REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany dla przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sławomir Biliński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy składają sprawozdania o masie zebranych odpadów elektronicznych co pół roku, a nie co kwartał, jak dotychczas. Nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym objęła dodatkowo także przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu oraz firmy naprawiające urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Skupy złomu i serwisy

REKLAMA

Od 1 stycznia 2009 r. skupy złomu zbierające zużyty sprzęt i firmy zajmujące się naprawą urządzeń RTV i AGD mają obowiązek wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) - art. 3 ustawy. Ustawa nie określa terminu dokonania takiego wpisu. Według GIOŚ wnioski należy składać już teraz. Niezłożenie wniosku naraża przedsiębiorcę na karę grzywny (art. 71 ustawy). Nowelizacja uznaje skupy i serwisy za podmioty zbierające odpady powstałe z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (czyli za zbierających zużyty sprzęt). Wniosek o wpis dla zbierających sprzęt nie podlega opłacie. Opłaty rejestrowe wnoszą jedynie przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt.

Rejestracja punktu skupu w rejestrze GIOŚ - krok po kroku

Krok 1

Określić grupę i rodzaj sprzętu, który zbiera dany punkt skupu/serwis. Grupy te należy ustalić na podstawie wykazu z załącznika nr 1 do ustawy (dostępny na stronie www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krok 2

Wypełnić wniosek o rejestrację. We wniosku należy podać nazwę firmy, adres siedziby, NIP i REGON (jeżeli jednostka je posiada). Należy też wpisać grupy i rodzaje sprzętu, który zbiera dany punkt skupu lub serwis. Dodatkowo wniosek powinien zawierać informacje o uzyskanych decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję. Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 6, poz. 38). Skupy złomu i serwisy powinny wypełnić druk „Wniosek o wpis do rejestru dla zbierającego zużyty sprzęt” (dostępny na stronie www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Krok 3

Złożyć wniosek. Wniosek można przesłać pod adresem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Wnioski można także przesyłać w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Krok 4

GIOŚ przydziela numer rejestracyjny. Zarejestrowany w rejestrze GIOŚ podmiot musi się nim posługiwać na dokumentach związanych z obrotem zużytego sprzętu RTV i AGD.

REKLAMA

Skupy złomu i przedsiębiorcy naprawiający sprzęt RTV i AGD muszą zbierać zużyte urządzenia i przekazywać je do odpowiednich zakładów zajmujących się odzyskiem i ich przetwarzaniem. Oznacza to także, że muszą ewidencjonować masę zebranych urządzeń. Warto zauważyć, że w przypadku punktów skupu złomu obowiązkom podlegają jedynie te, które mają zezwolenie na prowadzenie działalności zbierania zużytego sprzętu.

Od 1 stycznia 2009 r. klient może zostawić stare urządzenie tylko wtedy, gdy przyniesie je do naprawy i okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia. Podobnie będzie mógł postąpić klient, gdy serwisant nie może naprawić starego urządzenia (art. 42a ust. 1 ustawy).

WAŻNE!

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego sprzętu:

• jest niemożliwa ze względów technicznych lub

• właściciel sprzętu uzna, że jest dla niego nieopłacalna.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić pozostawienia u siebie starego sprzętu, jedynie gdy urządzenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia przyjmującego sprzęt (art. 37a ust. 2 znowelizowanej ustawy).

Nowelizacja wprowadziła jeszcze jeden obowiązek dla wszystkich zbierających sprzęt. Od 1 stycznia 2009 r. mają oni obowiązek zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu (dodany art. 37b ustawy).

Nowe obowiązki informacyjne

REKLAMA

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych przekazuje sprzedawcom detalicznym i hurtowym informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmującą koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu (art. 25 ust. 2 ustawy). Obowiązek informowania dotyczy sprzętu określonego w grupach 1, 2 i 4-6 w załączniku nr 1 do ustawy.

Koszty gospodarowania odpadami stanowiące część ceny sprzętu powinny być uwidaczniane jako składnik tej ceny nabywcom. Nie jest jasne, czy oznacza to konieczność umieszczenia ich na fakturze lub paragonie, czy też wystarcza wywieszenie takiej informacji w sklepie.

Warto zaznaczyć, że sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają obowiązek informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów jego recyklingu, tylko jeżeli uzyskali taką informację od wprowadzającego sprzęt.

WAŻNE!

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają obowiązek informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów jego recyklingu, tylko jeżeli uzyskali taką informację od wprowadzającego sprzęt.

Opłaty rejestrowa i roczna

Nowelizacja obniżyła górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej dla wprowadzających sprzęt. Dotychczasowe stawki mogą być stosowane nie dłużej niż do 31 marca 2009 r. (art. 9 ustawy nowelizującej). Po tym terminie należy stosować nowe stawki opłat.

Tabela. Górne stawki opłaty rejestrowej i rocznej

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Terminy składania sprawozdań i zasady pobierania opłat produktowych

Firmy, które wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek lub zbierają zużyte tego rodzaju urządzenia, mają obowiązek przedstawiać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (GIOŚ) sprawozdania dotyczące ilości takich odpadów. W tym samym czasie należy także złożyć sprawozdania o ilości starego sprzętu, który zebrali i następnie przekazali do przetworzenia. Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania muszą w sprawozdaniach podać dane o masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt. Natomiast recyklerzy mają podać masę przyjętych oraz poddanych recyklingowi lub innym procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu. Od 2009 r. obowiązkiem tym zostały objęte także skupy złomu i serwisy urządzeń RTV i AGD. Wzory sprawozdań można pobrać pod adresem http://www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Sprawozdania w formie pisemnej należy przesyłać pod adresem:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Nowelizacja ustawy zmniejszyła częstotliwość składania sprawozdań. Dotychczas sprawozdania były składane do GIOŚ co kwartał. Od tego roku obowiązują półroczne terminy składania sprawozdań (patrz tabela).

Tabela. Terminy składania sprawozdań

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nowelizacja wprowadziła także pewne okresy przejściowe. Sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego do obrotu sprzętu należy złożyć:

1) za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. - do 31 stycznia 2009 r.,

2) za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. - do 31 lipca 2009 r.,

3) za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - do 31 stycznia 2010 r.

- z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii oraz akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (art. 8. ustawy nowelizującej). Oznacza to, że w 2009 r. sprawozdanie będzie przekazywane co pół roku, jednak będzie musiało jeszcze zawierać informację o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. Od 31 stycznia 2010 r. sprawozdanie to nie będzie zawierało tych informacji ze względu na wejście w życie przepisów określających wymagania dla wprowadzających baterie i akumulatory.

Degresywny system opłat produktowych

Nowelizacja wprowadziła degresywny (stopniowo obniżający się) system opłat produktowych dla wprowadzających sprzęt. Nowy przepis ma zminimalizować skutki finansowe dla wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wynikające z określenia obligatoryjnych poziomów zbierania. Przypomnijmy, że podstawa obliczenia opłat produktowych to masa sprzętu w kilogramach. Należna opłata obliczana jest po zakończeniu roku kalendarzowego jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem zbierania.

Wielkość należnej opłaty produktowej płaconej przez wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w 2009 r. w zależności od osiągniętego procentu minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu przedstawiamy w tabeli.

W latach następnych progi poziomu zbierania, od którego będzie istnieć obowiązek wpłacania pełnej, należnej opłaty produktowej, będą rosnąć.

Tabela. Wielkość należnej opłaty produktowej dla wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Edukacja ekologiczna

Nowelizacja zobowiązała organizacje odzysku do przeznaczania 5% przychodów na publiczną kampanię edukacyjną. Obowiązek przeznaczania części pieniędzy na edukację ekologiczną będą mieli także wprowadzający sprzęt na rynek (producenci, importerzy, dystrybutorzy), którzy nie zlecają wykonywania obowiązków ustawowych organizacjom odzysku. Po zmianach przeznaczą minimum 0,1% swoich przychodów na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kary za demontaż

Nowe przepisy przewidują także kary (dla firm i osób fizycznych) za demontowanie urządzeń elektrycznych poza wyspecjalizowanymi zakładami przetwarzania. Za rozebranie na części pierwsze telewizora lub lodówki będzie groziła grzywna od 2 tys. do 100 tys. zł.

• ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U. Nr 180, poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 223, poz. 1464

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Niewykorzystany potencjał. Czas na przywództwo kobiet?

Moment, gdy przywódcą wolnego świata może się okazać kobieta to najlepszy czas na dyskusję o kobiecym leadershipie. O tym jak kobiety mogą zajść wyżej i dalej oraz które nawyki stoją im na przeszkodzie opowiada Sally Helgesen, autorka „Nie podcinaj sobie skrzydeł” i pierwszej publikacji z zakresu kobiecego przywództwa „The female advantage”.

Influencer marketing - prawne aspekty współpracy z influencerami

Influencer marketing a prawne aspekty współpracy z influencerami. Jak influencer wpływa na wizerunek marki? Dlaczego tak ważne są prawidłowe klauzule kontraktowe, np. klauzula zobowiązująca o dbanie o wizerunek marki? Jakie są kluczowe elementy umowy z influencerem?

Jednoosobowe firmy coraz szybciej się zadłużają

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że mikroprzedsiębiorstwa mają coraz większe długi. W ciągu 2 lat zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosło z 4,7 mld zł do 5,06 mld zł. W jakich sektorach jest najtrudniej?

Sprzedaż mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej - kiedy nie zapłacimy podatku?

Wykorzystanie mieszkania w ramach działalności gospodarczej stało się powszechną praktyką wśród przedsiębiorców. Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy przychodzi czas na sprzedaż takiej nieruchomości. Czy można uniknąć podatku dochodowego? Skarbówka rozwiewa te wątpliwości w swoich interpretacjach.

REKLAMA

PARP: Trwa nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła kolejny nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Działanie jest realizowane w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Dlaczego premiera kontraktów na Ethereum jest ważną chwilą dla kryptowalut

Debiut funduszy ETF na największą z kryptowalut, czyli bitcoin, okazał się absolutnym sukcesem. Premiera tego instrumentu inwestycyjnego opartego o kryptowalutę pozwoliła na dostęp do zakupów BTC inwestorom instytucjonalnym, a to podbiło cenę do kryptowaluty do rekordowych poziomów. Choć regulacyjna saga i batalia banków inwestycyjnych oraz emitentów funduszy trwała kilka lat, zakończyła się sukcesem. W marcu bitcoin osiągnął rekordową cenę ponad $73 000 i choć od tamtej pory jego kurs uległ korekcie, to nadal utrzymuje się powyżej $63 000, a więc znacznie wyżej niż w ubiegłych latach. 

Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Dzisiejszy świat zarządzania wymaga od menedżerów nieustannej ewolucji. Hasło „menedżer od nowa” może oznaczać zarówno rozpoczęcie czegoś od początku, jak i wprowadzenie zmian poprawiających istniejący stan rzeczy. W obliczu dzisiejszych wyzwań, pełnych zawirowań i rozlicznych ścieżek, nowoczesne zarządzanie staje się sztuką balansowania między tradycją a innowacją.

Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

REKLAMA

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

REKLAMA