REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaka jest wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2010 r.

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podstawą obliczeń odpisu na zfśs w 2010 r. jest kwota 2794,25 zł. Na odprowadzenie pierwszej raty na konto funduszu firmy mają czas do 31 maja.

Przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2009 r. wyniosło 2716,71 zł, a w drugim półroczu 2009 r. - 2794,25 zł. Ponieważ przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza jest wyższe od całorocznego, to właśnie ono stanowi podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w 2010 r.

REKLAMA

Określenie wysokości odpisów na zfśs

Kwota odpisu przypadającego na jednego zatrudnionego jest wynikiem iloczynu podanej w ustawie o zfśs procentowej stawki odpisu oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, o którym mowa wyżej.

Wysokość odpisu podstawowego na zfśs i kwoty jego zwiększeń w 2010 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracodawcy nienależący do sfery budżetowej mają prawo ustalić powyższe kwoty na innym poziomie, wprowadzając odpowiednie postanowienia odnoszące się do tej kwestii w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania.

Ustalanie przeciętnego zatrudnienia

REKLAMA

To, ile pieniędzy powinno znaleźć się na wyodrębnionym rachunku zfśs, zależy nie tylko od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub w jego drugim półroczu, ale również od przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Chodzi o przeciętną planowaną w danym roku kalendarzowym liczbę zatrudnionych, która w końcu roku jest korygowana do faktycznego średniego stanu zatrudnienia.

Wyznaczając przeciętną liczbę zatrudnionych bierzemy pod uwagę zarówno osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (na czas nieokreślony, określony, próbny, na czas wykonywania określonej pracy, na zastępstwo) na podstawie umowy o pracę, jak i powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby przebywające na urlopach wychowawczych. Przy określaniu stanu zatrudnienia:

• pomijamy m.in. zleceniobiorców, chałupników oraz osoby wykonujące umowy agencyjne, bez względu na długość trwania tych umów,

• dokonujemy przeliczenia niepełnozatrudnionych na pełne etaty.

Tak nakazuje § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

WAŻNE!

Pracodawcy tworzący zfśs muszą pamiętać o obowiązku ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych.

Ustalając wysokość odpisu należy odnosić się do planowanej liczby zatrudnionych. Natomiast aby ustalić przeciętny poziom zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (przy ostatecznej korekcie odpisu dokonywanej na koniec roku), należy zsumować przeciętną liczbę zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną sumę podzielić przez 12 (§ 3 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W tym celu należy:

• ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych w poszczególnych miesiącach,

• dodać stany zatrudnienia ze wszystkich 12 miesięcy,

• podzielić otrzymaną sumę przez 12 (wynik przyjmujemy z 2 miejscami po przecinku).

REKLAMA

Zaprezentowany wyżej sposób obliczania liczby zatrudnionych stosuje się również w przypadku, gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż 12 miesięcy danego roku albo naliczał odpis na zfśs za niepełny rok kalendarzowy (§ 3 ww. rozporządzenia).

W przepisach regulujących tematykę funduszu socjalnego nie określono sposobu obliczania stanu zatrudnienia w danym miesiącu. Za najbardziej odpowiednie uznaje się metody statystyczne, o których mowa w załącznikach do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (np. w objaśnieniach do sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06). Objaśnienia te są dostępne m.in. na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl.

Metodę obliczania przeciętnego zatrudnienia w miesiącu należy dostosować do sytuacji kadrowej w danej organizacji. W praktyce wyróżniamy 3 metody:

• metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu - polegającą na zsumowaniu stanów zatrudnienia z każdego dnia (w przeliczeniu na pełne etaty), a następnie podzieleniu otrzymanej wartości przez liczbę dni miesiąca - metoda ta jest stosowana przy dużej płynności kadr lub w przypadku częstego udzielania urlopów bezpłatnych,

• metodę uproszczoną - polegającą na zsumowaniu stanów dziennych w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i podzieleniu ich przez 2 - metoda ta, podobnie jak metoda opisana poniżej, znajduje zastosowanie najczęściej w warunkach stabilnej sytuacji kadrowej,

• metodę średniej chronologicznej - polegającą na zsumowaniu połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca oraz podzieleniu otrzymanej wartości przez 2.

Przy metodzie uproszczonej oraz średniej chronologicznej nie należy ujmować osób, które korzystały z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 14 dni.

