REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.
Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, twoja działalność może zostać skontrolowana przez organy kontroli skarbowej. Powinieneś zatem znać zasady tej kontroli.

Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.) o kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej są minister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (wiceminister w ministerstwie finansów) oraz dyrektorzy urzędów kontroli skarbowych.

REKLAMA

Czynności kontrolne wykonywane są przez inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników według terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej, w których są zatrudnieni.

Kiedy może mieć miejsce kontrola skarbowa

Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.

Po pierwsze zjawiskiem najbardziej powszechnym jest kontrola wszczynana zgodnie z planem kontroli, który tworzy dyrektor urzędu kontroli skarbowej zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Co do zasady bowiem kontrola skarbowa prowadzona jest zgodnie z tymże planem. Nie mniej jednak można również wszcząć i prowadzić kontrolę u przedsiębiorców nie objętych planem kontroli. Takie postępowania wszczynane są w oparciu o uzyskane informacje lub materiały albo przeprowadzone analizy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: Jak uratować stratę podatkową?

REKLAMA

Drugą sytuacją jest tzw. kontrola na legitymację - kiedy z okoliczności faktycznych wynika potrzeba niezwłocznego podjęcia kontroli. Wówczas kontrola może zostać wszczęta po okazaniu kontrolowanemu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. W takim przypadku kontrolowanemu należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Po trzecie organ kontroli skarbowej może dokonywać czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów kontrahenta kontrolowanego – tzw. kontrola krzyżowa. Oznacza to, iż przedsiębiorca, który prowadził interesy z aktualnie kontrolowaną firmą, może spodziewać się wizyty kontrolujących, którzy zechcą obejrzeć dokumenty potwierdzające fakt dokonania transakcji między podmiotami, celem sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. W takim przypadku kontrolujący okazując jedynie legitymację służbową, informują kontrahenta kontrolowanego o przyczynie i celu swojej wizyty. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół (nie jest to protokół kontroli, o którym będzie mowa niżej), jeden jego egzemplarz zostaje włączony do akt kontroli, zaś drugi kontrolujący doręczają kontrahentowi kontrolowanego.

Zakres kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa obejmuje ona miedzy innymi:

- kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;

- ujawnianie i kontrolę niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;

- kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi;

- kontrolę obrotu towarowego z zagranicą.

REKLAMA

Pierwsza z wyżej wymienionych podstaw stanowi najczęściej stosowaną podczas postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Wówczas przedmiotem zainteresowania tychże organów będą zarówno podatki stanowiące dochód budżetu państwa (np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych), jak również podatki stanowiące dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych).

Opłaty i inne należności, o które zapytają kontrolujący to między innymi opłata skarbowa, opłaty za korzystanie ze środowiska, wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Świadczeń Socjalnych, prawidłowość rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz: Czy przedsiębiorca może odliczyć zapłaconą akcyzę?

Nowości od 2009 roku

Od 1 stycznia 2009 r. organy kontroli skarbowej będą miały obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, ale tylko wówczas, gdy postępowanie będzie wszczynane w zakresie, rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania itd.

Wówczas postępowanie będzie mogło zostać wszczęte nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (przed upływem 7 dni tylko za zgodą przedsiębiorcy) oraz nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia. Jeśli postępowanie nie zostanie wszczęte w powyższym terminie, wymagane jest ponowne zawiadomienie. Na organie kontroli skarbowej nie zawsze będzie ciążył powyższy obowiązek. Wyjątki od opisanej zasady zawiera nowy art. 282c ustawy Ordynacja podatkowa.

Kontrola skarbowa – co najpierw, co potem

Organy kontroli skarbowej w pierwszej kolejności wszczynają postępowanie kontrolne (nigdy na wniosek - zawsze z urzędu, poprzez doręczenie stronie postanowienia o wszczęciu i okazaniu legitymacji służbowej).

Następnie, po pewnym czasie, w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego organ kontroli skarbowej wszczyna kontrolę podatkową (przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia). Jednym słowem w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego (w środku tego postępowania) organ kontroli skarbowej prowadzi kontrolę podatkową. Powyższe ilustruje schemat.

Postępowanie kontrolne

Kontrola podatkowa

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy kontroli skarbowej nie są obowiązane do przestrzegania limitów czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy. Nie obowiązuje ich również ograniczenie stanowiące, iż przedsiębiorca może być kontrolowany jednocześnie przez jeden tylko organ kontroli.

Jednym słowem inspektor kontroli skarbowej może wszcząć i prowadzić postępowanie kontrolne nawet wówczas gdy firma aktualnie kontrolowana jest na przykład przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Być może obecnie obowiązujące uregulowania zostaną zmienione. Sejm uchwalił bowiem ustawę zmieniającą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z treścią której reżim dotyczący ograniczeń kontroli u przedsiębiorcy zostanie rozciągnięty również na organy kontroli skarbowej. Dnia 24 listopada br. ustawa została skierowana do Senatu, który będzie nad nią pracował do dnia 24 grudnia.

Kontrola podatkowa kończy się doręczeniem protokołu kontroli. W związku z tym, że jest to doręczenie, nie podpisanie, kontrola podatkowa może zostać zakończona nawet wówczas, gdy przedsiębiorca będzie utrudniał jej zakończenie - dwukrotne awizowanie przesyłki traktowane jest jako skuteczne doręczenie zastępcze. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia do jego treści lub wyjaśnienia.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli kontrolowany może również skorygować uprzednio złożoną deklarację podatkową w zakresie, co ważne, objętym postępowaniem kontrolnym (art. 14c ustawy o kontroli skarbowej). Kontrolujący winien zostać pouczony o tym uprawnieniu w treści protokołu kontroli.

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona korekty, winien zawiadomić o tym fakcie organ kontroli skarbowej nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia korekty oraz uzasadnić na piśmie przyczyny korekty i wskazać, iż jest ona związana z postępowaniem prowadzonym przez organ kontroli skarbowej. Fakt złożenia korekty nie umknie uwadze organu kontroli skarbowej, bowiem zostanie on o tym poinformowany przez właściwy organ podatkowy, do którego korekta została złożona.

Jeżeli korekta obejmie wszystkie ustalenia kontroli, wówczas organ kontroli skarbowej zakończy postępowanie kontrolne wynikiem kontroli. Korekta złożona po upływie czternastodniowego terminu jest bezskuteczna. W tym miejscu zauważyć należy również, iż przepisy ustawy o kontroli skarbowej zawieszają możliwość skorygowania deklaracji o której mowa w art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa na czas trwania postępowania kontrolnego.

Co się dzieje po zakończeniu kontroli podatkowej

Po zakończeniu kontroli podatkowej postępowanie kontrolne trwa nadal. Organ kontroli skarbowej kończy to postępowanie wydaniem:

1. Decyzji podatkowej – gdy ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, oraz podatku akcyzowego, a także gdy ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych,

2. Wynikiem kontroli - gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i międzynarodowych instytucji finansowych niepodlegających zwrotowi, nieprawidłowości innych niż wyżej wymienione, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności przywozowych lub należności wywozowych oraz gdy kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c deklarację korygującą obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości;

3. Postanowieniem - gdy w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Postanowienie to doręcza się stronie, która w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia może zapoznać się z całością materiału zebranego w sprawie (uprawnienie do przeglądania akt sprawy przysługuje stronie w każdym stadium postępowania) oraz wnieść swoje ewentualne uwagi.

Decyzję doręcza się kontrolowanemu oraz właściwemu organowi podatkowemu reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji, co oznacza, iż zobowiązanie podatkowe ustalone mocą decyzji należy uregulować we właściwym urzędzie (np. skarbowym lub celnym). Jeżeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbowej służy od niej odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej albo do właściwego dyrektora izby celnej.

Istotna różnica dotyczy również procedury nadzwyczajnego wzruszenia decyzji ostatecznej. Bowiem do uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności takiej decyzji wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwy jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Zobacz serwis: Prawo konkurencji

Natomiast wynik kontroli doręcza się kontrolowanemu oraz właściwemu organowi lub dysponentowi części budżetu, któremu doręcza się ponadto dokumentację z czynności kontrolnych. Jeżeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagadnienia należące do właściwości różnych organów, każdemu z tych organów doręcza się wyciąg z wyniku kontroli i dokumentację zawierającą ustalenia w sprawie, w której właściwy jest ten organ.

Gdy w trakcie toczącego się postępowania zobowiązanie ulegnie przedawnieniu, organ kontroli skarbowej wydaje postanowienie, które doręcza się stronie postępowania kontrolnego.

Słowniczek

- organ podatkowy - naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze oraz minister finansów,

- organ kontroli skarbowej - dyrektor urzędu kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz minister finansów,

- kontrola skarbowa – zespół zadań nałożonych na organy kontroli skarbowej mocą ustawy o kontroli skarbowej,

- kontrola podatkowa – zespół czynności prowadzonych zarówno przez organy podatkowe, jak również przez organy kontroli skarbowej,

- postępowanie podatkowe – postępowanie prowadzone przez organy podatkowe,

- postępowanie kontrolne – postępowanie prowadzone przez organy kontroli skarbowej,

- strona – podatnik w trakcie postępowania podatkowego lub kontrolnego,

- kontrolowany – podatnik w trakcie kontroli podatkowej.


Paulina Fiejdasz, aplikant radcowski,

współpracownik Kancelarii Radców Prawnych M. Taradajko-Zuzmak, A. Zuzmak. S.C. w Rzeszowie

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
    QR Code

    © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

    Moja firma
    Zapisz się na newsletter
    Zobacz przykładowy newsletter
    Zapisz się
    Wpisz poprawny e-mail
    Posiadanie własnej firmy to plan na przyszłość ponad 80 proc. młodych w wieku 8-14 lat

    Młode pokolenie już zarabia. Ma też sprecyzowane plany dotyczące tego, co chce robić w przyszłości. I tak, 81 proc. osób z Polski w wieku 8-14 lat chce posiadać przedsiębiorstwo, prowadzić małą firmę albo mieć poboczny biznes. Pracę dla kogoś innego wybrałoby natomiast 11 proc. badanych.

    Szef OPZZ: dodatkowe niedziele handlowe w grudniu zaskoczeniem dla pracowników

    Wprowadzenie dodatkowych niedziel handlowych jest zaskoczeniem dla pracowników, którzy niemal w ostatniej chwili dowiadują się, że muszą stawić się do pracy 10 i 17 grudnia - powiedział PAP przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.

    Nawet 130 - z tylu różnych aplikacji SaaS korzystały firmy w 2022 r.

    Rosnący poziom cyfryzacji i powszechny model pracy rozproszonej niesie duże wyzwania związane z ochroną danych poufnych i wrażliwych. W 2022 r. firmy korzystały przeciętnie nawet ze 130 różnych aplikacji SaaS. Jak zapewnić ochronę danych poufnych w tak rozbudowanym środowisku?

    Jak karty podarunkowe mogą uchronić przed poświątecznym spadkiem sprzedaży

    Karta podarunkowa jako narzędzie generowania przychodów? Jak najbardziej. Specjaliści od marketingu nie mają wątpliwości, że nowoczesne technologie wykorzystywane w kartach mogą być kluczem do zwiększania lojalności klientów i zapewniania stałego źródła dochodów. 

    REKLAMA

    Zaskakujący rok na giełdzie. Czego spodziewać się na ostatniej prostej 2023 r.?

    To był zaskakujący rok dla rynków, wyjątkowo pomyślny. Zwłaszcza biorąc pod uwagę widmo recesji, które groziło nam jeszcze na jego początku. Czy ostatnie tygodnie roku znów są obiecujące dla giełdy?

    Branża gastronomiczna chętnie korzysta z nowych technologii. Kody QR zamiast tradycyjnego menu będą już standardem?

    Nowe technologie napędzają branżę gastronomiczną. Usprawniają pracę, zmniejszają marnowanie produktów, ułatwiają kontakt z klientem. Rozwój będzie postępował i digitalizacja to jeden z najważniejszych kierunków w rozwoju tego biznesu.

    Firmy nie są zainteresowane ulgą B+R? A może nie wiedzą, że mogą skorzystać

    Ulga B+R. Dane dotyczące wybranych ulg z rozliczenia PIT za 2022 rok są zaskakujące. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, skorzystano z ponad 36% mniej odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Jak komentują to eksperci?

    Wzrost płacy minimalnej: pracodawcy będą ciąć koszty a pracownicy stracą zapał do pracy?

    Wzrost płacy minimalnej w 2024 r. będzie wyzwaniem dla przedsiębiorców. Niektórzy eksperci prognozują, że paradoksalnie może wpłynąć negatywnie na nastroje pracowników i spowodować kolejne podwyżki. 

    REKLAMA

    Akcje, obligacje, giełda, rynek kapitałowy – komentarz rynkowy - listopad 2023 r. Jak rynek zareagował na wynik wyborów?

    W listopadowym komentarzu rynkowym eksperciVIG/C-QUADRAT TFI sprawdzają jak zachowują się obligacje korporacyjne oraz skarbowe w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym; zastanawiają się, czy rynki akcji mogą kontynuować wzrosty z początku listopada. A także analizują jak wynik wyborów przełożył się na krajowy rynek akcji. 

    Złota jesień dla branży reklamowej. Politycy dali zarobić. Nowe trendy w bilboardach

    Politycy zapewnili polskiej branży reklamowej w 2023 roku owocne jesienne zbiory. W przypadku reklamy outdoor przychody wzrosły o 25% w porównaniu z anabolicznym okresem minionego roku. To dla tego segmentu rynku dobry znak, choćby dlatego, że niebawem czekają nas dwie kampanie wyborcze. Jednak najważniejsze dla branży reklamy jest to, że nie musi ona “wisieć” na pasku polityków. Nadal tę formę reklamy najczęściej wybierają firmy z sektora handlowego. To on stoi za najbardziej kreatywnymi rozwiązaniami i inwestycjami w cyfrową część reklamy zewnętrznej. 

    REKLAMA