Kategorie

Jak firma może udzielić pożyczki pracownikom?

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak firma może udzielić pożyczki pracownikom? / Fot. Fotolia
Jak firma może udzielić pożyczki pracownikom? / Fot. Fotolia
Fotolia
Firma może udzielić swoim pracownikom pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze środków obrotowych czy innych funduszy przeznaczonych do tych celów. Pożyczka udzielona przez pracodawcę jest znacznie korzystniejsza od udzielanej przez instytucje finansowe. Strony pożyczki zobowiązane są zawrzeć umowę cywilnoprawną.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość wynosi ponad 500 zł, powinna być zawarta w formie pisemnej (art. 720 ustawy – Kodeks cywilny).

Pożyczka z zfśs

Reklama

Udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową – jest jedną z form działalności socjalnej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs). W ramach pomocy zwrotnej mieści się udzielanie pożyczek mieszkaniowych.

Zasady i warunki korzystania z usług oraz świadczeń finansowanych z zfśs, z uwzględnieniem kryteriów socjalnych (sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej), a także zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie zfśs. W regulaminie zamieszcza się ogólne regulacje związane z udzielaniem pożyczek mieszkaniowych dotyczące:

 • sposobu udokumentowania wydatków, np. na remont, modernizację czy kupno lokalu,
 • maksymalnej kwoty pożyczki,
 • jej poręczenia,
 • okresu spłaty i warunków ewentualnego wydłużenia tego okresu, np. w razie trudnej sytuacji pożyczkobiorcy,
 • umorzenia zadłużenia.

Regulamin powinien także rozstrzygać, czy pożyczki są nieoprocentowane, czy też przewiduje się odsetki.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Pożyczka mieszkaniowa z zfśs może być nieoprocentowana bądź oprocentowana, w zależności od zapisów w regulaminie funduszu.

PRZYKŁAD

Regulamin zfśs obowiązujący w firmie X zawiera zapis różnicujący wysokość oprocentowania w zależności od kryteriów socjalnych:

(...)

§ 13.

1. Oprocentowanie pożyczki mieszkaniowej wynosi 2% rocznie dla pożyczkobiorców, których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku udzielenia pożyczki,

2. Pożyczki mieszkaniowe udzielone pożyczkobiorcom posiadającym 2 dzieci lub więcej, a także pożyczkobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy minimalnemu wynagrodzeniu obowiązującemu w roku udzielenia pożyczki, są nieoprocentowane.

Takie zapisy regulaminu zfśs są prawidłowe.

Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki pracodawca określa w odrębnej umowie zawartej z pożyczkobiorcą. Umowa powinna zawierać takie elementy, jak:

 • kwota pożyczki,
 • ewentualne oprocentowanie,
 • okres, na jaki zostaje udzielona,
 • sposób spłaty i cel, na jaki musi zostać wykorzystana (pożyczka służy celom mieszkaniowym i nie może być spożytkowana na inne potrzeby; pracodawca ma prawo żądać od pożyczkobiorcy potwierdzenia, że pieniądze zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem przez okazanie np. faktur, rachunków czy umów).

W umowie warto również uwzględnić kwestię poręczenia przez inne osoby, zasady umarzania długu czy procedurę spłaty pożyczki w razie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. Warunki te mogą być dowolnie kształtowane przez strony umowy, ale w granicach wyznaczonych przez obowiązujący w zakładzie pracy regulamin zfśs.

Na co przeznaczyć środki z zfśs


Pożyczki z innych źródeł

Reklama

Pożyczki mogą być udzielane nie tylko z zfśs. Alternatywą mogą być pożyczki udzielane ze środków obrotowych firmy. Nie ma wówczas żadnych ograniczeń co do przeznaczenia pożyczki (np. na zakup samochodu, zażegnanie kłopotów finansowych).

Innym rozwiązaniem są działające u pracodawców pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, nad którymi nadzór sprawują związki zawodowe. Członkowie tych organizacji, tj. pracownicy, emeryci, renciści, wpłacają wpisowe oraz wkłady członkowskie i mogą korzystać z zapomóg i pożyczek krótko- i długoterminowych.

Pożyczki z tych kas nie muszą być udzielane na cele mieszkaniowe. Pracownik nie musi również udokumentować jej wydatkowania.

Spłata pożyczki

Zaciągnięta pożyczka podlega zwrotowi. Najczęściej spłata jest rozłożona na raty. Popularną metodą jej uiszczania jest potrącanie z wynagrodzenia za pracę (co też powinno stanowić część ustaleń umownych). Trzeba jednak pamiętać, że takie potrącanie jest dobrowolne i dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą pracownika (art. 91 ustawy – Kodeks pracy). Zgoda powinna zawierać konkretną kwotę raty i jej tytuł. Konieczne jest też przestrzeganie tzw. kwoty wolnej od potrącenia. Kwoty te wynoszą:

 • 100% wynagrodzenia minimalnego netto – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
 • 80% wynagrodzenia minimalnego netto – przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Zdania ekspertów są podzielone co do tego, którą kwotę zachowywać przy potrącaniu rat pożyczki z zfśs, tzn. czy traktować ją jako na rzecz pracodawcy, czy jako inną. Przeważa jednak pogląd, że jest to inna należność, a tym samym obowiązuje 80% kwota wolna. Co prawda zfśs jest tworzony przez pracodawcę, który zbiera środki (odpisy, zwiększenia), dysponuje nimi i administruje, ale majątek zgromadzony w ramach funduszu nie jest jego własnością. Musi być wydatkowany tylko na określone cele, a w razie upadłości zakładu środki niewykorzystane zwiększają Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pożyczka w spółce cywilnej a PCC

Pracownik zaciągnął nieoprocentowaną pożyczkę z zfśs w wysokości 7200 zł na wybudowanie podjazdu do domu dla swojej niepełnosprawnej żony. Umowa pożyczki przewiduje spłatę w ciągu 24 miesięcy. Miesięczna rata wynosi 300 zł i będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika za jego pisemną zgodą. Oprócz spłacania rat pracownik jeszcze finansuje składkę na ubezpieczenie na życie w wysokości 50 zł, na potrącanie której również zgodził się w odrębnym piśmie. Jego pensja netto wynosi 1798,55 zł (podstawowe koszty uzysku, złożony PIT-2). Kwota wolna od potrąceń w 2014 r. przy należnościach innych niż na rzecz pracodawcy wynosi 989,76 zł. Po potrąceniach (łącznie 350 zł) pracownik ostatecznie otrzyma 1448,55 zł, a kwota wolna zostanie zachowana.

Skutki podatkowe pożyczki

Udzielenie zwrotnej pożyczki pracownikowi nie wywołuje żadnych obowiązków w zakresie podatku dochodowego z uwagi na brak przysporzenia majątkowego. Należy jednak rozstrzygnąć, czy i jakie skutki podatkowe ma udzielenie pożyczki bezodsetkowej lub na niewielki procent, a więc na korzystniejszych warunkach niż komercyjne. Otóż przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w ogóle nie wystąpi, jeśli zostaną zachowane łącznie następujące warunki:

 • pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek,
 • preferencyjne zasady udzielania pożyczek są stosowane wobec wszystkich pracowników (mają oni dostęp do pożyczek na jednolitych zasadach, co wynika np. z regulaminu udzielania pożyczek czy regulaminu wynagradzania).

Pracodawca udzielił jednemu z pracowników niskooprocentowanej pożyczki sfinansowanej z własnych zasobów pieniężnych. Pożyczki udzielono na prośbę pracownika motywowaną trudną sytuacją życiową. W umowie pożyczki określono szczegółowo m.in. zasady jej przyznania i spłaty. Pracodawca nie prowadzi działalności w zakresie udzielania pożyczek. Każdy zatrudniony pracownik, w przypadku powstania podobnych okoliczności, ma prawo do ubiegania się o pożyczkę z zakładu pracy i otrzyma ją na takich samych zasadach. To oznacza, że różnica między wartością rynkową odsetek bankowych a wartością odsetek naliczonych od niskooprocentowanej pożyczki nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa o pdof (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 września 2010 r., IBPBII/1/415–610/10/HK).

Co innego, gdy firma zajmuje się udzielaniem pożyczek i pracownikom przyznaje je na korzystniejszych warunkach niż klientom. Powstaje wówczas przychód w postaci wartości odsetek naliczanych odbiorcom zewnętrznym lub w wysokości różnicy między wartością tych odsetek a odsetek naliczanych od preferencyjnej pożyczki dla pracownika.


Podobnie przychód dla pracownika powstanie, jeśli pracodawca niezajmujący się zawodowo udzielaniem pożyczek robi to tylko na rzecz niektórych pracowników lub udzielił pożyczki incydentalnie, wyjątkowo i nie zamierza tego powtarzać. Jako przykład można podać stan faktyczny wynikający z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 2011 r. (ITPB2/415–389/11/RS). W tym przypadku spółka zamierzała zawierać umowy o udzielenie pożyczek nieoprocentowanych tylko z kluczowymi pracownikami. Możliwość udzielania pożyczek dla tych pracowników przewidywały umowy o pracę. Inni pracownicy nie mieli takiej opcji. Organ podkreślił, że wartość nieodpłatnych świadczeń odpowiadających kwocie nienaliczonych i niepobranych przez spółkę odsetek od nieoprocentowanej pożyczki, udzielonej tylko pracownikom – kadrze zarządzającej firmy, będzie stanowiła dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kredyt czy pożyczka? Warto znać różnicę.

Pracodawca udzielił pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki na zakup samochodu prywatnego, ale z zastrzeżeniem, że będzie on wykorzystywany do celów służbowych. W takiej sytuacji nie powstanie przychód po stronie pracownika, ponieważ pożyczka służy także potrzebom firmy pożyczkodawcy (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lutego 2013 r., IBPBII/1/415-997/12/BJ).

Umorzenie pożyczki

Umorzenie pożyczki następuje na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej lub regulaminie zfśs, jeśli chodzi o pożyczkę mieszkaniową. Zwykle odbywa się to na wniosek pracownika, który odpowiednio umotywuje swą prośbę. Umorzenie pożyczki zwalnia pożyczkobiorcę z obowiązku zwrotu otrzymanych pieniędzy. Umorzona kwota stanowi wtedy opodatkowany przychód. Jeżeli na dzień umorzenia pożyczki pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy, wówczas przychód jest ze stosunku pracy. Warto podkreślić, że w przypadku umorzenia udzielonej przez pracodawcę pożyczki mieszkaniowej (z zfśs) przychód nie korzysta ze zwolnienia dla świadczeń socjalnych do wartości 380 zł na rok (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). Nie jest to świadczenie pieniężne. To pracodawca podejmuje decyzję o umorzeniu pożyczki, a pracownik (dłużnik) wyraża wolę skorzystania z umorzenia. Skoro zatem charakter „pieniężny” sugeruje swobodne dysponowanie środkami płatniczymi, to oznacza, że umorzenie pożyczki nie ma charakteru świadczenia pieniężnego, ponieważ nie polega na wypłaceniu pracownikowi określonej kwoty w pieniądzu, którą może on swobodnie dysponować (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2011 r., IPPB4/415-222/11-2/MP).

Jeśli pożyczkobiorca nie jest już pracownikiem i umorzenie nastąpiło po zakończeniu stosunku pracy, to wówczas wartości umorzonego długu nie należy kwalifikować do przychodów ze stosunku pracy. Jest to przychód „z innych źródeł” (art. 20 ustawy o pdof). W konsekwencji zakład pracy nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek. Musi jedynie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić i przekazać podatnikowi informację o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), a podatnik sam w zeznaniu rocznym wykaże podatek.

Umowa pożyczki

Spłata pożyczki w razie rozwiązania stosunku pracy

Brak jest przepisów regulujących wprost tryb spłaty pożyczki w razie rozwiązania umowy o pracę. Postanowienia w tym zakresie powinny wynikać zarówno z umowy pożyczki, jak i z regulaminu zfśs. Zwykle tryb spłaty zależy od tego, z czyjej inicjatywy zakończył się stosunek pracy. Jeżeli pracodawca dokonał wypowiedzenia umowy o pracę, pożyczka jest nadal spłacana przez pracownika zgodnie z harmonogramem spłat, według umowy pożyczki. Pracownik po ustaniu zatrudnienia spłaca ją w ratach jak dotychczas, a kwoty przekazuje np. na rachunek zfśs. Pracodawca może zażądać natychmiastowej spłaty pozostałej kwoty pożyczki, jeżeli pracownik wypowiedział umowę o pracę lub gdy pracodawca rozwiązał ją bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pracownika, pracodawca może zobowiązać do jej uregulowania poręczycieli wskazanych w umowie pożyczki. Jeżeli nie ma poręczycieli, pracodawca może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.'

Pożyczka przez internet - na co uważać?

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 871, art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 • art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 8, art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 • art. 720 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • art. 11, art. 12 ust. 1, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 773).
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
169,00 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.