REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Samozatrudnienie w Czechach

Skrzypek-Terlecka Magdalena
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Procedury rejestracyjne firmy na terenie Czech niewiele się różnią od polskich. Po ich spełnieniu otwarta droga do zarabiania czeskich koron.

Zgodnie z czeską ustawą Nr 455/1991 o działalności gospodarczej, jeżeli ma się ukończone 18 lat, zdolność do czynności prawnych i jest się osobą tzw. nienaganną, nie ma żadnych przeszkód aby zostać czeskim przedsiębiorcą. Zgodnie z czeską ustawą o działalności gospodarczej, za nienaganną uważa się osobę, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem na bezwarunkową karę pobawienia wolności, na okres powyżej jednego roku, za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przestępstwo umyślne związane z działalnością gospodarczą. Polak swoją niekaralność potwierdza na podstawie wyciągu z rejestru karnego. Ważne jest również to, aby nie zalegać ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Jeżeli w przeszłości prowadziło się działalność na terytorium Czech, należy także przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec czeskiego fiskusa.

REKLAMA

Wpis albo koncesja

Podobnie jak w pozostałych krajach unijnych, również czeskie prawo wyróżnia kilka rodzajów działalności gospodarczej. Podstawowy podział to działalność zgłaszana, czyli taka, która powstaje na podstawie zgłoszenia i wpisu do ewidencji działalności, oraz koncesjonowana, której wykonywanie wymaga uzyskania stosownego pozwolenia.

Posiadanie koncesji dotyczy:

• usług pogrzebowych;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• ochrony majątku i mienia oraz usług detektywistycznych;

• prowadzenia biur turystycznych;

• kontroli produktów ochrony roślin;

• prowadzenia aukcji publicznych;

• transportu osobowego i towarowego;

• produkcji i dystrybucji energii elektrycznej;

• usług pirotechnicznych, prowadzenia strzelnic, nauki i kursów strzelania;

• produkcji alkoholi;

• produkcji, naprawy, wynajmu, handlu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz materiałami niebezpiecznymi.

REKLAMA

W ramach działalności zgłaszanej wyróżniamy jej trzy rodzaje: wolne, rzemieślnicze i wiązane. Działalność wolna to taka, która wymaga spełnienia tylko warunków ogólnych. Obejmuje 80 rodzajów działalności, np.: usługi w zakresie tłumaczeń, usługi rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i łowiectwa, produkcję i naprawę, prowadzenie wydawnictw książkowych i poligraficznych, produkcję maszyn i urządzeń, usługi hydrauliczne, hurt, detal, pośrednictwo w handlu oraz usługach, produkcję materiałów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa informatycznego i oprogramowania komputerów. Pełna lista wolnych działalności znajduje się w załączniku nr 4 do ustawy Nr 455/1991.

W przypadku działalności rzemieślniczej wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych. Dlatego też przy rejestracji tego rodzaju działalności należy złożyć poza ogólnie wymaganymi dokumentami (o których mowa niżej) również świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające nasze kwalifikacje. Niezbędne w tym wypadku będą:

• świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej;

• świadectwo ukończenia szkoły średniej z maturą w danym kierunku (chodzi tutaj o technikum);

• świadectwo ukończenia studium zawodowego w danym kierunku;

• świadectwo ukończenia studiów wyższych w danym kierunku;

• zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez odpowiedni organ administracji publicznej, jeżeli chcielibyśmy okazać się kwalifikacjami zdobytymi w innym kraju niż Czechy. Stosowne zaświadczenie wydaje Ministerstwo Przemysłu i Handlu Czech.

Dokumenty

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w Republice Czeskiej reguluje ustawa Nr 18/2004 o uznawaniu kwalifikacji zawodowych oraz innych umiejętności obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z późniejszymi zmianami. Osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji zawodowych składa odpowiedni wniosek do właściwego urzędu państwowego lub do Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. Wymogi wniosku oraz wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, określa § 22 ustawy o uznawaniu kwalifikacji, są nimi:

1) dokument tożsamości poświadczający obywatelstwo, ewentualnie dokument potwierdzający status prawny osoby;

2) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej;

3) zaświadczenie o niekaralności;

4) dokument potwierdzający wniesienie stosownej opłaty.

REKLAMA

Dokumenty wymienione w punkcie 1) należy przedłożyć w formie kopii (np. kserokopii) - urząd może jednak zażądać okazania oryginałów. Dokumenty wymienione w pozostałych punktach powinny być przedłożone w oryginale lub formie urzędowo potwierdzonej kopii. W przypadku, gdyby organ uznający kwalifikację zawodową miał wątpliwości co do wiarygodności dokumentu, może zażądać przedłożenia tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego. Razem z wnioskiem trzeba wnieść opłatę w wysokości 2000 CZK. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu lub Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego: http://www.msmt.cz/eu/uznavani-kvalifikaci.

Jeżeli nie posiadamy wymienionych wyżej dokumentów lub nie spełniamy jakichkolwiek innych warunków w tej i pozostałych rodzajach działalności, czeskie prawo dopuszcza możliwość ustanowienia swojego przedstawiciela, który będzie te warunki spełniał i może je udokumentować.

Wykaz branż uznanych za rzemieślnicze znajduje się w załączniku Nr 1 do wspomnianej już ustawy Nr 455/1991 o działalności gospodarczej. Figurują na nim m.in.:

• usługi fotograficzne i poligraficzne;

• usługi w zakresie pielęgnacji skóry;

• usługi murarskie, ciesielskie, dekarskie, instalacyjne, malarskie itp.;

• produkcja środków kosmetycznych;

• usługi stolarskie;

• produkcja, instalacja i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych;

• usługi fryzjerskie;

• naprawy i remonty samochodów i maszyn;

• kowalstwo, ślusarstwo, obróbka metali, odlewnictwo, galwanizerstwo;

 

W przypadku trzeciego rodzaju działalności - wiązanej - wymagane są do jej wykonywania specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty wydawane przedsiębiorcy przez uprawnioną instytucję na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz działalności wiązanych znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy Nr 455/1991. Wiązane działalności gospodarcze to m.in.

• produkcja papierosów i przetwórstwo tytoniu;

• prace geologiczne;

• diagnostyka w zakresie ochrony i pielęgnacji roślin, produktów roślinnych i gleby;

• pomiar zanieczyszczeń;

• produkcja i przetwórstwo paliw i smarów;

• usługi projektowe w budownictwie;

• usługi budowlane, remonty, wyburzenia;

• handel zabytkami i wartościami kultury;

• handel zwierzętami hodowlanymi;

• doradztwo księgowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowej;

• wycena składników majątkowych;

• prowadzenie badań psychologicznych i diagnostycznych;

• usługi w zakresie kursów nauki jazdy;

• przewodnictwo wysokogórskie;

• ratownictwo górskie;

• pomiar zanieczyszczeń;

• usługi geodezyjne;

• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja;

• usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia.

Rejestracja działalności

Rejestrujemy działalność osobiście lub listownie w urzędzie ds. działalności gospodarczej, w centralnym punkcie rejestracyjnym albo mailowo, ale wówczas niezbędny jest podpis elektroniczny.

Oprócz dokumentów (dowód osobisty lub paszport oraz wyciąg z rejestru karnego potwierdzający niekaralność) trzeba też mieć szereg innych dokumentów, bez których rejestracja jest niemożliwa. Przede wszystkim zgłaszamy się do urzędu z wypełnionym zgłoszeniem rejestracyjnym, tzw. drukiem JRF. Formularz jest dostępny w każdym centralnym punkcie rejestracyjnym lub na stronie internetowej www.mpo.cz. Formularz umożliwia jednoczesną rejestrację w urzędzie skarbowym, urzędzie ds. ubezpieczeń społecznych oraz w urzędzie pracy. Jeżeli działalność, którą mamy zamiar prowadzić, jest tego rodzaju, że to klient będzie przychodził do nas, wtedy niezbędne jest jeszcze zaświadczenie stwierdzające tytuł własności lub prawo do użytkowani lokalu, w którym ma być wykonywana działalność. Jeżeli jest sytuacja odwrotna i to my świadczymy usługę u klienta, jako siedzibę firmy możemy podać adres naszego zameldowania.

Zanim zjawimy się w urzędzie, musimy zapłacić tzw. opłatę rejestrową - 1000 CZK. Bez tego dokumentu firma nie zostanie zarejestrowana. Jeżeli przedkładamy do rejestracji dokumenty wymagające tłumaczenia, to w przypadku, gdy urząd rejestracyjny nie będzie miał wątpliwości co do poprawności tłumaczenia lub autentyczności podpisu, dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz uwierzytelniane. Osoby rejestrujące działalność rzemieślniczą muszą przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje dla danej branży, działalność koncesjonowaną - stosowne zezwolenie, a w przypadku działalności wiązanej specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty wydawane przedsiębiorcy przez uprawnioną instytucję na podstawie odrębnych przepisów.

Najpóźniej po 5 dniach od zgłoszenia przedsiębiorca powinien otrzymać dokument rejestrowy firmy. Jeżeli okaże się, że zgłoszenie zawiera braki, urząd, w którym rejestrujemy firmę, wzywa do ich uzupełniania. Na usunięcie nierawidłowości przyszły przedsiębiorca ma 5 dni. W przypadku działalności koncesjonowanej okres ten jest dłuższy - 30 dni.

Koszty prowadzenia firmy

Poza opłatą rejestrową stałe obciążenia finansowe stanowią: zobowiązania wobec fiskusa, ubezpieczenie zdrowotne oraz kwestie składek na ubezpieczenie społeczne.

W Czechach okresem rozliczeniowym podatku dochodowego jest rok kalendarzowy. Jeżeli podatnik rozlicza się sam, zeznanie podatkowe składa się do 31 marca następnego roku. Jeżeli przy rozliczaniu należności z fiskusem korzysta z usług profesjonalnego doradcy podatkowego, ma czas do 30 czerwca. Zeznanie podatkowe składają osoby, których przychód w danym roku podatkowym przekroczył 15 tys. CZK. Podstawowa stawka opodatkowania wynosi 15% od podstawy opodatkowania. W przypadku przedsiębiorców kwotą podstawy opodatkowania są kwoty z ewidencji księgowej. Przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza 25 mln CZK, mogą rozliczać się w formie ryczałtu. Stawki ryczałtowe w 2010 r. są następujące: 80% przychodów produkcji rolnej, leśnej i gospodarce wodnej realizowanej w formie rzemieślniczej, 60% przychodów z działalności gospodarczej za wyjątkiem produkcji rzemieślniczej, 40% przy innych rodzajach działalności na podstawie odrębnych przepisów, np. lekarze, adwokaci, architekci, zawodowi sportowcy, biegli, tłumacze.

Stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 13,5%. Podstawę wymiaru składki stanowi 50% różnicy pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej a wydatkami poniesionymi na ich osiągnięcie i utrzymanie. Wysokość podstawy nie może ona być niższa od ustawowej podstawy minimalnej - w 2009 r. wynosiła 141,330 CZK. Tę składkę przedsiębiorca wpłaca do dowolnie wybranego zakładu ubezpieczenia zdrowotnego.

Zdecydowanie wyższe od zdrowotnych są składki na ubezpieczenie społeczne. Co prawda przedsiębiorcy nie są zobligowani do opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, ale i bez tego składnika suma składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe) wynosi 29,2% podstawy ubezpieczenia (z ubezpieczeniem chorobowym wysokość składki wyniosłaby 30,6%). Podstawa wyliczenia składki wynosi w 2010 r. 25% średniorocznego wynagrodzenia.

Magdalena Skrzypek-Terlecka

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA