj 2021 r. - ile wyniosła? GUS zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Inflacja w maju okazała się niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.