REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany dla przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sławomir Biliński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy składają sprawozdania o masie zebranych odpadów elektronicznych co pół roku, a nie co kwartał, jak dotychczas. Nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym objęła dodatkowo także przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu oraz firmy naprawiające urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Skupy złomu i serwisy

REKLAMA

Od 1 stycznia 2009 r. skupy złomu zbierające zużyty sprzęt i firmy zajmujące się naprawą urządzeń RTV i AGD mają obowiązek wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) - art. 3 ustawy. Ustawa nie określa terminu dokonania takiego wpisu. Według GIOŚ wnioski należy składać już teraz. Niezłożenie wniosku naraża przedsiębiorcę na karę grzywny (art. 71 ustawy). Nowelizacja uznaje skupy i serwisy za podmioty zbierające odpady powstałe z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (czyli za zbierających zużyty sprzęt). Wniosek o wpis dla zbierających sprzęt nie podlega opłacie. Opłaty rejestrowe wnoszą jedynie przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt.

Rejestracja punktu skupu w rejestrze GIOŚ - krok po kroku

Krok 1

Określić grupę i rodzaj sprzętu, który zbiera dany punkt skupu/serwis. Grupy te należy ustalić na podstawie wykazu z załącznika nr 1 do ustawy (dostępny na stronie www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krok 2

Wypełnić wniosek o rejestrację. We wniosku należy podać nazwę firmy, adres siedziby, NIP i REGON (jeżeli jednostka je posiada). Należy też wpisać grupy i rodzaje sprzętu, który zbiera dany punkt skupu lub serwis. Dodatkowo wniosek powinien zawierać informacje o uzyskanych decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję. Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 6, poz. 38). Skupy złomu i serwisy powinny wypełnić druk „Wniosek o wpis do rejestru dla zbierającego zużyty sprzęt” (dostępny na stronie www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Krok 3

Złożyć wniosek. Wniosek można przesłać pod adresem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Wnioski można także przesyłać w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Krok 4

GIOŚ przydziela numer rejestracyjny. Zarejestrowany w rejestrze GIOŚ podmiot musi się nim posługiwać na dokumentach związanych z obrotem zużytego sprzętu RTV i AGD.

REKLAMA

Skupy złomu i przedsiębiorcy naprawiający sprzęt RTV i AGD muszą zbierać zużyte urządzenia i przekazywać je do odpowiednich zakładów zajmujących się odzyskiem i ich przetwarzaniem. Oznacza to także, że muszą ewidencjonować masę zebranych urządzeń. Warto zauważyć, że w przypadku punktów skupu złomu obowiązkom podlegają jedynie te, które mają zezwolenie na prowadzenie działalności zbierania zużytego sprzętu.

Od 1 stycznia 2009 r. klient może zostawić stare urządzenie tylko wtedy, gdy przyniesie je do naprawy i okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia. Podobnie będzie mógł postąpić klient, gdy serwisant nie może naprawić starego urządzenia (art. 42a ust. 1 ustawy).

WAŻNE!

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego sprzętu:

• jest niemożliwa ze względów technicznych lub

• właściciel sprzętu uzna, że jest dla niego nieopłacalna.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić pozostawienia u siebie starego sprzętu, jedynie gdy urządzenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia przyjmującego sprzęt (art. 37a ust. 2 znowelizowanej ustawy).

Nowelizacja wprowadziła jeszcze jeden obowiązek dla wszystkich zbierających sprzęt. Od 1 stycznia 2009 r. mają oni obowiązek zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu (dodany art. 37b ustawy).

Nowe obowiązki informacyjne

REKLAMA

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych przekazuje sprzedawcom detalicznym i hurtowym informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmującą koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu (art. 25 ust. 2 ustawy). Obowiązek informowania dotyczy sprzętu określonego w grupach 1, 2 i 4-6 w załączniku nr 1 do ustawy.

Koszty gospodarowania odpadami stanowiące część ceny sprzętu powinny być uwidaczniane jako składnik tej ceny nabywcom. Nie jest jasne, czy oznacza to konieczność umieszczenia ich na fakturze lub paragonie, czy też wystarcza wywieszenie takiej informacji w sklepie.

Warto zaznaczyć, że sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają obowiązek informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów jego recyklingu, tylko jeżeli uzyskali taką informację od wprowadzającego sprzęt.

WAŻNE!

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają obowiązek informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów jego recyklingu, tylko jeżeli uzyskali taką informację od wprowadzającego sprzęt.

Opłaty rejestrowa i roczna

Nowelizacja obniżyła górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej dla wprowadzających sprzęt. Dotychczasowe stawki mogą być stosowane nie dłużej niż do 31 marca 2009 r. (art. 9 ustawy nowelizującej). Po tym terminie należy stosować nowe stawki opłat.

Tabela. Górne stawki opłaty rejestrowej i rocznej

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Terminy składania sprawozdań i zasady pobierania opłat produktowych

Firmy, które wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek lub zbierają zużyte tego rodzaju urządzenia, mają obowiązek przedstawiać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (GIOŚ) sprawozdania dotyczące ilości takich odpadów. W tym samym czasie należy także złożyć sprawozdania o ilości starego sprzętu, który zebrali i następnie przekazali do przetworzenia. Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania muszą w sprawozdaniach podać dane o masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt. Natomiast recyklerzy mają podać masę przyjętych oraz poddanych recyklingowi lub innym procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu. Od 2009 r. obowiązkiem tym zostały objęte także skupy złomu i serwisy urządzeń RTV i AGD. Wzory sprawozdań można pobrać pod adresem http://www.gios.gov.pl w zakładce: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Sprawozdania w formie pisemnej należy przesyłać pod adresem:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Nowelizacja ustawy zmniejszyła częstotliwość składania sprawozdań. Dotychczas sprawozdania były składane do GIOŚ co kwartał. Od tego roku obowiązują półroczne terminy składania sprawozdań (patrz tabela).

Tabela. Terminy składania sprawozdań

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nowelizacja wprowadziła także pewne okresy przejściowe. Sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego do obrotu sprzętu należy złożyć:

1) za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. - do 31 stycznia 2009 r.,

2) za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. - do 31 lipca 2009 r.,

3) za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - do 31 stycznia 2010 r.

- z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii oraz akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (art. 8. ustawy nowelizującej). Oznacza to, że w 2009 r. sprawozdanie będzie przekazywane co pół roku, jednak będzie musiało jeszcze zawierać informację o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. Od 31 stycznia 2010 r. sprawozdanie to nie będzie zawierało tych informacji ze względu na wejście w życie przepisów określających wymagania dla wprowadzających baterie i akumulatory.

Degresywny system opłat produktowych

Nowelizacja wprowadziła degresywny (stopniowo obniżający się) system opłat produktowych dla wprowadzających sprzęt. Nowy przepis ma zminimalizować skutki finansowe dla wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wynikające z określenia obligatoryjnych poziomów zbierania. Przypomnijmy, że podstawa obliczenia opłat produktowych to masa sprzętu w kilogramach. Należna opłata obliczana jest po zakończeniu roku kalendarzowego jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem zbierania.

Wielkość należnej opłaty produktowej płaconej przez wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w 2009 r. w zależności od osiągniętego procentu minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu przedstawiamy w tabeli.

W latach następnych progi poziomu zbierania, od którego będzie istnieć obowiązek wpłacania pełnej, należnej opłaty produktowej, będą rosnąć.

Tabela. Wielkość należnej opłaty produktowej dla wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Edukacja ekologiczna

Nowelizacja zobowiązała organizacje odzysku do przeznaczania 5% przychodów na publiczną kampanię edukacyjną. Obowiązek przeznaczania części pieniędzy na edukację ekologiczną będą mieli także wprowadzający sprzęt na rynek (producenci, importerzy, dystrybutorzy), którzy nie zlecają wykonywania obowiązków ustawowych organizacjom odzysku. Po zmianach przeznaczą minimum 0,1% swoich przychodów na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kary za demontaż

Nowe przepisy przewidują także kary (dla firm i osób fizycznych) za demontowanie urządzeń elektrycznych poza wyspecjalizowanymi zakładami przetwarzania. Za rozebranie na części pierwsze telewizora lub lodówki będzie groziła grzywna od 2 tys. do 100 tys. zł.

• ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U. Nr 180, poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 223, poz. 1464

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Posiadanie własnej firmy to plan na przyszłość ponad 80 proc. młodych w wieku 8-14 lat

  Młode pokolenie już zarabia. Ma też sprecyzowane plany dotyczące tego, co chce robić w przyszłości. I tak, 81 proc. osób z Polski w wieku 8-14 lat chce posiadać przedsiębiorstwo, prowadzić małą firmę albo mieć poboczny biznes. Pracę dla kogoś innego wybrałoby natomiast 11 proc. badanych.

  Szef OPZZ: dodatkowe niedziele handlowe w grudniu zaskoczeniem dla pracowników

  Wprowadzenie dodatkowych niedziel handlowych jest zaskoczeniem dla pracowników, którzy niemal w ostatniej chwili dowiadują się, że muszą stawić się do pracy 10 i 17 grudnia - powiedział PAP przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.

  Nawet 130 - z tylu różnych aplikacji SaaS korzystały firmy w 2022 r.

  Rosnący poziom cyfryzacji i powszechny model pracy rozproszonej niesie duże wyzwania związane z ochroną danych poufnych i wrażliwych. W 2022 r. firmy korzystały przeciętnie nawet ze 130 różnych aplikacji SaaS. Jak zapewnić ochronę danych poufnych w tak rozbudowanym środowisku?

  Jak karty podarunkowe mogą uchronić przed poświątecznym spadkiem sprzedaży

  Karta podarunkowa jako narzędzie generowania przychodów? Jak najbardziej. Specjaliści od marketingu nie mają wątpliwości, że nowoczesne technologie wykorzystywane w kartach mogą być kluczem do zwiększania lojalności klientów i zapewniania stałego źródła dochodów. 

  REKLAMA

  Zaskakujący rok na giełdzie. Czego spodziewać się na ostatniej prostej 2023 r.?

  To był zaskakujący rok dla rynków, wyjątkowo pomyślny. Zwłaszcza biorąc pod uwagę widmo recesji, które groziło nam jeszcze na jego początku. Czy ostatnie tygodnie roku znów są obiecujące dla giełdy?

  Branża gastronomiczna chętnie korzysta z nowych technologii. Kody QR zamiast tradycyjnego menu będą już standardem?

  Nowe technologie napędzają branżę gastronomiczną. Usprawniają pracę, zmniejszają marnowanie produktów, ułatwiają kontakt z klientem. Rozwój będzie postępował i digitalizacja to jeden z najważniejszych kierunków w rozwoju tego biznesu.

  Firmy nie są zainteresowane ulgą B+R? A może nie wiedzą, że mogą skorzystać

  Ulga B+R. Dane dotyczące wybranych ulg z rozliczenia PIT za 2022 rok są zaskakujące. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, skorzystano z ponad 36% mniej odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Jak komentują to eksperci?

  Wzrost płacy minimalnej: pracodawcy będą ciąć koszty a pracownicy stracą zapał do pracy?

  Wzrost płacy minimalnej w 2024 r. będzie wyzwaniem dla przedsiębiorców. Niektórzy eksperci prognozują, że paradoksalnie może wpłynąć negatywnie na nastroje pracowników i spowodować kolejne podwyżki. 

  REKLAMA

  Akcje, obligacje, giełda, rynek kapitałowy – komentarz rynkowy - listopad 2023 r. Jak rynek zareagował na wynik wyborów?

  W listopadowym komentarzu rynkowym eksperciVIG/C-QUADRAT TFI sprawdzają jak zachowują się obligacje korporacyjne oraz skarbowe w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym; zastanawiają się, czy rynki akcji mogą kontynuować wzrosty z początku listopada. A także analizują jak wynik wyborów przełożył się na krajowy rynek akcji. 

  Złota jesień dla branży reklamowej. Politycy dali zarobić. Nowe trendy w bilboardach

  Politycy zapewnili polskiej branży reklamowej w 2023 roku owocne jesienne zbiory. W przypadku reklamy outdoor przychody wzrosły o 25% w porównaniu z anabolicznym okresem minionego roku. To dla tego segmentu rynku dobry znak, choćby dlatego, że niebawem czekają nas dwie kampanie wyborcze. Jednak najważniejsze dla branży reklamy jest to, że nie musi ona “wisieć” na pasku polityków. Nadal tę formę reklamy najczęściej wybierają firmy z sektora handlowego. To on stoi za najbardziej kreatywnymi rozwiązaniami i inwestycjami w cyfrową część reklamy zewnętrznej. 

  REKLAMA