REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Poradnik: Jak wypełnić deklarację INTRASTAT?

Jak wypełnić deklarację INTRASTAT?
Jak wypełnić deklarację INTRASTAT?

REKLAMA

REKLAMA

Składanie zgłoszeń INTRASTAT od 1 lutego 2011 r. następuje w formie elektronicznej, a wyjątkowo przedsiębiorcy mogą je złożyć pisemnie. Jak wypełnić deklarację? Przeczytaj, co należy zrobić krok po kroku.

Jeżeli nie wskazano inaczej, zasady wypełniania poszczególnych pól zgłoszenia są takie same dla wywozu i przywozu. W zależności od kierunku obrotu towarowego (przywóz lub wywóz), należy dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu zgłoszenia.

REKLAMA

POLE 1 – Okres sprawozdawczy

Pole to składa się z 4 części: miesiąc sprawozdawczy, rok sprawozdawczy, nr zgłoszenia w okresie sprawozdawczym i nr wersji zgłoszenia.

PIERWSZA CZĘŚĆ POLA: MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie miesiąca kalendarzowego, do którego odnosi się zgłoszenie, w postaci dwóch cyfr arabskich, odpowiednio od 01 dla stycznia, 02 dla lutego, 03
dla marca....12 dla grudnia.

DRUGA CZĘŚĆ POLA: ROK SPRAWOZDAWCZY

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego, do którego odnosi się zgłoszenie, w postaci dwóch cyfr arabskich, np. 11 – dla roku 2011, 12 – dla roku 2012.

TRZECIA CZĘŚĆ POLA: NUMER ZGŁOSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Należy podać numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym. Niedopuszczalne jest powtórzenie tego numeru w danym okresie sprawozdawczym. Liczb nie należy poprzedzać zerami.

CZWARTA CZĘŚĆ POLA: NUMER WERSJI ZGŁOSZENIA

Należy podać numer kolejny wersji zgłoszenia, określonego w podpolu „Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym”. Każdy kolejny dokument zgłoszenia, odnoszący się do danego okresu sprawozdawczego (zgłoszenie lub korekta zgłoszenia) będzie tworzył kolejną wersję zgłoszenia (odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu). Jeżeli jest to pierwsze (pierwotnie składane) zgłoszenie w okresie sprawozdawczym, posiada ono w tym podpolu oznaczenie „1”. Każdy następny dokument zgłoszenia odnoszący się do tego zgłoszenia w okresie sprawozdawczym powinien mieć kolejny numer. Liczb nie należy poprzedzać zerem.

POLE 2 – Rodzaj deklaracji

W tym polu należy dokonać wyboru przeznaczenia dokumentu zgłoszenia, tj. dokonanie:
– zgłoszenia lub
– korekty zgłoszenia polegającej na zastąpieniu w całości dotychczasowego, uprzednio złożonego zgłoszenia (nawet korygowanego) lub
– korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu.

Korekta zgłoszenia może odnosić się tylko do aktualnej wersji tego zgłoszenia.

POLE 3 – Kod izby celnej, do której składane jest zgłoszenie

W zgłoszeniach oraz w korektach zgłoszeń należy podać kod Izby Celnej w Szczecinie, czyli kod „420000”.

POLE 4 – Odbiorca/Nadawca

REKLAMA

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia oraz 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), poprzedzony kodem PL, i 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jeżeli podmiot ten posiada 9-
cyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę „0”.

Jeżeli osoba zobowiązana do dokonania zgłoszenia nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, ale jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, w tym polu
należy wpisać jej pełny adres oraz numer NIP. W tym przypadku numeru REGON nie podaje się. Pole to należy wypełnić w każdym przypadku, niezależnie od faktu wypełnienia pola nr 5 – „Przedstawiciel”.

POLE 5 – Przedstawiciel

Należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia lub korekty zgłoszenia przez przedstawiciela. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres podmiotu dokonującego zgłoszenia w imieniu osoby zobowiązanej oraz 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON tego podmiotu. Jeżeli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę „0”. Numeru REGON nie należy podawać, jeżeli przedstawicielem osoby zobowiązanej jest odpowiednio: agent celny, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.

Jeżeli przedstawicielem jest pracownik osoby zobowiązanej, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 6 – Łączna wartość fakturowa w PLN

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu 19 ze wszystkich pozycji zgłoszenia. W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość „0”. Jeżeli
dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w
zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu 20 ze wszystkich pozycji zgłoszenia. W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość „0”. Jeżeli
dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w
zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 8 – Łączna liczba pozycji

Jeżeli dokument zgłoszenia służy do dokonania zgłoszenia, należy wpisać łączną ilość pozycji towarowych. Łączna ilość pozycji towarowych nie może być większa od 9999. Liczb nie należy poprzedzać zerami. Łączna ilość pozycji podana w tym polu musi zgadzać się z ostatnim numerem pozycji wpisanym w polu 9 zgłoszenia. W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość „0”. Jeżeli dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 9 – Nr pozycji

REKLAMA

Jeżeli dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania zgłoszenia, należy wpisać kolejny numer danej pozycji towarowej. Łączna ilość pozycji towarowych w jednym zgłoszeniu nie może być większa niż liczba 9999 i ostatni zadeklarowany numer pozycji musi być zgodny z łączną liczbą pozycji wpisaną w polu 8.Jeżeli dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, w polu należy wpisać numer korygowanej pozycji zgłoszenia.

Jeżeli korekta zgłoszenia ma polegać na dodaniu nowej pozycji w zgłoszeniu, w polu tym należy wpisać numer dopisywanej pozycji, który powinien być następnym numerem, po numerze ostatniej pozycji w korygowanym zgłoszeniu.

POLE 10 – Opis towaru

Należy wpisać zwyczajową nazwę handlową danego towaru w sposób umożliwiający jego identyfikację. Opis ten musi umożliwiać klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury
Scalonej (CN). Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN.

POLE 11 – Kod kraju wysyłki dla PRZYWOZU

Należy wpisać, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 4 do Instrukcji, dwuliterowy kod kraju, w którym opuszczające go towary stały się przedmiotem wywozu do Polski jako kraju przeznaczenia towarów. Jeżeli państwo członkowskie wysyłki nie jest znane, należy wpisać kod kraju członkowskiego zakupu lub nabycia towarów. Krajem członkowskim, w którym dokonano zakupu lub nabycia towaru, jest kraj, w którym mieści się siedziba partnera umowy (sprzedającego lub zbywcy), z którym została zawarta umowa (z wyjątkiem typowych umów o przewóz towarów) na podstawie, której realizowany jest przywóz towarów do kraju.

W przypadku przywozu towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu, działających na tych instalacjach, można wpisać kod „QV”. – Kod kraju przeznaczenia dla WYWOZU. Należy wpisać, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 4 do Instrukcji, dwuliterowy
kod kraju, w którym towary wywożone z Polski zostaną dopuszczone do konsumpcji, zużyte, poddane obróbce lub przetworzeniu. Jeśli kraj przeznaczenia nie jest znany, uważa się, że krajem przeznaczenia jest ostatni znany w momencie wywozu kraj członkowski, na którego terytorium towary zostały fizycznie wprowadzone.

W przypadku wywozu towarów przeznaczonych na zaopatrzenie statków wodnych lub powietrznych można wpisać kod „QR”. W przypadku wywozu towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu, działających na tych instalacjach, można wpisać kod „QV”.

POLE 12 – Kod warunków dostawy

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu
szczegółowego w przywozie.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. reguły Incoterms 2000 zostały zastąpione Incoterms 2010, niemniej systemy informatyczne krajów członkowskich będą przez pewien okres przejściowy (niekrótszy niż 1 rok) przyjmowały i akceptowały pojawiające się jeszcze w komunikatach usunięte kody DAF, DES, DEQ, DDU.

Należy wpisać zgodny z umową literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2010. Jeżeli ze względów handlowych umowa zawarta jest na innych warunkach niż określone w INCOTERMS 2010, należy wpisać symbol INCOTERMS 2010 najbardziej zbliżony do warunków zawartych w umowie.

POLE 13 – Kod rodzaju transakcji

Należy podać kod rodzaju transakcji związanej z danym przywozem towarów.

W przypadku zgłaszania nabycia wewnątrzwspólnotowego (przywozu) towarów będących biokomponentami, biomasami lub biopaliwami ciekłymi, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt
2, 3 i 11 oraz ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11), w polu 13 (Kod rodzaju transakcji) wpisać następujący kod rodzaju transakcji:
– 61 - w przypadku, gdy przedmiotem przywozu są biokomponenty,
– 62 - w przypadku, gdy przedmiotem przywozu są biomasy,
– 63 - w przypadku, gdy przedmiotem przywozu są biopaliwa ciekłe.

POLE 14 – Kod towaru

Należy wpisać ośmiocyfrowy kod towaru opisanego w polu 10 (Opis towaru), zgodnie z kodem określonym w Nomenklaturze Scalonej (CN), albo - w przypadkach szczególnych – kod
towarowy określony w części II pkt 3.4 oraz w części III pkt 12 Instrukcji.


POLE 15 – Kod rodzaju transportu

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla
statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub wywozie. Należy wpisać jednocyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 7 do Instrukcji. Rodzaj transportu jest to aktywny rodzaj transportu przy użyciu, którego towar został wprowadzony na terytorium statystyczne kraju.

W przypadku transportu kombinowanego aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np.: „ciężarówka na statku morskim” – aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku „ciągnika z naczepą” aktywnym środkiem jest ciągnik).

POLE 16 - Kod kraju pochodzenia (wyłącznie dla PRZYWOZU)

Należy wpisać dwuliterowy kod kraju, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 8 do Instrukcji, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany. Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej, obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Jeżeli kraj pochodzenia nie jest znany, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów.

POLE 17 – Masa netto (w kg)

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 10 (opis towaru), wyrażoną w pełnych kilogramach. Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.
Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku, gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,5 kg, należy wpisać „0”. Jeżeli masa towaru wynosi 0,5 kg lub więcej, należy wpisać „1”.

POLE 18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary

Należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Nomenklatury Scalonej (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać). Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku, gdy ilość towaru podanego w litrach wynosi mniej niż 0,5 litra, należy wpisać „0”. Jeżeli ilość towaru wynosi 0,5 litra lub więcej, należy wpisać „1”.

Polecamy: W jaki sposób ustalić obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT?

POLE 19 – Wartość fakturowa w PLN

Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją (tj. bez uwzględnienia podatku VAT i podatku akcyzowego). Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jeżeli na fakturze, oprócz wartości towaru, wyszczególnione są pozostałe koszty (opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, inne) i suma tych wartości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w polu „Wartość fakturowa w PLN” należy podać wartość łączną, tj. wartość towaru łącznie z wartością pozostałych kosztów.

W odniesieniu do towarów otrzymywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, należy podać wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby
towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży. W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) przywożonych/wywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość fakturowa powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i wartość przekazywanej na nośniku informacji.

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie. Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem.Zasady przeliczania kwot w walutach obcych wykazywanych na fakturach dla celów podatku od towarów i usług określone zostały w art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm).
Zasady przeliczania kwot w walutach obcych wykazywanych na fakturach dla celów związanych z cłem określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 87, poz. 827).

Wartość fakturową podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

W przypadku PRZYWOZU (pole 19 – wartość fakturowa w PLN) W przypadku towarów przywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów przywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi.

W przypadku towarów, które po ich przywozie są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, należy zadeklarować
wyłącznie wartość przywożonych towarów, bez uwzględnienia kosztu montażu lub instalacji. W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich
wywozie należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy wywozie tych towarów.

W przypadku WYWOZU (pole 19 – wartość fakturowa w PLN)

W przypadku towarów wywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów wywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi. W przypadku towarów, które po ich wywozie są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, należy zadeklarować wyłącznie wartość wywożonych towarów, bez uwzględnienia kosztu montażu lub instalacji.

