| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Poradnik: Jak wypełnić deklarację INTRASTAT?

Poradnik: Jak wypełnić deklarację INTRASTAT?

Składanie zgłoszeń INTRASTAT od 1 lutego 2011 r. następuje w formie elektronicznej, a wyjątkowo przedsiębiorcy mogą je złożyć pisemnie. Jak wypełnić deklarację? Przeczytaj, co należy zrobić krok po kroku.

Jeżeli nie wskazano inaczej, zasady wypełniania poszczególnych pól zgłoszenia są takie same dla wywozu i przywozu. W zależności od kierunku obrotu towarowego (przywóz lub wywóz), należy dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu zgłoszenia.

POLE 1 – Okres sprawozdawczy

Pole to składa się z 4 części: miesiąc sprawozdawczy, rok sprawozdawczy, nr zgłoszenia w okresie sprawozdawczym i nr wersji zgłoszenia.

PIERWSZA CZĘŚĆ POLA: MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie miesiąca kalendarzowego, do którego odnosi się zgłoszenie, w postaci dwóch cyfr arabskich, odpowiednio od 01 dla stycznia, 02 dla lutego, 03
dla marca....12 dla grudnia.

DRUGA CZĘŚĆ POLA: ROK SPRAWOZDAWCZY

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego, do którego odnosi się zgłoszenie, w postaci dwóch cyfr arabskich, np. 11 – dla roku 2011, 12 – dla roku 2012.

TRZECIA CZĘŚĆ POLA: NUMER ZGŁOSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Należy podać numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym. Niedopuszczalne jest powtórzenie tego numeru w danym okresie sprawozdawczym. Liczb nie należy poprzedzać zerami.

CZWARTA CZĘŚĆ POLA: NUMER WERSJI ZGŁOSZENIA

Należy podać numer kolejny wersji zgłoszenia, określonego w podpolu „Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym”. Każdy kolejny dokument zgłoszenia, odnoszący się do danego okresu sprawozdawczego (zgłoszenie lub korekta zgłoszenia) będzie tworzył kolejną wersję zgłoszenia (odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu). Jeżeli jest to pierwsze (pierwotnie składane) zgłoszenie w okresie sprawozdawczym, posiada ono w tym podpolu oznaczenie „1”. Każdy następny dokument zgłoszenia odnoszący się do tego zgłoszenia w okresie sprawozdawczym powinien mieć kolejny numer. Liczb nie należy poprzedzać zerem.

POLE 2 – Rodzaj deklaracji

W tym polu należy dokonać wyboru przeznaczenia dokumentu zgłoszenia, tj. dokonanie:
– zgłoszenia lub
– korekty zgłoszenia polegającej na zastąpieniu w całości dotychczasowego, uprzednio złożonego zgłoszenia (nawet korygowanego) lub
– korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu.

Korekta zgłoszenia może odnosić się tylko do aktualnej wersji tego zgłoszenia.

POLE 3 – Kod izby celnej, do której składane jest zgłoszenie

W zgłoszeniach oraz w korektach zgłoszeń należy podać kod Izby Celnej w Szczecinie, czyli kod „420000”.

POLE 4 – Odbiorca/Nadawca

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia oraz 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), poprzedzony kodem PL, i 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jeżeli podmiot ten posiada 9-
cyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę „0”.

Jeżeli osoba zobowiązana do dokonania zgłoszenia nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, ale jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, w tym polu
należy wpisać jej pełny adres oraz numer NIP. W tym przypadku numeru REGON nie podaje się. Pole to należy wypełnić w każdym przypadku, niezależnie od faktu wypełnienia pola nr 5 – „Przedstawiciel”.

POLE 5 – Przedstawiciel

Należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia lub korekty zgłoszenia przez przedstawiciela. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres podmiotu dokonującego zgłoszenia w imieniu osoby zobowiązanej oraz 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON tego podmiotu. Jeżeli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę „0”. Numeru REGON nie należy podawać, jeżeli przedstawicielem osoby zobowiązanej jest odpowiednio: agent celny, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.

