Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.
Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.
inforCMS
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, twoja działalność może zostać skontrolowana przez organy kontroli skarbowej. Powinieneś zatem znać zasady tej kontroli.

Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.) o kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej są minister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (wiceminister w ministerstwie finansów) oraz dyrektorzy urzędów kontroli skarbowych.

Czynności kontrolne wykonywane są przez inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników według terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej, w których są zatrudnieni.

Kiedy może mieć miejsce kontrola skarbowa

Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.

Po pierwsze zjawiskiem najbardziej powszechnym jest kontrola wszczynana zgodnie z planem kontroli, który tworzy dyrektor urzędu kontroli skarbowej zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Co do zasady bowiem kontrola skarbowa prowadzona jest zgodnie z tymże planem. Nie mniej jednak można również wszcząć i prowadzić kontrolę u przedsiębiorców nie objętych planem kontroli. Takie postępowania wszczynane są w oparciu o uzyskane informacje lub materiały albo przeprowadzone analizy.

Zobacz: Jak uratować stratę podatkową?

Drugą sytuacją jest tzw. kontrola na legitymację - kiedy z okoliczności faktycznych wynika potrzeba niezwłocznego podjęcia kontroli. Wówczas kontrola może zostać wszczęta po okazaniu kontrolowanemu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. W takim przypadku kontrolowanemu należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Po trzecie organ kontroli skarbowej może dokonywać czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów kontrahenta kontrolowanego – tzw. kontrola krzyżowa. Oznacza to, iż przedsiębiorca, który prowadził interesy z aktualnie kontrolowaną firmą, może spodziewać się wizyty kontrolujących, którzy zechcą obejrzeć dokumenty potwierdzające fakt dokonania transakcji między podmiotami, celem sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. W takim przypadku kontrolujący okazując jedynie legitymację służbową, informują kontrahenta kontrolowanego o przyczynie i celu swojej wizyty. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół (nie jest to protokół kontroli, o którym będzie mowa niżej), jeden jego egzemplarz zostaje włączony do akt kontroli, zaś drugi kontrolujący doręczają kontrahentowi kontrolowanego.

Zakres kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa obejmuje ona miedzy innymi:

- kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;

- ujawnianie i kontrolę niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;

- kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi;

- kontrolę obrotu towarowego z zagranicą.

Pierwsza z wyżej wymienionych podstaw stanowi najczęściej stosowaną podczas postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Wówczas przedmiotem zainteresowania tychże organów będą zarówno podatki stanowiące dochód budżetu państwa (np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych), jak również podatki stanowiące dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych).

Opłaty i inne należności, o które zapytają kontrolujący to między innymi opłata skarbowa, opłaty za korzystanie ze środowiska, wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Świadczeń Socjalnych, prawidłowość rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz: Czy przedsiębiorca może odliczyć zapłaconą akcyzę?

Nowości od 2009 roku

Od 1 stycznia 2009 r. organy kontroli skarbowej będą miały obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, ale tylko wówczas, gdy postępowanie będzie wszczynane w zakresie, rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania itd.

Wówczas postępowanie będzie mogło zostać wszczęte nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (przed upływem 7 dni tylko za zgodą przedsiębiorcy) oraz nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia. Jeśli postępowanie nie zostanie wszczęte w powyższym terminie, wymagane jest ponowne zawiadomienie. Na organie kontroli skarbowej nie zawsze będzie ciążył powyższy obowiązek. Wyjątki od opisanej zasady zawiera nowy art. 282c ustawy Ordynacja podatkowa.

Kontrola skarbowa – co najpierw, co potem

Organy kontroli skarbowej w pierwszej kolejności wszczynają postępowanie kontrolne (nigdy na wniosek - zawsze z urzędu, poprzez doręczenie stronie postanowienia o wszczęciu i okazaniu legitymacji służbowej).

Następnie, po pewnym czasie, w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego organ kontroli skarbowej wszczyna kontrolę podatkową (przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia). Jednym słowem w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego (w środku tego postępowania) organ kontroli skarbowej prowadzi kontrolę podatkową. Powyższe ilustruje schemat.

Postępowanie kontrolne

Kontrola podatkowa

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy kontroli skarbowej nie są obowiązane do przestrzegania limitów czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy. Nie obowiązuje ich również ograniczenie stanowiące, iż przedsiębiorca może być kontrolowany jednocześnie przez jeden tylko organ kontroli.

Jednym słowem inspektor kontroli skarbowej może wszcząć i prowadzić postępowanie kontrolne nawet wówczas gdy firma aktualnie kontrolowana jest na przykład przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Być może obecnie obowiązujące uregulowania zostaną zmienione. Sejm uchwalił bowiem ustawę zmieniającą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z treścią której reżim dotyczący ograniczeń kontroli u przedsiębiorcy zostanie rozciągnięty również na organy kontroli skarbowej. Dnia 24 listopada br. ustawa została skierowana do Senatu, który będzie nad nią pracował do dnia 24 grudnia.

Kontrola podatkowa kończy się doręczeniem protokołu kontroli. W związku z tym, że jest to doręczenie, nie podpisanie, kontrola podatkowa może zostać zakończona nawet wówczas, gdy przedsiębiorca będzie utrudniał jej zakończenie - dwukrotne awizowanie przesyłki traktowane jest jako skuteczne doręczenie zastępcze. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia do jego treści lub wyjaśnienia.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli kontrolowany może również skorygować uprzednio złożoną deklarację podatkową w zakresie, co ważne, objętym postępowaniem kontrolnym (art. 14c ustawy o kontroli skarbowej). Kontrolujący winien zostać pouczony o tym uprawnieniu w treści protokołu kontroli.

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona korekty, winien zawiadomić o tym fakcie organ kontroli skarbowej nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia korekty oraz uzasadnić na piśmie przyczyny korekty i wskazać, iż jest ona związana z postępowaniem prowadzonym przez organ kontroli skarbowej. Fakt złożenia korekty nie umknie uwadze organu kontroli skarbowej, bowiem zostanie on o tym poinformowany przez właściwy organ podatkowy, do którego korekta została złożona.

Jeżeli korekta obejmie wszystkie ustalenia kontroli, wówczas organ kontroli skarbowej zakończy postępowanie kontrolne wynikiem kontroli. Korekta złożona po upływie czternastodniowego terminu jest bezskuteczna. W tym miejscu zauważyć należy również, iż przepisy ustawy o kontroli skarbowej zawieszają możliwość skorygowania deklaracji o której mowa w art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa na czas trwania postępowania kontrolnego.

Co się dzieje po zakończeniu kontroli podatkowej

Po zakończeniu kontroli podatkowej postępowanie kontrolne trwa nadal. Organ kontroli skarbowej kończy to postępowanie wydaniem:

1. Decyzji podatkowej – gdy ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, oraz podatku akcyzowego, a także gdy ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych,

2. Wynikiem kontroli - gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i międzynarodowych instytucji finansowych niepodlegających zwrotowi, nieprawidłowości innych niż wyżej wymienione, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności przywozowych lub należności wywozowych oraz gdy kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c deklarację korygującą obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości;

3. Postanowieniem - gdy w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Postanowienie to doręcza się stronie, która w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia może zapoznać się z całością materiału zebranego w sprawie (uprawnienie do przeglądania akt sprawy przysługuje stronie w każdym stadium postępowania) oraz wnieść swoje ewentualne uwagi.

Decyzję doręcza się kontrolowanemu oraz właściwemu organowi podatkowemu reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji, co oznacza, iż zobowiązanie podatkowe ustalone mocą decyzji należy uregulować we właściwym urzędzie (np. skarbowym lub celnym). Jeżeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbowej służy od niej odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej albo do właściwego dyrektora izby celnej.

Istotna różnica dotyczy również procedury nadzwyczajnego wzruszenia decyzji ostatecznej. Bowiem do uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności takiej decyzji wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwy jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Zobacz serwis: Prawo konkurencji

Natomiast wynik kontroli doręcza się kontrolowanemu oraz właściwemu organowi lub dysponentowi części budżetu, któremu doręcza się ponadto dokumentację z czynności kontrolnych. Jeżeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagadnienia należące do właściwości różnych organów, każdemu z tych organów doręcza się wyciąg z wyniku kontroli i dokumentację zawierającą ustalenia w sprawie, w której właściwy jest ten organ.

Gdy w trakcie toczącego się postępowania zobowiązanie ulegnie przedawnieniu, organ kontroli skarbowej wydaje postanowienie, które doręcza się stronie postępowania kontrolnego.

Słowniczek

- organ podatkowy - naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze oraz minister finansów,

- organ kontroli skarbowej - dyrektor urzędu kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz minister finansów,

- kontrola skarbowa – zespół zadań nałożonych na organy kontroli skarbowej mocą ustawy o kontroli skarbowej,

- kontrola podatkowa – zespół czynności prowadzonych zarówno przez organy podatkowe, jak również przez organy kontroli skarbowej,

- postępowanie podatkowe – postępowanie prowadzone przez organy podatkowe,

- postępowanie kontrolne – postępowanie prowadzone przez organy kontroli skarbowej,

- strona – podatnik w trakcie postępowania podatkowego lub kontrolnego,

- kontrolowany – podatnik w trakcie kontroli podatkowej.


Paulina Fiejdasz, aplikant radcowski,

współpracownik Kancelarii Radców Prawnych M. Taradajko-Zuzmak, A. Zuzmak. S.C. w Rzeszowie

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Elektrownie atomowe korzystne dla polskiej gospodarki według ekspertów
  Polski program jądrowy będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę, do 2043 r. może podnieść polskie PKB o ponad 1 proc. - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny. Według PIE w 2043 r. atom może zaspokajać prawie 40 proc. polskiego popytu na energię elektryczną.
  Czy mieszkaniówka hamuje z produkcją – opinie ekspertów
  Czy nowe uwarunkowania rynkowe zmuszają deweloperów do zmiany planów? Czy kolejne projekty będą realizować zgodnie z wcześniejszymi założeniami? Czy firmy poszukują atrakcyjniejszych sposobów na finansowanie inwestycji niż kredyty? O ile wzrósł koszt budowy mieszkań w ciągu ostatniego roku?
  Opony z butelki. Butelki wyłowionej z Bałtyku. Pomysł Continentala
  Opony z butelki? Continental już takie produkuje. Teraz będzie jednak używać butelek wyłowionych z Bałtyku. Musisz jednak pomóc. Wystarczy aplikacja.
  Jaki scenariusz polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie? Znamy zdanie Polaków
  Około 57% Polaków przewiduje wzrost cen paliw, a niemal 51% uważa, że sankcje nałożone na Rosję przełożą się na energetykę w Polsce. Jaki scenariusz dla polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie widzą Polacy?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego. Realny problem?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego, czyli dziś porozmawiamy o realnych obawach potencjalnych nabywców aut zasilanych prądem.
  Wspólne przejazdy samochodem. Carpooling w modzie w Polsce
  Wspólne przejazdy samochodem? Od lat już trwa nowa moda na podróżowanie w Polsce. A modą tą jest właśnie carpooling.
  Mercedes EQS SUV. Cena w Polsce od 590 800 zł
  Mercedes EQS SUV i cena? To zdecydowanie drażliwy temat. Cennik elektrycznego SUV-a na polskim rynku steruje bowiem od prawie 600 tys. zł.
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – nowe inwestycje
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku roku Zarząd PSSE wydał 35 decyzji o wsparciu o łącznej wartości ponad 1,14 mld zł, z równoczesną deklaracją utworzenia 168 nowych miejsc pracy.
  Nieruchomości luksusowe wciąż w cenie
  Nieruchomości luksusowe to segment nieruchomości, który ma się dobrze w trudnych czasach. Piętna nie odznaczyła na nim ani pandemia, ani bieżące zawirowania gospodarcze, które tak bardzo dotknęły nieruchomości z tzw. segmentu popularnego. W momentach kryzysowych rynek luksusowy zyskuje, ponieważ, zamożni nabywcy szukają nieprzeciętnych aktywów, które dają perspektywę na wzrost wartości w czasie.
  Jak urządzić 50-metrowe mieszkanie? Pomysły na aranżacje
  Popularne mieszkania o średniej wielkości można łatwo zaaranżować na wiele ciekawych sposobów. Jak dobrze urządzić swoje 50-metrowe mieszkanie?
  Trudna sytuacja nadodrzańskich przedsiębiorców
  Północna Izba Gospodarcza informuje o dramatycznej sytuacji przedsiębiorców prowadzących biznes nad Odrą. Ilość klientów wypożyczalni sprzętu sportowego czy agroturystyki z dnia na dzień spadła niemal do zera.
  Negatywne nastroje konsumenckie - 60% oszczędza na bieżących zakupach
  Według badania pt. „Bieżące nastroje konsumenckie. Na czym Polacy oszczędzają?”, 6 na 10 rodaków obniża wydatki na codzienne zakupy. W III kw. ub.r. postępowało tak prawie 41% respondentów. Ankietowani szukają oszczędności przede wszystkim ze względu na wciąż rosnące ceny. W co czwartym przypadku szacunkowe obniżenie miesięcznych wydatków wynosi 10-15%. Z deklaracji rodaków wynika również, że najbardziej oszczędzają na art. odzieżowych, słodyczach i przekąskach oraz napojach alkoholowych.
  Zielony Ład w Europie. Pożegnanie z ulubionymi kosmetykami?
  – Zielony Ład dotknie branżę kosmetyczną w szerokim aspekcie, mówimy tu o zmianach od molekuły aż po opakowanie – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Przejawem tej zmiany jest planowana przez Komisję Europejską rewizja rozporządzenia kosmetycznego, która spowoduje radykalne zaostrzenie zasad oceniania substancji stosowanych w kosmetykach. W efekcie – jak prognozuje branża – z rynku będzie musiało zniknąć ok. 49 proc. stosowanych obecnie filtrów UV i 70 proc. substancji konserwujących, które są w kosmetykach niezbędne. – Jeśli te regulacje wejdą w życie takim kształcie, stracimy naszą konkurencyjność. Naszą rolę przejmie Azja i Korea, bo jestem pewna, że oni za tego typu regulacją nie pójdą – ocenia ekspertka.
  Problemy firm widoczne na długo przed niewypłacalnością
  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż 1/3 bankrutów i 1/4 restrukturyzowanych przedsiębiorstw nie płaciła swoim kontrahentom już na 2 lata przed ogłoszeniem niewypłacalności.
  Ceny mieszkań w Polsce osiągnęły maksimum w połowie 2022 roku? Niewykluczone
  Czekaliście ze sprzedażą mieszkania, aż ceny osiągną apogeum? No więc, chyba pora udać się do pośrednika obrotu nieruchomościami. Ceny sprzedaży mieszkań, w niektórych miastach zaczęły spadać, a ponadto serwisy nieruchomościowe puchną od ofert z rynku wtórnego.
  Nowoczesna komunikacja PR elementem inwestycji biznesu
  Cyfryzacja, zmiana pokoleniowa i coraz bardziej wymagający rynek. Nawet w niedalekiej przyszłości prowadzenie biznesu będzie całkowicie innym wyzwaniem, aniżeli kilka lat temu. Dynamiczna transformacja społeczno-gospodarcza wymaga od przedsiębiorców jeszcze szerszego spojrzenia zarówno na swoich klientów, jak i inwestorów, kontrahentów, czy sam zespół.
  Elektrownie atomowe. Czy powstaną w Polsce?
  Pięć ośrodków będzie uczestniczyć w procesie licencjonowania i kontroli elektrowni jądrowej. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdecydował o przyznaniu autoryzacji dla ośrodków naukowo-badawczych.
  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
  Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy, polski rynek nieruchomości komercyjnych zakończył pierwsze półrocze niezłym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że echa tych zawirowań nie widać jeszcze w wynikach drugiego kwartału 2022 roku.
  Spółdzielnie mieszkaniowe podwyższają czynsze. Winne ceny energii
  Czy po wakacjach kredytowych pojawi się postulat wakacji czynszowych? Opłaty rosną a zarządcy tłumaczą, że nie oni są winni. Znaczną część czynszu stanowi energia – ogrzanie wody i mieszkań oraz prąd w częściach wspólnych. Dodatkowo inflacja wpływa na ceny usług niezwiązanych bezpośrednio z energią. Niestety nic nie wskazuje, żeby najnowsze podwyżki miały być ostatnimi.
  Dopłaty do innych niż węgiel źródeł ciepła - projekt
  W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel.
  Zaostrzanie nadzoru rejestrowania sprzedaży
  Resort finansów pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych państwa. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w urządzeniach do automatycznego świadczenia usług i sprzedaży towarów. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się kolejne grupy przedsiębiorców.
  Niskie ceny przyciągają Czechów na zakupy do Polski
  Czesi wciąż chętnie przyjeżdżają do Polski na zakupy. Szczególnie atrakcyjne są ceny benzyny oraz artykułów spożywczych. Każda wizyta to oszczędność
  Co może od 2023 r. zastąpić opakowania plastikowe? [KOMENTARZ]
  Przepisy systematycznie będą ograniczać produkcję plastikowych opakowań. Czy jest alternatywa dla tworzyw sztucznych?
  Kryzys w związku z wojną w Ukrainie - wsparcie dla przedsiębiorców
  Pomoc będzie mogła być udzielana w formie pożyczek, zarówno mikro, małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorcom. Do kiedy będzie można otrzymać wsparcie?
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej? Dziś zastanowimy się nad tym czy jest możliwy, a jak tak to ile wynosi. Co mówią przepisy?