Kategorie

Zmiany dla przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sławomir Biliński
inforCMS
Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy składają sprawozdania o masie zebranych odpadów elektronicznych co pół roku, a nie co kwartał, jak dotychczas. Nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym objęła dodatkowo także przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu oraz firmy naprawiające urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Skupy złomu i serwisy

Od 1 stycznia 2009 r. skupy złomu zbierające zużyty sprzęt i firmy zajmujące się naprawą urządzeń RTV i AGD mają obowiązek wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) - art. 3 ustawy. Ustawa nie określa terminu dokonania takiego wpisu. Według GIOŚ wnioski należy składać już teraz. Niezłożenie wniosku naraża przedsiębiorcę na karę grzywny (art. 71 ustawy). Nowelizacja uznaje skupy i serwisy za podmioty zbierające odpady powstałe z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (czyli za zbierających zużyty sprzęt). Wniosek o wpis dla zbierających sprzęt nie podlega opłacie. Opłaty rejestrowe wnoszą jedynie przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt.

Rejestracja punktu skupu w rejestrze GIOŚ - krok po kroku

Krok 1

Określić grupę i rodzaj sprzętu, który zbiera dany punkt skupu/serwis. Grupy te należy ustalić na podstawie wykazu z załącznika nr 1 do ustawy (dostępny na stronie www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Krok 2

Wypełnić wniosek o rejestrację. We wniosku należy podać nazwę firmy, adres siedziby, NIP i REGON (jeżeli jednostka je posiada). Należy też wpisać grupy i rodzaje sprzętu, który zbiera dany punkt skupu lub serwis. Dodatkowo wniosek powinien zawierać informacje o uzyskanych decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję. Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 6, poz. 38). Skupy złomu i serwisy powinny wypełnić druk „Wniosek o wpis do rejestru dla zbierającego zużyty sprzęt” (dostępny na stronie www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Krok 3

Złożyć wniosek. Wniosek można przesłać pod adresem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Wnioski można także przesyłać w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Krok 4

GIOŚ przydziela numer rejestracyjny. Zarejestrowany w rejestrze GIOŚ podmiot musi się nim posługiwać na dokumentach związanych z obrotem zużytego sprzętu RTV i AGD.

Reklama

Skupy złomu i przedsiębiorcy naprawiający sprzęt RTV i AGD muszą zbierać zużyte urządzenia i przekazywać je do odpowiednich zakładów zajmujących się odzyskiem i ich przetwarzaniem. Oznacza to także, że muszą ewidencjonować masę zebranych urządzeń. Warto zauważyć, że w przypadku punktów skupu złomu obowiązkom podlegają jedynie te, które mają zezwolenie na prowadzenie działalności zbierania zużytego sprzętu.

Od 1 stycznia 2009 r. klient może zostawić stare urządzenie tylko wtedy, gdy przyniesie je do naprawy i okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia. Podobnie będzie mógł postąpić klient, gdy serwisant nie może naprawić starego urządzenia (art. 42a ust. 1 ustawy).

WAŻNE!

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego sprzętu:

• jest niemożliwa ze względów technicznych lub

• właściciel sprzętu uzna, że jest dla niego nieopłacalna.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić pozostawienia u siebie starego sprzętu, jedynie gdy urządzenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia przyjmującego sprzęt (art. 37a ust. 2 znowelizowanej ustawy).

Nowelizacja wprowadziła jeszcze jeden obowiązek dla wszystkich zbierających sprzęt. Od 1 stycznia 2009 r. mają oni obowiązek zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu (dodany art. 37b ustawy).

Nowe obowiązki informacyjne

Reklama

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych przekazuje sprzedawcom detalicznym i hurtowym informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmującą koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu (art. 25 ust. 2 ustawy). Obowiązek informowania dotyczy sprzętu określonego w grupach 1, 2 i 4-6 w załączniku nr 1 do ustawy.

Koszty gospodarowania odpadami stanowiące część ceny sprzętu powinny być uwidaczniane jako składnik tej ceny nabywcom. Nie jest jasne, czy oznacza to konieczność umieszczenia ich na fakturze lub paragonie, czy też wystarcza wywieszenie takiej informacji w sklepie.

Warto zaznaczyć, że sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają obowiązek informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów jego recyklingu, tylko jeżeli uzyskali taką informację od wprowadzającego sprzęt.

WAŻNE!

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają obowiązek informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów jego recyklingu, tylko jeżeli uzyskali taką informację od wprowadzającego sprzęt.

Opłaty rejestrowa i roczna

Nowelizacja obniżyła górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej dla wprowadzających sprzęt. Dotychczasowe stawki mogą być stosowane nie dłużej niż do 31 marca 2009 r. (art. 9 ustawy nowelizującej). Po tym terminie należy stosować nowe stawki opłat.

Tabela. Górne stawki opłaty rejestrowej i rocznej

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Terminy składania sprawozdań i zasady pobierania opłat produktowych

Firmy, które wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek lub zbierają zużyte tego rodzaju urządzenia, mają obowiązek przedstawiać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (GIOŚ) sprawozdania dotyczące ilości takich odpadów. W tym samym czasie należy także złożyć sprawozdania o ilości starego sprzętu, który zebrali i następnie przekazali do przetworzenia. Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania muszą w sprawozdaniach podać dane o masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt. Natomiast recyklerzy mają podać masę przyjętych oraz poddanych recyklingowi lub innym procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu. Od 2009 r. obowiązkiem tym zostały objęte także skupy złomu i serwisy urządzeń RTV i AGD. Wzory sprawozdań można pobrać pod adresem http://www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Sprawozdania w formie pisemnej należy przesyłać pod adresem:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Nowelizacja ustawy zmniejszyła częstotliwość składania sprawozdań. Dotychczas sprawozdania były składane do GIOŚ co kwartał. Od tego roku obowiązują półroczne terminy składania sprawozdań (patrz tabela).

Tabela. Terminy składania sprawozdań

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nowelizacja wprowadziła także pewne okresy przejściowe. Sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego do obrotu sprzętu należy złożyć:

1) za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. - do 31 stycznia 2009 r.,

2) za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. - do 31 lipca 2009 r.,

3) za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - do 31 stycznia 2010 r.

- z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii oraz akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (art. 8. ustawy nowelizującej). Oznacza to, że w 2009 r. sprawozdanie będzie przekazywane co pół roku, jednak będzie musiało jeszcze zawierać informację o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. Od 31 stycznia 2010 r. sprawozdanie to nie będzie zawierało tych informacji ze względu na wejście w życie przepisów określających wymagania dla wprowadzających baterie i akumulatory.

Degresywny system opłat produktowych

Nowelizacja wprowadziła degresywny (stopniowo obniżający się) system opłat produktowych dla wprowadzających sprzęt. Nowy przepis ma zminimalizować skutki finansowe dla wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wynikające z określenia obligatoryjnych poziomów zbierania. Przypomnijmy, że podstawa obliczenia opłat produktowych to masa sprzętu w kilogramach. Należna opłata obliczana jest po zakończeniu roku kalendarzowego jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem zbierania.

Wielkość należnej opłaty produktowej płaconej przez wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w 2009 r. w zależności od osiągniętego procentu minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu przedstawiamy w tabeli.

W latach następnych progi poziomu zbierania, od którego będzie istnieć obowiązek wpłacania pełnej, należnej opłaty produktowej, będą rosnąć.

Tabela. Wielkość należnej opłaty produktowej dla wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Edukacja ekologiczna

Nowelizacja zobowiązała organizacje odzysku do przeznaczania 5% przychodów na publiczną kampanię edukacyjną. Obowiązek przeznaczania części pieniędzy na edukację ekologiczną będą mieli także wprowadzający sprzęt na rynek (producenci, importerzy, dystrybutorzy), którzy nie zlecają wykonywania obowiązków ustawowych organizacjom odzysku. Po zmianach przeznaczą minimum 0,1% swoich przychodów na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kary za demontaż

Nowe przepisy przewidują także kary (dla firm i osób fizycznych) za demontowanie urządzeń elektrycznych poza wyspecjalizowanymi zakładami przetwarzania. Za rozebranie na części pierwsze telewizora lub lodówki będzie groziła grzywna od 2 tys. do 100 tys. zł.

• ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U. Nr 180, poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 223, poz. 1464

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pandemia oszczędziła rynek fundacji

  Fundacje w Polsce wciąż nieźle się trzymają. Rocznie sądy rejestrują ponad 2 tys. nowych organizacji. Eksperci zwracają też uwagę na to, że rynek ten jest u nas dobrze wyważony i nawet pandemia nie zmieniła tego stanu rzeczy.

  280 tys. zł dotacji dla firm na przygotowanie dokumentacji

  Od początku czerwca przyjmowane są wnioski o wsparcie w II rundzie konkursu Granty na Eurogranty. Firmy, które planują realizację projektu z dofinansowaniem mogą otrzymać nawet 280 tys. zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Kiedy upływa termin składania wniosków?

  Nawet 100 tys. zł dla rolników poszkodowanych w pożarze

  Minister Grzegorz Puda podjął decyzję o udzieleniu pomocy rolnikom poszkodowanym w pożarze we wsi Nowa Biała w Małopolsce. Jaka pomoc zostanie przyznana? Kto otrzyma wsparcie?

  Zgubiłem numer PKK. Co zrobić w takiej sytuacji?

  Zgubiłem numer PKK. Jak go odzyskać? No i tu pojawia się spory problem, bo kandydata na kierowcę czeka... No właśnie co?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - jak wpłynie na ceny mieszkań?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG). Czy ceny mieszkań będą nadal rosły? Czy wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, postępująca inflacja, rosnące koszty budowy i zakupu gruntów, czy opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych przełożą się na dalszy wzrost cen na rynku mieszkaniowym? O ile w tym roku mogą zdrożeć mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę - za co odpowiada właściciel mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę. Najemcy dość często powodują szkody wykraczające poza lokal. Ucierpieć może mieszkanie sąsiada albo część wspólna budynku. Kto odpowiada za te szkody?

  Sprzedaż części używanych na oku fiskusa. Ruszają kontrole.

  Sprzedaż części używanych na celowniku skarbówki. Powód? Wielu sprzedawców albo nie zarejestrowało nawet firmy, albo zaniża dochody ze sprzedaży.

  Działka rekreacyjna - na co zwracać uwagę przy zakupie

  Działka rekreacyjna. Na rynku nieruchomości zapanował boom na działki rekreacyjne. Warto wiedzieć na co zwracać uwagę przy zakupie, aby się nie naciąć. Wzmożone zainteresowanie sprawiło, że ceny w tym segmencie rynku poszybowały w górę. Duża konkurencja wśród nabywców i presja na szybką decyzję mogą spowodować, że źle ulokujemy swoje oszczędności. Aby ograniczyć ryzyko związane z zakupem działki rekreacyjnej warto się do niego wcześniej przygotować. Przede wszystkim należy wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby inwestycja była trafiona.

  Ile elektryk przejedzie na rezerwie?

  Firma Edmunds sprawdziła, jaki dystans może pokonać samochód elektryczny, gdy komputer pokładowy pokazuje, że mają 0 km zasięgu.

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?