reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można w każdej chwili zawiesić, a potem wznowić. Jest to tak samo łatwe jak założenie i zakończenie tego rodzaju biznesu. Okres zawieszenia stanowi faktyczną przerwę w działalności firmy na rynku.

Prowadzenie własnej działalności - jak każdy biznes jest obarczone pewnym ryzykiem. Przedsiębiorca decydując się na przedmiot działalności, nie może wiedzieć czy na pewno mu się powiedzie takie przedsięwzięcie. Prawo przewiduje jednak takie sytuacje i poprzez instytucje zawieszenia działalności - pozwala czasowo zaprzestać prowadzenia takiego biznesu. Warunkiem jest, aby był to przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

PRZYKŁAD

Niektóre formy działalności są okresowe. Przedsiębiorca prowadzi zbiór owoców - może być zainteresowany zawieszeniem działalności na zimę. Jest to bardziej opłacalne niż ponoszenie wszystkich kosztów w okresie kiedy jest brak zysków.

Unormowania dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej znajdziemy w ustawach:

• z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm., dalej „u.d.g.”),

• z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm., dalej „u.s.d.g.”).

Przedsiębiorca dokonuje wszystkich formalności związanych z zawieszeniem firmy w tej ewidencji działalności gospodarczej, w której złożył wniosek o rozpoczęcie działalności i jest wpisany. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Na tym terenie nie musi on być zameldowany na stałe. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

ZAPAMIĘTAJ

Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wniosek powinien więc być skierowany do właściwego organu.

Warunkiem koniecznym zawieszenia - jest złożenie wniosku, zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm., dalej „ustawa o KRS”) oraz art. 7ba u.d.g. Wniosek taki powinien zawierać:

• oznaczenie przedsiębiorcy (nazwę lub firmę) - jest to nazwa, pod którą dana działalność jest zarejestrowana, dodatkowym oznaczeniem powinna być forma prawna,

• numer ewidencyjny PESEL, jeżeli posiada,

• oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy - adres przedsiębiorcy może być różny od adresu miejsca zameldowania. Jeżeli działalność jest stale wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, to wówczas powinien podać adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

• wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

• informację o niezatrudnianiu pracowników - jest to warunek konieczny, żeby wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Obecnie, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków, są one składane na formularzu EDG-1, który jest składany w przypadku:

• wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

• wniosku o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

• wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

• wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

• zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

ZAPAMIĘTAJ

Na formularzu EDG-1 składa się wszelkie wnioski dotyczące formy bytu działalności gospodarczej.

Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. nr 50, poz. 399). Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani też uzyskać uprzednio zgody jakiegokolwiek organu.

Organ ewidencyjny nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawieszenie - może wydać decyzję o odmowie wpisu w następujących przypadkach (art. 7c u.d.g.):

• zgłoszenie dotyczyło działalności gospodarczej, która nie była objęta przepisami ustawy - dotyczy to przypadku, gdy z jakiegoś powodu prowadzona jest inna działalność - podlegająca odrębnym przepisom,

• zgłoszenie zawiera braki formalne, których mimo wezwania przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym terminie - może to być brak któregokolwiek z elementów lub niewłaściwa forma,

• został prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania działalności gospodarczej określonej w zgłoszeniu przez przedsiębiorcę - prowadzenie, jak również zawieszenie działalności - nie może być kontynuowane.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca zajmował się uprawą egzotycznych roślin do 2009 r. W listopadzie 2009 r., w związku z przejściowymi kłopotami finansowymi, zawiesił działalność na okres 6 miesięcy. W tym czasie uprawa tych roślin stała się nielegalna. Przedsiębiorca złożył więc wniosek o wznowienie działalności, jednak został on odrzucony, ponieważ działalność w takiej samej formie nie może być już kontynuowana.

Decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorca może zaskarżyć do samorządowego kolegium odwoławczego, w razie negatywnego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odmowa wpisu oznacza stwierdzenie przez organ ewidencyjny, że przedsiębiorca nie może zawiesić prowadzonej firmy. W tej sytuacji przedsiębiorca musi dalej ją prowadzić (o ile nie został prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania tej działalności gospodarczej) albo wystąpić z ponownym zgłoszeniem już nie obarczonym brakami formalnymi bądź zgłosić wniosek o wykreślenie z ewidencji.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek EDG-1 osobiście, przesłać listem poleconym lub złożyć go w formie elektronicznej. Wniosek przesłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym notarialnie. Wniosek w wersji elektronicznej powinien być podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli złożony elektronicznie wniosek dotyczący zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie zostanie podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, przedsiębiorca jest wzywany do własnoręcznego podpisania wniosku. Złożenie wniosku jest zwolnione z jakichkolwiek opłat. (art. 7ba u.d.g.)

ZAPAMIĘTAJ

Nie każdy urząd ma możliwość przyjmowania wniosku drogą elektroniczną. Aby uniknąć niepożądanych konsekwencji, należy wcześniej upewnić się, czy jest taka możliwość, albo przesłać wniosek listem poleconym.

Przedsiębiorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesić prowadzenie działalności. Nie ma też przeciwwskazań, żeby podczas prowadzenia tej samej działalności mógł ją kilkakrotnie zawiesić. Okres zawieszenia wynosi od 1 do 24 miesięcy (art. 14a u.s.d.g.). Okres zawieszenia działalności rozpocznie się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Ważne jest, że gdyby przedsiębiorca chciał zawieszać kilkakrotnie działalność firmy na okresy po sobie następujące to łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 24 miesięcy. Natomiast po odwieszeniu działalności przedsiębiorca może po pewnym czasie znów ją zawiesić na okres od miesiąca do 24 miesięcy, bo czas dopuszczalnego zawieszenia działalności liczy się po takiej przerwie od nowa.

Pomimo że faktycznie przedsiębiorca nie prowadzi w okresie zawieszenia działalności, to jednak ma pewne prawa i obowiązki (art. 14a u.s.d.g.):

• ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów - może więc np. podjąć starania, aby zabezpieczyć maszyny przed korozją;

• ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - jeżeli np. ktoś zamówił u przedsiębiorcy dostawę towaru to nie ma przeszkód, żeby to zobowiązanie wykonać;

• ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie - może się np. pozbyć narzędzi, które nie są już mu potrzebne;

• ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej - musi być np. stroną w postępowaniu cywilnym, jeżeli jego firma została pozwana;

• wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa - jak np. obowiązki podatkowe;

• ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej - nie jest zabronione w tym czasie uzyskiwanie innych dochodów, nie pochodzących z przedmiotowej działalności gospodarczej;

• może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą - zawieszenie nie wyklucza kontroli ze strony Państwa.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca prowadzi firmę świadczącą usługi turystyczne. Ze względu na kryzys gospodarczy był zmuszony zawiesić działalność na czas wakacji w 2009 r. Niestety okres stagnacji przeciągnął się do maja 2010 r., więc dopiero po tym okresie przedsiębiorca rozpoczął na nowo świadczenie turystyki.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolnie - chorobowemu. Prowadzący działalność ma obowiązek comiesięcznego opłacania składek na ubezpieczenia - niezależnie od zysku lub poniesionej straty. Zawieszenie działalności powoduje chwilowe wygaśnięcie obowiązku opłacania składek. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (art. 36a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych - t.j. Dz.U. 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Oprócz zgłoszenia faktu zawieszenia działalności do organu ewidencyjnego, należy też skontaktować się z ZUS w celu zawieszenia opłacania składek. Zakład może sporządzić dokumenty ubezpieczeniowe:

• wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA) - czyli osobę będącą odpowiedzialną za przeliczenie i pobranie oraz wpłacenie składek,

• wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) - samego przedsiębiorcy,

• członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA) - jeżeli przedsiębiorca zgłaszał do ubezpieczenia inne osoby ze swojej rodziny,

• osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) - jeżeli były opłacane składki za osoby współpracujące z przedsiębiorcą,

• członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA) - jeżeli składki były opłacane za osoby z rodziny osób współpracujących.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń następuje z dniem, w którym działalność nie jest już wykonywana.

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama