REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska

Krzysztof Pietrzak
Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska
Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Importuję telefony komórkowe spoza Unii Europejskiej, jakie mam obowiązki wobec ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest Pan podmiotem wprowadzającym sprzęt elektroniczny. Przedsiębiorca wprowadzający sprzęt, to przedsiębiorca, który produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt lub który sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę. Do tej grupy zalicza się też firmy, które prowadzi działalność związaną z importem tego sprzętu.

REKLAMA

REKLAMA

Na początku należy podkreślić, że przedsiębiorca może zdecydować, czy obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie wypełniał sam, czy też podpisze umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która te obowiązki wypełni za niego (jednocześnie wzrośnie koszt prowadzenia działalności, z związku z opłatą dla organizacji odzysku).

Jeżeli wprowadzający sprzęt zdecyduje się podpisać umowę z organizacją odzysku wówczas jedynym obowiązkiem jaki powinien spełnić jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przed podjęciem działalności gospodarczej.

Polecamy: Karta podatkowa - poradnik użytkownika

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie (np. jest producentem, ale również zbiera zużyty sprzęt) składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności.

Wnioski mogą być przekazywane w formie:

- pisemnej,
- dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wzór wniosku

Dane wprowadzającego sprzęt, które należy zamieścić we wniosku:
- firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
- REGON, o ile taki posiada,
- numer i nazwa grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy,
- informacja o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który wprowadzający sprzęt zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.


Ponadto wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku:

- kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a
w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego (tylko wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych).

- kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej (tylko wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt podlega opłacie rejestrowej)

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na które należy uiszczać opłatę rejestrową:

NBP O/Warszawa
48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
Tytułem: "Opłata rejestrowa"


Wysokość opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Uzyskany numer rejestrowy nadany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska składa się z:

REKLAMA

1) Litery E,
2) Liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer w rejestrze,
3) Litery:
a) W- w przypadku wprowadzającego sprzęt,
b) S- w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) Z- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania,
d) P- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie
przetwarzania,
e) X- w przypadku przedsiębiorców innych niż wymienieni w lit. a-d.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny po otrzymaniu numeru rejestrowego jest obowiązany umieszczać go na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska .


Dalsze obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obejmują przedsiębiorcę, który nie podpisał umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru ma obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Opłatę roczną nalicza się w zależności od rocznych obrotów netto ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.


Opłata roczna - uiszczania jest w terminie do końca lutego każdego roku na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

NBP O/Warszawa
48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
Tytułem:"Opłata roczna, nr rej. .................... "

Sprawozdania

Kolejnym, bardzo ważnym obowiązkiem są sprawozdania, jakie wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny ma obowiązek wysłać do GIOŚ:

1. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu),

2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło zebranie, przetworzenie, odzysk oraz unieszkodliwienie sprzętu),

3. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (do dnia 31 marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu),

4. Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt (do dnia 31 marca każdego roku),

5. Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informacje o wysokości należnej opłaty produktowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006r. - Dz. U. Nr 34 poz. 241) (do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy).

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Obowiązek wynikający z punktu 5 wszedł w życie 1 stycznia 2008 r.  Pierwsze sprawozdanie należało przekazać do GIOŚ w terminie do 31 marca 2009r.


Sprawozdania w formie pisemnej należy przesyłać na adres:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Niezłożenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań podlega karze grzywny (mandat może zostać nałożony na przedsiębiorcę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).


Opłata produktowa


Kolejnym obowiązkiem wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest opłata produktowa. Wynika ona z tego, że wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia określonych w ustawie poziomów recyklingu i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów, przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia tzw. opłaty produktowej, której obowiązek obliczenia powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązany jest do osiągnięcia następujących poziomów odzysku i recyklingu sprzętu:

1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych
w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 80 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 75 % masy zużytego sprzętu;

2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 75 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 65 % masy zużytego sprzętu;

3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 70 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 50 % masy zużytego sprzętu;

4) dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

Wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego:

1) poziomu odzysku,
2) poziomu recyklingu,

dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy (np. oddzielnie dla grupy 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. pralka] i dla grupy 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. odkurzacz]).

Opłatę produktową wylicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej (stawki znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu  różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zużytego sprzętu określona w kilogramach.

Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy nie przekracza 50 zł, należnej opłaty produktowej nie wpłaca się. W takim wypadku podmiot pomimo nie uiszczania opłaty produktowej jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej). 

Krzysztof Pietrzak

ekspert ochrony środowiska z GIOŚ

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA