REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Słownik

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

ETF

ETF (Exchange Traded Funds) – fundusze inwestujące w indeksy giełdowe na wszystkich rynkach świata.

Aktywa OFE

Aktywa OFE - są to zasoby majątkowe otwartego funduszu emerytalnego pochodzące ze składek wpłaconych do funduszu.

Kapitalizacja spółki

Kapitalizacja spółki – wartość rynkowa spółki giełdowej

GDP

GDP (gross domestic produkt) - Produkt Krajowy Brutto - PKB

REKLAMA

EBIAT

EBIAT (earnings before interest after taxes) - zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu.

Bony skarbowe

Bony skarbowe (ang. Treasury Bills) – należą do podstawowych, krótkoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa.

Depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający – są to środki wniesione przez inwestora zawierającego transakcję na rynku terminowym, których wysokość pokrywa określoną część wartości instrumentu bazowego.

Termin wykonania

Termin wykonania (wygaśnięcia, ang. Expiration date)) – W przypadku instrumentów pochodnych, jest to termin po upływie którego wygasa prawo wynikające z tytułu posiadania danego instrumentu pochodnego (opcji, kontraktu terminowego) i następuje rozliczenie transakcji.

REKLAMA

Rajd Świętego Mikołaja

Rajd Świętego Mikołaja (Santa Claus rally) – Gwałtowny wzrost cen akcji przed Świętami Bożego Narodzenia.

Rynek OTC

Rynek OTC (alternatywy system obrotu, ang. Over The Counter) – rynek pozagiełdowy.

Alokacja

Alokacja – jest to wielkość procentowa, określająca jaka część składki jest inwestowana.

Carry trade

Carry trade – strategia inwestycyjna polegająca na wykorzystywaniu różnic w poziomie stóp procentowych.

Synergia

Synergia – jest to efekt dodatkowych korzyści uzyskanych w wyniku połączenia przedsiębiorstw.

Barter

Barter – umowa polegająca na wzajemnej wymianie towarów lub usług.

HIFO

HIFO (ang. Highest In, First Out) - Najdroższe przyszło, pierwsze wyszło. Metoda wyceny zapasów.

Stawka referencyjna Polonia

Stawka referencyjna Polonia – jest to średnia ważona operacji przeprowadzanych na pieniężnym rynku międzybankowym o terminie O/N (overnight).

OPEC

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową.

Dewaluacja

Dewaluacja – administracyjne obniżenie wartości waluty w danym kraju wobec innych walut.

IBAN

IBAN (ang. International Bank Account Number) - międzynarodowy numer rachunku bankowego.

Front load

Front load – opłata na wejściu, podczas kupna.

Blue chips

Blue chips – największe i najbardziej stabilne spółki na giełdzie.

Back load

Back load – opłata na wyjściu, przy sprzedaży

Stopa dywidendy

Stopa dywidendy (ang. Dividend Yield, DY) – jest to iloraz wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny akcji.

Cena emisyjna

Cena emisyjna – jest to cena po jakiej sprzedawane są akcje na rynku pierwotnym.

BVPS

BVPS (Book Value Per Share) – wartość księgowa spółki przypadająca na jedną akcję.

Aport

Aport (ang. apport) – jest to wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez udziałowca (wspólnika).

Akcja uprzywilejowana

Akcja uprzywilejowana – jest to akcja (papier wartościowy) charakteryzująca się dodatkowymi przywilejami wobec akcji zwykłych.

Pengab

Pengab – Wskaźnik koniunktury bankowej publikowany przez Pentor.

Arbitraż

Arbitraż – jest to zawieranie przeciwstawnych transakcji na różnych rynkach w celu osiągnięcia zysku.

Bilans handlowy

Bilans handlowy – jest to saldo wartości eksportu i importu towarów.

Zlecenie PCRO

Zlecenie PCRO – zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie.

Zlecenie PKC

Zlecenie PKC – zlecenie po każdej cenie.

Zlecenie PCR

Zlecenie PCR – zlecenie po cenie rynkowej.

Zlecenie OTP

Zlecenie OTP – zlecenie z odroczonym terminem płatności.

Forward

Forward – instrument finansowy na rynku terminowym dotyczący zazwyczaj walut lub towarów. Kontrakt forward zobowiązuje obie strony transakcji do zawarcia w przyszłości transakcji na warunkach określonych w kontrakcie.

Stagflacja

Stagflacja – jest to niekorzystne zjawisko w gospodarce państwa charakteryzujące się jednoczesnym pojawieniem się kilku niekorzystnych czynników takich jak duża inflacja, wzrost bezrobocia i stagnacji, czyli braku wzrostu gospodarczego.

Instrument bazowy

Instrument bazowy – papier wartościowy na który opiewają instrumenty pochodne, czyli np. kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe.

Instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne - prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy od ceny instrumentu bazowego, którym mogą być akcje spółek giełdowych, waluty, indeksy giełdowe lub stopy procentowe.

Odsetki skapitalizowane

Odsetki skapitalizowane – jest to przychód z odsetek od kwoty kapitału powiększonej o uprzednio obliczone odsetki z poprzednich okresów.

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu – jest to dochód od zdeponowanego kapitału.

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy – jest to część rynku finansowego, na którym handluje się instrumentami finansowymi średnio- i długoterminowymi, przeznaczonymi na finansowanie inwestycji.

EPS

EPS (ang. Earnings Per Share) – Zysk na akcję. Jest to zysk spółki za cztery ostatnie kwartały, podzielony przez liczbę wyemitowanych akcji.

LIFO

LIFO (ang. Last In, First Out) – Ostatnie przyszło, pierwsze wyszło. Jest to metoda wyceny zapasów w gospodarce magazynowej.

FIFO

FIFO (ang. First In, First Out) – Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Jest to metoda wyceny zapasów w gospodarce magazynowej. Stosuje się ją również przy ustalaniu kosztu nabycia akcji i innych papierów wartościowych, czy jednostek uczestnictwa jeżeli nie jest możliwa identyfikacja tych aktywów.

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny (ang. money market) - jest to część rynku finansowego na którym handluje się krótkoterminowymi instrumentami finansowymi, tzn. o terminie zapadalności do 1 roku.

Fundusz parasolowy

Fundusz parasolowy – fundusz inwestycyjny, w skład którego wchodzą wydzielone subfundusze. Każdy z subfunduszy może prowadzić odrębną politykę inwestycyjną.

FIZ

FIZ – fundusz inwestycyjny zamknięty.

Certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny - papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty.

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa - cena, po jakiej fundusz odkupuje jednostki od uczestnika. Zazwyczaj jest to cena netto, po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych

Cena nabycia jednostki uczestnictwa

Cena nabycia jednostki uczestnictwa - cena, za jaką uczestnik nabywa jednostki funduszu. Zazwyczaj jest to cena brutto, z opłatą manipulacyjną

REKLAMA