REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć dochody z działalności

Bogdan Świąder
Bogdan Świąder
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy prowadzący własne firmy, muszą złożyć zeznania roczne do końca kwietnia 2008 roku. Opodatkowani według skali rozliczają się na druku PIT-36, natomiast podatnicy, którzy w rozliczeniach z fiskusem stosują podatek liniowy, składają formularz PIT-36L.

Czy sprzedaż domu rozliczać w PIT

REKLAMA

Czy sprzedaż nieruchomości prywatnej w postaci domu mieszkalnego wybudowanego i sprzedanego w 2007 roku wykazywać w zeznaniu z działalności gospodarczej za 2007 rok?

Tak

Sprzedaż taka będzie opodatkowana, gdy podatnik nie nabędzie prawa do zwolnienia lub nie dopełnił warunków, które uprawniały do zwolnienia z podatku dochodowego. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych, tj. według skali podatkowej powinien rozliczyć w 2007 roku sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego.

REKLAMA

Jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Taki sposób opodatkowania należy przyjąć, nawet gdy część domu była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, np. na biuro. W tym przypadku do przychodów z działalności nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Rozlicza się taką sprzedaż, jak sprzedaż nieruchomości prywatnej, a nie składnik majątku firmowego.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi meldunkowej, która zwalnia z opodatkowania (zameldowanie w nabytej nieruchomości co najmniej 12 miesięcy), to będzie musiał opodatkować uzyskany dochód z tytułu sprzedaży. Przy czym w składanym w urzędzie skarbowym zeznaniu PIT-36 powinien wykazać przychody, koszty, dochód, wpłacone zaliczki na podatek z działalności gospodarczej oraz podatek w wysokości 19 proc. od dochodu ze zbycia nieruchomości.

Podstawa prawna

Art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przedsiębiorca może składać dwa zeznania

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2007 roku oprócz dochodów z firmy otrzymałem ze spółdzielni mieszkaniowej PIT-8C. Czy powinienem złożyć dwa zeznania?

Tak

REKLAMA

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, którzy wybrali podatek liniowy, wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód, który podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36L.

Trzeba pamiętać, że dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób liniowy, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. W przypadku otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej informacji PIT-8C z wykazanymi przychodami do opodatkowania np. umorzone koszty eksploatacji, należy je wykazać w zeznaniu PIT-36 jako inne przychody i opodatkować według skali. W konsekwencji przedsiębiorca złoży dwa zeznania: PIT-36L z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym PIT oraz PIT-36 z tytułu innych źródeł opodatkowanych według skali.

Podstawa prawna

Art. 42a i art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy podatnik podatku liniowego złoży wspólny PIT

Pracuję na etacie w szkole podstawowej. Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy składając roczne zeznanie możemy się rozliczyć wspólnie?

Nie

Preferencyjny sposób opodatkowania małżonków nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z nich w roku podatkowym miały zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19-proc. stawki liniowej.

Wybór przez jednego z małżonków sposobu opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej według stawki liniowej 19-proc. uniemożliwia wspólne rozliczenie dochodów. Dotyczy to między innymi dochodów uzyskanych przez podatnika poza prowadzoną działalnością gospodarczą, np. z umowy o pracę i umowy zlecenia.

Należy zaznaczyć, że w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty). W sytuacji gdy podatnik w roku podatkowym prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. podatkiem liniowym, powinien złożyć odrębne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L, w którym należy wykazać wyłącznie dochody z tego źródła. Dochody małżonka z pracy na etacie i rozliczenie podatku należy wykazać na formularzu zeznania rocznego PIT-37, chyba że wcześniej rozliczenia dokonał płatnik, przesyłając wypełniony formularz PIT-40.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 8 i art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przedsiębiorca może przekazać 1 proc.

Jestem przedsiębiorcą z branży budowlanej. W trakcie roku dokonałem kilku darowizn dla fundacji prowadzącej hospicjum. Czy w zeznaniu rocznym mogę jednocześnie przekazać tej fundacji 1 proc. podatku?

Tak

Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki stanowiące darowiznę przekazaną fundacjom na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Jednym z takich celów jest ochrona i promocja zdrowia oraz działalność charytatywna, która jest jedną z form działania hospicjum. Trzeba tylko pamiętać, że z tego tytułu można odliczyć od dochodu nie więcej niż kwotę stanowiącą 6 proc. dochodu.

Jednocześnie można zadeklarować na rzecz tej samej organizacji przekazanie 1 proc. podatku wynikającego z zeznania rocznego. Organizacja ta musi posiadać jednak status organizacji pożytku publicznego.

Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu ogłaszanego w monitorze polskim, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, to nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca wskazał ją jako uprawnioną do otrzymania 1 proc. podatku wynikającego np. z zeznania PIT-36.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 45 ust. 5c-5g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wypełniać drugi załącznik

Prowadzę działalność w spółce cywilnej oraz samodzielnie. Czy wypełniam dwa oddzielne załączniki PIT/B?

Nie

Przedsiębiorca, który uzyskuje dochody (ponosi stratę) z dwóch lub więcej prowadzonych działalności gospodarczych (np. z udziałów w spółce cywilnej) wypełnia jeden załącznik PIT/B. Tylko gdy formularz PIT/B nie pozwala na uwzględnienie wszystkich rodzajów prowadzonej działalności (za mała ilość rubryk), należy złożyć kolejny PIT/B.

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym PIT/B stanowi załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L. W załączniku wykazuje się przychód, koszty oraz dochód z poszczególnych rodzajów działalności (w tym z udziałów w spółce nieposiadającej osobowości prawnej) oraz sumę wszystkich przychodów, kosztów dochodów (strat) z poszczególnych rodzajów działalności, które przenosi się do zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Podstawa prawna

Art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wykazywać wygraną w teleaudio

W 2007 roku prowadziłem działalność gospodarczą, i jednocześnie wygrałem w telewizyjnym konkursie teleaudio 700 złotych. Czy łączyć dochód z wygranej z dochodem z firmy?

Nie

Niektóre dochody nie podlegają uwzględnieniu w rocznym zeznaniu podatkowym lub w ogóle nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak jest też w przypadku wygranych w konkursach teleaudio. Wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. W sytuacji zaistniałej w pytaniu nie mamy takiego przypadku. Oznacza to, że dochód z wygranej jest zwolniony z PIT i nie wykazuje się go w zeznaniu razem z dochodem z działalności gospodarczej.

Gdy wartość jednorazowej wygranej przekracza 760 zł, to z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, podatek pobiera płatnik w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody. Nawet więc, gdyby wygrana wyniosła więcej niż 760 zł, to nie wykazywałoby się wartości wygranej w zeznaniu rocznym, gdyż podatek zryczałtowany pobrałby płatnik, czyli firma organizująca audiotele.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

BOGDAN ŚWIĄDER

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KPO: Od 6 maja 2024 r. można składać wnioski na dotacje dla branży HoReCa - hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i hotelarskiej

  Nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłoszono w kwietniu 2024 r. Wnioski będzie można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

  Ile pracuje mikro- i mały przedsiębiorca? 40-60 godzin tygodniowo, bez zwolnień lekarskich i urlopów

  Przeciętny mikroprzedsiębiorca poświęca dużo więcej czasu na pracę niż przeciętny pracownik etatowy. Wielu przedsiębiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich i nie było na żadnym urlopie. Chociaż mikroprzedsiębiorcy zwykle zarabiają na poziomie średniej krajowej albo trochę więcej, to są zdecydowanie bardziej oszczędni niż większość Polaków.

  Duży wzrost cyberataków na świecie!

  Aż 28 proc. O tyle procent wzrosła liczba ataków cyberprzestępców. Hakerzy stawiają także na naukę i badania oraz sektor administracyjno-wojskowy. W Europie liczba ataków ransomware wzrosła o 64 proc. Jest się czego obawiać. 

  Nie zrobisz zakupów w swoim ulubionym sklepie osiedlowym, bo powrót VAT na żywność doprowadzi go do bankructwa

  Po ponad dwóch latach przerwy powrócił 5-procentowy VAT na żywność. Sieci dyskontów, które toczą wojnę o klientów, kuszą obietnicą, że cen nie podniosą, bo podatek wezmą na siebie. Korzystna dla klientów zapowiedź może okazać się zabójcza dla i tak słabnących i znikających z rynku małych sklepów.

  REKLAMA

  Windykacja należności krok po kroku

  Windykacja należności krok po kroku czyli jak odzyskać swoje pieniądze? Pierwszym krokiem jest windykacja przedsądowa. Co zrobić, aby windykacja była skuteczna już na tym etapie?

  Praca tymczasowa: Liczy się wynagrodzenie, lokalizacja miejsca pracy, czas trwania rekrutacji i szansa na stałą pracę

  Praca tymczasowa to nie tylko opcja dla studentów – najwięcej pracowników stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-44 lata. Pracownicy tymczasowi przy wyborze oferty pracy najczęściej zwracają uwagę na wysokość wynagrodzenia, lokalizację miejsca pracy oraz szansę na stałe zatrudnienie, a także szybkość procesu rekrutacji.

  Uwaga! Zbyt częste zmienianie hasła ułatwia cyberataki

  Czy trzeba zmieniać hasło co miesiąc? Okazuje się, że zbyt częsta zmiana hasła ułatwia cyberataki. Wskazania do zmiany hasła przez pracowników po czasie od 30 do 90 dni powinny się zmienić. Kiedy zmiana hasła jest konieczna?

  Cyfrowa współpraca księgowych i przedsiębiorców

  Postęp w zakresie rozwiązań technologicznych oraz innowacje w sposobie komunikacji pomiędzy urzędami i podmiotami zmieniają sposób prowadzenia przedsiębiorstw - w szczególności małych i mikrofirm. Równocześnie szybka adopcja rozwiązań technologicznych sprawia, że cyfryzacja sektora publicznego - także na linii obywatel - urząd w kontekście przykładowo cyfrowych rozliczeń podatkowych – nabiera rozpędu i będzie coraz intensywniej dotykać również inne powiązane z nią sektory i branże. 

  REKLAMA

  Jak hakerzy wyciągają nasze dane? Uważaj na aktualizacje!

  Hakerzy nie próżnują i wciąż szukają nowych sposobów na wyciągnięcie danych. Wykorzystują pliki wirtualnego dysku twardego (VHD) do dostarczania wirusa - trojana zdalnego dostępu (RAT) Remcos. W Polsce szczególnie groźne są fałszywe aktualizacje. 

  Firmy przemysłowe stawiają na AI

  Większość firm (83 proc.) z sektora przemysłowego planuje zainwestować w sztuczną inteligencję w 2024 r. Tak wynika z najnowszego raportu "State of Smart Manufacturing". 

  REKLAMA