Kategorie

Dotacje na usługi doradcze i inwestycje w ramach programów regionalnych

Łukasz Kusak
inforCMS
W związku ze zbliżającym się ostatecznym zatwierdzeniem szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO) i planowanym rozpoczęciem przyjmowania wniosków o dofinansowanie Minister Rozwoju Regionalnego wydał dwa rozporządzenia dotyczące udzielania firmom pomocy regionalnej na usługi doradcze oraz na inwestycje. Regulują one przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy przedsiębiorcom.

Udzielanie pomocy regionalnej na doradztwo

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach poprzez ułatwienie firmom dostępu do usług doradczych mających wpływ na wzrost ich konkurencyjności.

Pomoc może być udzielana na realizację projektu w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, polegającego na zakupie usług doradczych od podmiotów zewnętrznych. Dofinansowanie będzie można uzyskać na usługi dotyczące:

• jakości, a w szczególności projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, a także uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, a także wydawania deklaracji zgodności producenta w tym zakresie,

• wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych,

• opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,

• projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowywania planów marketingowych,

• tworzenia i rozwoju współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji,

• przygotowania do uczestniczenia w programach badawczych i innowacyjnych,

• tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw,

• łączenia się przedsiębiorstw,

• prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej,

• wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne,

• pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki poniesione na sfinansowanie usług doradczych. Wydatki te pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez przedsiębiorcę wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Warto podkreślić, że pomoc nie może być udzielona na usługi doradztwa stałego i okresowego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, usługi prawne, podatkowe itp.

Podmiot starający się o dotację w ramach regionalnego programu operacyjnego składa wniosek o dofinansowanie do podmiotu udzielającego pomocy. Takimi podmiotami będą właściwe urzędy marszałkowskie.

Udzielanie pomocy regionalnej na inwestycje

Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana na realizację nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Przez pojęcie „nowa inwestycja” należy rozumieć:

• inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: utworzeniem i rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów, zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego,

• nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub byłoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił.

Warto zaznaczyć, że nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oznacza przyrost liczby pracowników, w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, w wyniku realizacji nowej inwestycji, w okresie trzech lat od dnia jej zakończenia. Do liczby pracowników wlicza się pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników sezonowych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Do wydatków kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu w ramach nowej inwestycji zalicza się wydatki niezbędne do jej realizacji poniesione na:

• nabycie prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów oraz nieruchomości zabudowanej,

• nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: budowli i budynków (jeśli ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu), maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych oraz infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją,

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, będą podlegać amortyzacji, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych oraz będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy).

Warto podkreślić, iż nabycie środków trwałych może nastąpić także w drodze leasingu.

W sytuacji gdy projektodawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), może otrzymać także dofinansowanie na pokrycie kosztów prac związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych (na poziomie maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych). Wymienione wydatki należy pomniejszyć o VAT, chyba że przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia.

Maksymalna intensywność pomocy w przypadku projektów inwestycyjnych jest zróżnicowana w zależności od obszaru, którego dotyczy. I tak, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

• 30% wydatków kwalifikowanych - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do końca 2013 r. - na obszarze województwa mazowieckiego,

• 40% - na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego (do końca grudnia 2010 r. także na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy),

• 50% - na obszarach pozostałych województw.

Maksymalna intensywność pomocy może zostać podwyższona o 20% w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy, a o 10% - w przypadku średniego przedsiębiorcy.

WAŻNE!

W celu dokonania oceny, czy przedsiębiorstwo można zaliczyć do mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, warto skorzystać z kwalifikatora MSP zamieszczonego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).

Aby otrzymać dofinansowanie, musi być spełniony warunek zapewnienia tzw. trwałości realizacji projektu. Należy przez to rozumieć utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy przez minimum 3 lata od dnia jej zakończenia (5 lat w przypadku przedsiębiorstw nienależących do sektora MSP). Ponadto przedsiębiorca powinien wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych, pochodzący ze źródeł własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredytów).

Z wnioskiem o pomoc, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dotacji na usługi doradcze, należy wystąpić do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Należy zaznaczyć, że prace związane z nową inwestycją mogą się rozpocząć dopiero po złożeniu przez projektodawcę wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, że nowa inwestycja kwalifikuje się do objęcia pomocą.

• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych - Dz.U. Nr 193, poz. 1398

• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych - Dz.U. Nr 193, poz. 1399

Łukasz Kusak

ekspert w zakresie finansów i funduszy europejskich

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma

  Sąd Najwyższy wydał decyzję ws. kredytów frankowych

  Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uznał, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. W opinii sądu bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia.

  Jaka jest stopa zwrotu z wynajmu mieszkań?

  Wynajem mieszkania. W ostatnich latach popyt na rynku mieszkaniowym istotnie napędzały osoby, które chciały zainwestować w wynajem. Stopy zwrotu z takiego zakupu były znacznie wyższe niż oprocentowanie lokat, a rosnące dynamicznie ceny mieszkań zachęcały do inwestycji.

  Złoto nadal jednym z najbardziej popularnych celów inwestycyjnych

  Zainteresowanie złotem na światowych rynkach jest obecnie ogromne. Samoloty ze złotymi sztabkami latają rzadziej, ale konwoje z cennym ładunkiem mkną autostradami – tak złoto jest transportowane m.in. do Polski. Kruszec stał się popularną alternatywą do inwestowania, także nad Wisłą.

