REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienie z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

Zwolnienie z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych /Fot. Shutterstock
Zwolnienie z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych /Fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Regułą jest, że przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Niektórzy jednak są z tego obowiązku zwolnieni.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca składki wyłącznie za siebie i/lub za osoby współpracujące, jest zwolniona z comiesięcznego obowiązku składania zusowskich dokumentów rozliczeniowych, jeśli za poprzedni miesiąc kalendarzowy złożyła dokumenty rozliczeniowe, w których rozliczyła składki za cały miesiąc, a wykazana w nich podstawa wymiaru składek nie jest niższa od minimalnej podstawy ich wymiaru, czyli:

REKLAMA

 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy,
 • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zwolnienie to dotyczy również miesięcy, w których następuje zmiana wysokości minimalnej podstawy wymiaru składek.

Polecamy: RODO w marketingu

Przedsiębiorcy opłacający „mały ZUS”

Z obowiązku składania zusowskich dokumentów rozliczeniowych zwolnione są także osoby, które opłacają tzw. mały ZUS (kod tytułu ubezpieczenia 05 90 xx i 05 92 xx), jeżeli złożą:

 • pierwszą deklarację rozliczeniową ZUS DRA/imienny raport ZUS RCA oraz dodatkowo ZUS DRA cz. II/imienny raport ZUS RCA cz. II z najniższą podstawą wymiaru składek, ustaloną przez siebie na podstawie przychodu za ubiegły rok,
 • kolejną deklarację rozliczeniową ZUS DRA/imienny raport ZUS RCA oraz ZUS DRA cz. II/imienny raport ZUS RCA cz. II w następnym roku kalendarzowym (za styczeń każdego roku) z ustaloną przez siebie podstawą wymiaru składek na podstawie przychodu za rok ubiegły.

Zaznaczmy, że osoby opłacające „mały ZUS” wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych składają nowe rodzaje dokumentów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • za styczeń każdego roku, z kwotą przychodu za ubiegły rok kalendarzowy, albo
 • za pierwszy miesiąc po rozpoczęciu lub wznowieniu działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

REKLAMA

Andrzej S. do końca lutego korzysta z preferencyjnych składek ZUS opłacanych od podstawy wymiaru w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, że jego roczny przychód z działalności gospodarczej osiągnięty w 2018 r. wyniósł 46 233,65 zł, spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. A zatem od 1 marca 2019 r. Andrzej S. wyrejestrował się z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 00, i zarejestrował się z tym samym dniem na druku ZUS ZUA z kodem 05 90 00.

Uwzględniając fakt, że w zeszłym roku Andrzej S. prowadził działalność przez 304 dni (2 miesiące działalność była zawieszona), jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej wynosi 4562,53 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

(46 233,65 : 304) × 30 = 4562,53 zł.

W konsekwencji jego najniższa podstawa wymiaru składek od 1 marca 2019 r. powinna zostać skalkulowana w następujący sposób:

4562,53 × 0,5083 = 2319,13 zł.

Uwzględniając fakt, że w trakcie roku kalendarzowego przedsiębiorca zmienił kod tytułu ubezpieczenia, za marzec 2019 r. ma on obowiązek złożenia deklaracji ZUS DRA i dodatkowo deklaracji ZUS DRA cz. II. W następnych miesiącach 2019 r. Andrzej S. nie musi już składać dokumentów rozliczeniowych (chyba że zrezygnuje z korzystania z ulgi i rozpocznie opłacanie składek ZUS na zasadach ogólnych).

Przedsiębiorcy pobierający zasiłek macierzyński nieprzekraczający kwoty świadczenia rodzicielskiego

Jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie i/lub za osobę współpracującą oraz za poprzedni miesiąc kalendarzowy złożył dokumenty rozliczeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 xx i 05 81 xx, w których rozliczone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za cały miesiąc, a wykazana w nich składka jest równa 0, wówczas jest zwolniony z przekazywania dokumentów rozliczeniowych w okresie, w którym będzie prowadzić działalność i jednocześnie będzie pobierać zasiłek macierzyński, który nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego (wynoszącego obecnie 1000 zł).

Pozostałe grupy płatników składek zwolnione ze składania dokumentów rozliczeniowych

Do grupy płatników zwolnionych z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych zaliczają się także:

 • osoby, które zgłosiły się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, opłacające składki tylko za siebie, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (kod tytułu ubezpieczenia 19 00 xx) – osoby te są zwolnione z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc kalendarzowy także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą ustawowej płacy minimalnej,
 • osoby, które skorzystały z ulgi na start i przystąpiły tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko przez 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęły prowadzenie działalności.

W sytuacji gdy przedsiębiorca rozpoczyna lub wznawia działalność:

 • od pierwszego dnia danego miesiąca, jako płatnik składek powinien złożyć za ten miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA z pełnymi składkami,
 • w trakcie miesiąca, jako płatnik składek powinien złożyć za ten miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA z pomniejszonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenia społeczne i FP oraz pełną kwotą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Za następny miesiąc natomiast zobowiązany jest on do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z pełnymi składkami.

Na podstawie tak złożonych dokumentów ZUS będzie sporządzać za przedsiębiorcę dokumenty rozliczeniowe za następne miesiące.

Jeśli przedsiębiorca kończy lub zawiesza działalność od pierwszego dnia następnego miesiąca i jest zwolniony ze składania ZUS DRA, ZUS przygotuje za niego dokumenty rozliczeniowe za ostatni miesiąc prowadzonej działalności.

Gdy osoba objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym oraz rentowymi dodatkowo przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas składa za każdy miesiąc dwie deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA z wykazanymi w polach X.01 odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia:

 • pierwszą, oznaczoną w polu I.02 identyfikatorem z zakresu 01–39, w której powinna być wykazana podstawa wymiaru oraz rozliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • drugą, oznaczoną w polu I.02 identyfikatorem z zakresu 40–49, w której wykazaniu podlega podstawa wymiaru i rozliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli dana osoba złożyła deklarację z rozliczeniem składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oznaczoną identyfikatorem z zakresu 01–39, organ rentowy będzie tworzył deklaracje ZUS DRA za kolejne miesiące. Drugą deklarację z rozliczeniem składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, oznaczoną identyfikatorem z zakresu 40–49, ubezpieczona osoba jest zobowiązana w dalszym ciągu przekazywać do ZUS co miesiąc.

Zasady składania dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorców opłacających wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne z więcej niż jednego źródła przychodu (w sytuacji gdy minimalna podstawa wymiaru składek na to ubezpieczenie jest wielokrotnością kwoty stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku), wówczas nie musi składać dokumentów rozliczeniowych za miesiące, w których następuje zmiana minimalnej podstawy wymiaru składki zdrowotnej, o ile nie zmienia się liczba źródeł przychodu.

Podstawa prawna:

REKLAMA

art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, art. 8 ust. 6–6a, art. 8 pkt 11, art. 16 ust. 5a, art. 18–20, art. 36, art. 36a–36aa, art. 47, art. 48c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60);

art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 79 ust. 2, art. 81 ust. 2, art. 82 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60);

art. 5, art. 18, art. 23 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2212);

art. 104, art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60);

art. 9b ust. 2, art. 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1433; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60);

art. 195 ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650);

§ 1 ust. 1 pkt 1, 5, 17, 18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).

Mariusz Pigulski - ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim,
autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: Mały ZUS i inne formy opłacania składek

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  REKLAMA

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  REKLAMA

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  Dlaczego opłaca się ponownie wykorzystywać, odnawiać lub odsprzedawać stare urządzenia elektroniczne?

  Współczesny rynek elektroniki użytkowej opiera się głównie na handlu nowym sprzętem w sieciach sprzedaży stacjonarnej i na platformach online. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się również recommerce (reverse commerce), czyli sprzedaż zakupionych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowienia, poddania recyklingowi lub odsprzedaży. Jakie zalety ma handel zwrotny? Komu i czemu służy? Czy ma szansę dalej się rozwijać? 

  REKLAMA