Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienie z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

Zwolnienie z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych /Fot. Shutterstock
Zwolnienie z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych /Fot. Shutterstock
Regułą jest, że przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Niektórzy jednak są z tego obowiązku zwolnieni.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca składki wyłącznie za siebie i/lub za osoby współpracujące, jest zwolniona z comiesięcznego obowiązku składania zusowskich dokumentów rozliczeniowych, jeśli za poprzedni miesiąc kalendarzowy złożyła dokumenty rozliczeniowe, w których rozliczyła składki za cały miesiąc, a wykazana w nich podstawa wymiaru składek nie jest niższa od minimalnej podstawy ich wymiaru, czyli:

 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy,
 • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zwolnienie to dotyczy również miesięcy, w których następuje zmiana wysokości minimalnej podstawy wymiaru składek.

Polecamy: RODO w marketingu

Przedsiębiorcy opłacający „mały ZUS”

Z obowiązku składania zusowskich dokumentów rozliczeniowych zwolnione są także osoby, które opłacają tzw. mały ZUS (kod tytułu ubezpieczenia 05 90 xx i 05 92 xx), jeżeli złożą:

 • pierwszą deklarację rozliczeniową ZUS DRA/imienny raport ZUS RCA oraz dodatkowo ZUS DRA cz. II/imienny raport ZUS RCA cz. II z najniższą podstawą wymiaru składek, ustaloną przez siebie na podstawie przychodu za ubiegły rok,
 • kolejną deklarację rozliczeniową ZUS DRA/imienny raport ZUS RCA oraz ZUS DRA cz. II/imienny raport ZUS RCA cz. II w następnym roku kalendarzowym (za styczeń każdego roku) z ustaloną przez siebie podstawą wymiaru składek na podstawie przychodu za rok ubiegły.

Zaznaczmy, że osoby opłacające „mały ZUS” wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych składają nowe rodzaje dokumentów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • za styczeń każdego roku, z kwotą przychodu za ubiegły rok kalendarzowy, albo
 • za pierwszy miesiąc po rozpoczęciu lub wznowieniu działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Andrzej S. do końca lutego korzysta z preferencyjnych składek ZUS opłacanych od podstawy wymiaru w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, że jego roczny przychód z działalności gospodarczej osiągnięty w 2018 r. wyniósł 46 233,65 zł, spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. A zatem od 1 marca 2019 r. Andrzej S. wyrejestrował się z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 00, i zarejestrował się z tym samym dniem na druku ZUS ZUA z kodem 05 90 00.

Uwzględniając fakt, że w zeszłym roku Andrzej S. prowadził działalność przez 304 dni (2 miesiące działalność była zawieszona), jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej wynosi 4562,53 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

(46 233,65 : 304) × 30 = 4562,53 zł.

W konsekwencji jego najniższa podstawa wymiaru składek od 1 marca 2019 r. powinna zostać skalkulowana w następujący sposób:

4562,53 × 0,5083 = 2319,13 zł.

Uwzględniając fakt, że w trakcie roku kalendarzowego przedsiębiorca zmienił kod tytułu ubezpieczenia, za marzec 2019 r. ma on obowiązek złożenia deklaracji ZUS DRA i dodatkowo deklaracji ZUS DRA cz. II. W następnych miesiącach 2019 r. Andrzej S. nie musi już składać dokumentów rozliczeniowych (chyba że zrezygnuje z korzystania z ulgi i rozpocznie opłacanie składek ZUS na zasadach ogólnych).

Przedsiębiorcy pobierający zasiłek macierzyński nieprzekraczający kwoty świadczenia rodzicielskiego

Jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie i/lub za osobę współpracującą oraz za poprzedni miesiąc kalendarzowy złożył dokumenty rozliczeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 xx i 05 81 xx, w których rozliczone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za cały miesiąc, a wykazana w nich składka jest równa 0, wówczas jest zwolniony z przekazywania dokumentów rozliczeniowych w okresie, w którym będzie prowadzić działalność i jednocześnie będzie pobierać zasiłek macierzyński, który nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego (wynoszącego obecnie 1000 zł).

Pozostałe grupy płatników składek zwolnione ze składania dokumentów rozliczeniowych

Do grupy płatników zwolnionych z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych zaliczają się także:

 • osoby, które zgłosiły się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, opłacające składki tylko za siebie, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (kod tytułu ubezpieczenia 19 00 xx) – osoby te są zwolnione z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc kalendarzowy także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą ustawowej płacy minimalnej,
 • osoby, które skorzystały z ulgi na start i przystąpiły tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko przez 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęły prowadzenie działalności.

W sytuacji gdy przedsiębiorca rozpoczyna lub wznawia działalność:

 • od pierwszego dnia danego miesiąca, jako płatnik składek powinien złożyć za ten miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA z pełnymi składkami,
 • w trakcie miesiąca, jako płatnik składek powinien złożyć za ten miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA z pomniejszonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenia społeczne i FP oraz pełną kwotą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Za następny miesiąc natomiast zobowiązany jest on do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z pełnymi składkami.

Na podstawie tak złożonych dokumentów ZUS będzie sporządzać za przedsiębiorcę dokumenty rozliczeniowe za następne miesiące.

Jeśli przedsiębiorca kończy lub zawiesza działalność od pierwszego dnia następnego miesiąca i jest zwolniony ze składania ZUS DRA, ZUS przygotuje za niego dokumenty rozliczeniowe za ostatni miesiąc prowadzonej działalności.

Gdy osoba objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym oraz rentowymi dodatkowo przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas składa za każdy miesiąc dwie deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA z wykazanymi w polach X.01 odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia:

 • pierwszą, oznaczoną w polu I.02 identyfikatorem z zakresu 01–39, w której powinna być wykazana podstawa wymiaru oraz rozliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • drugą, oznaczoną w polu I.02 identyfikatorem z zakresu 40–49, w której wykazaniu podlega podstawa wymiaru i rozliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli dana osoba złożyła deklarację z rozliczeniem składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oznaczoną identyfikatorem z zakresu 01–39, organ rentowy będzie tworzył deklaracje ZUS DRA za kolejne miesiące. Drugą deklarację z rozliczeniem składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, oznaczoną identyfikatorem z zakresu 40–49, ubezpieczona osoba jest zobowiązana w dalszym ciągu przekazywać do ZUS co miesiąc.

Zasady składania dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorców opłacających wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne z więcej niż jednego źródła przychodu (w sytuacji gdy minimalna podstawa wymiaru składek na to ubezpieczenie jest wielokrotnością kwoty stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku), wówczas nie musi składać dokumentów rozliczeniowych za miesiące, w których następuje zmiana minimalnej podstawy wymiaru składki zdrowotnej, o ile nie zmienia się liczba źródeł przychodu.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, art. 8 ust. 6–6a, art. 8 pkt 11, art. 16 ust. 5a, art. 18–20, art. 36, art. 36a–36aa, art. 47, art. 48c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60);

art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 79 ust. 2, art. 81 ust. 2, art. 82 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60);

art. 5, art. 18, art. 23 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2212);

art. 104, art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60);

art. 9b ust. 2, art. 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1433; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60);

art. 195 ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650);

§ 1 ust. 1 pkt 1, 5, 17, 18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).

Mariusz Pigulski - ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim,
autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: Mały ZUS i inne formy opłacania składek

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Internet wszystkiego. Czym jest ta innowacyjna technologia?

  Rozwój mikroprocesorów odmienił nasze życie na wiele sposobów. Ogromna liczba współczesnych produktów korzysta dziś z tych urządzeń po to, by łączyć się z Internetem. Od inteligentnych lodówek, które informują o tym, kiedy należy kupić mleko, po samochody, które automatycznie aktualizują swoje oprogramowanie.

  Od 5 czerwca ostatni nabór wniosków dla firm, które ucierpiały na brexicie

  Ostatni nabór wniosków w programie Re_Open UK rozpocznie się 5 czerwca tego roku. O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  Gdynia - port uniwersalny zdolny przeładowywać wszystkie grupy ładunków

  Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków. Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali - powiedział  w Sopocie prezes Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

  PIE: spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych

  Spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych – napisali w czwartek analitycy PIE w komentarzu do PMI.

  Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

  Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. Są również wyższe limity - nawet do 3 000 kWh - jednak aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Termin upływa z końcem czerwca.

  Inflacja bazowa w usługach i utrzymujący się wzrost płac ograniczą tempo spadku inflacji

  "Lepka inflacja bazowa", widoczna zwłaszcza w usługach oraz utrzymujący się silny wzrost płac ograniczą zakres i tempo powrotu inflacji do poziomu 2,5 proc. – ocenili ekonomiści z Goldman Sachs w komentarzu do danych GUS.

  PIE: kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej

  Polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale 2023 roku. Wyniki są jednak lepsze od wcześniejszych oczekiwań. Kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej - prognozuje analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg

  Jak nauczyliśmy się robić zakupy podczas inflacji?

  Polacy kupujący online coraz rozważniej podchodzą do zakupów - już co trzecia osoba porównuje oferty w różnych miejscach i jest w stanie świadomie wybrać moment zakupu produktu. Między innymi takie działania wpisują się w koncepcję smart shoppingu.

  Wodór: Polacy giganci energetyczni podglądają Szwedów

  W Szwecji powstaje duża „fabryka” wodoru, a jego produkcja zasilana będzie bezpośrednio z morskiej farmy wiatrowej. Projekt wzbudza zainteresowanie również w Polsce, gdzie poszukuje się dodatkowych korzyści z realizowanych dużych inwestycji na morzu.

  Innowacyjna produkcja pyłów gumowych w Polsce. A wszystko przy zakładzie Michelin

  Przy olsztyńskiej fabryce opon Michelin rusza zaawansowany technologicznie zakład produkcji pyłów gumowych wytwarzanych z opon poddanych recyklingowi. Uruchomienie zakładu to znaczący krok w rozwiązywaniu środowiskowego problemu zużytych opon.

  Kara za brak OC w 2024 roku? Kwota mrozi krew w żyłach kierowców

  Kierowcy w Polsce niedługo staną się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Dobija się ich bowiem kolejnymi opłatami. Tym razem mówimy o prostym błędzie i wynikającej z niego karze. Ta po 1 stycznia 2024 roku sięgnie 8,4 tys. zł!

  Z kartą GreenWay naładujesz auto w IONITY. Dotyczy to całej Europy

  Klienci GreenWay będą mogli korzystać ze stacji ładowania IONITY na terenie całej Europy. Do ładowania swojego samochodu elektrycznego kierowcom wystarczy standardowa karta RFID GreenWay.

  Koniec diesla jest bliski? To nie takie proste...

  Udział diesla w rynku w Europie systematycznie maleje. Tylko czy to oznacza, że koniec diesla jest bliski? To chyba zbyt daleko idący wniosek. Jak aktualnie wygląda sytuacja w branży i jaka przyszłość czeka auta z silnikiem wysokoprężnym? Sprawdźmy.

  Toyota Yaris 2024 ze 130-konną hybrydą. Mocniejszy napęd to nie koniec zmian

  W Toyocie Yaris 2024 debiutuje nowa hybryda o mocy 130 KM. Nowy napęd o oznaczeniu Hybrid 130 będzie dostępny w dwóch wersjach. A to nie koniec nowości. Ulepszone są też systemy bezpieczeństwa i ekrany.

  Polscy emeryci muszą pracować, żeby przetrwać

  Badanie obejmujące 45 rozwiniętych krajów świata stawia Polskę w nie najlepszym świetle – to polskim emerytom, bez pracy na emeryturze najtrudniej sobie poradzić. 

