| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Jakie dokumenty należy załączyć do umowy o dofinansowanie projektów celowych – część II

Jakie dokumenty należy załączyć do umowy o dofinansowanie projektów celowych – część II

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu celowego wnioskodawcy są zobowiązani do uzupełnienia dokumentów złożonych na etapie aplikowania o środki unijne. Spełnienie kryteriów kwalifikowalności projektu oraz wnioskodawcy musi nastąpić również podczas podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Regionalne Instytucje Finansujące dokonują powtórnej weryfikacji przedłożonej przez wnioskodawców dokumentacji w celu zbadania czy projekt w dalszym ciągu kwalifikuje się do udzielenia wsparcia w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie to jest celowe w sytuacji, iż ocena projektu trwa do 90 dni od zakończenia naboru projektów i w tym okresie dokumenty załączone do wniosku mogą ulec dezaktualizacji. Przykładowo, wnioskodawca projektu może przestać spełniać kryteria kwalifikowalności do udzielenia dofinansowania unijnego. Zawarcie umowy z RIF powinno nastąpić w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia wymaganych dokumentów.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy

Na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawcy są zobowiązani przedłożyć następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa;

Obydwa zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do RIF. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  • Aktualny dokument rejestrowy, który powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostarczenia do RIF oraz potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy;
  • Deklarację wnioskodawcy o niekaralności;
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o nr rachunku bankowego;

Przeczytaj również: Jak rozliczyć projekt badawczo-rozwojowy?

W przypadku występowania przez wnioskodawcę o płatności zaliczkowe konieczne będzie wskazanie dwóch nr rachunków bankowych, tj. odrębnie dla płatności zaliczkowych oraz płatności pośrednich i końcowej). 

  • Harmonogram płatności;
  • Oświadczenie o posiadanym statusie;
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (przedstawiany tylko w przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał pomoc w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a zawarciem umowy);
  • Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis (przedstawiane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał pomoc w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a zawarciem umowy);
  • Pełna dokumentacja oddziaływania projektu na środowisko (przedstawiana tylko w przypadku, gdy projekt znacząco oddziaływuje na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000;
  • Postanowienie właściwego organu, że projekt nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz Załącznik nr 1B do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych, lub regionalnych programów operacyjnych (dotyczy projektów będących przedsięwzięciami, dla których nie było konieczne wszczęcie postępowania oceny oddziaływania na środowisko).

Polecamy: serwis Dotacje

Ponadto w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie będzie zawierana przez pełnomocnika wymaga się załączenie pełnomocnictwa wystawionego w formie aktu notarialnego. W przypadku spółek cywilnych konieczne jest załączenie kopii umowy spółki cywilnej oraz kopii decyzji o nadaniu NIP w przypadku spółek cywilnych dla wszystkich wspólników oraz spółki.

Szczegółowy wykaz dokumentów, które należy przedłożyć Regionalnej Instytucji Finansującej na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie zawiera Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod adresem: http://www.parp.gov.pl

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »