Kategorie

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.
Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.
inforCMS
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, twoja działalność może zostać skontrolowana przez organy kontroli skarbowej. Powinieneś zatem znać zasady tej kontroli.

Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.) o kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej są minister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (wiceminister w ministerstwie finansów) oraz dyrektorzy urzędów kontroli skarbowych.

Czynności kontrolne wykonywane są przez inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników według terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej, w których są zatrudnieni.

Kiedy może mieć miejsce kontrola skarbowa

Istnieją trzy sytuacje, w których przedsiębiorca może zetknąć się z organem kontroli skarbowej.

Po pierwsze zjawiskiem najbardziej powszechnym jest kontrola wszczynana zgodnie z planem kontroli, który tworzy dyrektor urzędu kontroli skarbowej zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Co do zasady bowiem kontrola skarbowa prowadzona jest zgodnie z tymże planem. Nie mniej jednak można również wszcząć i prowadzić kontrolę u przedsiębiorców nie objętych planem kontroli. Takie postępowania wszczynane są w oparciu o uzyskane informacje lub materiały albo przeprowadzone analizy.

Zobacz: Jak uratować stratę podatkową?

Reklama

Drugą sytuacją jest tzw. kontrola na legitymację - kiedy z okoliczności faktycznych wynika potrzeba niezwłocznego podjęcia kontroli. Wówczas kontrola może zostać wszczęta po okazaniu kontrolowanemu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. W takim przypadku kontrolowanemu należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Po trzecie organ kontroli skarbowej może dokonywać czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów kontrahenta kontrolowanego – tzw. kontrola krzyżowa. Oznacza to, iż przedsiębiorca, który prowadził interesy z aktualnie kontrolowaną firmą, może spodziewać się wizyty kontrolujących, którzy zechcą obejrzeć dokumenty potwierdzające fakt dokonania transakcji między podmiotami, celem sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. W takim przypadku kontrolujący okazując jedynie legitymację służbową, informują kontrahenta kontrolowanego o przyczynie i celu swojej wizyty. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół (nie jest to protokół kontroli, o którym będzie mowa niżej), jeden jego egzemplarz zostaje włączony do akt kontroli, zaś drugi kontrolujący doręczają kontrahentowi kontrolowanego.

Zakres kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa obejmuje ona miedzy innymi:

- kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;

- ujawnianie i kontrolę niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;

- kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi;

- kontrolę obrotu towarowego z zagranicą.

Reklama

Pierwsza z wyżej wymienionych podstaw stanowi najczęściej stosowaną podczas postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Wówczas przedmiotem zainteresowania tychże organów będą zarówno podatki stanowiące dochód budżetu państwa (np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych), jak również podatki stanowiące dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych).

Opłaty i inne należności, o które zapytają kontrolujący to między innymi opłata skarbowa, opłaty za korzystanie ze środowiska, wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Świadczeń Socjalnych, prawidłowość rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz: Czy przedsiębiorca może odliczyć zapłaconą akcyzę?

Nowości od 2009 roku

Od 1 stycznia 2009 r. organy kontroli skarbowej będą miały obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, ale tylko wówczas, gdy postępowanie będzie wszczynane w zakresie, rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania itd.

Wówczas postępowanie będzie mogło zostać wszczęte nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (przed upływem 7 dni tylko za zgodą przedsiębiorcy) oraz nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia. Jeśli postępowanie nie zostanie wszczęte w powyższym terminie, wymagane jest ponowne zawiadomienie. Na organie kontroli skarbowej nie zawsze będzie ciążył powyższy obowiązek. Wyjątki od opisanej zasady zawiera nowy art. 282c ustawy Ordynacja podatkowa.

Kontrola skarbowa – co najpierw, co potem

Organy kontroli skarbowej w pierwszej kolejności wszczynają postępowanie kontrolne (nigdy na wniosek - zawsze z urzędu, poprzez doręczenie stronie postanowienia o wszczęciu i okazaniu legitymacji służbowej).

Następnie, po pewnym czasie, w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego organ kontroli skarbowej wszczyna kontrolę podatkową (przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia). Jednym słowem w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego (w środku tego postępowania) organ kontroli skarbowej prowadzi kontrolę podatkową. Powyższe ilustruje schemat.

Postępowanie kontrolne

Kontrola podatkowa

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy kontroli skarbowej nie są obowiązane do przestrzegania limitów czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy. Nie obowiązuje ich również ograniczenie stanowiące, iż przedsiębiorca może być kontrolowany jednocześnie przez jeden tylko organ kontroli.

Jednym słowem inspektor kontroli skarbowej może wszcząć i prowadzić postępowanie kontrolne nawet wówczas gdy firma aktualnie kontrolowana jest na przykład przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Być może obecnie obowiązujące uregulowania zostaną zmienione. Sejm uchwalił bowiem ustawę zmieniającą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z treścią której reżim dotyczący ograniczeń kontroli u przedsiębiorcy zostanie rozciągnięty również na organy kontroli skarbowej. Dnia 24 listopada br. ustawa została skierowana do Senatu, który będzie nad nią pracował do dnia 24 grudnia.

Kontrola podatkowa kończy się doręczeniem protokołu kontroli. W związku z tym, że jest to doręczenie, nie podpisanie, kontrola podatkowa może zostać zakończona nawet wówczas, gdy przedsiębiorca będzie utrudniał jej zakończenie - dwukrotne awizowanie przesyłki traktowane jest jako skuteczne doręczenie zastępcze. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia do jego treści lub wyjaśnienia.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli kontrolowany może również skorygować uprzednio złożoną deklarację podatkową w zakresie, co ważne, objętym postępowaniem kontrolnym (art. 14c ustawy o kontroli skarbowej). Kontrolujący winien zostać pouczony o tym uprawnieniu w treści protokołu kontroli.

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona korekty, winien zawiadomić o tym fakcie organ kontroli skarbowej nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia korekty oraz uzasadnić na piśmie przyczyny korekty i wskazać, iż jest ona związana z postępowaniem prowadzonym przez organ kontroli skarbowej. Fakt złożenia korekty nie umknie uwadze organu kontroli skarbowej, bowiem zostanie on o tym poinformowany przez właściwy organ podatkowy, do którego korekta została złożona.

Jeżeli korekta obejmie wszystkie ustalenia kontroli, wówczas organ kontroli skarbowej zakończy postępowanie kontrolne wynikiem kontroli. Korekta złożona po upływie czternastodniowego terminu jest bezskuteczna. W tym miejscu zauważyć należy również, iż przepisy ustawy o kontroli skarbowej zawieszają możliwość skorygowania deklaracji o której mowa w art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa na czas trwania postępowania kontrolnego.

Co się dzieje po zakończeniu kontroli podatkowej

Po zakończeniu kontroli podatkowej postępowanie kontrolne trwa nadal. Organ kontroli skarbowej kończy to postępowanie wydaniem:

1. Decyzji podatkowej – gdy ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, oraz podatku akcyzowego, a także gdy ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych,

2. Wynikiem kontroli - gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i międzynarodowych instytucji finansowych niepodlegających zwrotowi, nieprawidłowości innych niż wyżej wymienione, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności przywozowych lub należności wywozowych oraz gdy kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c deklarację korygującą obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości;

3. Postanowieniem - gdy w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Postanowienie to doręcza się stronie, która w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia może zapoznać się z całością materiału zebranego w sprawie (uprawnienie do przeglądania akt sprawy przysługuje stronie w każdym stadium postępowania) oraz wnieść swoje ewentualne uwagi.

Decyzję doręcza się kontrolowanemu oraz właściwemu organowi podatkowemu reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji, co oznacza, iż zobowiązanie podatkowe ustalone mocą decyzji należy uregulować we właściwym urzędzie (np. skarbowym lub celnym). Jeżeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbowej służy od niej odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej albo do właściwego dyrektora izby celnej.

Istotna różnica dotyczy również procedury nadzwyczajnego wzruszenia decyzji ostatecznej. Bowiem do uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności takiej decyzji wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwy jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Zobacz serwis: Prawo konkurencji

Natomiast wynik kontroli doręcza się kontrolowanemu oraz właściwemu organowi lub dysponentowi części budżetu, któremu doręcza się ponadto dokumentację z czynności kontrolnych. Jeżeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagadnienia należące do właściwości różnych organów, każdemu z tych organów doręcza się wyciąg z wyniku kontroli i dokumentację zawierającą ustalenia w sprawie, w której właściwy jest ten organ.

Gdy w trakcie toczącego się postępowania zobowiązanie ulegnie przedawnieniu, organ kontroli skarbowej wydaje postanowienie, które doręcza się stronie postępowania kontrolnego.

Słowniczek

- organ podatkowy - naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze oraz minister finansów,

- organ kontroli skarbowej - dyrektor urzędu kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz minister finansów,

- kontrola skarbowa – zespół zadań nałożonych na organy kontroli skarbowej mocą ustawy o kontroli skarbowej,

- kontrola podatkowa – zespół czynności prowadzonych zarówno przez organy podatkowe, jak również przez organy kontroli skarbowej,

- postępowanie podatkowe – postępowanie prowadzone przez organy podatkowe,

- postępowanie kontrolne – postępowanie prowadzone przez organy kontroli skarbowej,

- strona – podatnik w trakcie postępowania podatkowego lub kontrolnego,

- kontrolowany – podatnik w trakcie kontroli podatkowej.


Paulina Fiejdasz, aplikant radcowski,

współpracownik Kancelarii Radców Prawnych M. Taradajko-Zuzmak, A. Zuzmak. S.C. w Rzeszowie

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.