Kategorie

Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis ze środków ZFRON

Luiza Klimkiewicz
Luiza Klimkiewicz
inforCMS
Pracodawcy mogą uzyskiwać ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub potwierdzoną zaświadczeniem pomoc de minimis. W praktyce pojawiają się jednak liczne wątpliwości dotyczące ustalenia kwoty i daty udzielenia pomocy z ZFRON.

Zgodnie z art. 87 TWE za pomoc publiczną uznaje się selektywne wsparcie przedsiębiorcy ze środków publicznych. Jeżeli pomoc publiczna narusza konkurencję, wówczas nie może być udzielona. W rozporządzeniu nr 1998/2006 Komisja Europejska uznała, że pomoc, która w okresie trzech lat nie przekracza 100 tys. euro dla przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu albo 200 tys. euro w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców objętych tym rozporządzeniem, jest na tyle niewielka, że nie wpływa na naruszenie konkurencji na rynku i dlatego może być uznana za dopuszczalną.

Środki na rehabilitację

Reklama

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest obligatoryjnie tworzony przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Dysponentami tego funduszu mogą być także pracodawcy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, do czasu, gdy przestaną spełniać warunki, pod którymi zachowali środki funduszu określone w art. 33 ust. 7b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu utraty statusu.

ZFRON tworzy się m.in. ze środków pochodzących z przysługujących pracodawcy zwolnień z podatków i opłat, nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy osób niepełnosprawnych czy nadwyżki dofinansowania nad wynagrodzeniem osiąganym. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy pracodawca z ZFRON może finansować rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą oraz ubezpieczenia osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 33 ust. 11 tej ustawy.

Pomoc publiczna

Reklama

Organy udzielające pomocy mają problemy z ustaleniem kwoty i daty udzielenia pomocy z ZFRON. Zazwyczaj, gdy podatnik korzysta np. ze zwolnienia podatkowego, wówczas kwotą pomocy publicznej jest kwota zwolnienia, a datą jej udzielenia np. data powstania prawa do zwolnienia. W przypadku ZFRON jest inaczej.

W dniu uzyskania zwolnienia podatkowego należnego pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej nie można uznać kwoty zwolnienia za pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 TWE. Wtedy można stwierdzić wyłącznie, że kwota jest przyznana selektywnie i ze środków publicznych. Nie można jednak stwierdzić, by w całości stanowiła kwotę przeznaczoną dla przedsiębiorcy. Po pierwsze, dlatego, że dysponent ZFRON odprowadza 10 proc. kwoty zwolnienia do PFRON. Po drugie, nie można ustalić, jaka część z pozostałych u pracodawcy 90 proc. kwoty zwolnienia w rzeczywistości przysporzy przedsiębiorcy korzyści. Wydatki z ZFRON mogą bowiem przysparzać korzyści pracodawcy albo wyłącznie osobie niepełnosprawnej. Tylko w pierwszej sytuacji zachodzi możliwość traktowania wydatkowanych kwot jako pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE. Z drugą sytuacją mamy do czynienia, gdy pracodawca nie odnosi żadnej korzyści z wydatku ani nie ponosi ze środków ZFRON wydatków, do których poniesienia jest ustawowo zobowiązany. Kwotą pomocy publicznej z ZFRON może być kwota wydatku (w tym raty, zaliczki), a datą udzielenia pomocy - data poniesienia tego wydatku (dopiero wówczas wiadomo, czy i jaka kwota spełnia warunki określone w art. 87 TWE).

Zaświadczenie

Pracodawca ma 30 dni od poniesienia wydatku spełniającego warunki określone w art. 87 TWE ze środków ZFRON na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego charakter de minimis tej pomocy do organu jej udzielającego. Organem tym jest na ogół organ, do którego pracodawca miałby obowiązek wpłacić należność z tytułu poakcesyjnego zwolnienia lub preferencji, gdyby nie był uprawniony do korzystania z tego uprawnienia, np.:

• urząd gminy - dla wydatków ze zwolnienia z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

• urząd skarbowy - dla wydatków zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych i z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

• PFRON - dla wydatków z nadwyżki dofinansowania nad wynagrodzeniem osiąganym.

Zaświadczenie może być wystawione wyłącznie w przypadku, gdy wydatek jest zgodny z rozporządzeniem KE nr 1998/2006, z art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu dokonywania wydatku, np. w odniesieniu do wydatków dokonywanych w okresie od 1 stycznia 2008 r. z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245, poz. 1810).

Zaświadczenie o pomocy z wydatkowania poakcesyjnych środków publicznych ZFRON jest wystawiane niezwłocznie na podstawie art. 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 354), a w zakresie nieuregulowanym na podstawie art. 217 i nast. k.p.a.

Od dysponenta ZFRON wymaga to przedstawienia:

• dowodu poniesienia wydatku,

• oświadczenia o źródle finansowania wydatku (dla ustalenia właściwości rzeczowej),

• uzyskanychzaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych (albo oświadczenie o niekorzystaniu w tym okresie z pomocy de minimis),

• informacji o pomocy de minimis uzyskaną w odniesieniu do tych samych kosztów (oraz na dany projekt inwestycyjny), których dotyczył wydatek z ZFRON, oraz

• oświadczenia pracodawcy, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej stosownie do wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

W razie wątpliwości organ analizujący materiał dowodowy może na podstawie art. 218 par. 2 k.p.a. przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające, w tym wystąpić o przedstawienie dodatkowych materiałów niezbędnych do wydania zaświadczania (np. kopii IPR, ewidencji ZFRON). W jednym zaświadczeniu można łączyć wydatki dokonane w tym samym dniu, pod warunkiem wypisania wszystkich podstaw prawnych dla tych wydatków.

Odmowa wydania

Organ może odmówić wydania zaświadczenia, gdy wnioskujący nie ma interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia, jeśli nie jest on właściwy albo nie dysponuje informacjami lub danymi, które mają zostać potwierdzone.

Zaświadczenie potwierdza ściśle określone stany faktyczno-prawne. Dlatego organ odmówi wydania zaświadczenia także w przypadku braku pełnej zgodności wydatku ze wzorcem określonym w art. 87 TWE i właściwych rozporządzeniach.

Uchybienie terminowi do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia nie uzasadnia odmowy wydania zaświadczenia. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie zgodnie z art. 219 k.p.a.

LUIZA KLIMKIEWICZ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Art. 33 ust. 7b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245, poz. 1810).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 354).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!