REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jakie są zasady opodatkowania kartą podatkową 2011

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne, które prowadzą określoną działalność gospodarczą.
Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne, które prowadzą określoną działalność gospodarczą.

REKLAMA

REKLAMA

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące określoną działalność gospodarczą. Jaką? Od jakich warunków uzależnione jest stosowanie karty? Przeczytaj poradę eksperta.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne, które prowadzą następującą działalność gospodarczą:

REKLAMA

REKLAMA

1) działalność usługową lub usługowo-wytwórczą: określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 89, poz. 1034), w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy z 20 listopada 1998 r. o ryczałtowym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;

Przy usługach parkingowych nie znajduje zastosowania limit zatrudnienia. Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej tylko i wyłącznie, jeżeli są prowadzone samodzielnie, tj. bez zatrudniania pracowników.

REKLAMA

2) działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli;
3) działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem
handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
4) działalność gastronomiczna - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli;
5) działalność w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli;

Kategoria ta obejmuje nie tylko usługi taksówkowe i transport wodny śródlądowy, ale również przewóz osób z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej (tj. dorożki konne, riksze).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

6) działalność w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli;
7) działalność w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli;
8) działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli;
9) działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: 24.42.13-60, 24.42.21-65, 24.42.21- 69, 24.42.23-40 ex oraz 24.41.51-90.19 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli;
10) działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli;
11) działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli;
12) działalność w zakresie świadczenia usług, prowadzona przez osoby fizyczne, w tym przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli;

Obwieszczenie Ministra Finansów zawierające przedmiotową tabelę

W tej kategorii mieszczą się m.in. usługi agroturystyczne, jak i usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej w sposób rękodzielniczy. 

Wolny zawód

Pojęcie wolnego zawodu dla potrzeb karty podatkowej rozumiane jest jako wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
• osoba wykonująca ją zalicza się do jednej lub więcej następujących kategorii zawodowych: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny;
• działalność wykonywana jest wyłącznie na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem działalności wykonywanej dla potrzeb ich pozarolniczej działalności gospodarczej;
• działalność wykonywana jest osobiście, tj. bez zatrudniania osób, na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów o podobnym charakterze, do wykonywania czynności związanych z istotą danego zawodu (możliwe jest takie zatrudnianie do prac pomocniczych, o innym charakterze).

Zasadniczo, warunkiem skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej jest jednoosobowe prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże, w odniesieniu  do działalności wyżej wymienionej w punktach od 1 do 6 ustawodawca dopuścił jej prowadzenie w formie spółki cywilnej osób fizycznych, pod warunkiem że łączna  liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu  zatrudnienia określonego w tabeli.

Polecamy: Wybór ryczałtu - krok po kroku

Warunki opodatkowania kartą podatkową

Podatnicy, którzy mieszczą się w wyżej wspomnianym zakresie podmiotowym oraz wykonują działalność gospodarczą w granicach wyżej wymienionego zakresu przedmiotowego, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli spełniają następujące warunki:

1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (PIT-16);

Podatnik lub jeden ze wspólników spółki cywilnej składa taki wniosek, według określonego wzoru do 20 stycznia roku podatkowego, jeżeli kontynuując działalność zmienia on formę opodatkowania. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - wniosek taki składa się przed dniem jej rozpoczęcia.

Wniosek składa się do:
• naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu (stosownie do treści zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej), albo
• naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności, jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, albo
• naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania jednego ze wspólników spółki cywilnej, jeżeli nie można ustalić miejsca
położenia zakładu, jak i siedziby spółki cywilnej.

Podatnicy, którzy chcą w kolejnym roku podatkowym korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, nie muszą corocznie składać oświadczenia o wyborze tej formy. Jeżeli więc podatnik nie zgłosi likwidacji działalności lub nie wybierze innej formy opodatkowania dochodu, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

2) we wniosku zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r.;

Podatnik chce otworzyć salon fryzjerski i solarium. Ma prawo do karty podatkowej, ponieważ solarium i usługi fryzjerskie mieszczą się w tym samym rodzaju działalności objętej kartą - zostały sklasyfikowane w części pierwszej tabeli miesięcznych stawek karty podatkowej jako działalność usługowa lub usługowowytwórcza, a warunkiem opodatkowania kartą jest nieprowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podatnik uruchamia działalność w zakresie szewstwa miarowego i handlu obwoźnego obuwiem. Nie ma on jednak prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej, gdyż zakres wykonywanej działalności mieści się w dwóch różnych częściach tabeli, a to wyklucza tę formę opodatkowania.

3) nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów;

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest wykluczone, jeżeli podatnik przy prowadzeniu działalności korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę (np. powiązanych z podatnikiem umową zlecenia, umową o dzieło, umową agencyjną) oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.

Za usługi specjalistyczne uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy.

4) wykonują jeden rodzaj pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionej w art. 23 ustawy;

Działalność opodatkowana w formie karty podatkowej powinna być zasadniczo jedyną pozarolniczą działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Nie wyłącza jednak opodatkowania w tej formie:
• prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu;
• osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze; jeżeli osiągane przychody podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie;

Tożsamość zakresów zachodzi w przypadkach, gdy każdy z małżonków prowadzi działalność ujętą w tym samym punkcie art. 23 ust. 1 ustawy.

Podatniczka świadczy usługi krawieckie. Mąż natomiast uruchamia działalność w zakresie usług szewstwa naprawkowego. W takiej sytuacji małżonkowie nie mogą płacić podatku w formie karty podatkowej, bowiem mamy tożsamość zakresów prowadzonej działalności.

Podatnik świadczy usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób. Żona natomiast rozpoczyna działalność gospodarczą polegaj ącą na świadczeniu usług krawiecki. W tym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy z małżonków płacił kartę podatkową, gdyż wykonują działalność gospodarczą w dwóch odrębnych zakresach.

6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;

7) prowadzą działalność gospodarczą tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Polecamy: serwis Leasing

Decyzja odmowna

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną.

Decyzja odmowna wydawana jest tylko w związku ze złożonym przez podatnika wnioskiem. Nie wydaje się decyzji odmownej, gdy podatnik zgłosił likwidację działalności oraz w przypadku utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Otrzymanie decyzji odmownej skutkuje koniecznością wyboru przez podatnika innej formy opodatkowania:
• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki przewidziane dla tej formy opodatkowania, albo
• podatku dochodowego na ogólnych zasadach.

W następstwie podatnicy, którzy dotychczas korzystali ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji, są obowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Polecamy: serwis Ryczałt

Autor: Barbara Dróżdż. Artykuł jest fragmentem książki "Karta podatkowa 2011". Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ceny zbóż 2024 - koniec lutego. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

  Ile kosztują zboża na polskim rynku i w eksporcie w ostatniej dekadzie lutego 2024 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Jakie ceny osiągają: pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto? 

  Szynka ze zmodyfikowanej genetycznie świni już za kilka lat?

  Dzięki edycji genów metodą CRISPR udało się uzyskać świnie odporne na zespół rozrodczo-oddechowy, chorobę powodującą wielkie straty w hodowli – informuje „The CRISPR Journal”.

  Polska stała się liderem pod względem złóż srebra. Wartość naszych złóż to 127 miliardów USD

  Polska stała się liderem pod względem złóż srebra, tak wynika z danych United States Geological Survey. Według aktualnych cen wartość naszych złóż rud srebra wynosi około 127 miliardów USD. Złoża szacuje się na 170 tys. ton. KGHM jest jednym z liderów światowego wydobycia srebra.

  Prawo do odłączenia, czyli czas na europejskie Porozumienie o cyfryzacji

  Prawo do odłączenia jest jednym z elementów europejskiego Porozumienia o cyfryzacji. Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej w miejscu pracy oraz przygotowanie do wdrożenia Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji na poziomie krajowym to główne cele projektu EFAD przygotowującego do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy.

  REKLAMA

  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  REKLAMA

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  REKLAMA