REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zatrudnić nianię, czyli umowa uaktywniająca

umowa dla niani
umowa dla niani

REKLAMA

REKLAMA

Z uwagi na wysokie koszty pracy, głównie koszty ubezpieczenia społecznego, wiele rodzin nie może pozwolić sobie na zatrudnienie opiekunki do dziecka. W najlepszym razie „zatrudnienie” takiej opiekunki odbywa się w ramach tzw. „szarej strefy” czyli bez zawierania pisemnej umowy lub zgłoszenia zatrudnionej niani do ubezpieczenia społecznego.

Wychodząc naprzeciw licznym postulatom społecznym, Sejm uchwalił 4 lutego 2011 roku Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

REKLAMA

Celem powyższej ustawy (potocznie zwanej ustawą żłobkową) jest m.in. tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodziców w planach prokreacyjnych jak i w procesie wychowywania dzieci a także umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej.

W rozdziale 6 przywołanej ustawy żłobkowej, zatytułowanym „Niania”, który wszedł w życie 1 października 2011 r. wprowadzone zostały regulacje pozwalające na zatrudnienie na preferencyjnych warunkach opiekunki do dziecka (zwanej przez ustawę: nianią).

Zobacz: Jak zatrudnić nianię, czyli umowa uaktywniająca

Umowa uaktywniająca

Podstawą zatrudnienia niani na preferencyjnych warunkach jest nowy rodzaj umowy, nazwanej przez ustawodawcę - umową uaktywniającą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niania sama płaci PIT od dochodu z umowy uaktywniającej

Zobacz: Jak znaleźć dobrą nianię?

REKLAMA

Umowę uaktywniającą zawiera niania z rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Nianią może być wyłącznie osoba fizyczna (zarówno kobieta jak i mężczyzna), która osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem realizując funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Nianią może być również osoba spokrewniona z rodzicami dziecka np. matka, siostra, ciotka.

Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ilekroć w ustawie mowa jest o rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz ewentualne inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Zatrudnienie w ramach umowy uaktywniającej może dotyczyć opieki sprawowanej nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzeci rok życia. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, okres ten przedłuża się o jeden rok. 

Zobacz: W jaki sposób rozliczyć dochody niani?

Treść umowy uaktywniającej

Umowę uaktywniającą należy zawrzeć z zachowaniem formy pisemnej. W treści umowy uaktywniającej powinny zostać określone następujące elementy:

1) strony umowy,

2) cel i przedmiot umowy,

3) czas i miejsce sprawowania opieki,

4) liczbę dzieci powierzonych opiece,

5) obowiązki niani,

6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,

7) czas, na jaki umowa została zawarta,

8) warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy.

Umowa uaktywniająca - wzór

Celem i przedmiotem umowy uaktywniającej jest zlecenie niani sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi, które należy wyraźnie wymienić w umowie. Umowa powinna wskazywać czas (tj. dni i godziny) oraz miejsce sprawowania opieki.

REKLAMA

Z umowy winno jasno wynikać czy opieka będzie sprawowana w miejscu zamieszkania dziecka, w miejscu zamieszkania niani czy też w innym jeszcze miejscu. Dookreślić należy ponadto zakres obowiązków niani, który prócz sprawowania opieki obejmować może także prowadzenie odpowiednich do wieku dziecka zajęć edukacyjnych wspierających prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka.

Do niezbędnych elementów umowy uaktywniającej należy zaliczyć również określenie czasu na jaki umowa została zawarta z uwzględnieniem, że opieka nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy, może być sprawowana zasadniczo do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia, a w wyjątkowych przypadkach – 4 rok życia.

Umowa może być jednak zawierana na okresy krótsze (np. 6 lub 10 miesięcy) i następnie przedłużana na kolejny okres.

W postanowieniach końcowych umowy uaktywniającej zawiera się zwykle warunki zmiany i rozwiązania umowy takie jak wymóg zachowania formy pisemnej, długość okresu wypowiedzenia czy sytuacje, w których strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Umowa uaktywniająca jest rodzajem umowy o świadczenie usług, do której w razie potrzeby należy stosować odpowiednio, zawarte w Kodeksie cywilnym przepisy o umowie zlecenia.

