Kategorie

Analiza rynku – jak ustalić w którą stronę pójdzie

Krzysztof Dankowski
Wybór odpowiedniej techniki analitycznej jest jedną z najważniejszych decyzji, które należy podjąć przed rozpoczęciem inwestycji na wybranym rynku kapitałowym

Do podjęcia tej decyzji wymagane jest przeprowadzenie kompleksowej analizy charakteryzującej rodzaj oraz specyfikę danego rynku, a także określenie własnego profilu ryzyka i horyzontu inwestycyjnego. Do grona najważniejszych technik analitycznych zaliczamy analizę techniczną oraz analizę fundamentalną. Decyzja o wyborze konkretnej techniki, powinna uwzględniać przede wszystkim własną specyfikę inwestycyjną, ponieważ ze względu na nikłą skuteczność de facto niemożliwe jest stosowanie analizy fundamentalnej w transakcjach o krótkim horyzoncie czasowym. Podobnie sprawa wygląda w przypadku stosowania innych technik, które również muszą być dostosowane do indywidualnej strategii w celu jak najlepszej optymalizacji wyników.

Analiza fundamentalna

Według ogólnej definicji analizy fundamentalnej stosowanej na rynku terminowym jest to metoda przewidywania przyszłych ruchów cen instrumentu finansowego na podstawie czynników i danych ekonomicznych, politycznych i środowiskowych, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na poziom podaży i popytu na dany instrument. Założeniem analizy fundamentalnej jest określenie na podstawie mierzalnych czynników ekonomicznych i politycznych w sposób jak najbardziej obiektywny możliwego zachowania się cen w przyszłości. Jest to zadanie o tyle trudne, ze względu na to, że na każdym rynku pojawiają się bardzo duże ilości różnych informacji, które mogą mieć wpływ na zmiany kursu notowanych na nim instrumentów finansowych.

Dlatego, tez najważniejszym zadaniem jest umiejętne rozróżnienie informacji istotnych, od tych, które nie mają znaczenia dla zachowania się cen. Rynek walutowy, podobnie jak inne rynki podlega wpływowi różnych informacji dotyczących danych ekonomicznych, jednakże, oprócz danych o inflacji i PKB, mają one charakter bardziej spekulacyjny, aniżeli mający wartość z punku widzenia analizy fundamentalnej. Niemniej jednak warto przytoczyć kilka najważniejszych wskaźników, które powodują zazwyczaj bardzo duże wahania cen, zwłaszcza w momencie ich publikacji.

Oto krótka lista danych ekonomicznych o największym wpływie na rynek walutowy:
• decyzja o zmianie stóp procentowych
• wyniki PKB (GDP growth)
raport o zatrudnieniu (Non-farm Payrolls)
• raport banków federalnych (Beige Book)
• wskaźnik cen produktów i usług (Consymer Price Index CPI)
• dynamika sprzedaży nowych domów (New Home Sales)
• dynamika produkcji przemysłowej (Industrial Production)
• wskaźnik zaufania konsumentów (Consumer Confidence)

Posługując się analizą fundamentalną inwestorzy powinni zwrócić uwagę na wszystkie czynniki o charakterze trwałym, takie jak prognozy rozwoju gospodarczego czy inflacji, a także niektóre czynniki społeczne, które mogą wpływać na zachowanie się kursu walutowego. Jej wykorzystanie promowane jest również przez największych inwestorów giełdowych jak Warren Buffet, którzy inwestując długoterminowo, posługują się niemal wyłącznie tą techniką. Należy jednakże zauważyć, że ich inwestycje dotyczą zazwyczaj akcji spółek, do analizy, których analiza fundamentalna de facto została stworzona i gdzie sprawdza się najlepiej.

Dlatego też, pomimo istotnych zalet tego rodzaju techniki najczęściej jest ona wykorzystywana w połączeniu z analizą techniczną, która w większym stopniu pomaga odpowiedzieć na pytanie, w którym momencie należy wykonać planowaną transakcje, natomiast analiza fundamentalna służy określeniu, w jakie instrumenty należy zainwestować. Na rynku Forex, jak i Futures gdzie duża część transakcji ma charakter krótkookresowy wykorzystanie analizy technicznej jest bardzo popularne i efektywne, co zostanie przedstawione w dalszej części.

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest techniką bardzo szeroko wykorzystywaną na wszelkich rynkach kapitałowych. Jej ewidentną zaletą jest jej uniwersalność, która pozwala na jej stosowanie niemal na każdym możliwym rynku. Jedynym warunkiem, który musi być spełniony jest odpowiedni poziom płynności rynku, który jest konieczny do efektywnego wykorzystywania tego rodzaju analizy. Analiza techniczna skupia się na badaniu zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych.

Najpopularniejszymi typami wykresów są:

 • wykresy liniowe (line charts)
 • wykresy słupkowe (bar charts)
 • wykresy świecowe (candle charts)

Na bazie wykresów świecowych stworzonych zostało bardzo wiele formacji, składających się z jednej bądź kilku świec, które wykorzystywane są z powodzeniem na rynkach terminowych oraz walutowych. Do najpopularniejszych z nich należą formacje typu: objęcie hossy, objęcie bessy, harami, przenikanie, zasłona ciemnej chmury, gwiazda wieczorna, wisielec czy gwiazda doji. W formacjach świecowych, bardzo dobrze odzwierciedlone są oddziaływania psychiczne inwestorów oraz towarzyszące im emocje, jak strach, nadzieja czy chciwość.

Oprócz formacji świecowych, w analizie technicznej można wyróżnić kilkanaście podstawowych (klasycznych) typów formacji, które można podzielić na dwie podstawowe grupy:
• formacje wskazujące na odwrócenie trendu,
• formacje wskazujące na potwierdzenie trendu (konsolidacji i kontynuacji trendu).

Formacje zapowiadające zmianę panującego trendu służą analitykom do zmiany dotychczasowej pozycji zajętej na rynku na zgodną z kierunkiem nowopowstającego trendu. Najpopularniejszymi i najbardziej jednoznacznymi formacjami zapowiadającymi odwrócenie trendu to:
• formacja głowy i ramion / odwróconej głowy i ramion,
• formacja podwójnego szczytu (podwójnego wierzchołka) / podwójnego dna,
• formacja potrójnego szczytu / potrójnego dna,
• formacja zaokrąglonego szczytu / zaokrąglonego dna,
• formacja trójkąta zwyżkującego - przy kursie rosnącym / trójkąta zniżkującego - przy trendzie malejącym

Formacje kontynuacji trendu służą do oceny czy dany trend ma szanse być kontynuowany w przyszłości. W praktyce są one pewnego rodzaju pauzą w panującym trendzie, po której powinna nastąpić jego dalsza kontynuacja. Najpopularniejszymi formacjami kontynuacji trendu są:
• formacja kwadratu i prostokąta,
• flagi,
• chorągiewki (proporce),
• kliny,
• romby i diamenty,
• trójkąty.

Analiza i obserwacja wymienionych formacji pomaga w dużym stopniu w prognozowaniu kierunków ruchów cen na danych rynkach. Dodatkową zaletą opisywanych formacji jest ich uniwersalność, co pozwala na ujednolicenie ich interpretacji. Należy jednakże zaznaczyć, że stosunkowo rzadko zdarza się, aby dokładnie takie same formacje występowały na realnych wykresach. Bardzo często zdarza się, że występują pewnego rodzaju naturalne odchylenia, które utrudniają prawidłową ocenę formacji. Jednakże w miarę zyskiwania doświadczenia i oswajaniu się z różnego rodzaju wykresami, analitycy techniczni potrafią dostrzec wybrane formacje pomimo wyraźnych zaburzeń w ich kształtach. Należy podkreślić, że tego rodzaju formacje są jednymi z podstawowych narzędzi analizy technicznej, które potrafią bardzo skutecznie diagnozować charakter danego trendu, co jest podstawą tego rodzaju analizy.

Ostatnią grupą narzędzi analizy technicznej wykorzystywaną szeroko na rynkach terminowych są różnego rodzaju wskaźniki, które zasadniczo można podzielić na dwie grupy:

• Wskaźniki trendu – do których zaliczamy wszystkie rodzaje średnich (wykładnicze, arytmetyczne, ważone), wstęgi Bollingera oraz inne nanoszone bezpośrednio na wykres cenowy. Sygnałami sugerującymi kupno lub sprzedaż są tutaj zazwyczaj przecięcia linii wskaźników między sobą lub z wykresem cenowym.
• Oscylatory – są to wskaźniki, które przetwarzają dane, zwracając wynik w postaci osobnego wykresu umieszczonego pod wykresem cenowym. Do tej grupy należą oscylatory stochastyczne, MACD, RSI, RVI i inne.

Stosowanie wskaźników na rynkach walutowych, jak i terminowych jest wyjątkowo popularne, wykorzystywane są one, bowiem również do konstruowania systemów transakcyjnych. Należy jednak zauważyć, że analitycy techniczni rzadko kiedy swoje decyzje opierają o jedynie jeden wskaźnik, ze względu na to, że wszystkie wskaźniki wykorzystują dane statystyczne, co sprawia, że obarczone są one pewnym poziomem błędu. Dlatego, też najczęściej stosuje się 2-3 wybrane wskaźniki, których sygnały muszą się wzajemnie potwierdzać, aby transakcje były skuteczne.

Analiza techniczna może być stosowana de facto na każdym rodzaju rynku i typie transakcji. Analitycy stosujące powyższą analizę mogą śledzić sytuacje na kilkunastu rynkach jednocześnie bez znaczącej utraty jakości pod względem wyników. Jest to praktycznie niemożliwe w przypadku analizy fundamentalnej, gdzie na skutek bardzo dużej ilości informacji należy skupić się na jednym wybranym rynku bądź branży. Jest to dość istotne ograniczenie dotyczące tego rodzaju techniki, które powoduje, że jest ona o wiele bardziej pracochłonna i mniej elastyczna w porównaniu do analizy technicznej. Należy zauważyć, że różne rynki znajdują się zazwyczaj w odmiennych stanach (okresach) aktywności. Można tutaj wyróżnić okresy, w którym występują wyraźne trendy spadkowe bądź zwyżkowe, bądź też okresy konsolidacji, kiedy na rynku panuje względny spokój i trudno ocenić przyszły ruch cen.

Analityk techniczny w takiej sytuacji może skupić się na najbardziej aktywnych rynkach, gdzie można zauważyć wyraźne trendy pozwalające przewidzieć z większym prawdopodobieństwem zachowanie rynku. Dokonując transakcji za pomocą tej techniki można zachować dużą swobodę działania, przenosząc swoją uwagę z jednego rynku na drugi w sytuacji, gdy zachodzi na nim interesująca sytuacja pod względem inwestycyjnym.

Podsumowując powyższy opis analizy technicznej należy zaznaczyć, że jest ona najszerzej wykorzystywaną techniką analityczną na rynkach Futures oraz Forex. O jej popularności decyduje przede wszystkim łatwość jej stosowania jak i duża skuteczność na wymienionych rynkach. Mnogość wykorzystywanych narzędzi z jednej strony powoduje, że może ona sprawiać pewne trudności początkującym analitykom technicznym, jednakże jest to również jej ewidentną zaletą decydującą o jej elastyczności i uniwersalności. Przedstawione w niniejszym punkcie różnego rodzaju formacje techniczne posiadają mniejsza lub większą skuteczność, warto jednakże pamiętać, że nie są one nieomylnymi prawami naukowymi, lecz pozwalają jedynie z bliżej nieokreślonym prawdopodobieństwem wnioskować o przyszłej sytuacji rynkowej. Z tego względu, można powiedzieć, że stosowanie analizy technicznej jest pewnego rodzaju sztuką, której bardzo trudno nauczyć się od razu, ponieważ wymaga ona nabycia doświadczenia i umiejętności rozpoznawania prawidłowo sygnałów oraz formacji technicznych.

Porównanie

Specyfiką rynków terminowych (walutowych) jest szybkość reakcji na publikowane dane oraz fakt tzw. dyskontowania przyszłych informacji. W przypadku wykorzystywania analizy fundamentalnej inwestor musi rozstrzygnąć czy prognozowane przez niego dane bądź przyszłe wydarzenia znalazły już swoje odzwierciedlenie w cenie danego instrumentu. Jeżeli zostanie dokonana błędna ocena, to transakcje podjęte pod wpływem takiej analizy mogą okazać się niepowodzeniem. Z punktu widzenia analizy fundamentalnej informacje są tylko wtedy istotne, kiedy nie są one jeszcze powszechnie znane, a co za tym idzie nie zostały jeszcze zdyskontowane w kursie walutowym bądź cenie instrumentu pochodnego. Jednakże uzyskanie dostępu do tego rodzaju informacji jest rzeczą bardzo skomplikowaną, co znacząco utrudnia efektywne stosowanie tego rodzaju analizy.

Zwolennicy tej techniki mogą wszakże próbować przewidywać różnego rodzaju wskaźniki ekonomiczne, jednak obarczone jest to dużym ryzykiem błędu. Najważniejszym cechą, która decyduje jednakże o przewadze analizy technicznej nad analizą fundamentalną jest jej zdolność do określania momentu zawierania transakcji, co jest rzeczą niezmiernie ważną na rynkach, gdzie wykorzystywana jest dźwignia finansowa. W przypadku tradycyjnych rynków Futures dźwignia kształtuje się na poziomie 1:10, natomiast na rynku walutowym może dochodzić nawet do poziomu 1:100. W takich warunkach, dokonanie transakcji w nieodpowiednim momencie może skutkować utratą depozytu zabezpieczającego, nawet pomimo prawidłowego przewidzenia rozwoju sytuacji.

Dzięki analizie technicznej możliwe jest określenie najbezpieczniejszego momentu wejścia na rynek, co pozwala zabezpieczyć się przed groźbą ewentualnej utraty depozytu. Ponadto tak jak zostało to już podkreślone, analitycy techniczni mogą analizować kilka lub kilkanaście metod jednocześnie, stosując niemalże identyczne metody badawcze. Stwarza to bardzo duże możliwości pod względem elastyczności stosowania tego rodzaju techniki i pozwala na efektywne inwestowanie na kilku wybranych rynkach w tym samym czasie.

W przypadku analizy fundamentalnej takie podejście jest bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ wymaga o wiele większych nakładów pracy i poznania odrębnej specyfiki każdego rynku. Ponadto należy zauważyć, że rynki kapitałowe w obecnym czasie są bardzo ściśle ze sobą powiązane, a uniwersalność analizy technicznej pozwala na uchwycenie wzajemnych zależności występujących pomiędzy nimi, co również przyczynia się do zwiększenia efektywności jej stosowania. Jak, więc można zauważyć znaczenie tego rodzaju analizy na rynkach terminowych jest niepodważalna, zwłaszcza, że jej podstawowe zasady oraz narzędzia mogą być stosowane efektywnie na wielu różnego rodzaju rynkach i w różnego rodzaju celach. Stosowana jest ona, bowiem zarówno przez inwestorów długoterminowych jak i graczy spekulacyjnych, którzy na podstawie danych fundamentalnych oraz psychologicznych aspektów wynikających z analizy wykresów, próbują osiągnąć jak najwyższe zyski wykorzystując krótkookresowe zmiany cen. Na zakończenie należy dodać, że analiza techniczna jako jedyna może być stosowana jako samodzielnie narzędzie pozwalające na diagnozowanie przyszłych ruchów cen jak i określanie momentów zawierania transakcji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.