Jeżeli przedstawicielem jest pracownik osoby zobowiązanej, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 6 – Łączna wartość fakturowa w PLN

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu 19 ze wszystkich pozycji zgłoszenia. W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość „0”. Jeżeli
dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w
zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu 20 ze wszystkich pozycji zgłoszenia. W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość „0”. Jeżeli
dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w
zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 8 – Łączna liczba pozycji

Jeżeli dokument zgłoszenia służy do dokonania zgłoszenia, należy wpisać łączną ilość pozycji towarowych. Łączna ilość pozycji towarowych nie może być większa od 9999. Liczb nie należy poprzedzać zerami. Łączna ilość pozycji podana w tym polu musi zgadzać się z ostatnim numerem pozycji wpisanym w polu 9 zgłoszenia. W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość „0”. Jeżeli dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 9 – Nr pozycji

Jeżeli dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania zgłoszenia, należy wpisać kolejny numer danej pozycji towarowej. Łączna ilość pozycji towarowych w jednym zgłoszeniu nie może być większa niż liczba 9999 i ostatni zadeklarowany numer pozycji musi być zgodny z łączną liczbą pozycji wpisaną w polu 8.Jeżeli dokument zgłoszenia wykorzystywany jest do dokonania korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, w polu należy wpisać numer korygowanej pozycji zgłoszenia.

Jeżeli korekta zgłoszenia ma polegać na dodaniu nowej pozycji w zgłoszeniu, w polu tym należy wpisać numer dopisywanej pozycji, który powinien być następnym numerem, po numerze ostatniej pozycji w korygowanym zgłoszeniu.

POLE 10 – Opis towaru

Należy wpisać zwyczajową nazwę handlową danego towaru w sposób umożliwiający jego identyfikację. Opis ten musi umożliwiać klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury
Scalonej (CN). Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN.

POLE 11 – Kod kraju wysyłki dla PRZYWOZU

Należy wpisać, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 4 do Instrukcji, dwuliterowy kod kraju, w którym opuszczające go towary stały się przedmiotem wywozu do Polski jako kraju przeznaczenia towarów. Jeżeli państwo członkowskie wysyłki nie jest znane, należy wpisać kod kraju członkowskiego zakupu lub nabycia towarów. Krajem członkowskim, w którym dokonano zakupu lub nabycia towaru, jest kraj, w którym mieści się siedziba partnera umowy (sprzedającego lub zbywcy), z którym została zawarta umowa (z wyjątkiem typowych umów o przewóz towarów) na podstawie, której realizowany jest przywóz towarów do kraju.

W przypadku przywozu towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu, działających na tych instalacjach, można wpisać kod „QV”. – Kod kraju przeznaczenia dla WYWOZU. Należy wpisać, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 4 do Instrukcji, dwuliterowy
kod kraju, w którym towary wywożone z Polski zostaną dopuszczone do konsumpcji, zużyte, poddane obróbce lub przetworzeniu. Jeśli kraj przeznaczenia nie jest znany, uważa się, że krajem przeznaczenia jest ostatni znany w momencie wywozu kraj członkowski, na którego terytorium towary zostały fizycznie wprowadzone.

W przypadku wywozu towarów przeznaczonych na zaopatrzenie statków wodnych lub powietrznych można wpisać kod „QR”. W przypadku wywozu towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu, działających na tych instalacjach, można wpisać kod „QV”.

POLE 12 – Kod warunków dostawy

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu
szczegółowego w przywozie.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. reguły Incoterms 2000 zostały zastąpione Incoterms 2010, niemniej systemy informatyczne krajów członkowskich będą przez pewien okres przejściowy (niekrótszy niż 1 rok) przyjmowały i akceptowały pojawiające się jeszcze w komunikatach usunięte kody DAF, DES, DEQ, DDU.

Należy wpisać zgodny z umową literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2010. Jeżeli ze względów handlowych umowa zawarta jest na innych warunkach niż określone w INCOTERMS 2010, należy wpisać symbol INCOTERMS 2010 najbardziej zbliżony do warunków zawartych w umowie.

POLE 13 – Kod rodzaju transakcji

Należy podać kod rodzaju transakcji związanej z danym przywozem towarów.

W przypadku zgłaszania nabycia wewnątrzwspólnotowego (przywozu) towarów będących biokomponentami, biomasami lub biopaliwami ciekłymi, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt
2, 3 i 11 oraz ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11), w polu 13 (Kod rodzaju transakcji) wpisać następujący kod rodzaju transakcji:
– 61 - w przypadku, gdy przedmiotem przywozu są biokomponenty,
– 62 - w przypadku, gdy przedmiotem przywozu są biomasy,
– 63 - w przypadku, gdy przedmiotem przywozu są biopaliwa ciekłe.

POLE 14 – Kod towaru

Należy wpisać ośmiocyfrowy kod towaru opisanego w polu 10 (Opis towaru), zgodnie z kodem określonym w Nomenklaturze Scalonej (CN), albo - w przypadkach szczególnych – kod
towarowy określony w części II pkt 3.4 oraz w części III pkt 12 Instrukcji.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK