Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska

Krzysztof Pietrzak
Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska
Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska
inforCMS
Importuję telefony komórkowe spoza Unii Europejskiej, jakie mam obowiązki wobec ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest Pan podmiotem wprowadzającym sprzęt elektroniczny. Przedsiębiorca wprowadzający sprzęt, to przedsiębiorca, który produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt lub który sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę. Do tej grupy zalicza się też firmy, które prowadzi działalność związaną z importem tego sprzętu.

Na początku należy podkreślić, że przedsiębiorca może zdecydować, czy obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie wypełniał sam, czy też podpisze umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która te obowiązki wypełni za niego (jednocześnie wzrośnie koszt prowadzenia działalności, z związku z opłatą dla organizacji odzysku).

Jeżeli wprowadzający sprzęt zdecyduje się podpisać umowę z organizacją odzysku wówczas jedynym obowiązkiem jaki powinien spełnić jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przed podjęciem działalności gospodarczej.

Polecamy: Karta podatkowa - poradnik użytkownika

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie (np. jest producentem, ale również zbiera zużyty sprzęt) składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności.

Wnioski mogą być przekazywane w formie:

- pisemnej,
- dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wzór wniosku

Dane wprowadzającego sprzęt, które należy zamieścić we wniosku:
- firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
- REGON, o ile taki posiada,
- numer i nazwa grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy,
- informacja o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który wprowadzający sprzęt zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.


Ponadto wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku:

- kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a
w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego (tylko wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych).

- kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej (tylko wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt podlega opłacie rejestrowej)

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na które należy uiszczać opłatę rejestrową:

NBP O/Warszawa
48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
Tytułem: "Opłata rejestrowa"


Wysokość opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Uzyskany numer rejestrowy nadany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska składa się z:

1) Litery E,
2) Liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer w rejestrze,
3) Litery:
a) W- w przypadku wprowadzającego sprzęt,
b) S- w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) Z- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania,
d) P- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie
przetwarzania,
e) X- w przypadku przedsiębiorców innych niż wymienieni w lit. a-d.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny po otrzymaniu numeru rejestrowego jest obowiązany umieszczać go na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska .


Dalsze obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obejmują przedsiębiorcę, który nie podpisał umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru ma obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Opłatę roczną nalicza się w zależności od rocznych obrotów netto ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.


Opłata roczna - uiszczania jest w terminie do końca lutego każdego roku na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

NBP O/Warszawa
48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
Tytułem:"Opłata roczna, nr rej. .................... "

Sprawozdania

Kolejnym, bardzo ważnym obowiązkiem są sprawozdania, jakie wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny ma obowiązek wysłać do GIOŚ:

1. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu),

2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło zebranie, przetworzenie, odzysk oraz unieszkodliwienie sprzętu),

3. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (do dnia 31 marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu),

4. Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt (do dnia 31 marca każdego roku),

5. Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informacje o wysokości należnej opłaty produktowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006r. - Dz. U. Nr 34 poz. 241) (do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy).

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Obowiązek wynikający z punktu 5 wszedł w życie 1 stycznia 2008 r.  Pierwsze sprawozdanie należało przekazać do GIOŚ w terminie do 31 marca 2009r.


Sprawozdania w formie pisemnej należy przesyłać na adres:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Niezłożenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań podlega karze grzywny (mandat może zostać nałożony na przedsiębiorcę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).


Opłata produktowa


Kolejnym obowiązkiem wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest opłata produktowa. Wynika ona z tego, że wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia określonych w ustawie poziomów recyklingu i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów, przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia tzw. opłaty produktowej, której obowiązek obliczenia powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązany jest do osiągnięcia następujących poziomów odzysku i recyklingu sprzętu:

1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych
w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 80 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 75 % masy zużytego sprzętu;

2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 75 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 65 % masy zużytego sprzętu;

3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 70 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 50 % masy zużytego sprzętu;

4) dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

Wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego:

1) poziomu odzysku,
2) poziomu recyklingu,

dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy (np. oddzielnie dla grupy 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. pralka] i dla grupy 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. odkurzacz]).

Opłatę produktową wylicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej (stawki znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu  różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zużytego sprzętu określona w kilogramach.

Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy nie przekracza 50 zł, należnej opłaty produktowej nie wpłaca się. W takim wypadku podmiot pomimo nie uiszczania opłaty produktowej jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej). 

Krzysztof Pietrzak

ekspert ochrony środowiska z GIOŚ

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  NBP: w marcu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 14,2 mld zł
  Ze wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za marzec 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 14,2 mld zł – podał NBP w piątkowym komunikacie. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,6 mld zł.
  GUS opublikował dane o inflacji w kwietniu 2022
  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 2,0 % w stosunku do marca i były jednocześnie o 12,4 % wyższe niż przed rokiem (w marcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 11,0%).
  Wakacje kredytowe 2022 – warunki
  Wakacje kredytowe to forma rządowej pomocy dla kredytobiorców z kredytem hipotecznym w złotówkach. Dzięki niej będą mogli oni odroczyć płatność czterech rat swojego zobowiązania wobec banku w 2022 i 2023 roku. Na czym polegają?
  Najem instytucjonalny w Polsce
  Najem instytucjonalny w Polsce nie jest powszechnie znaną formą wynajmu mieszkania. Jakie są największe atuty korzystania z tego typu mieszkań, a co najemcy instytucjonalni woleliby zmienić? Na zlecenie Polskiego Związku Firm Deweloperskich firma analityczno-badawcza Zymetria zbadała rynek wynajmu w Polsce.
  Wycena szkody? Sztuczna inteligencja w akcji
  Wycena szkody? Sztuczna inteligencja teraz zajmie się ocenieniem skali uszkodzeń i przygotowaniem wartości odszkodowania. I to w Polsce!
  Gdzie jest najwięcej wypadków? Lista powiatów.
  Gdzie jest najwięcej wypadków? To pytanie postanowił zadać sobie GUS. Odpowiadając na nie, przygotował listę najniebezpieczniejszych powiatów.
  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2022
  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2022. Czyli o co chodzi w tym dokumencie i jak go zdobyć?
  Więcej Polaków chce oszczędzać pieniądze, ale nie wszystkich na to stać
  Rosnąca inflacja oraz wojna bardziej mobilizują do oszczędzania pieniędzy niż pandemia – wynika z badania „Inflacja i wojna w Ukrainie a budżety domowe Polaków”, wykonanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Polacy coraz bardziej doceniają znaczenie oszczędności. Jedna czwarta przyznaje, że aktualna sytuacja wpływa na ich stosunek do posiadania grosza na czarną godzinę. Niemal tyle samo stwierdza jednak, że nie stać ich na to, by odkładać.
  Bentley Bentayga EWB. Brytyjski SUV z długimi drzwiami
  Bentley Bentayga EWB, czyli auto, które można skonfigurować na 24 miliardy sposobów. Co wiadomo o dłuższej wersji hitowego modelu Bentley`a?
  Wojna zmieniła warunki prowadzenia biznesu przez ukraińskich przedsiębiorców i ich kontrahentów
  W ubiegłym roku Polska stała się drugim największym partnerem gospodarczym Ukrainy. Agresja Rosji na ten kraj położyła kres wypracowanym procedurom współpracy i wstrzymała możliwość otrzymywania przez polskie firmy współpracujące z ukraińskimi przedsiębiorstwami wynagrodzenia za dostawy i usługi. Zablokowano główne szlaki handlowe przez porty czarnomorskie. 80 proc. ukraińskich firm zostało dotkniętych skutkami wojny.
  Sasin: magazyny gazu napełnione w 84 proc.
  Magazyny gazu mamy napełnione w 84 proc. - przekazał w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zaznaczył, że Polska obywa się dziś bez gazu rosyjskiego
  Europejski rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje odporny na inflację i wojnę w Ukrainie
  Rynek nieruchomości komercyjnych w regionie EMEA oparł się negatywnemu wpływowi inwazji Rosji na Ukrainę w I kw. 2022 r. Przyszłe konsekwencje wojny pozostają jednak trudne do przewidzenia.
  Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT
  Do tej pory zwolniony od VAT był wyłącznie wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe na rzecz ostatecznych najemców oraz na rzecz społecznych agencji najmu. Inne podmioty przyjmujące nieruchomości w najem, w tym Jednostki Samorządu Terytorialnego, nie mogły korzystać z takiego zwolnienia.
  Jak fiskus zastępuje dowody poszlakami, usiłując karać przedsiębiorców
  Znana polska spółka działająca w branży wrażliwej obrotu elektroniką została oskarżona przez skarbówkę o świadome uczestnictwo w karuzeli VAT, w tzw. odwróconym łańcuchu dostaw.
  Nadpłata bądź wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a zwrot opłat – UOKiK sprawdza czy banki zwracają je kredytobiorcom
  Jeśli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, w których sprawdza, czy prawidłowo rozliczają się z konsumentami.
  Rządowe wakacje kredytowe umożliwią wydanie na raty kredytu hipotecznego tyle co w 2021
  Zasady ustawowych wakacji kredytowych spowodują, że w drugiej połowie tego roku będzie można zapłacić tylko dwie raty zamiast sześciu. Z kolei w całym przyszłym roku osiem rat zamiast dwunastu. To spowoduje, że w skali całego roku wydatki na raty w 2022 r. będą bardzo zbliżone do tych z ubiegłego roku.
  Złoto inwestycyjne: sztabki i monety bulionowe od Mennicy Polskiej
  Złoto inwestycyjne jest obecnie jedną z najchętniej wybieranych form lokowania finansów. Nic dziwnego, zapewnia bowiem wysokie bezpieczeństwo oszczędności. Wartość złota nie tylko nie odnotowuje wysokich spadków, ale wręcz przeciwnie. Wystarczy przyjrzeć się jego kursom na przestrzeni lat, by zauważyć, że ten wyjątkowy kruszec ma stałą tendencję wzrostową. Inwestując w złoto, warto jednak dokładnie przemyśleć wybór jego formy – im wyższa próba, tym większa wartość. Biżuteria bywa pod tym względem zawodna, ale świetnym wyborem są sztabki złota oraz monety bulionowe Mennicy Polskiej.
  Pakiet wsparcia dla kredytobiorców - co zawiera?
  Rozszerzamy tarczę antyputinowską o pakiet wsparcia dla kredytobiorców – powiedział 10 maja premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że pomoc dla kredytobiorców nie będzie impulsem inflacyjnym.
  Pierwszy dzień lata w 2022 r.
  Kiedy w 2022 r. wypada pierwszy dzień lata w Polsce? Czy jest to najdłuższy dzień w roku? Co warto wiedzieć o tym czasie?
  Eko jazda dieslem. Jak oszczędzać paliwo?
  Eko jazda dieslem: czy różni się od eko jazdy benzyniakiem? O jakich zasadach powinien pamiętać kierowca? O tym opowiemy w naszym materiale.
  Licencja wspólnotowa, brak przewoźników i paraliż w Europie?
  Licencja wspólnotowa brak przewoźników. Pytanie na dziś brzmi: czy nowe przepisy mogą sparaliżować transport w Europie? Mogą. To realne widmo!
  Zmiany podatkowe dla przedsiębiorców wspierających Ukraińców
  Rząd wprowadził ulgi podatkowe dla przedsiębiorców udzielających pomocy Ukraińcom - w odpowiedzi na wspólny apel Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Obejmują one m.in. możliwość odliczenia przekazanych na ten cel darowizn od podstawy opodatkowania PIT i CIT odpowiednio do kwoty 6% lub 10% dochodu, 0% stawkę VAT na dostawy pomocowe, czy zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek.
  Ekspert: rosyjska gospodarka skurczy się w tym roku o około 15-20 proc. przez wojnę i sankcje
  Rosyjska gospodarka przez wojnę z Ukrainą oraz europejskie sankcje skurczy się w tym roku o ok. 15-20 proc. - ocenił w rozmowie z PAP Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak zwrócił uwagę Rybacki, przedsiębiorstwa przemysłowe ankietowane w badaniu PMI wskazują, że konieczna będzie największa redukcja zatrudnienia od czasów pandemii Covid-19, "a to prawdopodobnie dopiero początek depresji"
  Obowiązkowe naklejki na samochód. Mandat to 500 zł!
  Obowiązkowe naklejki na samochód? 4 maja 2022 roku w Polsce zaczął obowiązywać wzór naklejki dotyczącej strefy zeroemisyjnej.
  W jakich branżach mikrofirmy wystawiają mniej faktur w 2022 r.?
  W pierwszym kwartale 2022 r. mikrofirmy z wielu branż wystawiały mniej faktur niż w trzech pierwszych miesiącach zeszłego roku.