 

PRZYKŁAD

W marcu 2010 r. liczba osób zatrudnionych w spółce w ramach stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty kształtowała się następująco:

w okresie od 01.03.2010 r. do 14.03.2010 r. - 43 etaty,

w okresie od 15.03.2010 r. do 21.03.2010 r. - 40,5 pełnych etatów,

w okresie od 22.03.2010 r. do 31.03.2010 r. - 45 pełnych etatów.

Średni stan zatrudnienia wyliczony według każdej z 3 metod statystycznych wyniesie:

średnia arytmetyczna: (14 dni x 43 os. + 7 dni x 40,5 etatów + 10 dni x 45 os.) = 1335,50 1335,50 : 31 dni = 43,08 pełnych etatów;

metoda uproszczona: 43 + 45 = 88; 88 : 2 = 44 pełne etaty;

średnia chronologiczna: (21,5 + 22,5 + 40,5) : 2 = 42,25 pełnych etatów.

Przeliczanie niepełnoetatowców

Przeliczenia osób zatrudnionych na niepełne etaty dokonuje się przez podzielenie liczby godzin pracy w tygodniu poszczególnych niepełnoetatowców przez liczbę godzin pracy pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, a następnie przez pomnożenie otrzymanego współczynnika przez liczbę osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy. Wynik należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Wysokość odpisu na 2010 r.

Aby ustalić wysokość odpisu na zfśs na 2010 r., planowaną przeciętną liczbę zatrudnionych należy pomnożyć przez kwotę odpisu odpowiednią do rodzaju zatrudnienia.

PRZYKŁAD

W marcu 2010 r. spółka akcyjna zaplanowała, że miesięczne przeciętne zatrudnienie wyniesie w bieżącym roku 95 osób, w tym:

66 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 8 pracowników na 1/2 etatu oraz 4 osoby na 3/4 etatu (wszyscy wymienieni pracownicy wykonują pracę w normalnych warunkach),

14 pracowników pełnoetatowych pracujących w szczególnych warunkach pracy,

3 pracowników młodocianych w drugim roku nauki.

Ustalenie należnego odpisu za 2010 r. (przy założeniu, że spółka stosuje kwoty odpisów w wysokościach określonych ustawowo) powinno wyglądać następująco:

Krok 1. Przeliczenie niepełnoetatowców na pełne etaty:

zatrudnieni na 1/2 etatu:

20 (liczba godzin pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,5 x 8 osób = 4 pełne etaty,

zatrudnieni na 3/4 etatu:

30 (liczba godzin pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,75 x 4 osoby = 3 pełne etaty.

Krok 2. Naliczenie odpisu na podstawie planowanego poziomu zatrudnienia:

zatrudnieni w normalnych warunkach: 1047,84 zł x 73 pełne etaty (66 pełnoetatowców + 7 etatów wynikających z przeliczenia niepełnoetatowców) = 76 492,32 zł,

zatrudnieni w szczególnych warunkach: 14 × 1397,13 zł = 19 559,82 zł,

młodociani: 3 x 167,66 zł = 502,98 zł.

Krok 3. Zsumowanie całorocznego odpisu:

76 492,32 zł + 19 559,82 zł + 502,98 zł = 96 555,12 zł.

Przelanie kwoty odpisu na rachunek funduszu

Po oszacowaniu wartości środków pieniężnych, które mają zasilić fundusz socjalny, pracodawcy pozostaje zrealizować przelewy w odpowiednich wysokościach w terminach precyzyjnie wskazanych przez ustawodawcę.

Równowartość skalkulowanych odpisów i zwiększeń naliczonych na 2010 r. pracodawcy są zobowiązani przelać:

• do 31 maja danego roku co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego,

• do 30 września danego roku pozostałą część środków (art. 6 ustawy o zfśs).

Ostatecznej korekty odpisów według rzeczywistego średniorocznego zatrudnienia pracodawcy dokonują najpóźniej do 31 grudnia.

Wymienione terminy zasilania rachunku zfśs nie obowiązują pracodawców, którzy utworzyli fundusz na działalność socjalną dobrowolnie (dotyczy to pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty).

• art. 3 ust. 1, art. 5, art. 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),

• § 1, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349),

• załączniki do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656),

• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz.U. Nr 85, poz. 717 ze zm.),

• obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r. (na dzień oddania numeru do druku nie zostało opublikowane obwieszczenie GUS w Monitorze Polskim).

Mariusz Pigulski

specjalista w zakresie kadr i płac

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA