Kategorie

Firma jednoosobowa w Holandii

Skrzypek-Terlecka Magdalena
inforCMS
Działalność jednoosobowej firmy w Holandii od strony formalnej niewiele się różni od takiej samej prowadzonej w Polsce.

Nosząc się z zamiarem zarejestrowania samodzielnej działalności gospodarczej w Holandii, w pierwszej kolejności trzeba uregulować sprawy pobytu w tym kraju. Z uwagi na to, że zgodnie z definicją unijną przez przedsiębiorczość rozumie się „samodzielne i rzeczywiste wykonywanie działalności gospodarczej za pomocą trwałego urządzenia w innym państwie członkowskim na czas nieokreślony”, wyznacznikiem jest tu stałość działalności gospodarczej. Pobyt zatem będzie z pewnością dłuższy niż 3 miesiące. Przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące należy zgłosić się do gminy właściwej dla miejsca swojego zamieszkania w celu wpisania się do ewidencji mieszkańców danej gminy (Gemeentelijke Basisadministratie). Do dokonania meldunku potrzebne będą: akt urodzenia, umowa najmu lub kupna mieszkania a w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich - akt ślubu. Oba wymagane akty muszą być przetłumaczone na język holenderski. Po dokonaniu formalności otrzymuje się odpis z ewidencji ludności (uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) ważny 3 miesiące. Należy także wyrobić sobie w lokalnym urzędzie podatkowym BSN-nummer (Burger Service Nummer, zastąpił on SOFI-nummer. BSN to odpowiednik NIP-u, służący do celów ewidencyjnych ludności i dla celów podatkowych).

Polecamy: Ceny transferowe - jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Zanim ruszy się na podbój rynku

Jeżeli jesteś kreatywny, wytrwały i posiadasz zmysł do spraw finansowych - to masz cechy, które w myśl standardów niderlandzkich gwarantują powodzenie prowadzenia działalności gospodarczej w Holandii. W planowaniu własnego biznesu w tym kraju przede wszystkim zaleca się przyszłemu przedsiębiorcy dokładnie rozeznać rynek, na którym będzie działał. Chodzi tutaj o rozeznanie branży, potencjalnych odbiorców, potencjał konkurencji. Informacje te będą pomocne w ustaleniu, na jakie dochody można liczyć przy prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej. Przyszły przedsiębiorca musi się też zmierzyć z przygotowaniem trzech rodzajów planów dla swojej działalności: marketingowego, finansowego i biznesowego. Pierwszy powinien określać lokalizację firmy pod kątem widzenia potencjalnych odbiorców i klientów, opis planowanych produktów i usług, ceny produktów i usług, zawierać koncepcję zdobywania rynku, dystrybucji towarów, promocji. Dobry plan finansowy powinien zawierać następujące elementy: ustalenie wysokości środków stałych i obrotowych, koniecznych do podjęcia działalności tzw. investeringsbegroting. Należy również określić wysokość środków własnych, które nie mogą być niższe niż 20% ogólnych kosztów, oraz środków obcych, np. kredytów, pożyczek. W planie finansowym powinien też się znaleźć tzw. budżet operacyjny, czyli ustalenia rentowności przedsiębiorstwa i obliczenie ewentualnych obrotów, kosztów i zysków przedsiębiorstwa. Muszą się w nim znaleźć również informacje dotyczące płynności finansowej - starannie zaplanowane przychody i wydatki, a także prywatne wydatki przedsiębiorcy. Plan finansowy można sporządzić, opierając się na gotowych wzorach, które znajdują się na stronie: http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/financien/uw_financieel_plan/. W ostatnim z planów - planie biznesowym - opisujemy dokładnie produkty i usługi w ramach planowanej działalności gospodarczej. Dobrze sporządzony plan biznesowy jest furtką do uzyskania kredytu dla początkujących przedsiębiorców w kwocie do 35 tys euro.

Plan biznesowy powinien się składać z informacji o rynku, z planu marketingowego, planu finansowego oraz wskazywać nazwę firmy.

Bardzo istotna jest nazwa firmy. Agencja Nazw Handlowych Beneluksu www.merkenbureau.nl prowadzi rejestr nazw. Można tam sprawdzić, czy do wybranej nazwy ma prawo ktoś inny. Zarejestrowana nazwa będzie chroniona od dnia rozpoczęcia działalności. Musi być oryginalna, jasna, czytelna, nie wprowadzająca w błąd oraz taka, jakiej nie ma żadna inna firma na rynku.

Rejestracja działalności

Z meldunkiem, numerem BSN oraz trzema planami i nazwą firmy - możemy rozpocząć rejestrację działalności gospodarczej. Prawo holenderskie nakazuje dokonanie rejestracji maksymalnie tydzień przed lub tydzień po rozpoczęciu działalności. Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej planowanej działalności rejestrujemy firmę w Izbie Przemysłowo-Handlowej (Kamer van Koophandel KvK www.kvk.nl) właściwej dla miejsca siedziby firmy, która prowadzi rejestr handlowy firm (Handelsregister).

Plan finansowy to przede wszystkim informacje o:

● sprzedawanym produkcie;

● potencjalnych odbiorcach;

● potencjalnych klientach;

● planowanych wynikach finansowych;

● przewidywanych kosztach;

● strategii marketingowej.

W przypadku działalności jednoosobowej (eenmanszaak) rejestracji dokonujemy osobiście. Przedsiębiorca prowadzący tego typu działalność jest jedynym właścicielem swojej firmy, chociaż może zatrudniać inne osoby. Jako właściciel ma prawo do całości zysków. Będąc jedynym właścicielem, odpowiada za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym, a w przypadku małżeństwa - również majątkiem współmałżonka (nie dotyczy to sytuacji, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową). Opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych. Przysługują mu też ulgi podatkowe dla „samozatrudnionych”. Udając się do lokalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w celu zarejestrowania firmy jednoosobowej, należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości, np. paszport, holenderską kartę pobytu lub kartę identyfikacyjną albo holenderskie prawo jazdy. Niezbędny będzie również wyciąg z ewidencji mieszkańców, który otrzymaliśmy, meldując się w gminie (uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens). Jest to podstawowy dokument przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego firmy. Potrzebować będziemy również umowy najmu lokalu na siedzibę firmy i jej kserokopię. W przypadku, gdy prowadzona przez nas działalność jest tego rodzaju, że to my wychodzimy do klienta, jako siedzibę firmy możemy wskazać adres naszego zameldowania w Holandii. Jeśli jest odwrotnie i klient przychodzi do nas, wtedy powinniśmy mieć oddzielny lokal na siedzibę firmy. Z rejestracją działalności gospodarczej wiążą się określone koszty, ale niewielkie. W przypadku firmy jednoosobowej jednorazowa opłata rejestrowa wynosi około 15 euro. Poza tym trzeba uiszczać opłatę kwartalną - w podobnej wysokości, która jest opłatą składkową z tytułu członkostwa w Izbie Przemysłowo- Handlowej. Koszty związane z założeniem i zarejestrowaniem firmy mogą być ujęte w rozliczeniu podatkowym. Wpisu do rejestru handlowego w Izbie Przemysłowo-Handlowej dokonujemy na specjalnym formularzu. O pomoc w jego wypełnieniu można poprosić pracownika Izby. W formularzu należy podać:

● czy chodzi o nowe przedsiębiorstwo czy zmiany dotyczące istniejącej firmy;

● nazwa handlowa firmy;

● forma prawna;

● opis działalności;

● adres i dane kontaktowe (telefon, adres mailowy, inne), liczbę zatrudnionych w pełnym i skróconym wymiarze godzin;

● nazwisko i adres właściciela (dla firmy jednoosobowej); nazwiska i adresy wspólników/partnerów, zarządzających, członków zarządu, pełnomocników (dla spółki).

Zgłoszenie do fiskusa

Reklama

Zgłoszenie do urzędu podatkowego dokonywane jest automatycznie przy rejestracji firmy w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Składa się tam potrzebne deklaracje, niezbędne do wpisu w Rejestrze Handlowym i w urzędzie skarbowym. Automatycznie otrzymuje się KvK-nummr czyli ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny który należy zawsze podawać w korespondencji handlowej firmy oraz numer płatnika VAT (BTW-nummer). W ciągu tygodnia urząd skarbowy przesyła potwierdzenie i przedsiębiorca zostaje ujęty w holenderskim systemie podatkowym. Prowadząc działalność gospodarczą, odprowadza się dwa rodzaje podatku. Podatek od dochodu na koniec roku i podatek VAT co kwartał. (Podatek VAT - Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW).

Prowadząc działalność jednoosobową, podlegamy opodatkowaniu wg pierwszej podstawy opodatkowania, czyli od dochodu ze źródeł stosunku pracy i mieszkania. Dochód podlegający opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania obejmuje całą kwotę składającą się z następujących skadników:

● zyski podlegające opodatkowaniu z działalności gospodarczej;

wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu;

● przychody podlegające opodatkowaniu ze źródeł pozostałych (np. wynagrodzenie za zlecenia, płace z tytułu świadczonych usług oraz posiadanych praw autorskich, ale również w wyjątkowych okolicznościach dochód z tytułu udostępniania składników majątkowych innym podmiotom);

● okresowe wypłaty i świadczenia podlegające opodatkowaniu (np. stypendium na studia);

dotacje rządowe i środki finansowe na utrzymanie;

● przychody z własnego mieszkania;

● wydatki na ubezpieczenia (np. ubezpieczenia rentowe, renty dożywotnie i renty przejściowe);

koszty ujemne związane np. z wykupieniem renty.

Stawki podatkowe od dochodu ze źródeł stosunku pracy i mieszkania (podstawa 1)

Obliczenie podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania odbywa się według stawki:

I próg - 33,65% pierwszej części dochodu do wysokości 17 319 euro, z czego 2,5% stanowi podatek, a 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

II próg -41,40% od kolejnej kwoty w wysokości 13 803 euro, z czego 10,25% stanowi podatek i 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

III próg - 42% od kolejnej kwoty w wysokości 21 942 euro. Stawka stanowi wyłącznie podatek.

IV próg - 52% od pozostałej części. Stawka stanowi wyłącznie podatek.

Rozliczenia podatkowe

Reklama

Termin na rozliczenie się z fiskusem jest w Holandii o miesiąc krótszy niż w Polsce. Przedsiębiorca ma na to czas do 1 kwietnia. Jeśli nie rozliczy się z fiskusem za dany rok podatkowy w terminie, urząd może go upomnieć oraz nałożyć karę finasową.

Jeżeli chodzi o podatek VAT, obowiązek rozliczeniowy występuje raz na kwartał. Urząd skarbowy kwartalnie wysyła do przedsiębiorców deklaracje, które są zobowiązani wypełnić i złożyć w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego, za który jest składana. Składając pierwszą deklarację VAT, podatnik musi załączyć faktury zakupowe (do sprawdzenia wynikającego z nich VAT-u naliczonego) oraz faktury sprzedażowe. Kiedy kolejny raz będzie się rozliczać, wystarczy, że zrobi w deklaracji zestawienie faktur, na których podstawie ją sporządził. Standardowa stawka podatku VAT wynosi 19% i ma zastosowanie do większości towarów i usług. Niższa stawka VAT, 6%, stosowana jest w przypadku żywności, wody, książek, gazet, czasopism, dzieł sztuki, reklamy prasowej, materiałów dla niewidomych, leków, transportu pasażerskiego, kosztów zakwaterowania w hotelach, opłat wstępu do muzeów, kin, na imprezy sportowe, parków rozrywki, usług i towarów wykorzystywanych w rolnictwie, usług pracochłonnych.

Ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorcy obowiązkowo muszą opłacać składki na ubezpiecznie zdrowotne i społeczne, które są pobierane razem z podatkiem. Stanowią one ponad 30% kwoty podlegającej opodatkowaniu.

Magdalena Skrzypek-Terlecka

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  6 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niebieska kontrolka temperatury. Co oznacza?

  Niebieska kontrolka temperatury pojawia się na tablicy zegarów części samochodów. Jaką informację przekazuje kierowcy?

  7 mitów na temat kredytu hipotecznego

  Kredyt hipoteczny. Ekspercie wskazali siedem najczęściej spotykanych mitów na temat kredytu hipotecznego. Jakie to mity?

  Wartość zadłużenia w hipotekach przekroczyła 500 mld zł

  Kredyty mieszkaniowe. Padła historyczna wartość zadłużenia w hipotekach – przekroczyła 500 mld zł. Akcja kredytowa kwitnie - stymuluje ją finansowanie na wysokie kwoty. Z danych BIK po pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wynika, że ponad 25% wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty udzielone na kwoty powyżej 500 tys. zł, a prawie 45% kredytów gotówkowych – na ponad 50 tys. zł. BIK dokonuje analizy, co jest motorem napędzającym Polaków do finansowania swoich potrzeb konsumenckich. Prezes Zarządu BIK, dr Mariusz Cholewa zwraca uwagę na czynniki determinujące optymistyczne prognozy na rynku kredytowym w drugim półroczu 2021 roku.

  Migająca kontrolka płynu chłodniczego. Co oznacza?

  Migająca kontrolka płynu chłodniczego nie stanowi najlepszego sygnału. Może bowiem oznaczać, że silnik w aucie przegrzewa się.

  Rynek mieszkaniowy rozgrzany do czerwoności. Czy będzie ochłodzenie?

  Rynek mieszkaniowy od dłuższego czasu notuje hossę. Popyt znacznie przekracza podaż, mieszkania wyprzedają się na pniu, a ich ceny rosną w zatrważającym tempie. Niskie stopy procentowe i szeroka dostępność kredytów sprawiają, że kupujących przybywa. Czy ten stan rzeczy się utrzyma?

  Do 6 sierpnia najemcy sklepów mogą wycofać się z przedłużonych umów najmu

  Najem. Najemcy sklepów w centrach handlowych, którzy w zamian za brak opłat czynszowych w okresie lockdownów decydowali się na przedłużanie umów najmu o pół roku, mogą się z tych zobowiązań wycofać. Tę możliwość wprowadziła ustawa covidowa, która weszła w życie 23 lipca br. i która dała najemcom dwa tygodnie na skorzystanie z tego rozwiązania. Zdaniem prawników dla większości najemców jest to zapis korzystny, bo wygasza dotychczasowe roszczenia wynajmujących. Jednocześnie zastrzegają oni, że uchylenie anuluje wszystkie zapisy aneksów covidowych, a z prawnego punktu widzenia jest to kontrowersyjna zmiana, bo zostawia „na lodzie” zarządców centrów handlowych.

  Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady

  Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady. Wysokość pomocy dla kół gospodyń wiejskich będzie zależała od liczby należących do nich osób i wyniesie od 5 do 7 tys. zł. Dotacja będzie przyznawana raz w roku - zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

  Rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się. Ostatnie 30 lat minęło pod znakiem 5-krotnego wzrostu ilości samochodów i wzrostu długości dróg.

  Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Check engine: LPG winne pojawienia się kontrolki?

  Check engine: LPG może powodować świecenie się błędu? W niektórych przypadkach tak. To jednak nie wina instalacji, a na ogół gazownika lub usterki.

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

  Cennik Lexusa NX startuje od 200 tys. zł

  Cennik Lexusa NX został przygotowany dla polskiego rynku. Za bazową wersję hybrydową trzeba zapłacić co najmniej 200 tys. zł.

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.