REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Słownik

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Instytucja finansowa

C/WK

C/WK (ang. P/BV, Price/Book Value) – cena do wartości księgowej, jeden z głównych wskaźników giełdowych opisujących wartość akcji. Obrazuje jak drogie są akcje wobec wartości księgowej przedsiębiorstwa.

C/Z

C/Z (ang. P/E, Price Earnings Ratio) - Cena do zysku, jeden z podstawowych wskaźników giełdowych, obrazuje jak drogie są akcje wobec zysku netto przedsiębiorstwa.

GPW

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

REKLAMA

Warset

Warset - system informatyczny obsługujący notowania giełdowe na GPW.

Punkt bazowy

Punkt bazowy (ang. basis point) – jest to jedna setna procenta w odniesieniu do stóp procentowych lub jedna setna punktu indeksu giełdowego w przypadku kontraktów terminowych. Zmiany stóp procentowych podaje się najczęściej w punktach bazowych.

Wspólny rachunek małżeński

Wspólny rachunek małżeński, wspólny rejestr małżeński (WRM) - rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego prowadzony dla małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej.

Opcja

Opcja – jest to instrument finansowy, za pomocą którego zabezpieczyć można cenę kupna lub sprzedaży określonych instrumentów bazowych (walut, surowców, akcji, indeksów giełdowych) w określonym czasie w zamian za opłatę.

REKLAMA

Dzień prawa do dywidendy

Dzień prawa do dywidendy – jest to dzień w którym akcjonariusz musi posiadać akcje, aby być uprawnionym do wypłaty dywidendy. Dzień prawa do dywidendy musi być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dywidenda

Dywidenda (ang. dividend) – jest to wypłacana akcjonariuszom część zysku netto wypracowanego w roku obrotowym.

SWIFT

SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - Towarzystwo Światowej Finansowej Komunikacji Międzybankowej.

Free float

Free float (akcje w wolnym obrocie) spółki publicznej – określa liczbę akcji w spółki będących w posiadaniu drobnych inwestorów (poniżej 5 proc. kapitału akcyjnego).

Rating

Rating – jest to wskaźnik oceny wiarygodności finansowej podmiotu gospodarczego.

WANJU

WANJU – wartość aktywów netto funduszu przypadająca na jednostkę uczestnictwa.

EURIBOR

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) - rynkowa stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek w strefie euro na rynku międzybankowym.

Hedging

Hedging (ang. hedge – zabezpieczenie) – jest to operacja zabezpieczająca na kynku kapitałowym.

Depozytariusz funduszu

Depozytariusz funduszu – bank, w którym zdeponowane są aktywa funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego.

Aprecjacja

Aprecjacja – wzrost kursu określonego instrumentu finansowego.

Aktywa funduszu

Aktywa funduszu – aktualna wartość składników majątku funduszu, czyli wszystkich papierów wartościowych, lokat i innych środków finansowych wchodzących w skład portfela funduszu.

CFD

CFD (Contract For Difference) – jest to kontrakt na rynku terminowym, polegający na umowie pomiędzy dwiema stronami, w której zakłada się, że sprzedający zapłaci różnicę pomiędzy ceną zamknięcia a ceną otwarcia określonych aktywów.

TED spread

TED spread – różnica pomiędzy oprocentowaniem depozytów na rynku międzybankowym a oprocentowaniem krótkoterminowych pożyczek skarbu państwa. TED spread pokazuje jak duże jest ryzyko zagrożenia płynności depozytów na rynku międzybankowym.

Analiza techniczna

Analiza techniczna polega na prognozowaniu kursów papierów wartościowych i indeksów giełdowych na podstawie obserwacji ich zmian w przeszłości.

SNB

SNB (Swiss National Bank) – Narodowy Bank Szwajcarii, odpowiedzialny jest za politykę monetarną Szwajcarii.

Akcje

Akcja jest papierem wartościowym dającym jej posiadaczowi określone prawa i obowiązki wobec spółki akcyjnej. Reprezentuje ona udział w spółce, daje prawo do pobierania dywidendy oraz prawo do objęcia odpowiedniej części majątku spółki w chwili jej likwidacji.

EBITDA

EBITDA - (ang. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - jest to zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków i amortyzacji.

Deflacja

Deflacja to zjawisko polegające na ogólnym, trwałym spadku cen, wzroście wartości pieniądza.

Fundusze private equity

Fundusze private equity – są to fundusze inwestujące na niepublicznym rynku kapitałowym.

Venture capital

SPO

SPO (ang. Secondary Public Offering) – sprzedaż (uplasowanie) kolejnej emisji akcji na rynku publicznym.

IPO

IPO (ang. Initial Public Offering) - sprzedaż (uplasowanie) pierwszej emisji akcji na rynku publicznym.

Wspólny rejestr małżeński

Wspólny rejestr (rachunek) małżeński (WRM) – wspólny rachunek uczestników funduszu inwestycyjnego prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólnotę majątkową.

Agent transferowy

Agent transferowy - podmiot, który na zlecenie funduszu lub towarzystwa prowadzi rejestry uczestników funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych.

Dzień wyceny

Dzień wyceny – jest to każdy dzień w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i dokonywane są wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych.

Hossa

Hossa – długotrwały wzrost cen akcji lub towarów na giełdzie.

Bessa

Bessa – długotrwały spadek cen akcji lub towarów na giełdzie.

KNF

KNF- Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to organ administracji sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym.

Rejestr uczestników funduszu

Rejestr uczestników funduszu - elektroniczna ewidencja danych, dotycząca wszystkich uczestników funduszu, prowadzona przez agenta transferowego.

Umorzenie

Umorzenie - odkupienie jednostek uczestnictwa przez fundusz od uczestnika funduszu.

Konwersja

Konwersja jednostek - przeniesienie całości lub części jednostek uczestnictwa z jednego subfunduszu do drugiego w ramach tego samego programu.

Jednostka uczestnictwa

  Jednostka uczestnictwa - to podstawowa jednostka określająca wartość inwestycji w funduszu.

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny – jest to osoba prawna, która inwestuje zebrane publicznie środki pieniężne.

FIO

FIO - fundusz inwestycyjny otwarty.

Benchmark

Benchmark (stopa odniesienia) – jest to instrument finansowy (np. indeks giełdowy) będący odniesieniem do oceny wyników zarządzania aktywami funduszu.

ECB

ECB (ang. European Central Bank) – Europejski bank centralny odpowiedzialny jest za prowadzenie polityki monetarnej w strefie euro.

Stopy procentowe NBP

Stopy procentowe NBP - ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

WIBID

WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - rynkowa stopa procentowa jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) -jest to rynkowa stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek na polskim rynku międzybankowym.

LIBOR

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - rynkowa stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku miedzybankowym w Londynie.

Stopa redyskontowa

Stopa redyskontowa - (redyskonto weksli) określa cenę, po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych weksle, które wcześniej zostały przez nie nabyte od swoich klientów.

Stopa depozytowa

Stopa depozytowa - jedna z podstawowych stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

REKLAMA