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich przywozie należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie tych
towarów.

POLE 20 – Wartość statystyczna w PLN

Pole należy wypełnić w przypadku:
– dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów
towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w
przywozie lub w wywozie,
– pozycji towarowej, dotyczącej towaru przywiezionego lub wywiezionego w celu
uszlachetniania lub po uszlachetnianiu.

Wartość statystyczną oblicza się:
– w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż) oraz 61-63 (nabycie wewnątrzwspólnotowe biokomponentów, biomas i biopaliw) - na podstawie wartości
towarów z faktury,
– w pozostałych przypadkach - na podstawie kwoty/wartości, która byłaby zafakturowana w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż).

W przypadku towarów będących przedmiotem uszlachetniania wartość statystyczna jest ustalana tak, jakby towary były w całości wytworzone w kraju przetworzenia, tj. należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi.

Wartość statystyczna nie obejmuje podatków i opłat należnych w przywozie/wywozie, takich jak: VAT, akcyza i inne opłaty o podobnym charakterze. W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) przywożonych/wywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość statystyczna powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i wartość przekazywanej na nośniku informacji. W przypadku zwrotów towarów wartość statystyczna jest równa wartości, która została podana przy przywozie/wywozie towaru.

Wartość statystyczną pozycji towarowej należy podać w pełnych złotych polskich (PLN), bez miejsc po przecinku. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki
poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się do pełnych złotych.

W przypadku PRZYWOZU (pole 20 – wartość statystyczna w PLN)

Wartością statystyczną w przywozie (wartość CIF) jest wartość towarów w miejscu i czasie wprowadzenia na polski obszar statystyczny. Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się poza polskim obszarem statystycznym. Należy więc włączyć poniesione poza polskim obszarem statystycznym:
– koszty opakowania,
– opłaty transportowe,
– opłaty za dokowanie,
– opłaty za załadunek i magazynowanie,
– wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na
pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na polskim obszarze statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej. Jeżeli wartość fakturową ustalono na bazie dostawy CPT, CIP, DDU lub DDP, a miejsce przeznaczenia zlokalizowane jest na polskim obszarze statystycznym, wartość tę uważa się za wartość ustaloną na bazie CIF, o ile koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone na polskim obszarze statystycznym przez dostawcę zagranicznego nie zostały wyodrębnione na fakturze.

W przypadku WYWOZU (pole 20 – wartość statystyczna w PLN)

Wartością statystyczną w wywozie (wartość FOB) jest wartość towarów w miejscu i czasie, w którym towary opuszczają polski obszar statystyczny. Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się na polskim obszarze statystycznym. Należy, więc włączyć poniesione na polskim obszarze statystycznym:
– koszty opakowania,
– opłaty transportowe,
– opłaty za dokowanie,
– opłaty za załadunek i magazynowanie,
– wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na
pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione poza polskim obszarem statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej. Przypadki ustalenia wartości fakturowej na bazie warunków dostaw: EXW, FCA i FAS z podaną miejscowością polską uważa się za równoważne z zastosowaniem warunków FOB.

POLE 21 – Wypełniający

Należy wpisać imię, nazwisko, numer telefonu i faksu oraz e-mail osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia oraz miejscowość i datę sporządzenia dokumentu. Jeżeli wypełniającym jest agent celny, obok informacji o imieniu i nazwisku osoba ta podaje dodatkowo numer wpisu na listę agentów celnych. W przypadku zgłoszenia elektronicznego osoba upoważniona do dokonania zgłoszenia potwierdza zadeklarowane dane przy użyciu kodu identyfikacyjnego nadawanego przez organ celny.

Natomiast w przypadku zgłoszenia pisemnego osoba upoważniona do dokonania zgłoszenia potwierdza zadeklarowane dane swoim podpisem.

Polecamy: Jakie są dopuszczalne formy zgłoszeń INTRASTAT?

Źródło: MF

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA