Kategorie

Kontrakty menedżerskie - trudne relacje z fiskusem

Małgorzata Rymarz
inforCMS
Czy menedżer może skorzystać z opodatkowania w ramach działalności gospodarczej? Jakie koszty zastosuje menedżer przy kontrakcie?


Kontrakt menedżerski jest uważany (pomimo odniesień zawartych w niektórych ustawach) za rodzaj umowy nienazwanej, dopuszczalnej na zasadzie swobody kontraktowania, o której mowa w art. 3531 k.c. Jej istotą jest zobowiązanie się menedżera do odpłatnego prowadzenia przedsiębiorstwa (zorganizowanej jego części lub działu) w imieniu i interesie oraz ze skutkiem prawnym dla ustanawiającego zarząd. Formułując treść konkretnej umowy, strony posiłkują się najczęściej przepisami dotyczącymi umowy-zlecenia.

Reklama


Obowiązki zarządcze menedżer może przejąć także w ramach stosunku pracy, ale ze względu na charakter zadań, wymagających szczególnej kreatywności, samodzielnego podejmowania decyzji i nienormowanego czasu pracy, formuła taka jest stosowana znacznie rzadziej.


Wątpliwości interpretacyjne, narosłe wokół kwestii opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez kadrę zarządzającą na podstawie stosunku cywilnoprawnego, od dawna budzą silne emocje i są nieustającym przedmiotem sporów, zarówno w relacjach pomiędzy podatnikami a fiskusem, jak i w publicznej dyspucie ekspertów. Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zasadzie pogrzebał nadzieje na możliwość skorzystania z niskiej, ryczałtowej stawki podatku dochodowego. Niestety, nie są to jedyne złe wiadomości dla tej grupy podatników: fiskus postanowił drenować kieszenie menedżerów, doliczając do przychodu m.in. wartość udostępnionych im narzędzi pracy.


Aparat skarbowy ma tendencję do szerokiego rozumienia pojęcia: kontrakty menedżerskie i obejmowania nim nie tylko umów dotyczących zarządzania całą firmą lub jej odziałem, lecz także umów zawartych z kierownictwem niższego szczebla, zajmującym się organizacją produkcji, szefującym działowi kadr lub odpowiedzialnym za finanse.


Sporne źródło przychodów

Reklama


Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. brzmieniem art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.


Wbrew treści powołanego przepisu wśród podatników i części doktryny utrzymywało się dość długo przekonanie, że menedżer świadczący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej może swobodnie wybrać nie tylko formę zarobkowania (działalność gospodarcza lub niezaewidencjonowane świadczenie usług), ale także formę opodatkowania osiąganych w ten sposób dochodów.


Powód do takiej wykładni dawała niekonsekwencja ustawodawcy, który ten sam stan faktyczny uznawał raz za działalność gospodarczą (art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.), a innym razem za działalność wykonywaną osobiście (art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f.). Ów problem dostrzegała również judykatura, sygnalizując prawdopodobne naruszenie przez ustawodawcę zasad konstytucyjnych. W wyroku z 14 kwietnia 2002 r. (sygn. I SA/Wr 2057/99) NSA stwierdził, że „w sytuacji gdy podatnik został zarejestrowany jako przedsiębiorca, realizujący faktycznie działalność menedżerską, w celach zarobkowych, zawodowo, we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w sposób zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), będąc tym samym organzacyjno-prawnym podmiotem uczestniczącym w obrocie gospodarczym - przychody osiągane z tego rodzaju działalności powinny być uznane za przychody ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza. (...) Na taki sposób wykładni wskazuje konstytucyjna zasada równości i sprawiedliwości opodatkowania”.


Powyższych wątpliwości interpretacyjnych nie usunęła nawet nowelizacja art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.

Dla fiskusa wynagrodzenia wyższej kadry zarządzającej są zbyt łakomym kąskiem, by przystać na jakąkolwiek liberalną wykładnię przepisów, zwłaszcza od czasu, gdy do systemu wprowadzono 19-proc. stawkę podatku liniowego. Źródło, jakim jest działalność wykonywana osobiście, odznacza się bezwzględną i bardzo dolegliwą - w sytuacji, gdy podatnik osiąga wysokie dochody - koniecznością opodatkowania według skali oraz niskimi, ryczałtowo określonymi kosztami uzyskania przychodów. Tymczasem z działalnością gospodarczą łączy się nie tylko wybór opcji opodatkowania liniowego, ale i prawo do obciążenia kosztów niemal wszystkimi wydatkami mającymi związek z osiąganym przychodem.


Organy skarbowe zaczęły więc, nie zważając na krytykę, konsekwentnie odmawiać menedżerom prawa do rozliczania kontraktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


W tym stanie rzeczy za podatnikami ujął się Rzecznik Praw Obywatelskich, składając do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. z konstytucyjną zasadą państwa prawa. Długo oczekiwane rozstrzygnięcie zapadło 19 lipca 2007 r. Trybunał stwierdził w nim, iż ustawodawca w sposób dostatecznie jasny wyraził wolę, by wszystkie przychody z tytułu umów menedżerskich były kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, a zatem przepis art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f., choć rzeczywiście mało korzystny dla niektórych podatników, nie odznacza się ani wadliwością legislacyjną, ani niezgodnością z Konstytucją (K 11/06).


Ścieżki obok drogi


Tym, których - mimo wyroku TK - nadal „kusi” 19-proc. podatek dochodowy można wskazać co najmniej dwa wyjścia, zastrzegając jednak, że skorzystanie z nich nie daje gwarancji powodzenia.


Wybieg pierwszy polega na zatrudnieniu pomocnika, a więc pracownika, zleceniobiorcę lub wykonawcę dzieła, którego menedżer obciąży zadaniami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Należy podkreślić, że czynności przewidziane dla podwykonawcy muszą mieć charakter merytoryczny, a nie pomocniczy, a zatrudniony powinien faktycznie wykonywać powierzoną mu pracę, w przeciwny wypadku bowiem fiskus uzna, że wyłącznym celem umowy było obejście przepisów podatkowych.


Poprzez zatrudnienie innych osób działalność menedżera traci, na gruncie prawa podatkowego, charakter wykonywanej osobiście, a staje się aktywnością gospodarczą sensu stricte. Do obrony powyższej koncepcji wykorzystać można pismo Ministerstwa Finansów z 12 stycznia 1996 r. (nr PO 2/8-11088/95/01790, Biul. Skarbowy 1996/5, str. 6). Dotyczy ono wprawdzie lekarzy, ale użyta w nim argumentacja może odnosić się do każdej innej profesji, zwłaszcza że przepisy nie zawierają zamkniętej listy wolnych zawodów.


W powołanym piśmie resort wyjaśnia, iż „osobiste wykonywanie wolnego zawodu lekarza oznacza wykonywanie działalności bez zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę oraz umów-zleceń i umów o dzieło. (...) Działalność nie traci przymiotu wykonywanej pracy w ramach wolnego zawodu, jeżeli przy świadczeniu usług są zatrudniane osoby, które nie wykonują czynności związanych z istotą danego zawodu. Oznacza to, że przy zaliczeniu usług do wolnego zawodu nie stoi na przeszkodzie zatrudnienie osób wyłącznie do prac o charakterze pomocniczym, tj. pracowników obsługi, takich jak np. dozorcy, sprzątaczki, kierowcy, pracownicy obsługi biurowej lub osoby do przyjmowania zleceń na usługi.


W razie gdy podatnik przy świadczeniu usług w ramach wolnego zawodu lekarza zatrudni osobę wykonującą czynności związane z istotą tego zawodu, przychodów z tej działalności nie zalicza się do przychodów z wolnych zawodów, lecz do przychodów z pozostałej działalności gospodarczej. W takim przypadku podatnik może wyłącznie płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów”.


Drugim sposobem na rozliczanie honorariów z kontraktów menedżerskich jako przychodów z działalności gospodarczej - sądząc po reakcjach organów skarbowych znacznie skuteczniejszym - może być zawiązanie przez menedżerów spółki osobowej (cywilnej lub handlowej). Wprawdzie spółka nie jest na gruncie podatku dochodowego odrębnym podatnikiem, ale sposób wykonywania powierzonych czynności zarządczych w ramach takiego tworu (np. łącznie przez dwóch lub więcej menedżerów albo przez jednego menedżera i pracowników spółki) czyni art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. zupełnie nieadekwatnym do sytuacji.


Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Sposób podatkowego rozliczania wspólników, wskazuje więc pośrednio, że przychody uzyskiwane w ramach spółki osobowej, także przez menedżerów, powinny być zaliczane do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, zwłaszcza że usługi zarządcze nie muszą przecież wyczerpywać przedmiotu tej działalności.


Na duże szanse powodzenia powyższej koncepcji wskazuje opinia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, do którego podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy przychody uzyskiwane przez spółkę cywilną od spółki z o.o., na podstawie umowy o wykonywanie czynności zarządczych, stanowią przychody z działalności gospodarczej czy też są przychodami z działalności wykonywanej osobiście?


W odpowiedzi organ stwierdził, że przychody otrzymywane od spółki z o.o. nie są efektem czynności wykonywanych osobiście przez podatnika, lecz stanowią również rezultat działań drugiego ze wspólników spółki cywilnej oraz zatrudnionych w tej jednostce pracowników. Z tego względu wynagrodzenie za sprawowanie zarządu należy kwalifikować jako przychody spółki. Przychód wspólnika jest określany proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. A zatem trudno uznać go za przychód z działalności wykonywanej osobiście (postanowienie z 20 maja 2005 r., nr I-415-52/05).


W sytuacji gdy powyższe sposoby okażą się niemożliwe do zastosowania, podatnik powinien tak sformułować treść umowy menedżerskiej, by czynności zarządcze zostały osobno wycenione i wyraźnie wyodrębnione od innych działań, które menedżer będzie podejmował na rzecz zleceniodawcy (np. świadczenie usług doradczych, sporządzanie analiz), a które bez przeszkód mogą być wynagradzane w ramach działalności gospodarczej.


Kłopotliwe narzędzia pracy


Wykonywanie kontraktu menedżerskiego, bez względu na formę zarobkowania, wymaga dostępu do niezbędnych narzędzi: telefonu, komputera, samochodu.


Fiskus w zasadzie nie kwestionuje kosztowego charakteru takich nakładów po stronie zleceniodawcy, jednak jednocześnie uznaje je za przychód menedżera z tytułu nieodpłatnych świadczeń.


Oto przykład typowej dla organów skarbowych argumentacji: „udostępnienie prezesowi zarządu w ramach umowy o zarządzanie telefonu, komputera przenośnego, samochodu oraz zwrot kosztów podróży służbowych stanowi świadczenie mające konkretny wymiar finansowy, ponieważ w przypadku nieudostępnienia przez spółkę ww. składników ponosiłby on osobiście te koszty, a co za tym idzie - żądałby wyższego wynagrodzenia.


A zatem ponoszone przez spółkę wydatki na rzecz prezesa zarządu, związane z korzystaniem z samochodu służbowego, komputera przenośnego i telefonów na podstawie zawartej z nim umowy o zarządzanie, stanowić będą dla niego wartość otrzymanych świadczeń (oddanie tych składników majątku w miejsce świadczenia pieniężnego), tj. przychód podatkowy, od którego spółka jako płatnik obowiązana będzie do obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych” (postanowienie Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 27 września 2006 r., nr P-I/423/AN/06).


Cytowana opinia powstała, jak się wydaje, na podstawie błędnej interpretacji przepisów. W myśl art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Narzędzia pracy przekazane menedżerowi do przejściowego używania, w związku z wykonywaniem umowy o zarządzanie, nie stanowią przysporzenia majątkowego, ponieważ domniemany beneficjent nie może nimi swobodnie dysponować. Argument, że w wypadku nieudostępnienia infrastruktury technicznej przez zleceniodawcę menedżer musiałby we własnym zakresie ponieść koszty zakupu telefonu lub komputera osobistego, jest całkowicie chybiony.


Umowa między stronami określa przecież, kto i w jakim zakresie powinien dostarczyć potrzebne narzędzia pracy. Jeśli stroną tą jest zleceniodawca, to honorarium przyznane menedżerowi będzie z pewnością tak skalkulowane, żeby fakt ten uwzględnić.


Nie ma powodu, by - jak to czyni urząd - z góry przyjmować, że obowiązek zapewnienia sobie infrastruktury technicznej leży zawsze po stronie menedżera.


Gdyby wyjaśnienie organu podatkowego przyjąć za dobrą monetę, to setki tysięcy niczego nieświadomych podatników otrzymywałyby codziennie liczne nieodpłatne świadczenia do opodatkowania, np. pracownicy zatrudnieni na budowie, a posługujący się np. dźwigiem lub betoniarką, odnotowaliby przychód równy wartości czynszu najmu przedmiotów tego samego rodzaju; obciążałyby ich także nakłady na konserwację, remont lub ulepszenie narzędzi pracy.


Wykonywanie kontraktu menedżerskiego wiąże się też często z koniecznością odbywania podróży w sprawach dotyczących zarządzanego przedsiębiorstwa. W kwestii zwrotu kosztów takich wyjazdów zastosowanie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b u.p.d.o.f. Zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w dwóch rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr. 236 poz. 1990 z późn.zm. oraz Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn.zm.).


Koszty jak u pracownika


Przyjęcie, że wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego stanowi przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście, wyłącza możliwość rozliczania udokumentowanych kosztów uzyskania przychodów na podstawie ponoszonych wydatków i ewidencjonowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 u.p.d.o.f. koszty podatkowe przysługujące menedżerom określa się w wysokości kosztów pracowniczych - w roku bieżącym jest to 108 zł 50 gr miesięcznie, a za cały rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł. Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z kilku stosunków prawnych, możliwe do rozliczenia koszty nie przekraczają łącznie 1953 zł 23 gr.


Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności menedżerów, wysokość kosztów wydaje się wręcz symboliczna i w żadnej mierze nie odpowiada faktycznie ponoszonym wydatkom związanym z realizacją umów o zarządzanie.


Obowiązek naliczania ryczałtowych kosztów oraz odprowadzania zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych menedżerom obciąża zleceniodawcę jako płatnika tego podatku.


Zagraniczny menedżer


Jeżeli menedżer nie ma w Polsce miejsca zamieszkania (ciąży na nim ograniczony obowiązek podatkowy), sposób opodatkowania jego przychodu wyznacza treść art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. Rzeczony przepis stanowi, że podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Polski przychodów m.in. z tytułu umów o zarządzanie pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu. Należy jednak zaznaczyć, iż powyższą zasadę opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem zapisów zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.


Podstawa prawna:

- ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.