Przykładowo, w razie braku określenia w umowie okresu wypowiedzenia umowy uaktywniającej, zastosowanie może znaleźć art. 746 §3 Kodeksu cywilnego, który mówi, że nie można z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Podobnie §1 i §2 powołanego przepisu, w świetle których dający zlecenie (w tym przypadku rodzic, lub rodzice) może je wypowiedzieć w każdym czasie, ale powinien wówczas zwrócić przyjmującemu zlecenie (niania) wydatki, jeśli ten poczynił takowe w celu należytego wykonania zlecenia.

W razie odpłatnego zlecenia zleceniodawca obowiązany jest nadto uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić ewentualnie poniesioną przez przyjmującego zlecenie szkodę.

Przyjmujący zlecenie również może je wypowiedzieć w każdym czasie, jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, ponosi on odpowiedzialność za ewentualną szkodę wyrządzoną zleceniodawcy.   

Korzyści z umowy uaktywniającej

Niewątpliwą zaletą ustawy żłobkowej wprowadzającej umowę uaktywniającą jest stworzenie rodzinom możliwości formalnego zatrudnienia opiekunki do dziecka bez ponoszenia dodatkowych kosztów ubezpieczenia społecznego takiej osoby.

Ubezpieczenie chorobowe niani

Rozwiązanie to daje szansę wielu osobom, które zajmują się na co dzień sprawowaniem opieki nad dziećmi, na podjęcie legalnego zatrudnienia w oparciu o umowę uaktywniającą i zwiększenie ich ochrony socjalnej.

Dzięki wprowadzonej regulacji, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2012 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.500 zł) opłaca za nianię Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca powyższe składki, tylko w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność,

3) dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

W razie utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub prowadzenia pozarolniczej działalności, składki opłacane są jeszcze przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.

Jeżeli zgodnie z umową uaktywniającą niania otrzymywać ma wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, wówczas składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem przewidzianym w tej umowie a minimalnym wynagrodzeniem za pracę opłaca rodzic zatrudniający nianię.

Niania może również, na swój wniosek, przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe niani finansowane są w całości ze środków własnych niani i to niezależnie od tego czy wynagrodzenie zagwarantowane w umowie uaktywniającej jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę czy nie. Składki te odprowadzane są jednak do ZUS-u przez rodzica jako płatnika składek.

Niania objęta zostaje dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, pod warunkiem, że zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczeń. W innym przypadku objęcie ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego we wniosku przy czym nie wcześniej niż od dnia złożenia tego wniosku.

Za nianię nie opłaca się składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ani na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Rodzice mają obowiązek zgłoszenia niani do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od dnia rozpoczęcia wykonywania opieki nad dzieckiem.

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na druku ZUS ZUA, a jeśli niania podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na druku ZUS ZZA.

Przy zgłaszaniu niani do ubezpieczeń, również jeden z rodziców powinien zgłosić się na druku ZUS ZFA jako płatnik składek, aby możliwe było prawidłowe ewidencjonowanie przez ZUS danych służących do rozliczania opłacanych za nianię składek.

Zgłoszenia rodzica jako płatnika składek nie należy dokonywać jeśli rodzic jest już zarejestrowany jako płatnik składnik, np. opłaca już składki na własne ubezpieczenie lub za innych ubezpieczonych. 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Dzisiejszy świat zarządzania wymaga od menedżerów nieustannej ewolucji. Hasło „menedżer od nowa” może oznaczać zarówno rozpoczęcie czegoś od początku, jak i wprowadzenie zmian poprawiających istniejący stan rzeczy. W obliczu dzisiejszych wyzwań, pełnych zawirowań i rozlicznych ścieżek, nowoczesne zarządzanie staje się sztuką balansowania między tradycją a innowacją.

Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

REKLAMA

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

REKLAMA

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

REKLAMA