  Od 15 maja bez maseczek na ulicy

  Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Co jeszcze się zmieni w tym zakresie?

  Ponownie otwarte kluby fitness, siłownie i baseny

  Od 29 maja do 5 czerwca przywrócona ma być działalność klubów fitness i siłowni, a także basenów - wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

  Resort sprawiedliwości planuje nowelizację art. 388 k.c. Co to oznacza dla sprzedawców?

  Będą zmiany w przepisach. Prawnicy przerażeni proponowanymi zmianami do art. 388 k.c. Zmiana ma zwiększyć ochronę obywateli przed nieuczciwymi i nieetycznymi praktykami sprzedawców.

  Czy fintech to przyszłość bankowości?

  Mówi się, że spółki fintechowe to przyszłość tradycyjnej bankowości, a niektórzy analitycy ryzykują stwierdzenie, iż biznesy łączące świat finansów z nowymi technologiami to przyszłość, która już nadeszła. Taki wariant potwierdzają nastroje na rynkach światowych, a także w strukturach największych funduszy inwestycyjnych globu. Beneficjentem tego typu zmian będzie przede wszystkim sam klient.

  Drewniane konstrukcje szkieletowe coraz popularniejsze

  Drewniane konstrukcje szkieletowe to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich inwestorów. Eksperci nie mają wątpliwości, że drewno na dobre wróciło do łask.

  Wyrok SN ws. kredytów frankowych a sektor bankowy

  Umowy kredytu frankowego. Zdaniem Związku Banków Polskich niekorzystne dla banków rozstrzygnięcia SN ws. kredytów frankowych oznaczałyby upadek części sektora bankowego. Banki nie byłyby w stanie finansować bieżących potrzeb gospodarki.

  Jak ustawić bezpieczne hasło na komputerze firmowym?

  Bezpieczne hasło i ochrona danych to podstawa każdej firmy. Tymczasem oszuści wykorzystują zaawansowane narzędzia IT do masowego łamania haseł dostępów do usług internetowych i w ten sposób pozyskują ogromne wolumeny danych do dokonywania przestępstw.

  MRiRW: blisko 2,2 mld euro z KPO na sektor rolno-spożywczy

  Sektor rolno-spożywczy ma w Krajowym Planie Odbudowy wyodrębnioną pulę na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy. Jakie inwestycje będą jeszcze wspierane z KPO?

  Codzienie tracimy około 600 milionów zł z polskiego PKB

  Trzecia fala pandemii łagodniejsza dla gospodarki, ale niektóre sektory wciąż dużo tracą. Kto traci, a kto zyskuje na pandemii?

  Pakiet akcyzowy - zmiany dla firm

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym weszła w życie. Szereg zmian już obowiązuje m.in. uzyskiwanie lub cofanie zezwoleń akcyzowych. Co jeszcze się zmieniło?

  Jak powinna wyglądać umowa na dostawy produktów rolniczych?

  Umowa dla rolnika: jak powinny być uregulowane kwestie ceny, terminów płatności, siły wyższej, kontroli jakości czy wypowiedzenia kontraktu?

  Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – co dalej po śmierci przedsiębiorcy

  Prawnik wyjaśnia, co dzieje się po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisanej do CEIDG

  Hotele znów otwarte. Te miejskie na razie są omijane są przez gości

  Od 8 maja hotele znów mogą przyjmować gości. Jednak w przeciwieństwie do hoteli resortowych w tych miejskich nie widać bardzo dużego zainteresowania.

  Ceny mieszkań wzrosły od 7 do 13 proc.

  Ceny mieszkań. W ciągu roku ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym wzrosły od 7 do 13 proc., najwyższe wzrosty odnotowano w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu, najniższe w Warszawie - wynika z Barometru Metrohouse i Gold Finance. W dalszym ciągu duży jest udział zakupów w celach inwestycyjnych.

  Instalacja fotowoltaiczna - co warto wiedzieć?

  Fotowoltaika. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Gdzie montować panele? Jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody? Jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć?

  Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące?

  Brak płatności nawet jednej faktury może zagrozić wypłacalności wykonawcy. W poszukiwaniu wyjścia z tej pułapki, coraz więcej firm budowlanych zwraca się w kierunku e-arbitrażu.

  Ponad 20% przedsiębiorców z branży beauty zapowiada zwolnienia

  Firmy z branży beauty zamierzają zwolnić część swoich pracowników. Planowane redukcje najczęściej mają obejmować ponad 60% kadr. Branża przeżywa stagnację i zapowiada falę upadłości.

  Pieniądze z KPO na termomodernizację budynków na wsi

  Termomodernizacja budynków na wsi. Z budżetu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi m.in. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury.

  Jak założyć wyząbkowane opony? Czy się da?

  Jak założyć wyząbkowane opony? To o tyle zasadnicze pytanie, że ząbkowanie oznacza uszkodzenie bieżnika w ogumieniu.

  Dotacje dla firm w maju - lista konkursów

  Dotacje z Funduszy Europejskich czekają na przedsiębiorców. Przedstawiamy listę majowych konkursów i dotacji.

  Tarcza branżowa - zasady wsparcia, nowe kody PKD

  Tarcza branżowa to wsparcie dla firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Od kiedy i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy po zmianach?

  Jak rozwód Gatesów wpłynie na rynek start-upów?

  Rozwód Gatesów. Rozwody najbogatszych obywateli USA to nierzadko wyjątkowo bolesny cios wymierzony m.in. w majątek osobisty oraz portfele inwestycyjne. Czy jest się czego obawiać?