| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Jak założyć firmę > Zatrudnianie > Korzyści pracodawcy z zatrudnienia bezrobotnego (cz. 1)

Korzyści pracodawcy z zatrudnienia bezrobotnego (cz. 1)

Refundację składek na ubezpieczenia społeczne może otrzymać pracodawca, który zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy.


Zakład pracy zatrudniający osoby bezrobotne może skorzystać z określonego wsparcia finansowego. Przez zatrudnienie osób bezrobotnych pracodawca może obniżyć koszty swojego funkcjonowania. Zachęty finansowe obejmują m.in. refundację składek na ubezpieczenia społeczne.


Zwrot składek z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej


Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.


Przepisy określone w ww. ustawie zezwalają staroście na zawarcie z pracodawcą umowy o jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za osobę bezrobotną, pod warunkiem że osoba ta posiada skierowanie do pracy w danym zakładzie pracy.


Umowa ta powinna zawierać takie informacje, jak:

- liczbę bezrobotnych i okres na jaki zostaną zatrudnieni,

 liczbę bezrobotnych i okres na jaki zostaną zatrudnieni,

- rodzaj i miejsce wykonywanych prac,

- kwalifikacje bezrobotnych,

- termin i wysokość refundacji przysługującej ze środków Funduszu Pracy,

- adnotacje o obowiązku zawiadomienia starosty w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz o obowiązku zwrotu wypłaconej refundacji i warunków tego zwrotu w razie niewłaściwego jej wykorzystania.


Refundację może otrzymać pracodawca, który:

- zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,

 zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,

- nadal zatrudnia tę osobę po upływie wspomnianego okresu.


Oba te warunki były spełnione jednocześnie.


Kwota refundowanych składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć 300% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia ww. warunków.


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy


Przepisy omawianej ustawy dla pracodawców zatrudniających osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy przewidziały również inne zachęty.


Należy wyjaśnić, że do będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą bezrobotni:

- do 25. roku życia,

 do 25. roku życia,

- długotrwali, tj. bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

- powyżej 50. roku życia,

- bez kwalifikacji zawodowych,

- samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko w wieku do 7 lat, a także

- niepełnosprawni.


Prace interwencyjne i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne


Przez pojęcie prac interwencyjnych należy rozumieć zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą. Ma ono na celu wsparcie osób uznanych za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wysokości refundacji obejmujących składki na ubezpieczenia społeczne, na które może liczyć pracodawca, przedstawiają się następująco.


Dofinansowanie przysługuje z tytułu:

- zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych zaliczonych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; w takim przypadku refundacja obejmuje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości uprzednio uzgodnionej. Refundacja ta nie może jednak przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu, w przeliczeniu na pełne etaty, oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek od refundowanego wynagrodzenia;

 zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych zaliczonych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; w takim przypadku refundacja obejmuje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości uprzednio uzgodnionej. Refundacja ta nie może jednak przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu, w przeliczeniu na pełne etaty, oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek od refundowanego wynagrodzenia;

- zatrudnienia na okres 6 miesięcy bezrobotnych, o których mowa wyżej, na co najmniej połowę etatu. Refundacja obejmuje składniki, o których mowa wyżej, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń za każdego bezrobotnego;

- zatrudnienia na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, o których mowa wyżej. Pracodawca otrzymuje refundację kosztów związanych z zatrudnieniem w wysokości uprzednio uzgodnionej, jednakże nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek od refundowanych wynagrodzeń za każdego bezrobotnego - jeśli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia;

- zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego w wieku do 25 lat oraz bezrobotnego długotrwale niepracującego lub będącego osobą niepełnosprawną. Przy zatrudnieniu takich bezrobotnych refundacja obejmuje koszty wypłaconego bezrobotnemu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzgodnionej, nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek od refundowanego wynagrodzenia. Refundacja może być dokonywana przez okres 12 miesięcy. Jeżeli dofinansowanie obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia, refundacja może być przyznana na okres do 18 miesięcy. W takim przypadku nie powinna przekroczyć kwoty odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu i składkom na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia;

- wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez skierowanych bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia. W takim przypadku refundacja obejmuje zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Refundacja może być przyznana na okres do 24 miesięcy lub do 4 lat - jeśli obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.


Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych kierowane są osoby, które:

- spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia i składek od refundowanego wynagrodzenia,

 spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia i składek od refundowanego wynagrodzenia,

- nie spełniają tych warunków - dofinansowanie jest przyznawane w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia i składek od refundowanego wynagrodzenia.


Pracodawca może liczyć na dodatkowe wsparcie, jeżeli po zakończeniu prac interwencyjnych trwających minimum pół roku zatrudnia bezrobotnego przez kolejne 6 miesięcy i nadal będzie go zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy. W takim przypadku starosta ma prawo zrefundować pracodawcy wypłacone wynagrodzenie. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia powyższego warunku.


Barbara Hal

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy
VAT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »