| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Pomoc dla przedsiębiorcy z FGŚP i z FP

Pomoc dla przedsiębiorcy z FGŚP i z FP

Które świadczenia udzielone pracownikom przez przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych mogą zostać sfinansowane z FGŚP? Jaki jest tryb ich przyznawania i wypłaty? Kiedy przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie z FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników?


Przepisy ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035), zwanej dalej ustawą umożliwiają przedsiębiorcy będącemu w przejściowych trudnościach finansowych przyznawanie, wypłatę i zwrot pewnych świadczeń, które są finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Umożliwiają one również ze środków Funduszu Pracy (FP) dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników, finansowania stypendiów pracownikom, a także składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wypłaconych stypendiów należnych od pracodawcy.

Przedsiębiorcy (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej), aby otrzymać powyższą pomoc, muszą zostać uznani za przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych.

Przedsiębiorcą w przejściowych trudnościach finansowych - w myśl art. 3 ustawy - jest taki przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 25 proc., liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.). Nie powinien on zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz FGŚP i FP, z pewnym wyjątkiem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zadłużony pracodawca zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz FGŚP i FP powstało za okres rozliczeniowy po 1 lipca 2008 r., a program naprawczy przewiduje pełną spłatę tych zobowiązań. Wobec takiego przedsiębiorcy nie powinny zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11-13 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn.zm.). Przedsiębiorca ubiegający się o status przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych powinien także:

• 1 lipca 2008 r. nie znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C244, z 01 października 2004 r., str. 2) oraz w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. UE L 214 z 09 sierpnia 2008 r.),

• opracować program naprawczy, uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy, sporządzony na rok liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia odpowiedniego wniosku,

• nie otrzymać pomocy publicznej (na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków FP, zgodnie z umową o refundację zawartą na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po 1 lutego 2009 r.), albo otrzymać tę pomoc (ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków FP upłynęło co najmniej 12 miesięcy),

• uzyskać stosowne zaświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

Jak już wspomniałem wcześniej, ustawa reguluje zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowanych z FGŚP.

W myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, dysponent FGŚP może m.in. na podstawie wniosku przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych:

- udzielić pracownikom świadczenia:

a) na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, łącznie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy, liczonych od 3 miesiąca przed dniem złożenia wniosku do upływu 9 miesiąca po dniu złożenia wniosku, na podstawie wykazu uprawnionych pracowników, do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika,

b) na częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy, za okres nieprzekraczający 6 miesięcy, do wysokości 70 proc. zasiłku dla bezrobotnych, w zależności od stopnia obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika.

Świadczenia te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dysponent FGŚP może też - na podstawie wniosku przedsiębiorcy - udzielić świadczenia na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami stanowiącymi podstawę do uzyskania tych świadczeń przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych składa kierownikowi biura terenowego FGŚP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wystąpieniem o wydanie zaświadczenia uznającego za przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych. O wydaniu zaświadczenia kierownik zawiadamia przedsiębiorcę na piśmie, przekazując mu kopię zaświadczenia. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W celu uzyskania świadczeń przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych występuje za pośrednictwem kierownika biura terenowego FGŚP właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy o zawarcie umowy z dysponentem FGŚP. Na podstawie umowy, kierownik przekazuje przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych jednorazowo środki na finansowanie świadczeń za okres przed dniem złożenia wniosku oraz miesięcznie z dołu, za okres po dniu złożenia wniosku, na podstawie wykazu uprawnionych pracowników składanego przez tego przedsiębiorcę niezwłocznie po podpisaniu umowy, za okres przed dniem złożenia wniosku lub do końca miesiąca, za który świadczenie jest należne. Następnie świadczenia są przekazywane na rachunek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który niezwłocznie wypłaca je pracownikom oraz odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Polish your HR English 2 Angielski (nie) tylko dla HR –owca49.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »