Kategorie

Tarcza antykryzysowa – rozliczenie VAT za okres wygaszenia umów najmu w galeriach handlowych

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych umowy między wynajmującymi powierzchnię a najemcami uległy z mocy prawa wygaszeniu. Wynika to z zapisów tarczy antykryzysowej. Powstaje pytanie, czy za ten okres wynajmujący mimo wszystko powinni wystawić faktury i rozliczyć VAT oraz jak powinno wyglądać rozliczenie po odwieszeniu zakazu handlu.

Wprowadzenie zakazu handlu w galeriach handlowych dla wszystkich podmiotów, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek czy drogerii, spowodowało ogromne kłopoty najemców i wynajmujących. Zamknięte sklepy nie osiągają przychodów, ale generują koszty w związku z ich utrzymaniem.

Powstało wiele przepisów mających pomóc przedsiębiorcom przetrwać ten trudny okres. Została wprowadzona m.in. instytucja wygaśnięcia z mocy prawa zobowiązań stron umów najmu lokali w galeriach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. Wbrew założeniu prawodawcy wygaszanie umów najmu, a co za tym idzie - rozliczanie podatku, nastręcza jednak bardzo wiele kłopotów. Powodem są nieprecyzyjnie sformułowane przepisy.

W niniejszym artykule zostały wskazane skutki podatkowe ich stosowania.

1. Na czym polega czasowe wygaszanie umów najmu

Reklama

Możliwość wygaszania umów najmu w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 wynika z dodanego 31 marca 2020 r. art. 15ze ust. 1 specustawy. Przepis ten wskazuje, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w takich obiektach wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Natomiast w ciągu 3 miesięcy od zniesienia tego zakazu najemcy powinni złożyć wynajmującemu ofertę przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach (sprzed zakazu) o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy (art. 15ze ust. 2 specustawy).

Postanowienia art. 15ze ust. 1 specustawy weszły w życie wstecznie z dniem wprowadzenia zakazu handlu (czyli 14 marca 2020 r.), a postanowienia art. 15ze ust. 2 specustawy wejdą od dnia zniesienia zakazu, czyli 4 maja 2020 r. (art. 15ze ust. 3 specustawy).

Przytoczone przepisy skonstruowane są w sposób bardzo niejasny. W konsekwencji ich stosowanie budzi wątpliwości.

Można z nich wysnuć wniosek, że:

 1. okres wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umów najmu nie trwa tylko przez okresu obowiązywania zakazu handlu (co sugeruje treść art. 15ze ust. 1 specustawy), lecz kończy się z chwilą przyjęcia przez wynajmującego przedstawionej przez najemcę oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy;
 2. niezłożenie przez najemcę takiej oferty w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu skutkuje wstecznym (tj. począwszy od dnia wprowadzenia zakazu) uznaniem, że do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy najmu nie doszło.
Reklama

Tak skonstruowane przepisy powodują, że właściciele powierzchni w galeriach handlowych nie wiedzą, jak powinni się zachować. Przepisy nie mówią bowiem wprost, czy za czas zakazu i wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu powinny być wystawiane faktury i rozliczany VAT.

Z wyjaśnień „Przewodnika antykryzysowego dla przedsiębiorców” PFR wynika pośrednio, że pomimo wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu wynajmujący powinien kontynuować fakturowanie i rozliczyć VAT. Natomiast w razie skutecznego złożenia oferty przedłużenia najmu i jej akceptacji przez wynajmującego powinien on skorygować faktury VAT za okres obowiązywania zakazu oraz wystąpić o zwrot VAT z tytułu takich faktur.

W jednym z przedstawionych w przewodniku przykładów czytamy, że: (…) jeśli oferta uprawnionego została złożona w terminie, okres obowiązywania umowy podlega przedłużeniu o 6 miesięcy (…). Postanowienia umowy, w tym czynsz oraz inne opłaty, pozostają na tych samych warunkach, co poprzednio i są należne od uprawnionego od dnia uchylenia zakazu prowadzenia działalności. Zobowiązania pieniężne uprawnionego za okres (…) obowiązywania zakazu podlegają wygaśnięciu z mocy prawa, a udostępniający jest zobowiązany do wystąpienia o zwrot podatku CIT i VAT z tytułu takich faktur

Trudno się zgodzić z takim stanowiskiem i nie wiadomo do końca, czy taka była intencja prawodawcy. Właściwsze byłoby twierdzenie, że w czasie obowiązywania zakazu wynajmujący ma prawo uznać, iż stosunek najmu czasowo nie obowiązuje, ponieważ wygasł z mocy prawa. Skutkuje to brakiem obowiązku wystawiania faktur. Takie też stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Tak wiele wątpliwości zapewne rozwiałyby ministerialne wyjaśnienia podatkowe. Ale jak dotąd takowe nie zostały wydane.

2. Rozliczenie VAT u wynajmujących lokale w galeriach handlowych

Na podstawie przepisów art. 15ze specustawy dochodzi do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umów najmu (jak również umów dzierżawy oraz innych podobnych umów). W konsekwencji w okresie wygaszenia wynajmujący nie świadczą usług najmu.

2.1. Brak obowiązku wystawiania faktur za okres wygaszenia umów

Skoro usługi najmu nie są świadczone, nie ma powodu, aby ich świadczenie było dokumentowane przez wynajmujących fakturami. Zatem za okres wygaszenia umów najmu wynajmujący nie powinni wystawiać faktur za najem.

Za takim stanowiskiem przemawia również fakt, że w okresie wygaszenia umów najmu nie upływa termin płatności wynikający z tych umów. To zaś upływ terminu płatności faktury wyznacza końcowy termin wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług najmu (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). Prowadzi to do wniosku, że za okresy rozliczeniowe objęte wygaszeniem nie płynie termin do wystawiania faktur za najem.

Przykład
Podatnik wynajmuje w galerii handlowej powierzchnię sprzedaży powyżej 2000 m2. Z najemcami ma zawarte umowy najmu przewidujące miesięczne, kalendarzowe okresy rozliczeniowe. Ponieważ dopiero 4 maja nastąpiło zakończenie okresu wygaszenia umów najmu z najemcami, podatnik ten nie powinien wystawić faktury za najem za kwiecień 2020 r.

UWAGA!
Wynajmujący nie powinni wystawiać faktur za najem za okres wygaszenia umów najmu.

 

2.2. Konieczność wystawiania faktur częściowych, gdy umowa nie była wygaszona przez cały okres rozliczeniowy

Faktury za najem powinny być jednak wystawiane za okresy rozliczeniowe, których wygaszenie dotyczy tylko częściowo. Powinny opiewać na kwoty przypadające na część okresu rozliczeniowego, w którym wygaszenie nie miało miejsca. Tylko bowiem w tym okresie usługi najmu były faktycznie świadczone.

2.3. Korygowanie faktur wystawionych za najem, gdy dokumentują wygaszony okres

Niekiedy konieczne będzie korygowanie faktur wystawionych za najem. Dotyczy to w szczególności faktur wystawionych przez wynajmujących przed wygaszeniem umów najmu. Wystawiając faktury korygujące, wynajmujący powinni zmniejszać kwoty obciążeń z tytułu najmu:

 1. do zera - jeżeli umowy najmu były wygaszone w całym okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura,

Przykład
Pod koniec marca 2020 r. (a więc przed wejściem w życie przepisów art. 15ze specustawy) podatnik wynajmujący lokal handlowy w galerii handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wystawił fakturę za wynajem lokalu użytkowego w kwietniu. Ponieważ wygaszenie umowy najmu tego lokalu trwało przez cały kwiecień 2020 r., faktura ta powinna zostać przez wynajmującego skorygowana do zera.

 

 1. do kwoty przypadającej na część okresu rozliczeniowego, w którym zakaz nie obowiązywał - jeżeli umowy najmu były wygaszone przez część okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura.

Przykład
Na początku marca 2020 r. podatnik wynajmujący lokal handlowy w galerii handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wystawił fakturę za najem w marcu 2020 r. na kwotę 10 000 zł netto/12 300 zł brutto. W związku z wprowadzeniem od 14 marca 2020 r. zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 fakturę tę wynajmujący powinien skorygować do 4193,55 zł netto (10 000 zł x 13/31), tj. 5158,07 zł brutto.

 

2.4. Obowiązek podatkowy w okresie wygaszenie umowy najmu

Rezygnacja z wystawiania przez wynajmujących faktur za okresy wygaszenia umów najmu ma pewną zaletę. Otóż nie ulega wątpliwości, iż nie powstaje wówczas obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu w okresie wygaszenia tych umów. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu powstaje bowiem z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret trzecie w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106a ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). W przypadku podatników, którzy nie wystawiają faktur za najem za okresy wygaszenia umów, nie występuje w związku z tym żadne ze zdarzeń skutkujących powstawaniem obowiązku podatkowego z tego tytułu. Jak bowiem zostało już wskazane wcześniej, w okresie wygaszenia umów najmu nie upływają terminy płatności wynikające z umów najmu.

Przykład
Podatnik wynajmuje lokal w galerii handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i z najemcami ma zawarte umowy najmu przewidujące miesięczne, kalendarzowe okresy rozliczeniowe. W związku z tym, że przed końcem kwietnia 2020 r. nie nastąpiło zakończenie okresu wygaszenia umów najmu z najemcami, podatnik ten nie wystawił faktury za najem za kwiecień 2020 r. W tej sytuacji nie powstał u podatnika obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu w kwietniu 2020 r., a w konsekwencji obowiązek zapłaty podatku VAT z tego tytułu.

 

2.5. Negatywne skutki wystawienia faktur w okresie wygaszenia umów

Być może z powodu niejasnych przepisów albo z innych powodów w praktyce wynajmujący wystawiają często faktury za najem lokali w galeriach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 za okresy objęte wygaszeniem. Pojawia się pytanie, jakie są skutki takiego postępowania.

Otóż faktury takie nie dokumentują rzeczywistej sprzedaży, ponieważ w okresie wygaszenia usługi najmu nie są faktycznie świadczone. W konsekwencji takie faktury należy uznać za faktury, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Jeżeli zatem faktury te zostały wprowadzone do obrotu prawnego (np. wydane najemcom), wynajmujący mają obowiązek zapłacić kwoty VAT na nich wykazane (bez wykazywania tych kwot w deklaracjach VAT - zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1318/11 czy z 1 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 556/14).

Ważne
Wynajmujący ma obowiązek zapłacić VAT z faktur wydanych najemcom, które zostały wystawione za okres, kiedy umowa najmu była wygaszona.

Obowiązku zapłaty kwot podatku wykazanych na takich fakturach nie mają podatnicy, którzy anulują te faktury. Pamiętać jednak należy, że anulowanie faktur jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (np. przez wydanie najemcom).

Zważywszy na wyjątkowość sytuacji, należy dopuścić korygowanie do zera wprowadzonych do obrotu faktur. W ten sposób wynajmujący mogą uniknąć konieczności zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Wskazane jest przy tym uzyskiwanie potwierdzeń otrzymania wystawianych w tym celu faktur korygujących przez najemców.

Przykład
Podatnik wynajmuje lokale w galerii handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i z najemcami ma zawarte umowy najmu przewidujące miesięczne, kalendarzowe okresy rozliczeniowe. Mimo że przez cały kwiecień 2020 r. umowy te były wygaszone, podatnik wystawił faktury za najem w kwietniu 2020 r.
Jeżeli faktur tych podatnik nie wydał najemcom, może je anulować, co zwolni go z obowiązku zapłaty podatku wykazanego na tych fakturach. W przeciwnym razie podatnik ma obowiązek zapłacić kwoty podatku VAT wykazane na fakturach, chyba że skoryguje te faktury do 0 zł. W takim przypadku wskazane jest uzyskanie od najemców potwierdzeń otrzymania faktur korygujących.

 

2.6. Wystawianie faktur w przypadku niezłożenia przez najemcę oferty przedłużenia obowiązywania umowy

Jak zostało wskazane wcześniej, z art. 15ze ust. 2 specustawy wydaje się wynikać, że niezłożenie przez najemcę oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy skutkuje wstecznym (tj. począwszy od dnia wprowadzenia zakazu) uznaniem, że do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy najmu nie doszło.

Tak też wynika z jednego z przykładów zaprezentowanych w „Przewodniku antykryzysowym dla przedsiębiorców”:

Przykład
Minister Zdrowia ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2020 r. odwołuje stan epidemii oraz cofa zakazy prowadzenia określonych działalności w centrach handlowych. Uprawniony do dnia 1 lipca 2020 r. nie złożył udostępniającemu oferty przedłużenia okresu obowiązywania umowy o okres zakazu przedłużony o 6 miesięcy. Konsekwentnie, czasowe wygaśniecie wzajemnych zobowiązań przestaje obowiązywać z mocą wsteczną, umowa pozostaje w mocy, a uprawniony jest zobowiązany do zapłaty wymagalnych kwot wobec udostępniającego za okres zakazu prowadzenia działalności. Postanowienia umowy, w tym czynsz oraz inne opłaty, pozostają na tych samych warunkach co poprzednio.

Dla wynajmujących oznacza to konieczność wystawienia faktur za wynajem lokali w poprzednich okresach rozliczeniowych, przy czym w zakresie tym:

 1. niedopuszczalne jest karanie za niewystawianie faktur w terminie (o ile zostaną one wystawione niezwłocznie po wystąpieniu wskazanych okoliczności),
 2. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu powstanie z chwilą bezskutecznego upływu terminu na złożenie oferty.

 

Przykład
4 maja 2020 r. doszło do zniesienia zakazu. W konsekwencji 4 sierpnia 2020 r. upłynie termin do złożenia oferty przedłużenia umowy najmu przez najemcę X wynajmującemu Y. Jeżeli najemca X takiej oferty najpóźniej 4 sierpnia 2020 r. nie złoży:

 1. wynajmujący Y powinien bezzwłocznie wystawić faktury za najem w okresie od 14 marca do 4 sierpnia 2020 r.,

 2. 5 sierpnia 2020 r. powstanie u wynajmującego obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu w okresie od 14 marca do 4 sierpnia 2020 r.

 

3. Prawo do odliczania VAT przez najemców lokali w galeriach handlowych

 

Aby uzyskać dostęp do całego artykułu zamów abonament INFORLEX Twój Biznes. PROMOCJA! Teraz dwa dostępy w cenie 98 zł za miesiąc. Kup dostęp >>

 

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.