Kategorie

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Maciej Murek
inforCMS
Prowadzenie nawet małej firmy wymaga podstawowej wiedzy z zakresu sposobów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Księgowość małej firmy można prowadzić samemu, szczególnie w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (p.k.p.i.r.). Nie jest to aż tak skomplikowane, jak się może na pierwszy rzut oka wydawać.

 

Dominująca wśród mniejszych firm podatkowa księga przychodów i rozchodów (p.k.p.i.r.) nie jest bowiem aż tak skomplikowana, jak to się może na pierwszy rzut oka wydawać. Na początku oczywiście mogą pojawiać się wątpliwości, w jakiej kolumnie należy ujmować poszczególne kwoty. Kolejne miesiące pokazują jednak, że pewne operacje gospodarcze się powtarzają i ich księgowanie nie stanowi większego kłopotu. Oczywiście w praktyce nie brakuje jednak zdarzeń gospodarczych trudnych bądź budzących wątpliwości z podatkowego punktu widzenia.

 

Kto jest zobowiązany prowadzić p.k.p.i.r.

 

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy wykonujący działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Zasady prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów.

 

Księgi rachunkowe czy p.k.p.i.r.

 

Podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązane prowadzić osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych czy spółki partnerskiej, których dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane według skali podatkowej albo podatkiem liniowym a osiągnięte w zeszłym roku przychody nie obligują tych podmiotów do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

PRZYKŁAD

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, której wspólnikami są ta osoba fizyczna oraz spółka z o.o. Dochód z działalności gospodarczej tej osoby fizycznej (podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółki jawnej) jest opodatkowany według skali podatkowej. Taka spółka jawna nie może prowadzić p.k.p.i.r., ponieważ jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka jawna musi zaprowadzić księgi rachunkowe.

 

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f., za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości (obecnie jest to kwota 1 200 000 euro). Należy pamiętać, że przychód, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622; dalej „u.p.d.o.f.”), jest pomniejszany o wartość udzielonych bonifikat i skont. Oznacza to, że udzielona bonifikata wpływa na pomniejszenie przychodów, których wysokość ma wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 stycznia 2011 r. (nr ITPB1/415- -884/09/10-S/TK) czytamy: ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „bonifikata”, a zatem należy odnieść się do definicji słownikowych. Według Słownika Języka Polskiego PWN, pod redakcją M. Szymczyka, Warszawa 1996, str. 178 - bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi; zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę, opust, rabat. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychodem z tytułu prowadzenia apteki są kwoty należne z tytułu sprzedaży leków, po wyłączeniu wartości udzielonych bonifikat. Wartość udzielonych bonifikat pomniejsza więc przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

PRZYKŁAD

Osoba fizyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki jawnej osób fizycznych. W obu przypadkach dochody tej osoby z działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem liniowym. Przychody z indywidualnej działalności gospodarczej wyniosły w 2010 r. 120 000 zł. Przychody spółki wyniosły w 2010 r. ponad 5 000 000 zł. W takim przypadku spółka jawna jest zobowiązana prowadzić w 2011 r. księgi rachunkowe. W indywidualnej działalności gospodarczej osoba fizyczna może w 2011 r. prowadzić p.k.p.i.r.

 

Prawidłowość rozwiązania przedstawionego w powyższym przykładzie potwierdzają organy skarbowe. Przykładowo - w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2010 r. (nr ITPB1/ /415-309/10/MR) czytamy: biorąc pod uwagę całokształt przytoczonych wyżej uregulowań prawnych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki, wielkości osiąganych przychodów, nie zaś od przedmiotu działalności i sposobu ustalania podstaw opodatkowania. Jeżeli zatem osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej przekroczą określone ww. przepisem kwoty, to są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Oznacza to w niniejszej sprawie, iż wnioskodawca nie jest zobowiązany do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych dla indywidualnie prowadzonej działalności w sytuacji, gdy obowiązek taki powstał po stronie spółki cywilnej, a przychody uzyskane przez wnioskodawcę z tytułu indywidualnie prowadzonej działalności (działów specjalnych produkcji rolnej) nie przekroczyły kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. W konsekwencji stwierdzić należy, że stanowisko wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych dla działalności prowadzonej indywidualnie jest słuszne. Nieprawidłowość stanowiska wnioskodawcy wiąże się jednak z błędnym sposobem ustalania limitu decydującego o konieczności zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek taki zaistnieje, wbrew stanowisku wnioskodawcy, w sytuacji gdy przychody z indywidualnie prowadzonej działalności przekroczą określony przez ustawę o rachunkowości limit. Natomiast ustalając kwotę przychodu nie należy brać pod uwagę przychodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności w innej (odrębnej) formie prawnej, w zaistniałym stanie faktycznym, przychodów uzyskanych z udziału w spółce cywilnej.

 

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy nie tylko ww. przedsiębiorców, ale również osób:

• wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,

• prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg, a limit przychodów za zeszły rok nie zobowiązuje ich do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych,

• duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 24a ust. 2 u.p.d.o.f.).

 

Powyższe podmioty prowadzą p.k.p.i.r. według podstawowego wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 252, poz. 1691; dalej „rozporządzenie w sprawie p.k.p.i.r.”). Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzą p.k.p.i.r. według uproszczonego wzoru (załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie p.k.p.i.r.), jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym (§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie p.k.p.i.r.).

 

Zapisy w p.k.p.i.r.

Reklama

Zapisów w księdze przychodów i rozchodów należy dokonywać, co do zasady, na bieżąco, raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w następnym dniu. Podatnik może też dokonywać zapisów w porządku chronologicznym w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, jeśli:

• w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzi ewidencję sprzedaży; obowiązek prowadzenia tego rodzaju ewidencji nie dotyczy podatników dokonujących sprzedaży udokumentowanej wyłącznie fakturami,

• księga jest prowadzona przez biuro rachunkowe.

Podatnik może dokonywać zapisów w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni również wtedy, gdy nie prowadzi ewidencji sprzedaży, ale ewidencjonuje ją za pomocą kasy fiskalnej albo dokonuje sprzedaży udokumentowanej wyłącznie fakturami.

 

Prowadzenie p.k.p.i.r. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 24 miesięcy. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 

Reklama

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Zawieszenie trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (art. 14a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej - t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 132, poz. 766; dalej „u.s.d.g.”). W stosunku do zobowiązań publicznoprawnych, takich jak podatki, zawieszenie działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Skutek ten trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (art. 14 ust. 7 u.s.d.g.).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Zawieszenie działalności gospodarczej zawiesza amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca tego miesiąca, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia przedsiębiorcy nie muszą odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Prawo to przysługuje bez względu na rodzaj płaconego podatku (według skali, liniowy) czy metody odprowadzania zaliczek. Zawieszenie wykonywania działalności nie zwalnia jednak podatnika od obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji podatkowej oraz złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym. W p.k.p.i.r. rozliczone zostaną te zdarzenia, które podatnik ma prawo lub obowiązek rozliczyć w okresie zawieszenia działalności. Jednym z obowiązków związanych z prowadzeniem p.k.p.i.r. jest sporządzenie remanentu na koniec każdego roku podatkowego. Obowiązek ten należy spełnić również w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

 

ZAPAMIĘTAJ

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma prawo lub obowiązek:

• wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

• przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

• zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

• uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

• wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

• osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

 

PRZYKŁAD

Indywidualny przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą od 1 czerwca 2011 r. Ostatnią usługę zafakturował 30 maja 2011 r. Zapłata wpłynęła 7 czerwca 2011 r. Wpływ zapłaty w okresie zawieszenia nie stoi na przeszkodzie zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może rozliczać w kosztach wydatków związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Rozliczenie tego typu wydatków w kosztach świadczy o wykonywaniu działalności gospodarczej. Inaczej jest z wydatkami wynikającymi z długoterminowych umów podpisanych przed zawieszeniem działalności. Przedsiębiorca ma obowiązek w okresie zawieszenia działalności gospodarczej regulować zobowiązania powstałe przed datą tego zawieszenia (art. 14a ust. 4 pkt 2 u.s.d.g.). Przykładem są czynsze z długoterminowych umów: najmu, dzierżawy czy leasingu. Podatnik może przykładowo zaliczyć do kosztów w okresie zawieszenia raty leasingowe z umowy podpisanej przed zawieszeniem działalności.

Wznowienie działalności oznacza powrót do możliwości osiągania bieżących przychodów z działalności gospodarczej. Należy jednak zwrócić uwagę, aby wystawione faktury sprzedaży nie potwierdzały faktu wykonywania działalności w okresie zawieszenia.

 

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych. W okresie od 1 grudnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Podatnik prowadzi jednak w okresie zawieszenia p.k.p.i.r. W każdym miesiącu okresu zawieszenia ujmuje w p.k.p.i.r.:

• miesięczną ratę z trzyletniej umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego, która została podpisana na okres od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca2012 r. - wartość netto raty 2500 zł,

• rachunek za telefon firmowy z dwuletniej umowy podpisanej na okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 maja 2012 r. - podatnik zalicza do kosztów wyłącznie abonament o wartości 56 zł miesięcznie,

• odsetki od środków na firmowym rachunku bankowym - umowa o rachunek bankowy została zawarta na czas nieokreślony w maju 2003 r.,

• opłaty za prowadzenie firmowego rachunku bankowego.

 (...)

Grzegorz ZióŁkowski, Joanna Krawczyk

Opracował Maciej Murek

Więcej informacji na temat prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów znajdziesz w artykule pt. "Księgowość w małej firmie" - Poradnik Gazety Prawnej nr 30/2011 r.

 

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?