Kategorie

Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska

Krzysztof Pietrzak
Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska
inforCMS
Importuję telefony komórkowe spoza Unii Europejskiej, jakie mam obowiązki wobec ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest Pan podmiotem wprowadzającym sprzęt elektroniczny. Przedsiębiorca wprowadzający sprzęt, to przedsiębiorca, który produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt lub który sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę. Do tej grupy zalicza się też firmy, które prowadzi działalność związaną z importem tego sprzętu.

Reklama

Na początku należy podkreślić, że przedsiębiorca może zdecydować, czy obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie wypełniał sam, czy też podpisze umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która te obowiązki wypełni za niego (jednocześnie wzrośnie koszt prowadzenia działalności, z związku z opłatą dla organizacji odzysku).

Jeżeli wprowadzający sprzęt zdecyduje się podpisać umowę z organizacją odzysku wówczas jedynym obowiązkiem jaki powinien spełnić jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przed podjęciem działalności gospodarczej.

Polecamy: Karta podatkowa - poradnik użytkownika

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie (np. jest producentem, ale również zbiera zużyty sprzęt) składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności.

Wnioski mogą być przekazywane w formie:

- pisemnej,
- dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wzór wniosku

Dane wprowadzającego sprzęt, które należy zamieścić we wniosku:
- firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
- REGON, o ile taki posiada,
- numer i nazwa grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy,
- informacja o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który wprowadzający sprzęt zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.


Ponadto wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku:

- kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a
w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego (tylko wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych).

- kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej (tylko wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt podlega opłacie rejestrowej)

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na które należy uiszczać opłatę rejestrową:

NBP O/Warszawa
48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
Tytułem: "Opłata rejestrowa"


Wysokość opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Uzyskany numer rejestrowy nadany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska składa się z:

Reklama

1) Litery E,
2) Liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer w rejestrze,
3) Litery:
a) W- w przypadku wprowadzającego sprzęt,
b) S- w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) Z- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania,
d) P- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie
przetwarzania,
e) X- w przypadku przedsiębiorców innych niż wymienieni w lit. a-d.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny po otrzymaniu numeru rejestrowego jest obowiązany umieszczać go na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska .


Dalsze obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obejmują przedsiębiorcę, który nie podpisał umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru ma obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Opłatę roczną nalicza się w zależności od rocznych obrotów netto ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.


Opłata roczna - uiszczania jest w terminie do końca lutego każdego roku na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

NBP O/Warszawa
48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
Tytułem:"Opłata roczna, nr rej. .................... "

Sprawozdania

Kolejnym, bardzo ważnym obowiązkiem są sprawozdania, jakie wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny ma obowiązek wysłać do GIOŚ:

1. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu),

2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło zebranie, przetworzenie, odzysk oraz unieszkodliwienie sprzętu),

3. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (do dnia 31 marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu),

4. Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt (do dnia 31 marca każdego roku),

5. Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informacje o wysokości należnej opłaty produktowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006r. - Dz. U. Nr 34 poz. 241) (do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy).

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Obowiązek wynikający z punktu 5 wszedł w życie 1 stycznia 2008 r.  Pierwsze sprawozdanie należało przekazać do GIOŚ w terminie do 31 marca 2009r.


Sprawozdania w formie pisemnej należy przesyłać na adres:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Niezłożenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań podlega karze grzywny (mandat może zostać nałożony na przedsiębiorcę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).


Opłata produktowa


Kolejnym obowiązkiem wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest opłata produktowa. Wynika ona z tego, że wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia określonych w ustawie poziomów recyklingu i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów, przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia tzw. opłaty produktowej, której obowiązek obliczenia powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązany jest do osiągnięcia następujących poziomów odzysku i recyklingu sprzętu:

1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych
w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 80 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 75 % masy zużytego sprzętu;

2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 75 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 65 % masy zużytego sprzętu;

3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 70 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 50 % masy zużytego sprzętu;

4) dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

Wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego:

1) poziomu odzysku,
2) poziomu recyklingu,

dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy (np. oddzielnie dla grupy 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. pralka] i dla grupy 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. odkurzacz]).

Opłatę produktową wylicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej (stawki znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu  różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zużytego sprzętu określona w kilogramach.

Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy nie przekracza 50 zł, należnej opłaty produktowej nie wpłaca się. W takim wypadku podmiot pomimo nie uiszczania opłaty produktowej jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej). 

Krzysztof Pietrzak

ekspert ochrony środowiska z GIOŚ

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Inflacja - maj 2021 r.

  Inflacja - maj 2021 r. - ile wyniosła? GUS zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Inflacja w maju okazała się niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polkom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.