Kategorie

Jak założyć gabinet stomatologiczny? – pozwolenia

Jak założyć gabinet stomatologiczny?
Otwarcie gabinetu stomatologicznego związane jest ze spełnieniem przez przedsiębiorcę wielu wymogów prawnych i uzyskania odpowiednich pozwoleń. Jakich? Przeczytaj poradę eksperta.

Jak zostać lekarzem stomatologiem?

Studia stomatologiczne, będące niezbędnym warunkiem do uzyskania pracy w zawodzie, można ukończyć na wydziałach lekarskich, prowadzonych przez akademie medyczne i uniwersytety medyczne. 

Reklama

Studia trwają 5 lat i obejmują zajęcia z takich przedmiotów jak anatomia, chemia, biologia, język łaciński, protetyka, psychologia lekarska, materiałoznawstwo stomatologiczne, endodoncja, fizjologia narządu żucia, fizjologia ciąży, stomatologia zachowawcza, farmakologia, chirurgia, patologia jamy ustnej, ortodoncja, histologia, choroby zakaźne, choroby przyzębia, pedodoncja, zdrowie publiczne, radiologia, medycyna sądowa i inne.

Podczas trwania nauki odbywają się obowiązkowe letnie praktyki, zarówno w gabinetach stomatologicznych, jak również w szpitalach (z zakresu pielęgniarstwa, pomocy stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii). Po ukończeniu studiów otrzymuje się najpierw ograniczone prawo wykonywania zawodu, umożliwiające odbycie stażu podyplomowego.

W celu otrzymania prawa wykonywania zawodu należy zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej z następującymi dokumentami:
- wypełnionym wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu (do pobrania na stronach internetowych okręgowych izb lekarskich),
- odpisem dyplomu,
- kserokopią stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokumenty należy przedstawić do wglądu),
- zaświadczeniem o stanie zdrowia,
- dwoma zdjęciami legitymacyjnymi,
- kserokopią nadania NIP-u.

Po uzyskaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu należy zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej z wypełnionym wnioskiem o skierowanie na staż podyplomowy (do pobrania na stronach internetowych okręgowych izb lekarskich).

Po odbyciu rocznego stażu i zdaniu egzaminu państwowego (tzw. LDEP – Lekarsko-dentystyczny Egzamin Państwowy), potwierdzającego zdobyte kwalifikacje, można ubiegać się o przyznanie prawa wykonywania zawodu.

Egzamin ma formę pisemnego testu, zawierającego 200 zadań, które obejmują zagadnienia z programu ramowego, według którego dentyści odbywają staż.

Chcąc przystąpić do egzaminu należy złożyć:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
- kartę stażu,
- wypełnioną ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”.
Po pozytywnym złożeniu egzaminu, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu należy złożyć do Okręgowej Izby Lekarskiej:
- wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
- dokument „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”,
- dokument potwierdzający odbycie stażu podyplomowego,
- świadectwo złożenia egzaminu państwowego.

Akredytacja

Reklama

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.) aby prowadzić gabinet stomatologiczny należy uzyskać akredytację, która ma celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu. Z wnioskiem o udzielenie akredytacji występuje się do ministra do spraw zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego. Wniosek taki powinien zawierać nazwę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ubiegającego się o udzielenie akredytacji, siedzibę albo adres podmiotu, informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, informację o strukturze organizacyjnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych do procedury oceniającej.

Akredytacji udziela minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Procedura oceniająca polega na dokonaniu przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pod względem spełniania standardów akredytacyjnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych składający wniosek o akredytację wnosi opłatę za przeprowadzenie procedury oceniającej na rachunek bankowy ośrodka akredytacyjnego. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania procedury oceniającej i wysokości opłat określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. Nr 150, poz. 1216).

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

Świadczenia gwarantowane

Jeżeli otwierając gabinet stomatologiczny masz zamiar podpisywać umowę z NFZ na refundowane świadczenia jesteś zobowiązany do świadczenia usług określonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1144 z późn. zm.). Rozporządzenie to zawiera wykazy świadczeń ogólnostomatologicznych wykonywanych w gabinecie oraz warunki ich realizacji, świadczeń udzielanych w znieczuleniu ogólnym, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki, profilaktyki dla dzieci do ukończenia 6 roku życia i inne.

Prowadzenie dokumentacji

Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej ma obowiązek prowadzenia dokumentacji indywidualnej (por. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697). Dokumentację taką zakłada się każdemu pacjentowi przy pierwszej wizycie.

Wymagana dokumentacja indywidualna, powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu:
a) nazwę podmiotu,
b) adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
c) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), zwany dalej "kodem resortowym", stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
d) nazwę jednostki organizacyjnej
e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,
f) numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską – w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej,
2) oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy, w przypadku dziecka do 1 roku życia - także numer PESEL matki dziecka, a w razie braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,
e) podpis;
4) datę dokonania wpisu.

Prowadzona w gabinecie dokumentacja musi być przechowywana, w odpowiednich warunkach zabezpieczających ją przed zniszczeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.

Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:
1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
2) zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji;
3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
4) identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d;
5) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF;
6) eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;
7) wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu.

RTG

Bardzo istotną kwestią jest kwestia używania aparatu do zdjęć rentgenowskich. Jeżeli w gabinecie zamierzasz taki mieć, należy pamiętać o warunkach jakie należy spełnić.

Zgodnie z art. 33e ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) na wykonywanie zdjęć rentgenowskich w gabinecie potrzebna jest zgoda państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Zasady określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. Nr 59, poz. 365).

Polecamy: Jak sporządzić dobry biznesplan?

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325) wysokość gabinetu rentgenowskiego nie może być mniejsza niż 2,5 m. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski stomatologiczny nie może być mniejsza niż 8m2. Aparaty rentgenowskie instaluje się tak, aby był zapewniony swobodny dostęp do pacjenta co najmniej z dwóch stron, odległość źródła promieniowania (ogniska lampy) od najbliższej ściany wynosiła co najmniej 1,5 m przy pionowym kierunku wiązki promieniowania, wiązka promieniowania pierwotnego nie była kierowana w stronę sterowni i drzwi. Drzwi do pracowni rentgenowskiej są oznakowane tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym.

Aby spełnić warunki dla korzystania z aparatu rentgenowskiego w gabinecie należy również uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S do sprawowania nadzoru wyłącznie w rentgenowskich pracowniach stomatologicznych oraz w pracowniach, w których stosowane są urządzenia służące wyłącznie do densytometrii kości. Zasady uzyskania tego uprawnienia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz.U. Nr 239, poz. 1737). Uzyskanie wymagane zezwolenia jest poprzedzone szkoleniem składającym się z wykładów i ćwiczeń obliczeniowych. Szkolenia te przeprowadzają wyznaczone do tego jednostki. Po odbytym szkoleniu należy zdać egzamin, które miejsce i termin wyznacza Główny Inspektor Sanitarny. Po zdanym egzaminie należy złożyć do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek o nadanie uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. Inspektor natomiast wydaje zaświadczenie o nadaniu tych uprawnień.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.