  Mój Prąd 5.0 – pompy ciepła w czołówce wniosków

  Ruszył Mój Prąd 5.0. Ważnymi zmianami są m.in. rozszerzenie dofinansowania o pompy ciepła różnego typu oraz kolektory słoneczne. Zainteresowanie było tak duże, że dołożone zostały dodatkowe środki krajowe w wysokości 400 milionów złotych. Kto ma jeszcze szansę zdążyć i dostać dofinansowanie? 

  Używany Volkswagen Passat B8. Awarie, wady, ceny, opinie

  Dymiący diesel w Passacie świetnie pasował do białych skarpet i sandałów. Generacja B8 nie jest jednak dymiąca, bywa naprawdę droga na rynku wtórnym, a przez to jest wybierana przez bardziej wysublimowanych klientów. Czy jednak jest tak pancerna jak poprzednicy?

  Corporate gifting. W jakie prezenty biznesowe inwestować?

  Prezenty biznesowe i firmowe akcesoria zawsze były ważnym elementem prowadzenia firmy. Przekłada się to na wzrost wartości globalnego rynku corporate gifting, która wynosi ponad 258 miliardów dolarów.

  Konsumenci surowo oceniają jakość obsługi klienta. Jest coraz gorzej

  Jakość obsługi klientów na polskim rynku sukcesywnie spada, na co wskazują cykliczne badania prowadzone przez Polski Program Jakości Obsługi. Z ostatniej edycji tego badania wynika, że Polacy najgorzej oceniają m.in. wiedzę i kompetencje pracowników, czas obsługi oraz ceny i dostępność asortymentu. 

  Ile Polacy planują wydać na prezent na Dzień Dziecka?

  Dzień Dziecka. Niemal co czwarty ankietowany zamierza przeznaczyć od 50 do 100 zł na prezent dla jednej osoby z okazji Dnia Dziecka. Z kolei 15% uczestników sondażu chce na ten cel wydać od 100 do 150 zł. Natomiast 12% nie będzie w ogóle obchodzić tego święta. 

  Opel Corsa 2023. Lifting dodaje do gamy 48-woltową hybrydę

  Opal zaprezentował poliftingowe wydanie Corsy F. Modernizacja kojarzy się z delikatnymi zmianami? Na polu stylistycznym być może i tak. Małego hatchbacka czeka jednak rewolucja technologiczna.

  Jak podróżować autem ze zwierzętami?

  Podróż autem ze zwierzęciem może być prawdziwym wyzwaniem. Co zatem zrobić, aby zadbać o komfort, ale i bezpieczeństwo czworonoga oraz zabezpieczyć auto przed zniszczeniami? Jest kilka porad, które powinniście poznać.

  Izba Zbożowo-Paszowa: zwiększenie dopłat do sprzedaży zbóż zachęciło rolników

  Decyzje rządu w sprawie zwiększenia dopłat do sprzedaży zbóż zachęciły rolników do sprzedaży, ale podażowa "górka" wydaje się powoli kończyć – przekazała Izba Zbożowo-Paszowa. Dodano, że część przetwórców skupuje spore wolumeny ziarna przewidując, że w żniwa rynkowa podaż może być mniejsza.

  Telezakupy 2.0 z użyciem internetu

  Gdy połączyć to, co internauci kochają najbardziej, czyli wideo i zakupy, otrzymamy przepis na sprzedażowy sukces. 

  Prawdziwy Lider

  W dobie nieustających wyzwań, to właśnie umiejętności przywódcze naszych liderów są najsilniej wystawione na próbę. Każdy kryzys stanowi egzamin ich siły oraz magnetyzmu. Beata Drzazga – przedsiębiorca wizjoner, konsultant biznesowy i prelegent na konferencjach związanych z przywództwem i biznesem, opowiada czy urodzony lider to mit czy rzeczywistość.