REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tarcza antykryzysowa od 1.0 do 4.0 - zestawienie rodzajów wsparcia finansowego dla firm

REKLAMA

 

REKLAMA

L.p.

Rodzaj wsparcia

Komu przysługuje

1.

Możliwość zmniejszenia kosztów pracowniczych np. poprzez:

 • obniżenie wynagrodzeń lub
 • obniżenie wymiaru etatu zatrudnionych pracowników połączone z obniżeniem wynagrodzeń.

 

 

Każdemu pracodawcy (niezależnie od formy prowadzenia działalności i liczby zatrudnianych pracowników).

Dotyczy to pracodawcy:

 

Podstawa prawna:

 • art. 15zf ustawy o COVID-19

 

2.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne:

- pracowników

- osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo

- osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

Przedsiębiorcom mikro, małym i średnim w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

 

 

Podstawa prawna:

 • art. 15zzb ustawy o COVID-19

 

3.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

przestojem ekonomicznym albo

obniżonym wymiarem czasu pracy.

Wszystkim przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, u których:

 • wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
 • wystąpił okres przestoju ekonomicznego lub pracownikom został obniżony wymiar czasu  pracy
 • nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek
 • nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości
 • zostało zawarte porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Prawo do otrzymania dofinansowania na podstawie tego przepisu mają także:

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • instytucje kultury - państwowe lub prowadzone wspólnie z Ministrem Kultury
 • kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne

 

Podstawa prawna:

 • art. 15g ustawy o COVID-19

 

 

4.

Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń (i należnych od nich składek) osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, u których wystąpił spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

 

Podstawa prawna:

art. 15zze ustawy o COVID-19

 

 

5.

Podwyżka kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników  niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym (od kwietnia 2020 r.)

 

 

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, którzy otrzymują z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

 

Podstawa prawna:

 • art. 26a ustawy o PFRON
 • art. 17, art. 81 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

 

 

6.

Dodatkowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie pandemii koronawirusa, dodatkowe dofinansowanie mogą otrzymać pracodawcy będący:

 • osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującymi działalność gospodarczą (w tym także wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej) lub
 • organizacjami pozarządowymi lub podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego

korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy pracodawcy ci mogą otrzymać dofinansowanie:

 • części kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz
 • należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna:

 • art. 15zze1 ustawy o COVID-19

 

7.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach zajmujących się zabytkami

Od 16 maja 2020 r. przysługuje:

 • osobie prawnej,
 • jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub
 • osobie fizycznej,

której przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego.

Pomoc obejmuje prawo do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników  zatrudnionych nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej.

Podstawa prawna:

 • art. 15ga ustawy o COVID-19

 

8.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem etatu

 

W razie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19:

 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • instytucje kultury,
 • kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne

mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie ze środków FGŚP świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy dofinansowania wynagrodzenia pracowników (oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od uzyskanego wsparcia).

Podstawa prawna:

 • art. 15gg ustawy o COVID-19

9.

Przedłużenie terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Podmioty, które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 27 października 2020 r. Ze względu na trwający stan epidemii proces wdrażania PPK w tych podmiotach został przesunięty o pół roku.

Podstawa prawna:

 • art. 54 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

10.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych, pod warunkiem że byli zgłoszeni jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Podstawa prawna:

 • art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19

 

11.

Zwolnienie z obowiązku opłacania 50% składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 10-49 ubezpieczonych pod warunkiem, że byli zgłoszeni jako płatnicy składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:

 • art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19

 

12.

Zwolnienie spółdzielni socjalnych z obowiązku opłacenia składek należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Płatnikowi składek będącemu spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:

 • art. 31zo ust. 1b ustawy o COVID-19

 

13.

Zwolnienie płatników będących przedsiębiorcami z obowiązku opłacenia składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i
 • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Podstawa prawna:

 • art. 31zo ust. 2 ustawy o COVID-19

 

14.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek dla płatników prowadzących działalność za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i

1) przychód z tej działalności był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz

2) dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

 

Podstawa prawna:

 • art. 31zo ust. 2a ustawy o COVID-19

 

15.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla płatników korzystających z ulgi na start za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Płatnikom składek korzystającym z tzw. „ulgi na start” opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne " jeżeli:

 • prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i
 • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie:

- nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo

- był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 31zo ust. 2b ustawy o COVID-19

 

16.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należnych z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Duchownym albo przełożonym domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub zakonnej będących płatnikiem składek

Podstawa prawna:

 • art. 31zo ust. 3 ustawy o COVID-19

 

17.

Odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty - według uproszczonej procedury i bez opłaty prolongacyjnej

Wszystkim płatnikom składek, którzy mają problemy z terminowym opłaceniem składek z powodu epidemii COVID-19.

 

Podstawa prawna:

 • art. 29 ustawy systemowej
 • art. 15zb ustawy o COVID-19

 

 

18.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło

Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło,

- także w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia, ale pod warunkiem że podlegała ubezpieczeniom (obowiązkowo lub dobrowolnie) także z tytułu prowadzenia tej działalności.

 

 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

 

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

 •  rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i
 • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

UWAGA! Wymogów tych nie stosuje się do przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

 

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy o COVID-19

art. 52r ustawy o PIT

 

 

19.

Ulgi w zapłacie podatku w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty i umorzenia - w formie uproszczonej i bez opłaty prolongacyjnej

Każdemu podatnikowi (płatnikowi), który ma trudności z zapłatą podatku lub terminową zapłatą podatku

 

Podstawa prawna:

art. 57, art. 67a-67e Ordynacji podatkowej

art. 15za ust. 1 ustawy o COVID-19

20.

Przedłużenie terminów wejścia w życie nowych przepisów podatkowych oraz niektórych terminów zapłaty i obowiązków sprawozdawczych

Zestawienie dotyczące podatków oraz zestawienie dotyczące obowiązków sprawozdawczych w rachunkowości zostało ujęte w odrębnym zestawieniu

21.

Wsparcie dla branży turystycznej oraz dla przedsiębiorców zajmujących się organizacją wystaw i kongresów, działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową, lub organizacją wystaw tematycznych lub imprez plenerowych

Rodzaje wsparcia dla branży turystycznej, kulturalnej i rozrywkowej zostały wymienione w odrębnym zestawieniu

22.

Wsparcie dla branży transportowej

Rodzaje wsparcia dla branży transportowej zostały wymienione w odrębnym zestawieniu

23.

Wsparcie w wypełnianiu należności cywilnoprawnych

Rodzaje wsparcia w wypełnianiu zobowiązań cywilnoprawnych zostały wymienione w odrębnym zestawieniu

24.

Wsparcie w zaciąganiu kredytów lub innych zobowiązań - poręczenia i gwarancje z BGK

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy zaciągają kredyty  z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej

 

Podstawa prawna:

art. 15zzzd ustawy o COVID-19

25.

Dofinansowanie kosztów działalności przedsiębiorców (samozatrudnionych), w których wystąpił wysoki spadek obrotów

Przedsiębiorcom - osobom fizycznym niezatrudniającym pracowników.

Pomoc jest przyznawana w przypadku wysokich spadków obrotów tj. spadków o co najmniej 30%, które wystąpiły w następstwie COVID-19

 

Podstawa prawna:

art. 15zzc ustawy o COVID-19

26.

Jednorazowa pożyczka do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili  działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Podstawa prawna:

art. 15zzd ustawy o COVID-19

27.

Mikropożyczki dla organizacji pozarządowych

 

Mikropożyczki (do 5 000 zł) mogą być udzielane organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. spółdzielniom socjalnym)  na działalność statutową.

Pożyczka jest obsługiwana przez powiatowe urzędy pracy i podlega umorzeniu pod warunkiem, że podmiot będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia.

 

Podstawa prawna:

 • art. 15zzda  ustawy o COVID-19

 

28.

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Tego rodzaju wsparcie jest przewidziane dla:

 •  wszystkich przedsiębiorców (mikro, małych, średnich i dużych)
 • organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Banki mogą dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu

lub pożyczki, pod warunkiem, że:

kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r.,

zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy,

dokonaną przez bank nie wcześniej niż 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31f ustawy o COVID 19

29.

Wsparcie finansowe w formie:

pożyczek tzw. płynnościowych,

gwarancji lub poręczenia,

refinansowania kosztów leasingu oraz

innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność

gospodarczą na terytorium Polski.

Z pomocy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy:

których trudna sytuacja finansowa nie wynika z prawnych zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się wywołanej nim choroby,

wobec których ogłoszono upadłość,

wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Podstawa prawna:

 • art. 1-12 ustawy nowelizującej z 16 kwietnia 2020 r.

30.

Wsparcie dla właścicieli jachtów komercyjnych

 

Beneficjentami wsparcia mogą być ci właściciele lub armatorzy, których działalność nie może być kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19. Wsparcie może zostać przeznaczone na wycofanie jachtu komercyjnego z wykonywania aktualnie prowadzonej działalności poprzez:

 • zezłomowanie albo
 • przystosowanie do wykonywania innej działalności.

Podstawa prawna:

 • art. 15ma ustawy o COVID-19
 • Dz.U. z 2020 r. poz. 1167

 

31.

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

Ustawa nowelizująca z 19 czerwca 2020 r. wprowadza możliwość ubiegania się o dopłaty do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych. Dopłaty dotyczą kredytów udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Podstawa prawna:

 • art. 2 - art. 13 ustawy nowelizującej z 19 czerwca 2020 r.

 

32.

Dodatek solidarnościowy

Od 21 czerwca 2020 r. pracownicy, którzy po 15 marca 2020 r. utracili źródło zarobkowania w związku kryzysem wywołanym przez COVID-19, mogą ubiegać się o świadczenie pomocowe wypłacane przez ZUS. Świadczenie to przeznaczone jest tylko dla byłych pracowników. Nie obejmuje osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia, o świadczenie usług czy też umowy o dzieło. Wypłata przysługuje za okres maksymalny od 1 czerwca do 31 sierpnia w kwocie 1400 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

art. 2-5, art. 7-8, art. 12-14 ustawy o dodatku solidarnościowym

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 -w tabeli jako „ustawa o COVID-19”

 • ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - w tabeli jako „ustawa nowelizująca z 31 marca 2020 r.”

 • ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - Dz.U. z 2020 r. poz. 695; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 - w tabeli jak „ustawa nowelizująca z 16 kwietnia 2020 r.”

 • ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 - w tabeli jako „ustawa nowelizująca z 19 czerwca 2020 r.”

 • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875 - w tabeli jako „ustawa o PFRON”

 • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako „ustawa o PIT”

 • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875 - w tabeli jako „ustawa systemowa”

 • ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako „Ordynacja podatkowa”

 • ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 1068 - w tabeli jako „ustawa o dodatku solidarnościowym”

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne - Dz.U. z 2020 r. poz. 1167

Redakcja Monitora Księgowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: eporadnia.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Dzisiejszy świat zarządzania wymaga od menedżerów nieustannej ewolucji. Hasło „menedżer od nowa” może oznaczać zarówno rozpoczęcie czegoś od początku, jak i wprowadzenie zmian poprawiających istniejący stan rzeczy. W obliczu dzisiejszych wyzwań, pełnych zawirowań i rozlicznych ścieżek, nowoczesne zarządzanie staje się sztuką balansowania między tradycją a innowacją.

Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

REKLAMA

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

REKLAMA

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

REKLAMA