REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zatrudnić nianię, czyli umowa uaktywniająca

umowa dla niani
umowa dla niani

REKLAMA

REKLAMA

Z uwagi na wysokie koszty pracy, głównie koszty ubezpieczenia społecznego, wiele rodzin nie może pozwolić sobie na zatrudnienie opiekunki do dziecka. W najlepszym razie „zatrudnienie” takiej opiekunki odbywa się w ramach tzw. „szarej strefy” czyli bez zawierania pisemnej umowy lub zgłoszenia zatrudnionej niani do ubezpieczenia społecznego.

Wychodząc naprzeciw licznym postulatom społecznym, Sejm uchwalił 4 lutego 2011 roku Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

REKLAMA

Celem powyższej ustawy (potocznie zwanej ustawą żłobkową) jest m.in. tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodziców w planach prokreacyjnych jak i w procesie wychowywania dzieci a także umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej.

W rozdziale 6 przywołanej ustawy żłobkowej, zatytułowanym „Niania”, który wszedł w życie 1 października 2011 r. wprowadzone zostały regulacje pozwalające na zatrudnienie na preferencyjnych warunkach opiekunki do dziecka (zwanej przez ustawę: nianią).

Zobacz: Jak zatrudnić nianię, czyli umowa uaktywniająca

Umowa uaktywniająca

Podstawą zatrudnienia niani na preferencyjnych warunkach jest nowy rodzaj umowy, nazwanej przez ustawodawcę - umową uaktywniającą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niania sama płaci PIT od dochodu z umowy uaktywniającej

Zobacz: Jak znaleźć dobrą nianię?

REKLAMA

Umowę uaktywniającą zawiera niania z rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Nianią może być wyłącznie osoba fizyczna (zarówno kobieta jak i mężczyzna), która osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem realizując funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Nianią może być również osoba spokrewniona z rodzicami dziecka np. matka, siostra, ciotka.

Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ilekroć w ustawie mowa jest o rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz ewentualne inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Zatrudnienie w ramach umowy uaktywniającej może dotyczyć opieki sprawowanej nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzeci rok życia. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, okres ten przedłuża się o jeden rok. 

Zobacz: W jaki sposób rozliczyć dochody niani?

Treść umowy uaktywniającej

Umowę uaktywniającą należy zawrzeć z zachowaniem formy pisemnej. W treści umowy uaktywniającej powinny zostać określone następujące elementy:

1) strony umowy,

2) cel i przedmiot umowy,

3) czas i miejsce sprawowania opieki,

4) liczbę dzieci powierzonych opiece,

5) obowiązki niani,

6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,

7) czas, na jaki umowa została zawarta,

8) warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy.

Umowa uaktywniająca - wzór

Celem i przedmiotem umowy uaktywniającej jest zlecenie niani sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi, które należy wyraźnie wymienić w umowie. Umowa powinna wskazywać czas (tj. dni i godziny) oraz miejsce sprawowania opieki.

REKLAMA

Z umowy winno jasno wynikać czy opieka będzie sprawowana w miejscu zamieszkania dziecka, w miejscu zamieszkania niani czy też w innym jeszcze miejscu. Dookreślić należy ponadto zakres obowiązków niani, który prócz sprawowania opieki obejmować może także prowadzenie odpowiednich do wieku dziecka zajęć edukacyjnych wspierających prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka.

Do niezbędnych elementów umowy uaktywniającej należy zaliczyć również określenie czasu na jaki umowa została zawarta z uwzględnieniem, że opieka nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy, może być sprawowana zasadniczo do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia, a w wyjątkowych przypadkach – 4 rok życia.

Umowa może być jednak zawierana na okresy krótsze (np. 6 lub 10 miesięcy) i następnie przedłużana na kolejny okres.

W postanowieniach końcowych umowy uaktywniającej zawiera się zwykle warunki zmiany i rozwiązania umowy takie jak wymóg zachowania formy pisemnej, długość okresu wypowiedzenia czy sytuacje, w których strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Umowa uaktywniająca jest rodzajem umowy o świadczenie usług, do której w razie potrzeby należy stosować odpowiednio, zawarte w Kodeksie cywilnym przepisy o umowie zlecenia.

Przykładowo, w razie braku określenia w umowie okresu wypowiedzenia umowy uaktywniającej, zastosowanie może znaleźć art. 746 §3 Kodeksu cywilnego, który mówi, że nie można z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Podobnie §1 i §2 powołanego przepisu, w świetle których dający zlecenie (w tym przypadku rodzic, lub rodzice) może je wypowiedzieć w każdym czasie, ale powinien wówczas zwrócić przyjmującemu zlecenie (niania) wydatki, jeśli ten poczynił takowe w celu należytego wykonania zlecenia.

W razie odpłatnego zlecenia zleceniodawca obowiązany jest nadto uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić ewentualnie poniesioną przez przyjmującego zlecenie szkodę.

Przyjmujący zlecenie również może je wypowiedzieć w każdym czasie, jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, ponosi on odpowiedzialność za ewentualną szkodę wyrządzoną zleceniodawcy.   

Korzyści z umowy uaktywniającej

Niewątpliwą zaletą ustawy żłobkowej wprowadzającej umowę uaktywniającą jest stworzenie rodzinom możliwości formalnego zatrudnienia opiekunki do dziecka bez ponoszenia dodatkowych kosztów ubezpieczenia społecznego takiej osoby.

Ubezpieczenie chorobowe niani

Rozwiązanie to daje szansę wielu osobom, które zajmują się na co dzień sprawowaniem opieki nad dziećmi, na podjęcie legalnego zatrudnienia w oparciu o umowę uaktywniającą i zwiększenie ich ochrony socjalnej.

Dzięki wprowadzonej regulacji, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2012 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.500 zł) opłaca za nianię Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca powyższe składki, tylko w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność,

3) dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

W razie utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub prowadzenia pozarolniczej działalności, składki opłacane są jeszcze przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.

Jeżeli zgodnie z umową uaktywniającą niania otrzymywać ma wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, wówczas składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem przewidzianym w tej umowie a minimalnym wynagrodzeniem za pracę opłaca rodzic zatrudniający nianię.

Niania może również, na swój wniosek, przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe niani finansowane są w całości ze środków własnych niani i to niezależnie od tego czy wynagrodzenie zagwarantowane w umowie uaktywniającej jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę czy nie. Składki te odprowadzane są jednak do ZUS-u przez rodzica jako płatnika składek.

Niania objęta zostaje dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, pod warunkiem, że zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczeń. W innym przypadku objęcie ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego we wniosku przy czym nie wcześniej niż od dnia złożenia tego wniosku.

Za nianię nie opłaca się składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ani na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Rodzice mają obowiązek zgłoszenia niani do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od dnia rozpoczęcia wykonywania opieki nad dzieckiem.

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na druku ZUS ZUA, a jeśli niania podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na druku ZUS ZZA.

Przy zgłaszaniu niani do ubezpieczeń, również jeden z rodziców powinien zgłosić się na druku ZUS ZFA jako płatnik składek, aby możliwe było prawidłowe ewidencjonowanie przez ZUS danych służących do rozliczania opłacanych za nianię składek.

Zgłoszenia rodzica jako płatnika składek nie należy dokonywać jeśli rodzic jest już zarejestrowany jako płatnik składnik, np. opłaca już składki na własne ubezpieczenie lub za innych ubezpieczonych. 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sztuczna inteligencja a programy lojalnościowe. Co się sprawdzi w 2024 r.?

  Czy programy lojalnościowe w 2024 r. mają rację bytu? Klientowi kojarzą się przede wszystkim z rabatami i bonusami, a tak naprawdę są wielką bazą wiedzy o konsumentach i ich potrzebach. Mądre wykorzystanie to korzyści dla obu stron. Na co zwrócić uwagę w 2024 r.? 

  Kobiety w Polsce mają własne firmy częściej niż w większości krajów UE. W naszym kraju 8% Polek prowadzi działalność gospodarczą

  Kobiety w Polsce mają własne firmy częściej niż w większości krajów Unii Europejskiej – w naszym kraju 8% Polek prowadzi działalność gospodarczą, co stanowi drugi wynik europejski.

  Pieniądze na koncie w 10 sekund. Kto najbardziej zyska na przelewach natychmiastowych?

  Czy nowe przepisy dotyczące przelewów natychmiastowych wstrząsną rynkiem płatności? Banki będą musiały je realizować w ciągu maksymalnie 10 sekund. Co z weryfikacją odbiorcy przelewu w tak krótkim czasie? 

  Czy powrót aktywności fuzji i przejęć pomoże rynkom w Europie?

  Jakie są perspektywy dla rynku fuzji i przejęć w 2024 r.? Jaka branża cieszy się największą popularnością? Czy inwestorzy mają powody do zadowolenia? 

  REKLAMA

  Rolnicy ruszyli do skupów. Czy da się jeszcze zarobić na zbożu?

  W obliczu obaw o dalszy spadek cen, rolnicy postanowili sprzedać zboża ze swoich magazynów. Już w styczniu, punkty skupu zakupiły 538,8 tys. ton zbóż, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023 i o 17% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 

  Dojście do niskiej inflacji wymaga kontraktu społecznego, który jest jak umowa widmo

  Niska inflacja to kontrakt społeczny. Taki kontrakt jest jak umowa widmo, ale osiągany jest głównie wysiłkiem banku centralnego, bo NBP jest odpowiedzialny za stabilność cen w gospodarce.

  Sektor MŚP chętniej sięga po kredyty, a banki zaostrzają kryteria ich przyznawania

  Popyt na kredyty długoterminowe ze strony małych przedsiębiorców jest najwyższy od lat. Jedocześnie banki przyznają, że zaostrzają kryteria kredytowe. Czy alternatywna forma finansowania, czyli faktoring, będzie przeżywał ożywienie?  

  Przedsiębiorcy mają obawy czy uda się wydać pieniądze z KPO. Polska ma na to o połowę mniej czasu niż inne kraje

  Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy – KPO dla Polski to doskonała wiadomość, ale trzeba się pospieszyć, by je efektywnie wydać, apelują przedsiębiorcy. Kraje, które dostały pieniądze europejskie bez opóźnień aktualnie są już w połowie drogi w ich wydatkowaniu. Polska będzie musiała wdrożyć wysokie tempo, by żadne dotacje nie przepadły.

   

  REKLAMA

  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  REKLAMA